5
Kɛsɑ́ŋpipi yɛ rítɛlɛ́ wúkulɛ
Am pɛɛ́ uyɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ kunipɛ lukɛ-lukɛ kɛ́mɛɛ rítɛlɛ́ rinyinɛ yɛnu tin kɛpirɛ nɛ kɛ́yu-mɛ̃ wɔ́lɑɑlɛ̃, ɑpi kɔ ɑtɔ́pi ɑsɛɛi rikɛcɑ́ɑ́ wɑi ɑpí nɛ wúkɛsi rɛ úkɑ úu kɑpɛ ricɑ. Am kɔ uléécɑɑtumɛ nɑŋɛ-nɑŋɛ unyinɛ yɛnu un yóólɛ̃ lin cɑ́lɛ̃ tɛ: Wóo tu rɛ ukɛ́ rítɛlɛ́ tɛ̃ wúkulɛ ukɛ́ kɔ tiɑtɔpi nyɛ̃ fori?
Amɑ́ úkɑ úu we kɛyómɛcɑɑ-pɔ nɛ́ɛ kɛtẽ nté kɛcɑ́ɑ́ nɛ́ɛ kɛtẽ mɛtene yɛɛ yɛ́ n fe uu ri wúkulɛ nɛ́ɛ uu ri nyɑ́nɛi. Kei kɑm pɛɛ mɛyɑ̃́ tẽ́ ŋmɑɑ rɛ úkɑ úu tulɑɑlɛ̃ tɛ ukɛ́ rítɛlɛ́ tɛ̃ wúkulɛ nɛ́ɛ ukɛ́ ri nyɑ́nɛi nnyɑ. Uwɛ́ɛ́sɛ usɛ uu pɛɛ nɛ́ mɑɑ rɛ: Kɑpɛ n téni, ɑ yɛ̃ tɛ Yutɑ pikɔ́ mpuri kɛ́mɛɛ kukinɑɑ́, Tɑfiti kɛpirɛ̃ yɛ feriyɛlɛ. Kɛ yɛ́ fe ɑkɛ rítɛlɛ́ tɛ̃ wúkulɛ ɑkɛ kɔ ɑtɔ́pi ɑsɛɛi nyɛ̃ foru.
Am kɔ riyɔ́ɔpitũ tɛ̃ kɛcɔpɛ nɛ lifɑ́ɑkɔ́ linɑ lɛ̃ kɛcɔpɛ nɛ piwɛ́ɛ́sɛ pɛ̃ kɛcɔpɛ Risɑ́ŋpipi yɛnu tin nyɛnu yɑrɛ pi nɛ ri nyɔ́ɔnsɛlɛ. Akólɛ ɑsɛɛi nɛ inípɛɛ isɛɛi kɑrí pɛɛ mɑ́. Lɛlɛɛ Uléécɑɑ ifɑɑ isɛɛi iyɛ̃ kuu kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ ń túmɛi. Arí hɑpɔ ɑri uyɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ kunipɛ lukɛ-lukɛ kɛ́mɛɛ rítɛlɛ́ tɛ̃ yɔ́su. Kuu rítɛlɛ́ tɛ̃ piyɔ́ɔ́ ḿ mɑsí, lifɑ́ɑkɔ́ linɑ lɛ̃ nɛ piwɛ́ɛ́sɛ ɑfɛɛrɛ́ nɛ pinɑ pɛ̃ ɑpi sĩ́ ɑpí hɑ Risɑ́ŋpipi kɛyu-i wúlɑ, ḿpɑ́ úye un kɛkéŋé nɛ sinúḿpi kɑpí nɛ wurɑ n wɑ nɛ tulɑɑli mɛyipɛ múílɛ̃. Uléécɑɑ pikɔ́ kɛyomɛ kɑpi n yɑ́ɑ́si yɛ kɛ̃. Api kɛyómɛ fɑlɛ kɛnyinɛ n yom tɛ:
Pɔ tulɛ rɛ pɔkɛ́ rítɛlɛ́ tɛ̃ yɔsí pɔkɛ́ ɑtɔ́pi nyɛ̃ fori, liriyíkí rɛ
pi nɛ pɔ́ nyɔ́ɔnsɛlɛ ɑɑ mɛpɔ́nyɛ nɛ ḿpɑ́ kumɑ́rɛ kúye nɛ ḿpɑ́ mɛyu mɛ́ye
nɛ ḿpɑ́ ɑyu ɑ́ye pisoi nɛ ḿpɑ́ nsoipuri ń-ye ɑyu lɔlu ɑɑ Uléécɑɑ pɑ.
10 Pɔ pi pɑnsɛsɛlɛ n-yɔ́ɔpipuri pikɔ́ nɛ inyɔ́ɔnsɛ piwɑi pɛɛ
Uléécɑɑ pikɛi n wɑi. Pi sɔ́ntilɛ pikɛ́ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ iyɔ́ɔpi n tũ.
11 Am pɛɛ́ weri ɑm piléécɑɑtumɛ kulúi pɛɛ riyɔ́ɔpitũ nɛ lifɑ́ɑkɔ́ lɛ̃ nɛ pikpurɛ n kɑ́nɛilɛ̃ mɛtẽ kom. Pinnɛ́í yɛ lelɛ pílɛ pílɛ nɛ kuwóó kuwóó ɑ́i kúkɛɛntɛnɛ we.
12 Pi pɛɛ cɑ́ɑ́ilɛ rɛ:
Tisɑ́ŋpipi kɑpí nɛ n nyɔ́ɔnsɛ tɛɛ tulɑɑlɛ̃ tɛ tikɛ́ ńnɑŋɛ
nɛ mɛmɑ́ nɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ nɛ rikɔhɔ
nɛ ríyu nɛ ɑkɛ́hɛ nɛ ipɑkɑrɛ yɔsí!
13 Am pɛɛ lɛ̃ nnɛ́í kɛ Uléécɑɑ uu n wɑ lin kɛyómɛcɑɑ-pɔ nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ nɛ kɛtẽ mɛtene nɛ mínimɑɑ kɛ́mɛɛ́ we kom lin tee rɛ:
Uyɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ nɛ Risɑ́ŋpipi pɛɛ ɑkɛ́hɛ nɛ ipɑkɑrɛ nɛ
ríyu nɛ n-yɔ́ɔpinɑŋɛ te ḿpɑ́ píyei-pɔ!
14 Lifɑ́ɑkɔ́ linɑ lɛ̃ ɑi yɛ pɛɛ rɛ: Amí! Piwɛ́ɛ́sɛ pɛ̃ ɑpi yɛ pɛɛ wúlɑ ɑpi yɑ́ɑ́si.