20
Aŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ iyɔɔpi mɛtonɛ
Kei kɑm pɛɛ uléécɑɑtumɛ unyinɛ yɛ̃ un kɛyómɛcɑɑ-pɔ súiri un mɛhórɛ kɛhɑ́nnɛ nɛ ɑkpɑnii mɑɑmɑɑ ɑnyinɛ kunípɛ-i mulɛilɛ̃. Uu kúconcó, iwɑ́ɑ kpurɛ iyɛ̃ kɑpi yɛ n sée rɛ kuníri nɛ Setɑni tini uu pɑɑsi, ɑku lɛ̃ m pɑhɑɑlɛ̃ ɑŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ kɛ́mɛɛ. Uu mɛhórɛ kɛ́mɛɛ ku sɑ́pɔ uu kukɛcɑ́ɑ́ kɑ́ ɑ́ku kɑpɛ kɔ nɛ pisoi n kirɑɑsɛntɛ hɑ́i nɛ ɑŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ kpɛ̃ kukɛ́ hɑ nɛ tɛnɛ nnyɑ. Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, li pisɛ rɛ ukɛ́ pɛɛ nkɑ́ripi ku fénnɛ.
Am pɛɛ ɑyɔ́ɔpitũ yɛnu. Ai pɛpɛɛ ɑkɛcɑ́ɑ́ ń tṹ ńnɑŋɛ hɛ rɛ pikɛ́ yɛ nɛ túhɑɑnɛ. Am kɔ pɛ̃ kɑpi isɔ n corii rɛ pi Yeesu nɛ nléécɑɑsimɛ́ kɛcɑ́ɑ́ ɑseérɑ lesɛ nnyɑ ɑmííri yɛnu. Am kɔ pɛpɛɛ ɑ́pi rinwúlɑ pikɛ́ inɑ́mɛ yɑ́ɑ́si, ɑ́pi kɔ inwɔi piɑtii nɛ́ɛ piɑnipɛ-i mɑ́ ɑkɔ́ yɛ́nu. Api nfɑ́ɑ pɛɛri, pi nɛ Kirisi ɑpi kɛsẽ́ iyɔ́ɔpi tonɛ ɑŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ. Pikpɔkpɔ picɔ ɑ́pi nfɑ́ɑ pɛɛmɛ hɑ́i ɑŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ kpɛ̃ ɑkú hɑ nɛ tɛnɛ. Pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ mɛyisɛ foí yɛ mɛ̃. Pɛpɛɛ pikpɔkpɔ mɛyisɛ foí mɛ̃ kɛ́mɛɛ n yisi yɛ nkíŋniŋɛ-i welɛ, pin kɔ Uléécɑɑ pikɔ́! Nkpɔ lírũ ńn pikɛcɑ́ɑ́ ńnɑŋɛ ńkɑ mɑ́. Amɑ́ pi pɑnsɛnɛ pɛpɛɛ yɛ Uléécɑɑ nɛ Kirisi inyɔ́ɔnsɛ n wɑ. U nɛ pɛ̃ ɑpi ɑŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ kpɛ̃ kɛ́mɛɛ kɛsẽ́ iyɔ́ɔpi tonɛ.
Pi Setɑni feriyɛ
Aŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ kpɛ̃ kun hɑ píyei n tɔ́mpɔ, ɑpi pɛɛ Setɑni ukukpɑniilee-i lésɛri. Uu pɛɛ léeri uu isoipuri nnyí nnɛ́í yɛɛ ḿpɑ́ kɛtẽ kuwɛ́lɛ́ kúye-i ń we cɑ́pinɛ, lɛlɛɛ Kɔɔki nɛ Mɑkɔɔki rɛ ikɛ́ ukɛcɑ́ɑ́ rikpɑ́ ukɛ́ nɛ ɑtɔpi wɑ. I kulúi welɛ yɑrɛ mínimɑɑ nnyɛnɛ. Ii kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ yipu ii Uléécɑɑ pikɔ́ kɛtɔpikɑlɛ nɛ ukuyu lɑlɑ kɛkɑ́lɛ wɑi. Amɑ́ nnɑ nnyinɛ nn kɛyómɛcɑɑ-pɔ súiri nn i torɛ. 10 Ai Setɑni yɛɛ pɛɛ i n kírɑɑsɛntɛ nnɑ nɛ linyinɛ yɑrɛ nfúrɔ̃ toi kupɔrɛ-i sɑ́pɔ. Kei kɛ inɑ́mɛ nɛ ɑntepu nɔɔmɛ ɑpí we. Ai pɛɛ i n fíkiisɛ kɛtúŋɛ́ nɛ kɛsinɛ hɑ́i nɛ ḿpɑ́ píyei-pɔ.
Kɛtɑhɑi tɔrɔɔ pitúhɑɑnɛ
11 Am pɛɛ riyɔ́ɔpitũ nɛ uyɛɛ rikɛcɑ́ɑ́ ń tṹ yɛnu. Kɛtẽ nɛ kɛyómɛ ɑsi ukɛyu-i wuru ɑsi pékesi ɑ́pi siɑnɑ yɛ̃. 12 Am pɛɛ pikpɔkpɔ yɛnu, piwɛ́ɛ́sɛ nɛ siwɑ̃́, pin tiyɔ́ɔpitũ kɛyu-i nyɛ́rɛilɛ̃. Ai ɑ́tɛlɛ́ perei ɑi kɔ rítɛlɛ́ ricɔ péré. Tɛrɛɛ nfɑ́ɑ ritɛlɛ́. Pikpɔkpɔ mɛwɑi yɛ ɑ́tɛlɛ́ nyɛ̃ kɛ́mɛɛ wɔ́lɑɑlɛnlɛ. Ai ḿpɑ́ úye mɛwɑi kɛcɑ́ɑ́ nɛ u túhɑɑnɛ. 13 Mínimɑɑ ɑmɛ pikpɔkpɔ pɛɛ mɛkɛmɛɛ ń we lesɛri. Nkpɔ nɛ pikpɔkpɔ kɛlõ pɔ́ɔ kɔ pikpɔkpɔ pɛɛ kei ń we lesɛri ɑpi ḿpɑ́ úye mɛwɑi pɑí ɑpí nɛ mɛkɛcɑ́ɑ́ u túhɑɑnɛ. 14 Ai nkpɔ nɛ pikpɔkpɔ kɛlõ kpísi ɑi nnɑ kupɔrɛ-i sɑ́pɔ. Nnɑ kupɔrɛ kpɛ̃, nkpɔ lírũ yɛ mmɛ̃. 15 Ai ḿpɑ́ úye rinyiri tɛɛ ɑ́ri nfɑ́ɑ ritɛlɛ́ kɛ́mɛɛ ń we kpísi ɑi nnɑ kupɔrɛ-i sɑ́pɔ.