4
Uléécɑɑ mɛyɔɔpi kɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ pikɔ́ ɑpi yóm
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, ɑm pɛɛ́ pɑí, ɑm ihɑ́nɑɑ inyinɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ yɛnu in hɑ́nnɛlɛ̃. Am mɛtẽ foí mɛmɛɛ pɛɛ́ nɛ nɛ́ n símisi kom mɛn tee rɛ: A nté ritɑɑ́mɛ kɛ́ lɛlɛɛ mɑsí kɛpirɛ n wɑinɛ pɔ́ nyísɛ. Mɛsɛ nɛ mɛsɛ, Nfɑ́ɑsɔnɛ nn kɛnɛ́cɑ́ɑ́ súiri ɑm pɛɛ riyɔ́ɔpitũ tinyinɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ yɛnu, unyinɛ un tikɛcɑ́ɑ́ tṹ. Uyɛɛ n tṹ mɛwee yɛ nkpɑ́ni yɑrɛ ripɑrɛ ŋmɛ́í-ŋmɛi nɛ́ɛ ríwɛɛ́ mɛcɔ, kuwɑmɛnirí pɔ́ɔn riyɔ́ɔpitũ tɛ̃ kɔ́ɔ́núlɛ̃. Kumɛwee yɛ nkpɑ́ni yɑrɛ mɛhɔ́lɛ ripɑrɛ. Ayɔ́ɔpitũ ɑfɛɛrɛ́ nɛ ɑnɑ nyɛɛ pɛɛ riyɔ́ɔpitũ tɛ̃ kɔ́ɔ́núlɛ̃, piwɛ́ɛ́sɛ ɑfɛɛrɛ́ nɛ pinɑ pin ɑkɛcɑ́ɑ́ tṹ, pin ilũ tomɛ́ tɑ́ntilɛ̃, pin ɑyɔ́ɔpikɔŋ kɑpí nɛ wurɑ n wɑ piɑyu kɛcɑ́ɑ́ kípiilɛ̃. Sikónɛtɛ́hɛ nɛ mɛtẽ mɛnyinɛ nɛ ikónɛ pisɛnkɛɛ yɛ pɛɛ riyɔ́ɔpitũ tɛ̃ kɛ́mɛɛ léentilɛ. Sífirɑ́ɑ sisɛɛi yɛ pɛɛ riyɔ́ɔpitũ tɛ̃ kɛyu-mɛ̃ torɛlɛ nyɑii. Si Uléécɑɑ ifɑɑ isɛɛi lɛ. Linyinɛ yɛ pɛɛ riyɔ́ɔpitũ tɛ̃ mɛtene welɛ yɑrɛ sinípɛɛnyɑ́nɛi-yɛlɛ́pi sɛɛ mínimɑɑ mɛcɔ tɑŋɛlɛ̃.
Lifɑ́ɑkɔ́ linɑ linyinɛ lɛɛ kɛ́yu-mɛ̃ nɛ kɛpirɛ-mɛ̃ inípɛɛ ḿpɑ́ yei n tórɑɑnkɛɛlɛ̃ yɛ pɛɛ riyɔ́ɔpitũ tɛ̃ kɛcɔpɛ nɛ rimɛkɑnɛi welɛ. Lifɑ́ɑkɔ́ foí yɛ welɛ yɑrɛ kúkinɑɑ́. Lifɑ́ɑkɔ́ lírũ yɛ kɔ welɛ yɑrɛ rinɑ́ɑpipi, lifɑ́ɑkɔ́ tɑ́ɑ́nũ pɔ̃́ nɛ nkpɑ́ni yɑrɛ li kɛsoiyu mɑ́lɛ. Lifɑ́ɑkɔ́ nɑ̃́ii pɔ̃́ nɛ mɛtukɛ mɑɑmɑɑ mɛɛ n yóósilɛ̃ nɛ mɛnyínɛ welɛ. Lifɑ́ɑkɔ́ lɛ̃ kɛnɑ yɛ mɑ́lɛ ɑmɛ́ŋ́ ɑkpuulũ ɑkpuulũ, inípɛɛ in ḿpɑ́ yei tórɑɑnkɛɛlɛ̃. Ápi kɛ́yu mɑ́ nɛ pimɑ́ikɛɛ kɛtúŋɛ́ nɛ kɛsinɛ rɛ:
Usɔnɛ círícírí, círícírí, círícírí yɛɛ Upíimɑ, Uléécɑɑ, Ńnɑŋɛ nnɛ́í Ute.
Uyɛɛ pɛɛ́ we, Uyɛɛ we, Uyɛɛ kɔ mɑsí sɔ́nti. Ḿpɑ́ píyei kɛ lifɑ́ɑkɔ́ lɛ̃ ɑi yɛ́ hɑ uyɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ un kɔ ḿpɑ́ píyei we ríyu n wɑisɛ, ɑpi yɛ urinyiri tɑɑ́sɛ ɑpi kɔ u pɔɔnɛsɛ 10 piwɛ́ɛ́sɛ ɑfɛɛrɛ́ nɛ pinɑ pɛ̃ pɔ̃́ nɛ́ yɛ pɛɛ uyɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ mɛtene riwulɑ ɑpi uyɛɛ ḿpɑ́ píyei ń we yɑ́ɑ́si ɑpi pɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛyu-i piɑyɔɔpikɔŋ sɑ́ ɑpi rɛ: 11 Urɔ́píimɑ nɛ Urɔ́léécɑɑ, pɔ nɛ sɑ́ rɛ pɔkɛ́ ríyu nɛ rinyíri nɛ ńnɑŋɛ m mɑ́. Liriyíkí rɛ pɔ́ɔ ḿpɑ́ yo wɑ, pɔ lɑlɛ likɛ́ n we. Lɛ̃ nnyɑ kɑi kɔ we.