21
Kɛyómɛcɑɑ fɑlɛ nɛ kɛtẽ fɑlɛ
Am pɛɛ kɛyómɛcɑɑ fɑlɛ nɛ kɛtẽ fɑlɛ yɛnu, kɛyómɛcɑɑ foí nɛ kɛtẽ foí yɛ pitɔ́ŋɛ́ mɑsilɛ lɛ̃, mínimɑɑ ɑ́mɛ kɔ we. Am kɔ Uléécɑɑ kuyu, Yerusɑlɛm fɑlɛ yɛnu kun Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ-pɔ leeri kun súiri, kun kumɛcirɛ cɑ́pinɛlɛ̃ yɑrɛ unɔ́si fɑlɛ yɛɛ ulɑ m mɛ̃́. Am tiyɔ́ɔpitũ kɛ́mɛɛ mɛtẽ cɑ́cɑ́ mɛnyinɛ komti, mɛn tee rɛ: Uléécɑɑ kunyɔ́ɔnsɛcɑ́ŋíí yɛ nkpéni nkú sisoipipi kɛ́mɛɛ. U yɛ́ pikɛmɛɛ́ n we, ɑpi pɑnsɛ upisoi, pi nɛ Uléécɑɑ ricuruu ɑpi pɛɛ kɛsẽ́ n we. U yɛ́ pimɛnini nnɛ́í pi tinnɛntɛ, nkpɔ ńn yɛ́ kɔ piwée rikpɑ́, nkpɔ pitonɛ nɛ itu nɛ ntóósi ńn yɛ́ kɔ n we, kɛ mɛkɛɛ-mɛ likɔ́ ɑi pitɔ́ŋɛ́ ḿ mɑsí nnyɑ.
Uyɛɛ pɛɛ riyɔ́ɔpitũ kɛcɑ́ɑ́ ń tṹ uu pɛɛ nɛ́ mɑɑ rɛ: Pɔ yɛ̃ɛ, nɛ ḿpɑ́ yo pɑnsɛsɛlɛ lifɑ́lɛ. Uu kɔ kpɑ́ rɛ: A wɔi! Anɔ́ɔ nyɛ̃ yɛ nsímɛ́sei lɛ, lɛ̃ kɑi kɔ lenɛ.
Uu kɔ pimɑ́ɑ nɛ́ kpɑ́ rɛ: Li piwɑi mɑsilɛ! Nɛ́ɛ Ufoí nɛ Utɔ́rɔɔ, Kɛ́korɑɑnɛ nɛ Kɛ́tɔ. Nɛ́ nkó kɛ nnírɛ́ nn ń we míni mɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ nhɔi pɑ fɑɑlɑɑ. Uyɛɛ n feriyɛ likɔ́ yɛ nní kuu n yɛ́nunɛ: Nɛ́ɛ yɛ́ Uuleecɑɑ, uyɛ̃ uu kɔ kɛnɛ́pipi. Amɑ́ piwɑmɛi nɛ pɛpɛɛ ɑ́pi ɑsei n tíkilɛ̃ nɛ pɛpɛɛ icírí n wɑi nɛ pisoikṍ nɛ pɛpɛɛ mɛ́woo mɛ́woo n wɑi nɛ mɛnírihélɑɑwɑi pikɔ́ nɛ pɛpɛɛ piléé n nyɔ́ɔnsɛ nɛ pinɔ́ɔmɛ nnɛ́í ncɔpuri pɔ̃́ kɛtonɛ yɛ nnɑ nɛ linyinɛ yɑrɛ nfúrɔ̃ toi kupɔrɛ kɛ́mɛɛ́ welɛ. Nkpɔ lírũ yɛ mmɛ̃.
Yerusɑlɛm fɑlɛ
Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, piléécɑɑtumɛ pisɛɛi pɛpɛɛ pɛɛ sipóripi sisɛɛi m múílɛ̃ usɛ uú weri uu nɛ́ mɑɑ rɛ: A kɑm kɛ́ unɔ́si fɑlɛ pɔ́ nyísɛ, uyɛɛ Risɑ́ŋpipi unɔsi.
10 Kei kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn kɛnɛ́cɑ́ɑ́ súimɛ, Uléécɑɑtumɛ uyɛ̃ uu nɛ́ kpísi uú nɛ riyɔ́pɛ mɑɑmɑɑ nɛ ricɑ́cɑ́ rinyinɛ tɑɑ́. Uu pɛɛ Uléécɑɑ kuyu, Yerusɑlɛm yɛnu kun kɛyómɛcɑɑ-pɔ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ léeri kun súiri. 11 Uléécɑɑ mmulɛ yɛ pɛɛ kukɛmɛɛ́ welɛ, ku pɛɛ tɛ́lulɛ yɑrɛ ripɑrɛ sɔnɛ kɛcirɛ nɛ́ɛ yɑrɛ ripɑrɛ ŋmɛ́í-ŋmɛi kɛ́mɛɛ kɛ usoi uu yɛ umɛcirɛ n nyɑ́nɛi yɑrɛ kɛnípɛɛnyɑ́nɛi yɛlɛ́pi kɛ́mɛɛ. 12 Mmɛlɛ mɑɑmɑɑ nɛ ncɑ́cɑ́ nnyinɛ yɛ pɛɛ ku kɔ́ɔ́núlɛnlɛ, sipoo kɛfi nɛ sitɛ́ kɑpi n luri, piléécɑɑtumɛ kɛfi nɛ pitɛ́ pin si mɛ̃́. Isirɑyɛɛli pikɔ́ imɑrɛpuri kɛfi nɛ itɛ́ iyɛ̃ ɑnyiri yɛ sikɛcɑ́ɑ́ wɔ́lɑɑlɛnlɛ. 13 Sipoo sitɑɑni sɛɛ kɛtuŋɛleemɛ-mɛ̃ nyɑ́nɛi, sitɑɑni ituŋɛ kulukɛ-lukɛ-mɛ̃, sitɑɑni ituŋɛ kumii-mɛ̃, sitɑɑni kɛcɔpɛ, sitɑɑni kɛtuŋɛlolɛ́-mɛ̃. 14 Akúipɑrɛ kɛfi nɛ ɑtɛ́ kɛcɑ́ɑ́ kɛ kuyu mmɛlɛ mmɛ̃ nń pɛɛ tɔ́silɛ̃, Tisɑ́ŋpipi pitumɛ kɛfi nɛ pitɛ́ pɛ̃ ɑnyiri kɛfi nɛ ɑtɛ́ ɑn ɑpɑrɛ nyɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ wɔ́lɑɑlɛ̃.
15 Uyɛɛ lɛ̃ nɛ́ n símisi yɛ wurɑ kɛkpɑ́pi kɑpi yɛ nɛ ḿ musí múílɛnlɛ ukɛ́ nɛ kuyu nɛ kusipoo nɛ kummɛlɛ múŋɛsi. 16 Kuyu ɑwɛ́lɛ́ kɛnɑ yɛ pɛɛ mɛcɑ́ɑ sɑ́lɛ. Kumɛcɑɑ nɛ kumɛpɛ́rɛ́ yɛ pɛɛ sɑ́lɛ. Uu kɛkpɑ́pi kɛ̃ nɛ kuyu músu ɑí lelu kilomɛtiri ɑ́kotokú ɑtɛ́. Kumɛcɑɑ nɛ kumɛpɛ́rɛ́ nɛ kumɛcɑ́ yɛ pɛɛ sɑ́lɛ. 17 Uu mmɛlɛ pɔ̃́ kɔ músu, ɑi lelu ɑpɑ́hɑ kuwóó nɛ ɑfɛɛrɛ́ nɛ ɑtɛ́ kumúŋɛ́. Sisoipipi mɛmúŋɛ́ nɛ uléécɑɑtumɛ mɛmúŋɛ́ yɛ mɛ. 18 Apɑrɛ ŋmɛ́í-ŋmɛi kɑpi nɛ mmɛlɛ mɔ̃ ɑpi kuyu pɔ̃́ nɛ wurɑ yíkíyiki ŋmɑnɛ mɔm, lin pɛɛ́ we yɑrɛ sinípɛɛnyɑ́nɛi. 19 Apɑrɛ sɔnɛ nnɛ́í ncɔpuri kɑpi mmɛlɛ ɑkuipɑrɛ kɛcɑ́ɑ́ kɑrikɛɛ rɛ likɛ́ pinyɑ́nɛi n nyɑḿ. Tipɑrɛ ŋmɛ́í-ŋmɛi kɑpi rikúipɑrɛ foí kɛcɑ́ɑ́ wɑ, ɑpi kusópɛ rikɔ́ rilírũ kɛcɑ́ɑ́ wɑi, ɑpi míni kulúi rikɔ́ ritɑ́ɑ́nũ kɛcɑ́ɑ́ wɑi ɑpi kɔ mɛhɔ́lɛ rikɔ́ rinɑ̃́ii kɛcɑ́ɑ́ wɑi. 20 Api ríwɛɛ́ yɑrɛ mɛ́nyɛ rinúpũ kɛcɑ́ɑ́ wɑi, ɑpi kɔ ríwɛɛ́ rikpúúlũ kɛcɑ́ɑ́ wɑi, ɑpi wurɑ rikɔ́ risɛ́ɛ́i-sɛ́ɛ́i kɛcɑ́ɑ́ wɑi ɑpi risɑnnyɛ ntɔnɛ ripɑ́hɑ-pɑhɑ kɛcɑ́ɑ́ wɑi, ɑpi mɛtuhutɑ rikɔ́ rílɛɛ́-lɛɛ́ kɛcɑ́ɑ́ wɑi, ɑpi mɛtuhutɑ nɛ mɛhɔ́lɛ cɔ́hɔnɛ rikɔ́ rififi kɛcɑ́ɑ́ wɑi, ɑpi ríwɛɛ́ ntɔnɛ yɑrɛ rihúúhúúpɑrɛ kɛfi nɛ mɛsɛ rikɔ́ kɛcɑ́ɑ́ wɑi, ɑpi mɛ́kɔlɔ́ɔtɑ rikɔ́ kɛfi nɛ rilírũ kɛcɑ́ɑ́ wɑi. 21 Sipoo kɛfi nɛ sitɛ́ sɛ̃ pɔ̃́ nɛ ikólɛ́ kɛfi nɛ itɛ́ lɛ. Nkólɛ́ nsɛ nsɛ kɑpí nɛ ḿpɑ́ ihɑ́nɑɑ íye wɑ. Kuyu ripɔhɔ pɔ̃́ nɛ wurɑ ŋmɑnɛ lɛ, lin peirɛntɛ yɑrɛ kɛnípɛɛnyɑ́nɛi.
22 Ám kei kunyɔ́ɔnsɛcɑ́ŋíí yɛ̃́. Upíimɑ, Uléécɑɑ, ńnɑŋɛ nnɛ́í ute ricuruu nɛ Risɑ́ŋpipi pɛɛ kuyu kpɛ̃ kunyɔ́ɔnsɛcɑ́ŋíí. 23 Ái nkpɑ́ni pisɛ rɛ ituŋɛ nɛ́ɛ iwɑ́rɛ ikɛ́ kei mɛtɛ́í n wɑi. Li we rɛ Uléécɑɑ mɛyɔɔpi mɛtɛ́í yɛ ku kpɑ̃́iilɛnlɛ, kuiyuipukɛ yɛɛ Risɑ́ŋpipi. 24 Ayu pisoi yɛ́ kumɛtɛ́í kɛ́mɛɛ sɔ́nɛ, kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ piyɔɔpi ɑpi kei nɛ pimɛyɔɔpi hɑpɔ. 25 Kɛ kɛsinɛ ɑ́kɛ yɛ́ɛ́ kei píkɑi n wɑ nnyɑ kɛ kusipoo ɑ́si yɛ́ɛ́ kɔ píkɑi n hɑ́nɑɑlɛ̃. 26 Lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ isoipuri kɛ́mɛɛ mɛyɔ́ɔpi nɛ ríyu m mɑ́ kɑpí nɛ kei sɔ́nɛpɔ. 27 Líkpɛrinkpɛkɔɔ́ líkɑ nɛ́ɛ usoi nkó yɛɛ ncɑɑi riyíkí n wɑi un kɔ nnɔ́ɔmɛ mɑ́ úu kei mɛlonɛ mɑ́. Pɛ̃ ɑnyiri nyɛɛ Risɑ́ŋpipi nfɑɑ ritɛlɛ́ kɛ́mɛɛ n wɔ́lɑɑlɛ̃ mɛcirɛ pɛɛ yɛ́ kei lompɔ.