8
Titɔ́pi sɛ́ɛ́i-sɛ́ɛ́i mɛwúkulɛ
Kɛ Risɑ́ŋpipi ɑri ritɔ́pi sɛ́ɛ́i-sɛ́ɛ́i tɛ̃ n wúkulɛ, ɑi kɛyómɛcɑɑ-pɔ sɛ́ɛ́ lɛ́kɛ́-lɛ́kɛ́ yɑrɛ ituŋɛ nwɔi mɛkɔ́ɔ́nú wɛlɛ́ kumúŋɛ́. Am piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛ̃ yɛnu pin Uléécɑɑ kɛyu-i nyɛnu. Api ɑnɑ́ɑtɔ́ŋ ɑsɛɛi pi pɑ.
Uléécɑɑtumɛ usɛ uu pɛɛ́ weri uu kɛnyɔ́ɔnsɛhúúpi kɛcɑ́ɑ́ nyɛrɛ. U pɛɛ wurɑ kɛcɑripi kɛ-i kɑpi yɛ tulɑɑli n ŋmɑɑsi múílɛnlɛ. Api tulɑɑli kulúi nɛ Uléécɑɑ pikɔ́ nnɛ́í iyɑ́hɑɑ u pɑ rɛ ukɛ́ wurɑ kɛnyɔ́ɔnsɛhúúpi kɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛyu-i ń we kɛcɑ́ɑ́ hɛ. Tulɑɑli ɑnyɔ nɛ Uléécɑɑ pikɔ́ iyɑ́hɑɑ ii uléécɑɑtumɛ ɑnipɛ-i léeri ii Uléécɑɑ kɛyu-i tɑɑ́. Uléécɑɑtumɛ uu pɛɛ kɛcɑ́ripi kɛ-i kɑpi yɛ tulɑɑli n ŋmɑɑsi kpísi uu kɛnyɔ́ɔnsɛhúúpi kɛ́mɛɛ nnɑ toru uu súúni mɛyipɛ uú nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ sɑ́pɔ, ikónɛ ii sɛnkɛɛ, mɛtẽ ɑmɛ léenti, ikónɛ ii yékurɛntɛ, kɛtẽ ɑkɛ yéŋesi.
Anɑ́ɑtɔ́ŋ foí ɑnɑ nyɛɛ n tẽ́
Piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛɛ ɑnɑ́ɑtɔ́ŋ ɑsɛɛi m múílɛ̃ ɑpi pɛɛ pimɛcirɛ cɑ́pinɛ pikɛ́ ɑ ténsɛ.
Ufoí uu rinɑ́ɑtɔ́ŋ ténsɛ, ɑkónɛpɑrɛpi nɛ nnɑ ɑí nɛ mɛ́nyɛ cɔ́hɔnɛ ɑí nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ lóiri. Ai kɛtẽ hɔɔnɛnɛ mɛtɑɑni, ɑi kuwɛ́lɛ́ kusɛ torɛ múkú-múkú, ɑi kɔ ɑléé hɔ́ɔ́nɛnɛ mɛtɑɑni, ɑi kuwɛ́lɛ́ kusɛ torɛ múkú-múkú, ɑi kɔ mɛyúi ŋmṹ nnɛ́í torɛ múkú-múkú.
Uléécɑɑtumɛ lírũ uu rinɑ́ɑtɔ́ŋ ténsɛ. Ai riyɔ́pɛ ntɔnɛ rinyinɛ tɛɛ nnɑ ń torɛ mínimɑɑ kɛ́mɛɛ sɑ́pɔ. Ai mínimɑɑ hɔɔnɛnɛ mɛtɑɑni, kuwɛ́lɛ́ kusɛ ɑku pɑnsɛ mɛ́nyɛ. Ai liwɑiwɑi nnɛ́í lɛɛ mínimɑɑ kɛ́mɛɛ ń we lin fɑfɑi hɔɔnɛnɛ ɑwɛ́lɛ́ ɑtɑɑni, ɑi kuwɛ́lɛ́ kusɛ nɑm. Ai kɔ ɑ́ninɔi hɔɔnɛnɛ ɑwɛ́lɛ́ ɑtɑɑni, ɑi kuwɛ́lɛ́ kusɛ nɑm.
10 Uléécɑɑtumɛ tɑ́ɑ́nũ uu rinɑ́ɑtɔ́ŋ ténsɛ. Tiwɑ́rɛpi mɑɑmɑɑ tɛɛ iyúipukɛ mɛcɔ ń torɛ ɑri kɛyómɛcɑɑ-pɔ lóiri. Ikói nɛ ínihɔi kɑi hɔ́ɔ́nɛnɛ ɑwɛ́lɛ́ ɑtɑɑni, ɑri kuwɛ́lɛ́ kusɛ kɛcɑ́ɑ́ lólu. 11 Pi yɛ riwɑ́rɛpi tɛ̃ sée rɛ ɑpisɛnti. Ai míni hɔɔnɛnɛ ɑwɛ́lɛ́ ɑtɑɑni, kuwɛ́lɛ́ kusɛ ɑku pɑnsɛ ɑpisɛnti, pisoi kulúi ɑpi míni mɛɛ n tulɛsi nnyɑ kpíni.
12 Uléécɑɑtumɛ nɑ̃́ii uu rinɑ́ɑtɔ́ŋ ténsɛ. Ai ituŋɛ nɛ iwɑ́rɛ nɛ ɑwɑ́rɛpi hɔɔnɛ ɑwɛ́lɛ́ ɑtɑɑni ɑtɑɑni, ɑi ḿpɑ́ yo kuwɛ́lɛ́ kusɛ pepu rɛ ɑwɛ́lɛ́ ɑtɑɑni nyɛ̃ kɛ́mɛɛ kusɛ kukɛ́ kuŋmɑhɑ-i n we nnyɑ, kɛyɑ́ɑ kɛkɛ́ kɛmɛtɛ́í ɑwɛ́lɛ́ ɑtɑɑni kɛ́mɛɛ kusɛ pɑɑ, kɛsinɛ kɛkɛ́ kɔ kɛmɛtɛ́í ɑwɛ́lɛ́ ɑtɑɑni kɛ́mɛɛ kusɛ pɑɑ nnyɑ.
13 Aḿ weríí, ɑm mɛtukɛ mɑɑmɑɑ mɛnyinɛ yɛnu mɛn kɛléécɑɑ-pɔ yóósilɛ̃, mɛn símisi lin cɑ́lɛ̃ tɛ: Íwɛ, íwɛ, íwɛ kɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ pikɔ́ ɑpi ɑnɑ́ɑtɔ́ŋ kɛ piléécɑɑtumɛ pitɑɑni tɔrɔɔ mpí ɑpi n ténsɛnɛ nnyɑ topori!