6
Atɔpi ɑkpuulũ foí nyɛ̃ mɛwúkulɛ
Aḿ pɑí, ɑm yɛ́nu kɛ Risɑ́ŋpipi ɑri ɑtɔ́pi ɑsɛɛi nyɛ̃ kɛ́mɛɛ risɛ n wúkulɛ, ɑm pɛɛ lifɑ́ɑkɔ́ linɑ lɛ̃ lisɛ kom, lin mɛtẽ nɛ símisi yɑrɛ ikónɛ pisɛnkɛɛ rɛ: A kɑm. Aḿ pɑí ɑm isɑ̃ tomɛ́ yɛ́nu. Uyɛɛ i n tṹ yɛ pɛɛ pitɛpɛ múílɛnlɛ. Api piferiyɛ ihɛɛ u pɑ, uu yisi uú n tɔ́su yɑrɛ uyɛɛ n feriyɛ un kɔ tɔ́su ukɛ́ hɑ kɔ piferiyɛ rikpɑ́ mɛcɔ. Kɛ Risɑ́ŋpipi ɑri ritɔ́pi lírũ n wúkulɛ, ɑm lifɑ́ɑkɔ́ lírũ kom ɑi sɛmni rɛ: A kɑm! Isɑ̃ icɔ yɛɛ n wɔŋnɛ yɑrɛ nnɑ ii pɛɛ léeri. Uyɛɛ i n tṹ uu ńnɑŋɛ yɛnu rɛ ukɛ́ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ nkíŋniŋɛ lesɛ pisoi pikɛ́ nɛ n kónɑɑnɛ nnyɑ. Api kɔ kutɛ́hɛ cɑɑcɑɑ kunyinɛ u pɑ. Kɑri ritɔ́pi tɑ́ɑ́nũ n wúkulɛ, ɑm lifɑ́ɑkɔ́ tɑ́ɑ́nũ kom ɑi sɛmni rɛ: A kɑm! Aḿ pɑí, ɑm isɑ̃ ŋmɔhɔ yɛnu. Uyɛɛ i n tṹ yɛ pɛɛ kɛmúŋɛ́ múílɛnlɛ. Am lifɑ́ɑkɔ́ linɑ lɛ̃ kɛcɔpɛ mɛtẽ mɛnyinɛ kom, mɛn tee rɛ: Pi yɛ́ mɛsírɛ́pipi mɛnyinɛ kɛmúŋɛ́cɑripi kɛsɛ nɛ kɛkɛiyɑɑ kɛsɛ ihɛ́ɛ́ lɔ, ɑpi kɔ mɛmúípipi simúŋɛ́cɑripi sitɑɑni nɛ kɛkɛiyɑɑ kɛsɛ ihɛ́ɛ́ lɔlu. Amɑ́ ɑ́ni kɑpɛ mɛ́kpɔ nɛ pítɑ pɔ̃́ ticɑ.
Kɑri ritɔ́pi nɑ̃́ii n wúkulɛ, ɑm lifɑ́ɑkɔ́ nɑ̃́ii mɛtẽ kom tɛ: A kɑm! Aḿ pɑí ɑm isɑ̃ inyinɛ yɛnu nɛ mɛhɔ́lɛ ntɔnɛ ipiŋɛ. Pi yɛ uyɛɛ i n tṹ sée rɛ nkpɔ. Nkpɔ kuhorɛ yɛ pɛɛ u tikilɛnlɛ. Api kɛtẽ ɑwɛ́lɛ́ ɑnɑ kɛ́mɛɛ kusɛ kɛcɑ́ɑ́ ńnɑŋɛ yɛnu ɑpí nɛ ɑtɛ́hɛ nɛ nkṹ nɛ itói nɛ licɔ́pii-cɔ́pii sisoipipi tɛ́kɛ́ɛ́.
Kɑri ritɔ́pi núpũ n wúkulɛ, ɑm kɛnyɔ́ɔnsɛtunipi mɛtene pɛ̃ kɑpi Nléécɑɑsimɛ́ nɛ ɑseérɑ kɑpi n lésɛ nnyɑ m pɑrii ɑmííri yɛnu, 10 pin pupukɛɛ lin cɑ́lɛ̃ tɛ: Sɑ́ɑ sɔnɛ círícírí nɛ uyíkíyiki, hɑ́i nɛ kɛyo-pɔ kɑɑ yɛ́ lɛ̃ n nɑ́ŋɑisɛ pɔkɛ́ kɛlenɛ túhɑɑnɛ pɔkɛ́ nsímɛ́sei yɛ̃ pɔkɛ́ pɛɛ kɛtẽ nkɛ́ pisoi ntɔ́kpɔ kɛcɑ́ɑ́ kutu ripɑsɑ? 11 Api pinnɛ́í mmɛ̃ ḿpɑ́ úye kɛtúkɑnkɑ tomɛ́ pɑ, ɑpi kɔ pi mɑɑ rɛ pikɛ́ pɛɛ kɔ nkɑ́ripi n wéntɛlɛ̃, pipikɛicɔ nɛ pipimɑrɛcɔ kɑpi pimɛcɔ n kóninɛ pikɛ́ hɑ pinnɛ́í cɑ́pinɛpɔ.
12 Kɑri ritɔ́pi kpúúlũ n wúkulɛ, ɑḿ pɑí kɛtẽ ɑkɛ yéŋesi nɛ rikɔhɔ. Ituŋɛ ii pɑnsɛ riŋmɔ́hɔ yɑrɛ kukpɔsɑŋɑɑ́, iwɑ́rɛ ii innɛ́í pɑnsɛ yɑrɛ mɛ́nyɛ. 13 Kɛléécɑɑ ɑwɑrɛpi ɑɑ pɛɛ kɛteni-i póroiri yɑrɛ kɛ kúfikiyee ɑku yɛ kuyɔ píimɑ kɛ́mɛɛ kuɑpipi n tíyɛ ɑɑ póroi mɛcɔ. 14 Kɛléécɑɑ ɑkɛ wúkɑɑpɔ yɑrɛ rítɛlɛ́ kɑpi riwɛ́pí, ɑyɔ́pɛ nnɛ́í nɛ míni kɛpɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ sitẽ nnɛ́í ɑsi sikɛtonɛ-i yisikɛɛ. 15 Kɛtẽ nté piyɔɔpi nɛ piwɛ́ɛ́sɛ nɛ ɑtɔpi piwɛ́ɛ́sɛ nɛ pimɑ́mɑ́ nɛ pinɑ́ŋɛ-nɑŋɛ nɛ pilɑ́si nnɛ́í nɛ pɛpɛɛ pimɛcirɛ n te ɑpi ɑyɔ́pɛ kɛcɑ́ɑ́ ɑpɑrɛpoo kɛ́mɛɛ nɛ ɑpɑrɛcɑŋɑɑ sipɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ pékesi. 16 Api yɛ pɛɛ ɑyɔ́pɛ nɛ ɑpɑrɛcɑŋɑɑ mɑɑ rɛ: Ani kɛrɔ́cɑ́ɑ́ lóimɛ ɑni rɔ́ yɑ́rii tɔkɛ́ uyɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ nɛ Risɑ́ŋpipi kuwɔi nɛ kɛtɑɑ wɑ. 17 Li we rɛ pikuwɔi kɛyɑɑ píimɑ yɛ tuimɛlɛ. Wóo yɛ́ fe uú lelu?