23
+ Pol rɨkɨrava Judariro osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨrir gumasir garava kamagh mem mbɨŋgeeghi, “Nana andarsi, nana avhen iti gumagh kamaghɨusue, ‘Khɨɨ Gotɨna arɨmasi rɨfhaaŋn inderaghavɨrama aruava, ivhɨra othevira aghuigha amua zaa thighiraou utu.’ ” + Pol kamaghɨm mbɨkemisima, Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasiri ikhɨv, Ananaias, Polɨn aghan iti gumasi vɨŋgɨva ana akamndooŋnim mbɨsoghousua mbɨŋgeeghi. + Mauthughura Pol kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, “Got ivhɨra nɨɨ mbɨsueghemi! Nɨɨ, uphughuphurisi rɨvɨnan mɨna amuisima mee akɨran rɨmɨnɨ ughuran nɨɨa aghevi. Mee avhen aŋn maghatɨgha thavɨn ganighem thughatɨs phatɨ. Nɨɨ maghɨra rapheraghav ikɨva Moses osɨrisir othevir iphɨnɨ uthugha nano osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨrir rɨphenan nam mbɨsoghousuava mem mbɨŋgeeghi. Nɨɨ Moses osɨrir othevigha afhimɨsɨsi.” *
Mauthughura Polɨn aghanɨ utuivighav iti gumasi kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Nɨɨ Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasiri ikhɨv akaman maghatɨgha thavɨn aŋm mbɨkɨma thaghɨri.” + Mauthughura Pol kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Nana andarsi, khɨɨ kamagh ikeeŋsi phatɨ, a Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasiri ikhɨv. Gotɨm mbɨgharano osɨɨr kamagh iti, ‘Akaar maghatɨsir gee norir garir gumasir ikii vɨkɨma thaghɨri.’ ”
6-8  + Pol ikaaŋi igharis Sadiusiiŋn akoghɨn gumasir marsi rako Farisiiŋn akoghɨn gumasir marsi ivhɨriirɨ usuisira aŋanan iti. Sadiusiiŋn gumasi kamaghɨusue, “Aremisi gumasi rako amisi mee nomthegh rɨkavhighem phatɨghami.” Mee ivhɨra kamaghɨusue, “Enseli rako unduu iti phatɨ.” Farisiiŋn akoghɨn gumasi kamaghɨusue, “Phatɨ, ovheeŋga guesi tharsi nomthegh rɨkavhami.” Mee ivhɨra kamaghɨusue, “Enseli rako unduu iti.” Kamagha amuisima a Judariro osɨmndɨsiva oragha anda rɨkɨrir rɨphenana avhen iti gumasir dɨɨgha kamaghɨm mee mbɨŋgeeghi, “Nana andarsi, khɨɨ Farisiiŋna akoghɨn gumaghan mav, nani inaghaves a Farisiiŋn akoghɨn gumagh maghɨ. Nani nɨghɨnɨghana aghavaghar kamagh iti, ovheeŋsi tharsi nomthegh rɨkavami. Mee bighan khavɨusua na nigha osɨmndɨsiva oragha anda rɨkɨrir rɨphenaŋga athɨ.”
Uthughun khavɨn Polɨm mbɨŋgɨŋgɨm meŋga amuisima Farisiiŋn gumasi rako Sadiusiiŋn gumasi mee noria biighava, nori vatosi. + Kamagha amuisima athoroghan ikhɨvo otosi, Farisiiŋna marsi Judariro othevi ikeeŋsi gumasi uthuivighava ambuura, mbɨŋgɨ kamaghɨusue, “Gumaghan khav osɨmndɨsi aŋn phatɨ. A ti guisimbaaŋram mbɨŋgɨmati, ensel thav o utuma thav aŋm mbɨkemighamati.” 10 Meno othorugh bara aghavagharigha mbɨzorugho otosima mbɨzorusir gumasi bar men gumaghana aphan avhighevhiigha, Judarii Polɨm mbɨsoghɨva aŋgi ikutima, a bɨɨghireghemi. Kamagha amuisima a nom mbɨzorsir gumasi vɨkemisima mee gueghira anɨ usuiraghava ana nigha mbɨzorsir gumasi rɨphenan gu.
11  + Ikhɨv rɨmaaŋn aŋmba athogha kamaghɨusue, “Nɨɨ avhighavhigha thaghɨri! Nɨɨ Jerusalemɨn nan gunɨm mbɨkemisi moghɨra nɨɨ thighira maaŋɨ nan gun Romɨnɨ uŋuun iti gumasi vɨkɨm.”
Judarii Polɨ mbɨsueghtima ana aremighaousua akama rɨkɨri
12 Arama amɨrɨtusir rɨmaaŋra Judarir akoghɨn gumasir marsi nori akuvagha Polɨm mbɨsueghtima ana aremighaousuava Gotɨn phorughava akama rɨŋgɨran mavɨ amui. Mee kamagh akama rɨkɨri, “Ee aghaa thav o rɨmɨ rameghem phatɨgh, ikɨɨ maaŋɨ mee Polɨ mbɨsueghtima aŋna aremighemi.” 13 Akama rɨkɨrisi gumasir kharsi rɨmbomboni gua 40 afhira. 14 Mee Judarir akoghɨn gumasira aphani rako Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasir ikiivɨusua gua kamagh mem mbɨŋgeeghi, “Ena akama rɨŋgɨran khav kamaghɨusue, ‘Ee Polɨm mbɨsueghti ana aremightima, ee gɨn aghaa thava ramaŋga.’ 15  + Kamaghɨnɨ geegha osɨmndɨsiva orasi gumasigha, gee akaman mu mbɨzorsir gumaghan ikhɨvaaghava amandaghtima, a Polɨna akuva gena aghan zɨɨri. Gee aŋn khorira amuighɨva ana aku zɨɨ. Ee bisia rɨkɨrighɨva aŋmɨusua gan ikaami. A zɨɨ emba othuivamirɨ uthughura ee aŋm mbɨsueghtima ana aremighemi.”
16 Mem mbɨŋgeema Polɨn amighan otar oraegha gua mbɨzorsir gumasir rɨphenan Pol mbɨkemi. 17 Mauthughura Pol Romiiŋn mbɨzorsir gumaghan aphanan dɨɨgha kamaghɨusue, “Otaran ikaman khav nigh mbɨzorusir gumasi bar men gumaghana aphananamɨusua maaŋɨ. A bigha thavɨm mbɨkɨmamɨusua.” 18 Mauthughura 100 pɨlanɨ mbɨzorsir gumasir gari gumagh a Polɨn amighan otar nigha mbɨzorusi gumasi bar men gumaghana aphanamɨusua zui. 100 pɨlanɨ mbɨzorsir gumasir gari gumagh kamaghɨusue, “Pol rɨvɨnan kɨrthɨghan ikava nan dɨɨgha ma otarana aku nɨɨna aghan zaaousua nam mbɨkemi. A nɨɨm mbɨkɨmaŋgamira akaman mav iti.”
19 Mauthughura mbɨzorusir gumasi bar men gumaghana aphan otaran afharɨnɨ usuiragha aniiŋ mbɨŋɨniiŋn gugha maghɨrama aŋna azaaghi, “Nɨɨ theeghɨnan nam mbɨkɨmamɨusua?” 20 Otaran ikaam kamaghɨusue, “Judarii Polɨm mbɨsueghtima ana aremighaousuava akama rɨkɨrigha gurum rɨmaaŋra Polɨna aku zaaousua nɨɨmɨusua gɨɨa amui. Mee khoru amua kamaghɨusue, a maŋŋɨtima Judariro osɨmndɨsiva oragha anda rɨkɨrir rɨphenan inderaghavɨra aŋm mbɨŋgɨmɨŋgɨ niaŋga. 21 Gumasir rɨmbomboni 40 afira, mee an aravava aŋmɨusua mooŋi. Kamagha amuisi nɨɨ mem mbaraghan thaghɨri. Mee aghaa thav ko rɨmɨ rameghem phatɨgh maaŋɨ Polɨ mbɨsueghti ana aremigh gɨvaghtima mee aghaa ramamɨusuava akama rɨŋgɨran mavɨ amui. Mee thighira nɨɨna akaman iŋgarɨghaousua gara iti.” 22 Mbɨzorusi gumasi bar men gumaghana aphan ana amandagha akamana aghavagharan kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, “Nɨɨ nam mbɨkemisi bighan khavɨn gun thavɨm mbɨkɨman bar thaeghri.”
Mee Pol amandasima a gavmanɨn gumaghan ikhɨv, Feliksɨusua gu
23 Mmbɨzorusi gumasi bar men gumaghana aphan, non mbɨzorsi gumasi 100 pɨlan gari gumaghan phuninin dɨɨgha kamagh aniiŋm mbɨŋgeeghi. “Aŋgo 200 pɨla mbɨzorusir gumasi rako 70 pɨlan hosir gumasi rako 200 pɨlan afhusir gumasi akumakumighiri Gee 9 okloghɨn thighira rɨmaaŋn Sisarianɨ uŋuum maaŋɨri. 24 Nɨɨ Pol iphɨra aphighemir hosi tharsi ivhɨrama anda nighɨri. A inderaghɨvɨra maaŋɨ gavmanɨn gumaghan ikhɨv Feliksɨa othuivhami.”
25 Mbɨzorusi gumasi bar men gumaghana aphan kamaghɨ mbɨghar osɨri.
26 Khɨɨ Klodius Lisias. Khɨɨ bar iphɨn iti gavmanɨn gumaghan ikhɨv Feliksɨusua mbɨghar osɨri. Uthughun aghuuŋ, nɨɨ inderaghavɨra ikhɨɨ. 27  + Judarii gumaghan khavɨ mbɨsueghtima ana aremighaousua aŋnɨ usuira. Khɨɨ kamagh ikaaŋi, a Romiiŋn gumagh, kamagha amuigha khɨɨ nom mbɨzorsir gumasir phorugha guava ana nii. 28  + Khɨɨ kamagh inderaghɨvɨre khaaŋmɨusua, mee theghɨnan bighaaŋmɨusuava akaman aŋgasi. Kha ana nigha men osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨrir rɨphenan gu. 29  + Khɨɨ mena azarisima mee nono othevir marsi vɨŋgɨŋgɨr aŋga amuava phura mbɨzeer marsir aŋgi inivhii. Mee phura bighan khɨna thavɨusua ana nigh rɨvɨran khɨrthɨghara athɨghami o aŋm mbɨusueghtima aŋna aremighem thughatɨsi bar phatɨ. 30  + Khɨɨ oraeghava ikaaŋi, mee aŋm mbɨsueghtima ana aremighaousuava, moŋgava akaa vɨsosima khɨɨ uzuamɨra kha gumagh nɨɨmɨusuava ana amandi. Akaman aŋga asir gumasi ivhɨra, mee nɨɨna arɨmasi rɨfhaaŋn nom mbɨŋgɨmɨŋgɨra amuamɨusua, khɨɨ mem mbɨkemi.
31 Mauthughura mbɨzorsir gumasi akamam mbaraegha rɨmaaŋn Polɨn akua gua Antipatrisɨnɨ uŋuuno oto. 32 Amɨrɨtusi rɨmaaŋra hosir gumasi aŋn phorugha zuima, igharis mbɨzorsir gumasir marsi nomthegha Jerusalemɨn no rɨphenan gue. 33 Pol hosir zui gumasir phorugha gua Sisarianɨ uŋuuno otoghava mbɨghar nigha gavmanɨn gumaghan ikhɨva aniiŋgava Pol ivhɨrama aŋga anɨɨŋi. 34 Gavmanɨn gumaghan ikhɨv mbɨgharan khavɨn ganigha Polɨna azaaghi, “Nɨɨ mana distrighɨn gumagh?” Ana aŋm mbɨkemisima Pol kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Khɨɨ Silisian distrighɨn gumagh.” Gavmanɨn gumaghan ikhɨv kamagh oraegha, 35 kamaghɨusue, “Akaman nɨɨŋga asir gumasi mee khagho othuivightima khɨɨ nɨɨno osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨrami.” A Herotɨn rɨphenan ikhɨvan Pola athɨgha inderavɨra aŋn ganamɨusua, mem mbɨkemi.
+ 23:1 Ap 24.16; 1 Ko 4.4; 2 Ko 1.12; 2 Ti 1.3 + 23:2 1 Kin 22.24; Jer 20.2; Jo 18.22-23 + 23:3 Wkp 19.35; Lo 25.1-2; Mt 23.27-28; Jo 7.51 * 23:3 Wok Pris 19.15 kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Osɨmndɨsiva oragha anda rɨkɨrir gumagh a inderaghɨvɨra osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨri.” Pol ti mbɨŋgɨŋgɨman khavɨn aŋgɨ nɨghɨnɨgha kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Nɨɨ Moses osɨrir othevigha afhimɨsɨsi.” + 23:5 Kis 22.28 + 23:6-8 Ap 4.2; 24.15; 24.21; 26.5; Fl 3.5Mt 22.23; Mk 12.18; Lu 20.27 + 23:9 Ap 5.39; 22.7; 22.17-18; 25.25 + 23:11 Ap 18.9; 19.21; 25.11; 27.23-24; 28.16-23 + 23:15 Ap 25.3 + 23:27 Ap 21.30-33; 22.25-27; 24.7 + 23:28 Ap 22.30 + 23:29 Ap 18.14-15; 25.19; 26.31 + 23:30 Ap 23.20; 24.5-8