9
Anɑ́ɑtɔ́ŋ ɑtɑɑni tɔrɔɔ mɛténsɛ
Uléécɑɑtumɛ núpũ uu rinɑ́ɑtɔ́ŋ ténsɛ. Am pɛɛ riwɑ́rɛpi rinyinɛ tɛɛ pɛɛ kɛléécɑɑ-pɔ n lóimɛ kɛteni-i yɛ́nu. Api mɛhórɛ mɛnyinɛ kɛhɑ́nnɛ u pɑ. Uu mɛhórɛ mɛ̃ wúkulɛ. Ányɔ ɑnyinɛ yɑrɛ kɛhúú mɑɑmɑɑ ɑnyɔ ɑɑ mɛhórɛ mɛ̃ kɛ́mɛɛ́ léeri, ituŋɛ nɛ kuyɔ ɑku mɛhórɛ ɑnyɔ nyɛ̃ nnyɑ kuŋmɑhɑ cɔni. Apɑ́ɑ́ni ɑɑ ɑ́nyɔ nyɛ-i léeri ɑɑ kɛteni-i n we, ɑi kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ inɑ̃ nnɑŋɛ ncɔ ɑ hɛ. Ai pɛɛ ɑ mɑɑ rɛ ɑ́ɑ kɑpɛ mɛyúi nɛ́ɛ mɛpɛ́i nɛ́ɛ kuléé kunyinɛ ricɑ, ɑmɑ́ pisoi pɛɛ ɑ́pi ɑtii kɛcɑ́ɑ́ Uléécɑɑ nwɔi m mɑ́ ŋmɑnɛ kɑɑ yɛ́ ricɑ. Ápi ncée ɑ hɛ rɛ ɑkɛ́ pi kṍ. Amɑ́ pi rɛ ɑkɛ́ pi fíkiisɛ iwɑ́rɛ inupũ. Pifíkiisɛ pɛ̃ mpɔlɛ yɛ we yɑrɛ kɛ inɑ̃ ii yɛ nní usoi n tori mpɔlɛ ncɔ. Pisoi yɛ́ lisiyɑɑ sɛ-i nkpɔ wɛ́ɛ́si, ɑ́pi yɛ́ pɛɛ n yɛ̃. Pi yɛ́ n lɑ pikɛ́ kpí, ɑmɑ́ nkpɔ nn wuru nń nɛ kɛtɑɑ pi wɑi.
Apɑ́ɑ́ni nyɛɛ welɛ yɑrɛ isɑ̃ kɑpi n nyɔ́ɔnsɛ pikɛ́ nɛ ɑtɔpi hɑ. Linyinɛ yɑrɛ ɑyɔ́ɔpikɔŋ kɑpí nɛ wurɑ n wɑ yɛ pɛɛ ɑɑyu kɛcɑ́ɑ́ welɛ, ɑsiyu pɔ́ɔn sisoipipi nɛ mɛnyínɛ we. Annyúpi yɛ pɛɛ welɛ yɑrɛ nnɔ́sinyúpi, ɑɑnĩ yɑrɛ ɑ́kinɑɑ́ ɑkɔ́. Aɑkiŋ yɛ pɛɛ́ welɛ yɑrɛ siwenitukɑnkɑ kɑɑ tɑnɑɑlɛ̃, ɑɑmɛ́ŋ́ iwɔɔ pɔ́ɔn we yɑrɛ sinɔ́ipi kɛ isɑ̃ kulúi ii n tɔ́rɔi in nɛ itóó nɛ ɑtɔpi sĩ. 10 Aɑsele yɛ pɛɛ sinɔ́ɔpi mɑ́lɛ yɑrɛ ɑnɑnsele. Asele nyɛ-i kɛ ɑnnɑŋɛ nń pɛɛ́ we ɑkɛ́ nɛ pisoi iwɑ́rɛ inupũ kɛ́mɛɛ n fíkiisɛ. 11 Auyɔɔpi yɛɛ ɑkɛkpeẽ ń we yɛɛ mɛhórɛ mɛ̃ utumɛ. Urinyiri yɛɛ Mɛ-epiree kɛ́mɛɛ Apɑtɔɔ. Pi yɛ Mɛ́kirɛki kɛ́mɛɛ u sée rɛ Apolɔɔ *
12 Íwɛ mɛlukɛ foí mɛɛ lɛ̃ tɔ́mpɔ. Íwɛ mɛlukɛ mɛtɛ́ mɛɛ kɔ lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́ pikɑ́mɛ kpɑ́nɛ.
13 Uléécɑɑtumɛ kpúúlũ uu rinɑ́ɑtɔ́ŋ ténsɛ. Am mɛtẽ mɛnyinɛ kom mɛn ɑkólɛ ɑnɑ nyɛɛ kɛnyɔ́ɔnsɛhúúpi kɑpí nɛ wurɑ n wɑ kɛn Uléécɑɑ kɛyu-i we kɛ́mɛɛ-pɔ leeri. 14 Amɛ uléécɑɑtumɛ kpúúlũ uyɛɛ rinɑ́ɑtɔ́ŋ m mɑ́ mɑɑ rɛ: A piléécɑɑtumɛ pinɑ pɛpɛɛ nkói mɑɑ kɑpi yɛ n sée rɛ Efirɑɑti kɛcɑ́ɑ́ m pɑhɑɑlɛ̃ fénnɛ. 15 Api pɛɛ piléécɑɑtumɛ pinɑ pɛ̃ fénnɛ. Pi pɛɛ ituŋɛ iyɛ-i nɛ kɛyɑ́ɑ kɛ-i nɛ iwɑ́rɛ iyɛ-i nɛ kuŋmɛ̃ kpɛ-i pimɛcirɛ cɑ́pinɛlɛnlɛ pikɛ́ kɛtẽ hɔɔnɛnɛ mɛtɑɑni pikɛ́ kuwɛ́lɛ́ kusɛ kpu. 16 Pisɑntonɛ kutɔpilee yɛ pɛɛ́ lelɛ pisoi ɑfínɑ́ŋ́ pílɛ pílɛ mɛtɛ́ (200.000.000). Nɛ linnɛ́í mmɛ̃ konlɛ. 17 Nɛ pɛɛ mɛnɛ́yɛnɛ kɛ́mɛɛ isɑ̃ nɛ pɛpɛɛ i n túntilɛ̃ yɛnlɛ. Pi pɛɛ siwenitukɑnkɑ tɑ́ntilɛnlɛ sin wɔŋnɛ yɑrɛ nnɑ nɛ́ɛ yɑrɛ rihúúhúúpɑrɛ nɛ́ɛ yɑrɛ mɛtuhutɑ. Isɑ̃ ɑyu yɛ pɛɛ́ welɛ yɑrɛ ɑkinɑɑ́ ɑyu. Nnɑ nɛ ɑ́nyɔ nɛ linyinɛ yɑrɛ nfúrɔ̃ toi yɛ pɛɛ piinɔɔ-i léentilɛ. 18 Ai sisoipipi hɔɔnɛnɛ mɛtɑɑni, ɑ́sɑ́lɑ́ú ɑtɑɑni ɑɑ kuwɛ́lɛ́ kusɛ kóni. Ásɑ́lɑ́ú ɑtɑɑni nyɛ nyɛɛ nní nnɑ nɛ ɑ́nyɔ nɛ nfúrɔ̃ toi mɛɛ pɛɛ piinɔɔ-i n léenti. 19 Isɑ̃ iyɛ̃ nnɑŋɛ yɛ iinɔɔ-i nɛ iɑsele-i welɛ. Iɑsele yɛ iwɑ́ɑ mɛcɔ welɛ. A ɑ́yu mɑ́lɛ ɑɑ yɛ nɛ nkópɛ wɑi.
20 Pisoi tɔrɔɔ pɛ̃ kɛ ɑ́sɑ́lɑ́ú nyɛ̃ ɑ́ɑ n kṍ ɑ́pi pimɛwɑi kópɛ kɛpirɛ ritɔ. Ápi ɑníri nɛ piléé kɑpí nɛ wurɑ nɛ nwóóweni nɛ nweni ŋmɔhɔ nɛ ɑpɑrɛ nɛ ɑnɑ ń sɛrí ɑ́i yɛ kɔ fe likɛ́ yɛ̃́, ɑ́i yɛ kɔ kõ ɑi yɛ kɔ sɔ́nɛ piyɑ́hɑɑ tíyɛ. 21 Ápi pipisoikṍ nɛ pimɛsepewɑi nɛ pimɛsoikpɑ́rɑ́wɑi nɛ pipiyɑɑ kɛpirɛ ritɔ.
* 9:11 Apɑtɔɔ nɛ Apolɔɔ ɑsei rɛ ucɔ́kɔi, nɛ́ɛ ucɑɑinkɛɛ