7
Uléécɑɑ pisoi yɛ ritii kɛcɑ́ɑ́ Uléécɑɑ nwɔi yɔsí
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, ɑm pɛɛ piléécɑɑtumɛ pinɑ pinyinɛ yɛnu pin kɛtẽ ɑwɛ́lɛ́ kɛnɑ kɛ́mɛɛ nyɛnu. Kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ ɑyɔ ɑnɑ kɑpí pɛɛ múílɛ̃ tɛ kuyɔ kúkɑ ɑ́ku kɑpɛ nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ nɛ́ɛ mínimɑɑ-i nɛ́ɛ kuléé kunyinɛ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pi nnyɑ. Am kɔ uléécɑɑtumɛ ucɔ yɛnu un kɛtuŋɛleemɛ-mɛ̃ tɑɑ́mɛlɛ̃ un Uléécɑɑ yɛɛ nfɑ́ɑ n te nwɔi múílɛ̃. Uu cɑ́ɑ́i ɑi cɑ́, uu piléécɑɑtumɛ pinɑ pɛpɛɛ ncée n yɛ̃́ tɛ pikɛ́ kɛtẽ nɛ mínimɑɑ íwɛ wɑ mɑɑ rɛ: Áni kɑpɛ kɛtẽ nɛ́ɛ mínimɑɑ nɛ́ɛ ɑléé ricɑ hɑ́i nɛ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑri yɛ́ Urɔ́léécɑɑ pikɛikɔ́ ɑtii nwɔ́i n wɑ. Am pɛɛ pɛ̃ kɑpi nwɔ́i n wɑ nnɛ́í kóm. Pi lelɛ pisoi ɑ́kotokú pílɛ nɛ ɑfɛɛnɑ nɛ ɑnɑ (144.000) Isirɑyɛɛli pikɔ́ ɑmɑrɛ nnɛ́í kɛ́mɛɛ. Yutɑ kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000). Rupɛni kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000). Kɑɑti kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000). Asɛɛ kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000). Nɛfitɑlii kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000). Mɑnɑsee kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000). Simeyɔɔ kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000) Lefi kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000). Isɑkɑɑ kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000). Sɑpilɔɔ kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000) Yosɛfi kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000) Pɛnyɑmɛɛ kumɑrɛ kɛ́mɛɛ, pisoi ɑ́kotokú kɛfi nɛ ɑtɛ́ (12.000) kɑpi nwɔ́i wɑ.
Tisoiwuí píimɑ tɛɛ Uléécɑɑ kɛyúrí n cɑ́pinɛlɛ̃
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́ ɑḿ pɑí, ɑm tisoiwuí píimɑ rinyinɛ yɛnu, tipisoi ɑ́pi kúkɛɛntɛnɛ we. Ḿpɑ́ nsoipuri ń-ye nɛ ḿpɑ́ kumɑ́rɛ kúye nɛ ḿpɑ́ ɑyu ɑ́ye nɛ ḿpɑ́ mɛyu mɛ́ye pikɔ́ yɛ pi. Tiyɔ́ɔpitũ nɛ Risɑ́ŋpipi kɛyu-i kɑpí pɛɛ nyɛnu pin sitúkɑnkɑ cɑɑcɑɑ tomɛ́ tɑ́ntilɛ̃ pin ɑtɛnɛpɑi mulɛilɛ̃. 10 Pi pɛɛ cɑ́ɑ́ilɛ lin cɑ́lɛ̃ tɛ: Urɔ́léécɑɑ yɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ nɛ Risɑ́ŋpipi pɛɛ tirɔ́yu lɔ. 11 Piléécɑɑtumɛ nnɛ́í yɛ pɛɛ riyɔ́ɔpitũ nɛ piwɛ́ɛ́sɛ nɛ lifɑ́ɑkɔ́ linɑ kɛyu nyɛnulɛ. Api wúlɑ ɑpi kɛtẽ kɛ́yu tuhu ɑpi Uléécɑɑ yɑ́ɑ́si 12 pin tee rɛ:
Amí, Urɔ́léécɑɑ yɛɛ ipɑkɑrɛ nɛ ɑkɛ́hɛ nɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ nɛ ipɔɔnɛsɛ
nɛ ríyu nɛ ńnɑŋɛ nɛ rikɔhɔ ḿpɑ́ píyei-pɔ te. Amí!
13 Kei kɛ piwɛ́ɛ́sɛ pɛ̃ usɛ uu rinɔ́ɔ yɔsí uu nɛ́ mɑɑ rɛ: Píye yɛ mpí pɛɛ nní sitúkɑnkɑ tomɛ́ tɑ́ntilɛ̃ pin nɛ mɛ́ye leeri? 14 Am u pɛsɛ rɛ: Unɛ́píimɑ, pɔ́ɔ nyu. Uu pɛɛ nɛ́ mɑɑ rɛ: Pɛpɛɛ íwɛ píimɑ kɛ́mɛɛ n léeri yɛ pi. Pi pisitukɑnkɑ cɑɑcɑɑ hɛɛrɛlɛ ɑpi risɑ́ŋpipi mɛnyɛ kɛ́mɛɛ si wɑ́rɑrɑsɛ. 15 Lɛ̃ nnyɑ kɑpi Uléécɑɑ riyɔɔpitũ kɛyu-i we pin ukɛyɔ-i kɛtúŋɛ́ nɛ kɛsinɛ u yɑ́ɑ́si. Uyɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ yɛ́ pikɛcɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃. 16 Nkṹ ńn yɛ́ kɔ piwɑi pi rikpɑ́, nnírɛ́ ńn yɛ́ kɔ piwɑi pi rikpɑ́, ntuŋɛ ńn yɛ́ kɔ piŋmɑ́kɑɑ pi rikpɑ́, kutói ɑ́ku yɛ́ kɔ piwɑi pi rikpɑ́. 17 Li we rɛ Risɑ́ŋpipi tɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɔpɛ ń we yɛ́ nɛ pilúkɛi pi hɑ ɑri pi kpísi ɑrí nɛ míni mɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ ihɔi kɛ́mɛɛ pi sĩ, Uléécɑɑ uu pɛɛ pimɛnini nnɛ́í tínnɛ.