22
Uléécɑɑtumɛ uu kɔ nkói mmɛ̃-i kɛ nfɑ́ɑ nn ń we nɛ́ nyísɛ, nn we cɑ́ícɑ́í yɑrɛ kɛnípɛɛnyɑ́nɛi yɛlɛ́pi, nn Uléécɑɑ riyɔɔpitũ nɛ Risɑ́ŋpipi kɛ́mɛɛ-pɔ leeri. Kuyu kɛcɔpɛ knń pɛɛ wɔ́lu nn nɛ ncée mɑɑ tikilɛ̃, kuléé kpɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ kun nsipɛ́ɛ́ kɛcɔpɛ nyɛnu. Kɛfi nɛ mɛtɛ́ kɑku yɛ mɑri, ɑku yɛ ḿpɑ́ iwɑ́rɛ íye kɛ́mɛɛ ɑpipi torɛsi. Kuɑpɛi yɛ̀ɛ̀ pisoi itói pɔisɛlɛ. Anɔ́ɔ ɑ́ɑ kei líkɑ kɛcɑ́ɑ́ we. Kuyu kɛ́mɛɛ kɛ Uléécɑɑ riyɔɔpitũ nɛ Risɑ́ŋpipi riyɔɔpitũ ɑri yɛ́ n we upikɛikɔ́ pin kei u yɑ́ɑ́si. Pi yɛ́ ukɛyu yɛ̃, Urinyiri ɑri kɔ piɑtii kɛcɑ́ɑ́ n wɔ́lɑɑlɛ̃. Kɛsinɛ ɑ́kɛ wenɛ, ɑ́i yɛ́ kɔ kei kɛ́firɑ́ɑ mɛtɛ́í nɛ́ɛ ituŋɛ mɛtɛ́í pisɛ, kɛ Upíimɑ Uléécɑɑ uu pi n kpɑ̃́iilɛ̃ nnyɑ. Api pɛɛ iyɔ́ɔpi n tũ nɛ ḿpɑ́ píyei-pɔ.
Yeesu mɛkɑmɛ
Uléécɑɑtumɛ uu pɛɛ nɛ́ mɑɑ rɛ: Inɔ́ɔsimɛ́ iyɛ̃ yɛ nsímɛ́sei lɛ. Lɛ̃ kɑi kɔ lenɛ. Upíimɑ Uléécɑɑ yɛɛ yɛ n tíyɛsɛ ɑntepuyɛ ɑpi símisi yɛ uuleecɑɑtumɛ tummɛlɛ rɛ ukɛ́ upikɛikɔ́ lɛlɛɛ nfɑ́ɑni n wɑinɛ nyísɛ. Yeesu uu rɛ: Nɔ yɛ̃ɛ, nɛ nfɑ́ɑni sɔ́nɛpɔlɛ. Nkó yɛɛ kóso-pɔ nsímɛ́ mɛɛ rítɛlɛ́ ntí-i ń we m múílɛ̃ yɛ únɑrɛkomɛ lɛ.
Nɛ̃́ Yohɑni, nɛ́ɛ mɛwɑi mɛ̃ kõ ɑm kɔ yɛnu. Kɑm n yɛ̃́ ɑm kɔ kom, ɑm uléécɑɑtumɛ uyɛɛ mɛwɑi nɛ́ n nyísɛntɛ ɑnɑ-i lólu rɛ kɛ́ u yɑ́ɑ́si. Amɑ́ uu pɛɛ nɛ́ mɑɑ rɛ: A mɛpɔ́círɛ tĩ, kɑpɛ lɛ̃ wɑ! Nɛ upɔ́kɛicɔ lɛ nɛn kɔ pipɔ́mɑ́rɛcɔ ɑntepuyɛ nɛ pɛpɛɛ rítɛlɛ́ ntí nsímɛ́ ḿ múílɛ̃ ukɛicɔ! A Uléécɑɑ yɑ́ɑ́si ɑɑ wúlɑ!
10 Uu kɔ pimɑ́ɑ nɛ́ kpɑ́ rɛ: Kɑpɛ lɛlɛɛ kóso-pɔ n wɑinɛ nsímɛ́ ritɛlɛ́ ntí m pékɑɑlɛ̃! Ituŋɛ yɛ tulɛ rɛ tinsímɛ́ mmɛ̃ nkɛ́ wɑ. 11 Nkó yɛɛ úu lisɔnɛ n wɑi ukɛ́ n nɔŋ́lɛ̃ úu kɑpɛ lisɔnɛ n wɑi. Nkó yɛɛ mɛ́kpɛrinkpɛ m pɔ́riilɛ̃ ukɛ́ umɛcirɛ mɛ́kpɛrinkpɛ pipɔ́rii n kpɑ́sɛlɛ̃. Nkó yɛɛ lisɔnɛ n wɑi ukɛ́ lisɔnɛ piwɑi nɛ kɛ́yu n sĩ, nkó yɛɛ ń nyɑḿ cɑ́kɑ́-cɑ́kɑ́ ukɛ́ n nyɑḿ cɑ́kɑ́-cɑ́kɑ́ un nɛ kɛ́yu sĩ.
12 Yeesu uu rɛ: Pɔ yɛ̃ɛ, nɛ nfɑ́ɑni sɔ́nɛpɔlɛ. Inɛ́hɛ́ɛ́ kɑḿ nɛ wepɔ kɛ́ ḿpɑ́ úye mɛwɑi kulɑɑ u pɑ. 13 Nɛ́ɛ Ufoí nɛ Utɔ́rɔɔ, Ukpéẽ nɛ Upírɛ̃, nɛ́ɛ kɔ Kɛ́korɑɑnɛ nɛ Kɛ́tɔ.
14 Mpí pɛɛ pisitukɑnkɑ cɑɑcɑɑ n hɛɛrɛ pikɛ́ nɛ kuléé kpɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ ɑpipi n yɛ̃́ pikɛ́ kɔ nɛ sipoo-mɛ̃ tintíki pikɛ́ nɛ kuyu-i lompɔ nnyɑ yɛ pínɑrɛkomɛ lɛ! 15 Amɑ́ pɛpɛɛ mɛpɔpi ń we nɛ mɛnírihélɑɑwɑi pikɔ́ nɛ mɛ́woo mɛ́woo mɛwɑi pikɔ́ nɛ pisoikṍ nɛ pɛpɛɛ piléé n nyɔ́ɔnsɛ nɛ ḿpɑ́ úye yɛɛ nnɔ́ɔmɛ ń lɑ un kɔ n wɑi pikɛ́ léepɔ!
16 Nɛ̃́ Yeesu, nɛ unɛ́léécɑɑtumɛ tumpɔlɛ rɛ ukɛ́ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛ́mɛɛ nɔ́ símisi rɛ ɑsei yɛ nyɛ. Nɛ Tɑfiti kumɑrɛ kɛ́mɛɛ kɛwɑ̃ pírɛ̃ lɛ. Nɛ́ɛ rimɑrɛwɑrɛpi tɛɛ n tɛ́lu.
17 Nfɑ́ɑsɔnɛ nɛ unɔ́si fɑlɛ yɛ mɑɑ rɛ: A kɑm. Nkó yɛɛ lɛ̃ n kṍ pɔ́ɔkɛ́ kɔ mɑɑ rɛ: A kɑm. Nkó kɛ nnírɛ́ nn ń we ukɛ́ kɑm. Nkó yɛɛ míni mɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ ń lɑ ukɛ́ mɛ yɔsí fɑɑlɑɑ.
Tinɔ́ɔ tɔrɔɔ
18 Ḿpɑ́ úye yɛɛ kóso-pɔ nsímɛ́ mɛɛ rítɛlɛ́ ntí-i ń we n kṍ kɑm símisi rɛ ɑsei yɛ nyɛ. Úye un kei linyinɛ rinkpɑ́pɔ, Uléécɑɑ yɛ́ ɑ́sɑ́lɑ́ú nyɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ kɑpi rítɛlɛ́ ntí-i n símisi liute uyɛ̃ isoi kɛ́mɛɛ rikpɑ́pɔ. 19 Úye un kɔ kóso-pɔ nsímɛ́ mɛɛ rítɛlɛ́ ntí-i ń we kɛ́mɛɛ inɔ́ɔsimɛ́ inyinɛ n lesɛ, Uléécɑɑ yɛ́ liute uyɛ̃ likɔ́ lɛɛ kuléé kpɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ kɛ́mɛɛ nɛ kuyu kɛ́mɛɛ ń we lesɛ. Pi linsímɛ́ rítɛlɛ́ ntí-i símisilɛ.
20 Uyɛɛ n símisi rɛ likɛi lɛɛ ɑsei lɛ yɛ mɑɑ rɛ: Ɛɛɛ, nɛ nfɑ́ɑni sɔ́nɛpɔlɛ. Amí! A kɑm, Upíimɑ Yeesu!
21 Upíimɑ Yeesu ukɛ́ ḿpɑ́ úye ípɛɛlɛ́ɛ nyísɛ!