24
Judarir akhoghɨn gumasir aphani Polɨn osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨramir rɨphenan iti
Uthusir 5 pɨla gɨvasima, Judarir akhoghɨn gumasi aphanir marsi rako, Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasiri ikhɨv, Ananaias, koma Romiiŋn gavman osɨrisir othevi ikeeŋsi gumaghan mav, aŋni izɨɨ Tertulus, mee bar Sisarianɨ uŋuun gueghiri. Mee Polɨ asira akaman gun gavmanɨn gumaghan ikhɨvam mbɨkemighava, mee akaman khavɨusua Pol nigh osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨrir rɨphenara arɨghaousua. Gavmanɨn gumaghan ikhɨv Polɨn dɨɨsima ana avhen gusima, Tertulus a Romiiŋn gavmano osɨrisir othevi ikeeŋsi gumahan mav Judarir akoghɨn gumasivɨusua utughava, Feliksɨn arɨmasi rɨfhaaŋn maghɨra akaar Feliksɨ mbɨŋgɨ kamaghɨusue, “Gumaghan ikhɨv Feliks, nɨɨ ena akurasima ee uthughun uruaraaŋra bar inderaghɨvɨre iti. Nɨɨ nɨghɨnɨsira aghuuira ena akuruvaghava en unuaghɨnana avhen iti bisira avhɨrara rɨkɨri. Ee bisir kharsir garava mɨghasɨgha nɨɨm mbɨnambi. Feliks, nɨɨ bar gumaghan aghuuŋn kɨnara.
Khɨɨ nɨɨnɨ usuiraghtima nɨɨ uthughunɨ uruaran ikeghem thughatɨs phatɨ, nɨɨ inderaghɨvɨra ena akaman othɨvhanɨ uvhuaaŋra oraghaousuava, khɨɨ nɨɨna azaaghi. + Ee kha gumaghan garima aŋno osɨmndɨsira avhɨrira amui. A Judari itira aŋanir guava mbɨzorsir ikiigha amuima anda othuivi, a Nasaretiiŋn akoghɨn* gumasir marsi aphan mav. 6-8  + A ivhɨra Gotɨ rɨphena ramuightima a Gotɨna arɨmasi rifhaaŋnɨ mbɨzegh maghatɨghousuava amui. Ee bighan khuaŋmɨusua, ee aŋnɨ usuira. * Kamagha amuisi nɨɨ nombɨ gumaghan khavɨn azaraghɨva, nɨɨ inderaghɨvɨra ee aŋga asira akaa tharsi ikeeŋgemi.”
Mauthughura Judarii ivhɨra Tertulusɨn akuruvagha akaar Polɨ asava, kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, “Bisir kharsi bar guisimbaaŋra.”
Pol Feliksɨ mbɨŋgeeghi
10 Mauthughura gavmanɨn gumaghan ikhɨv mbɨkɨmamɨusua afharvhen aŋga asarasima, Pol kamaghɨ mbɨŋgeeghi, “Khɨɨ ikaaŋi, ombarira avhɨrara nɨɨ gumasi rako amisir kharsiro osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨrir gumagh. Kamagha amuisima nɨɨ oragh, nan nav nɨɨna akam ikaravaghan bar indera. 11  + Nɨɨ atamatamɨra azaaŋsɨghɨva nɨɨ kamagh ikeeŋgemi khɨɨ Jerusalemɨn gugha Gotɨn izɨɨ ufhua zaa 12 pɨlan uthusir gɨn khɨɨ nɨɨna arɨmasir rɨfhaaŋnɨ utu. 12 Judarii Gotɨ rɨphena mbɨroghɨn nan garima khɨɨ akaman gumagha thavɨ mbɨsuesi phatɨ. Mee nan garima, khɨɨ Gotɨn phorugha mbɨŋgeer rɨphenir guva gumasi rako amisir phorugha ivhɨri tharsir usuirasi phatɨ. Khɨɨ ivhɨra Jerusalemɨni itir gumasi rako amisir phorugha bisi tharsigha amuisi bar phatɨ. 13 Mee thighira naŋga asira akaa, anda guisimbaaŋrana akaa phatɨ. Mee nɨɨ mbɨkɨmaŋgamira akaa anda vɨnɨɨŋ thav iti phatɨ.
14  + Khɨɨ guisimbaaŋram mbɨŋgeeghi, khɨɨ ee nona avhavir gɨn gua Gotɨni izɨɨ ufhii. Izɨɨn khav ‘Kraisɨna andarsi’ Judarii mee kamaghɨusue, ‘Khorigha amui tharsi.’ Khɨɨ bar nɨghɨnɨghana aghavaghar Moseso osɨrisir othevir ikava, Gotɨna ambuuŋn gumasi osɨrisir akaar iti. 15  + Khɨɨ nɨghɨnɨghana aghavaghar Gotɨn ikava kamagh ikaaŋi, arɨɨghiresi gumasi tharsi a nomthegh mee ramutima mee rɨkavhami. Gumasira aghui rako maghatɨsi ivhɨra rɨkavhami. A ramuaŋgamir bighaaŋ, khɨɨ aŋmɨusua gari. Akaman naŋga asir gumasi ivhɨra bighan khavɨusua gara iti. 16  + Kamagha amuisima nana avhen iti gumagh kamaghɨusue, ‘Khɨɨ mɨghasɨgha, Gotɨna arɨmasi rɨfhaaŋ koma gumasira arɨmsi rɨfhaaŋn ivhɨra, othɨvhana aghuuŋn gɨn maŋŋamɨusua, mamagha amuigha khɨɨ inderaghavɨri iŋaari.’
17  + Khɨɨ ombaarir marsirɨ uŋuimbar igharis tharsi ikhegha, nomthegha Jerusalemɨn ze. Khɨɨ Gotɨ anɨndi bisi rako Judarir gumasir rako amisira asasira akuruvaghamira aŋgɨro ovhɨsi, anda nigha ze. 18 Khɨɨ Gotɨ rɨphenan maŋŋamɨusua, mamagha amuigha khɨɨ Gotɨna arɨmasi rɨfhaaŋnɨ uzueghemiro othɨva amuigha gɨvagha khɨɨ gu. Mee nan garima khɨɨ Gotɨ rɨphenam mbɨroghɨn ikava uzuegha gɨva. Gumasira avhɨrara nan phorugha iti phatɨghava, nɨnɨiira avhɨrara ivhɨra phatɨ. * 19  + Mauthughura Judarir akhoghɨn gumasi marsi Esian distrighɨni iti tharsi, mee Jerusalemɨn zegha nanɨ usuirasi tharsi, mee osɨmndɨgha thav nani ikhɨvɨre ikhɨva, mee norira khagh zɨva, nɨɨna arɨmasi rɨfhaaŋn nana osɨmndɨsiva oraeghɨva anda rɨkɨrami. 20 Uthughun kavɨn Judarii nano osɨmndɨsiva oraegha gɨva. Nɨɨ mena zaaraghtima mee kha amuisiro othɨvhan maghatɨgha thavɨn ganighɨva nori nɨɨm mbɨkɨmaŋga. 21  + Khɨɨ ti men thooŋn utughav ikha dɨɨgha mbɨkemisi mee anaaŋn vhusvhuiisi phatɨ. Akaman khav, ‘Aremisi gumasi tharsi nomthegh rɨkavighemi, bighan khuaŋmɨusuavɨra mee ti na nigha geno osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨrir rɨphenan ze.’ ”
22  + Feliks Kraisɨna andarsir nɨghɨnɨsir aghavagharir rako othevir marsi ikeeŋga gɨva. Pol mbɨkemigha gɨvasima, Feliks Judarii vɨŋgɨ kamaghɨusue, “Gee ararɨghɨvɨkeghɨva, mbɨzorusir gumasi bar men gumaghana aphan Lisias zɨghirɨtima, khɨɨ gen mbɨŋgɨmɨŋgɨar rɨkɨrami.” 23  + A Pol rɨvɨnan khɨrthɨgha rarɨghaousua a 100 pɨlan mbɨzorsir gumasir garir gumagham mbɨŋgɨ kamaghɨusue, “Nɨɨ rɨvɨnan kɨrthɨghan Pol rathɨghɨva phum aŋnɨ usuighɨ mbɨghɨna thaghɨri, Polɨn aveeŋmbua bisir aŋna akuruvaghaousua ramutima nɨɨ men thɨva thaghri.”
Feliks Polɨn thivasima aŋna ombaran phuninin rɨvɨnan kɨrthɨghani iti
24 Uthusir marsi gɨvasima, Feliks nona amuuŋ Drusilana akua ze. A Judarira akoghɨna amigh. Mauthughura Feliks Polɨn dɨɨghava aŋm mbɨŋgɨmɨŋgɨva orasima a nɨghɨnɨghana aghavaghar Krais Iesusɨn itiro othevi vɨŋgeeghi. 25 Pol inderaghɨvɨre ikhaamiro othɨvam mbɨŋgɨva inderaghɨvɨra norighi ighuvamiro othevi vɨŋgɨva, Got gumughun osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨramirɨ uthughun gunɨm mbɨŋgeeghi. Feliks akaman khavɨ oraeghava avhighaviigha kamaghɨusue, “Nɨɨ thughɨratɨ. Nɨɨ maŋŋɨ. Khɨɨ gɨn nomtheghɨ uthugh thav ikhɨva nom nɨɨn dɨɨmaŋga.” 26 Feliks igharisi bighaaŋmɨusua garav ikha kamaghi nɨghɨnɨsi, Pol uthusi tharsir aŋgɨro ovhɨsira avhɨrara uvhuesan mɨn tharsir aŋra aniiŋtima, a Pola thaeghtima a maŋŋanga. Bighan khuaŋmɨusua uthusira avhɨrara a Polɨn dɨɨva ana zaava aŋn phorugha mbɨŋgeeghi.
27  + Gumughun ombaran phunini gɨvasima, Porsius Festus, Porsiusɨn izɨɨn mav Festus, a Feliksɨna aŋan nii. Feliks Judarir ramuightima mee navana aghuuŋn aŋni ikɨva bar aŋgi iphuighaousuava, a Pola thaeisima a rɨvɨnan kɨrthɨghan ikhavɨre iti.
+ 24:5 Ap 6.13; 16.20; 17.6; 21.28; 1 Pi 2.12; 2.15 * 24:5 Akaman khuaaŋ “Nasaretiiŋna akhoghɨn gumasir marsi” kha akamambaaŋm mbɨnɨɨŋ kamagh gu “Kraisɨnɨ andarsi.” Iesus Nasretɨn ikava aghuuŋi kamagha amuisima mee Iesus Nasaretɨn gumaghan aŋga arɨsi. + 24:6-8 Ap 21.28-30 * 24:6-8 Ikaaŋmaran gumasir marsi kamagh nɨghɨnɨsi, mbɨŋgɨŋgɨman mav ivhɨra khagh iti. A kamagh iti. “Ee non otheviusua ana nigha osɨmndɨsiva oragha anda rɨkɨrir rɨphenan rarɨghaousua. Phatɨ, mbɨzorusir gumasi bar men gumaghana aphan Lisias non gumasir phorugha zaava en thooŋn aŋnɨ usuiragha aŋgi ikua, kamaghɨm mbɨŋgeeghi, ‘Gumagha thɨɨŋ nɨɨ osɨmndigh Polɨn iti, nɨɨ Feliksɨusua maaŋɨ.’ ” + 24:11 Ap 21.17; 21.26; 24.17 + 24:14 Ap 24.5; 26.22; 28.23; 2 Ti 1.3 + 24:15 Dan 12.2; Jo 5.28-29; Ap 23.6; 26.6-7; 28.20 + 24:16 Ap 23.1 + 24:17 Ap 11.29-30; 20.16; Ro 15.25-26; 2 Ko 8.4; Ga 2.10Ap 21.17-28 * 24:18 Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaaram Mbɨgharan 24.6ɨn iti thavɨn gan. Tertulus Pol akaman aŋga asa kamaghɨusue, “A ivhɨra Gotɨ rɨphena ramuightima a Gotɨna arɨmasi rifhaaŋnɨ mbɨzegh maghatɨghousuava amui.” Pol akaman khav ikaravaghaousua, kamaghɨm mbɨŋgeeghi, a uzuegha gɨvagha gɨn Gotɨ rɨphenana mbɨroghun zui. + 24:19 Ap 23.30; 25.16; 2 Ti 1.15 + 24:21 Ap 23.6; 28.20 + 24:22 Ap 23.26 + 24:23 Ap 27.3; 28.16; 28.30 + 24:27 Ap 25.9; 25.14