25
Pol kamaghɨusue, “Sisar nana osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨrami”
Festus Judian distrighɨn zeghava Feliksɨna aŋan nighava, uthughun phunini ko mbɨkethav gɨvasima a Sisarianɨ uŋuua thaegha Jerusalemɨn guavanambo. + Festus Jerusalemɨn guavanambosima, Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasiri ikii rako Judarir gumasira aphani mee gua aŋna agheghava osɨmndɨsir Polɨa asi. + Mee Polɨm mbɨsueghtima ana aremighausuava kama rɨkɨrigha Festusɨ mbɨŋgɨ kamaghɨusue, “Nɨɨ en akuraghɨva gumaghan khav amandaghtima, a Jerusalemɨn zeghirɨri.” Mee Polɨm mbɨsueghtima ana aremighaosuava gumasir marsi vɨŋgɨ kamaghɨusue, “Gee maŋɨ aŋna aravagh utuavɨn mooeŋri.” Mee kamagh nɨghɨnɨigha gɨvaghava Festusɨm mbɨŋgɨ kamaghɨusue, “Nɨɨ Pola amandaghtima a Jerusalemɨn zeghirɨri.” Mem mbɨkemisima Festus mee ikara, “Pol a Sisarianɨ uŋuun rɨvɨnan kɨrthɨghani iti. Khɨɨ gurumɨra Sisarian maghiraami. Pol guisimbaaŋra osɨmndɨgha thavɨ ramuightima, gee akaman aŋga asaousua, gen gumasir aphani tharsi nan gɨn Sisarianɨ uŋuun maghirɨtima khɨɨ geno osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨrami.”
Festus men phorugha 8 pɨla o 10 pɨlan uthusir ikhegha Sisarianɨ uŋuun gueghirɨ. Amɨrɨtusi rɨmaaŋra ana osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨrira aŋaanambaaŋna apheragha mem mbɨkemisima mee Pol nigha aŋmɨusua zii. + Pol zaava otosima, Judarii Jerusalemɨni ikhegha zeghiresi tharsi aŋne ighuigha utuivighava mee osɨmndɨsira avhɨrir aŋga asi. Mee aŋna osɨmndɨgha mbɨnɨɨŋ thavɨn Festusɨn mbɨkemisi phatɨ. + Mem mbɨkemisima Pol nombɨusua kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Khɨɨ Judarir othɨva thava biisi phatɨ. Khɨɨ Gotɨ rɨphenaŋga asɨghasɨisi phatɨ, osɨmndɨgha thav Sisarɨa amuisi phatɨ.”
+ Mauthughura Festus Judarir akuruvaghaousua nɨghɨnɨghava Polɨn azaaghi, “Nɨɨ osɨmndɨsia rɨkɨriraousua Jerusalemɨn mava anaaŋtima, khɨɨ munagh mee nɨɨŋga asira akaa tharsiva oraghami? Nɨɨ kamagh vhusvhuiisi, o?” 10 A Polɨna azarasima, Pol ana ikara, “Khɨɨ khara utughav itira aŋan, a Sisar osɨmndɨsia rɨkɨraosua mbɨsevisira aŋanambaaŋ maghɨ. Osɨmndɨsia rɨkɨrir aŋanan khavɨra, kha aŋanambaaŋra a nano osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨrami. Nɨɨ ikeeŋga gɨva. Khɨɨ osɨmndɨgha thavɨn Judarigha amuisi phatɨ. 11  + Khɨɨ guisimbaaŋra ovhevheeŋn othɨva thavɨ ramuighɨva kha arɨmaŋaga. Khɨɨ ovhevheeŋna arɨmaŋɨgham phatɨghami. Mauthughura Judarii naŋga asirɨm mbɨŋgɨmɨŋgɨ, anda vɨnɨŋgari phatɨ, thav na nigh Judarir afharira athɨgham thughatɨs phatɨ. Sisar nano osɨmndɨsiva oraghɨva andar rɨkɨrirousua khɨɨ vhusvhusi!” * 12 Festus non ikaaŋmaran gumasir phorugha mbɨkemigha, maghɨra uruivaghava Polɨm mbɨŋgɨ kamaghɨusue, “Nɨɨ Sisar nɨɨno osɨmndɨsiva oraghɨva andar rɨkɨraousua mara nɨɨn vhusvhusara, aria, nɨɨ Sisarɨusua maaŋɨ!”
Ativasir gumagh Agripa Polɨno osɨmndɨsiva orasi
13 Uthusir marsi gɨvasima, ativasir gumagh Agripa nona avheeŋnameeŋ Bernaisɨn phorugha aniiŋ uthughuna aghuuŋ Festusɨ ranɨɨŋmɨusua noni Sisarianɨ uŋuun zui. * 14  + Aniiŋ uthusira avhɨrara Sisarianɨ uŋuuni itima Festus Polɨn gun ativasir gumagh Agripa aŋm mbɨŋgeeghi. Festus kamaghɨusue, “Gumaghan mav khaghi iti. Feliks ana nigha rɨvɨnan khɨrthɨgha athɨsima a khari ikhavɨrei iti. 15 Khɨɨ Jerusalemɨni itima Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasiri ikii rako Judarira akhoghɨn gumasira aphani akaar aŋga asava nana azaaŋsɨgha kamaghɨusue, ano osɨmndɨsivɨusua nɨɨ mbɨkemighti, mbɨzorsir gumasi aŋm mbɨsueghti ana aremighemi. 16 Khɨɨ kamagh mem mbɨŋgeeghi, ‘Romiiŋn othɨvara khara, mee gumagha thav phura aŋm mbɨsueghem thughatɨs phatɨ. A ufhuaraghɨvɨra akaman aŋga asi gumasi rako osɨmndɨsiva oraghava anda rɨkɨrir gumasira arɨmasir rɨfhaaŋn utughɨva, a men phorughɨva mee nori vathoghomi. Kha uthughun a nombɨusua mbɨkɨmaŋga khara guisimbaaŋran bighɨn o phatɨ.’
17 Mauthughura mee nan phorugha khagh zesi, khɨɨ thange avhughusuesi phatɨ. Amɨrɨtusi rɨmaaŋra khɨɨ osɨmndɨsiva oraghava andar rɨkɨrir gumaghana ambirambiina apheraghav ikava mee nighɨva avhen zaaousua mbɨkemisi gumagh, khɨɨ mem mbɨkemisima mee ana nigha zii. 18 Akaar aŋga asi gumasi mee akaar Polɨ asirɨ uthughun, khɨɨ orasima mee othɨvhan maghatɨgha thavɨusua akaman aŋga asi phatɨ. Khɨɨ kamagh nɨghɨnɨsi, a ti othɨvhan maghatɨgha thavɨa amuisima, mee akaman aŋga asamati, phatɨ. 19  + Judarii non suren nɨghɨnɨsira aghavagharivɨusua Polɨn phorugha mee nori vatosi. Aremisi gumaghan mav Iesus, Pol kamaghɨusue, ana aŋamɨre itima mee bighan khavɨusua nori vatosi. 20  + Khɨɨ akaman khavɨm mbɨnɨɨŋmɨusua uruiava avheeŋi. Khɨɨ inderagha ikeeŋsi phatɨ. Mauthughura khɨɨ kamagh aŋna azaaghi, ‘Nɨɨ ti Jerusalemɨn maŋŋɨtima, khɨɨ, mee munagh nɨɨŋga asira akaa rɨkɨrami?’ 21 Ana aŋm mbɨkemisima Pol kamaghɨusue, ‘Khɨɨ rɨvɨnan kɨrthɨgharei ikhɨtima Sisar gɨn nana osɨmndɨsiva oraghɨva andar rɨkɨrami.’ Kamagha amuisi khɨɨ mem mbɨkemisima, mee aŋnɨ usuirasima a rɨvɨnan kɨrthɨghani ikhavɨrei iti. Khɨɨ gɨn utuav thavɨ otoghɨva Sisarɨusua ana amaŋŋgami.” 22 Uthughun khavɨn Agripa oraegha kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Khɨɨ nombɨ gumaghan khavɨ oraghaousua.” Ana aŋm mbɨkemisima Festus kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Gurum rɨmaaŋra, nɨɨ nombɨra aŋm mbɨzeva oraa.”
23  + Amɨrɨtusi rɨmaaŋra Agripa ri Bernaisi ativasir gumasir azhɨɨrira aghui aghuighava, noniiŋ mbɨzorsir gumasir aphanir phorughava uŋuuni khavɨn iti gumasira aphanir phorugha, mee gumasi itira aŋanana avhen zui. Mauthughura Festus mbɨkemisima mee Polɨn akuava avhen ze. 24  + Festus kamagh mem mbɨŋgeeghi, “Gee bar en phorugha khagh iti tharsi rako ativasi gumagh Agripa gee gumaghan khavɨn gan! Jerusalemɨnɨ uŋuun iti Judarir akhoghɨn gumasi rakoma Sisarianɨ uŋuun khagh iti Judarir akhoghɨn gumasi, mee bar akaar aŋga asava barɨ mbɨghɨravɨra dɨɨ kamaghɨusue, ‘Nɨɨ aŋm mbɨsueghtima ana aremighiri, ana aŋamɨre ikaa thaghɨri!’ 25 Khɨɨ ana aremighemir othɨvhan maghatɨgha thavɨ otosi phatɨ. Pol Sisar aŋno osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨran vhusvhusi. Kamagha amuisima kha ana nighɨva Romiiŋnɨ uŋuuna ana amaaŋga. 26 Khɨɨ theghɨnan bigha thavɨra non ikhɨv Sisarɨusuava ana osɨrighɨva ana amandaghati? Gumughun a ikeeŋgɨva, mbɨkɨmaŋga, mee bighan khavɨusuavɨra akaman aŋga asi. Kamagha amuisima nɨɨ ativasi gumagh Agripa koma gee khagh iti gumasi bar, kha ana nigha gena arɨmasi rɨfhaaŋna anara afhaghɨva, aŋnɨ ukhuimbaramuti aŋm mbɨkɨmtima, khɨɨ inderaghavɨrama oraeghɨva aŋn gun osɨrami. 27 Nan nɨghɨnɨgh kamaghɨusue, ‘Khɨɨ rɨvɨnan kɨrthɨghan iti gumagha thav phurama ana amaaŋva, aŋno othevir gun osɨrana agharkuvighemi, anaaŋ, othɨvhana aghuuŋ phatɨ.’ ”
+ 25:2 Ap 24.1; 25.15 + 25:3 Ap 23.12; 23.15 + 25:7 Ap 24.5-6; 24.13 + 25:8 Ap 24.12; 28.17 + 25:9 Ap 24.27; 25.20 + 25:11 Ap 23.11; 23.29; 25.25; 26.31-32; 28.19 * 25:11 Romiiŋn othɨvhan mav kamaghɨusue, igharisira osɨmdɨsiva oragha anda rɨkɨrir gumasi inderagha gumasir osɨmdɨsia rɨkɨri phatɨsima a kamaghɨusue, Sisar nombɨra nana, osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨrami. * 25:13 Ativasir gumagh Agripa, a ativasir gumagh Herotɨn otar. Ativasir gumagh Herotɨ ufhuaragha Jonɨnɨ undoogh Jemsɨ mbɨsuesi ana aremi. Nɨɨ akaman khavɨn mbɨnɨɨŋ ikaaŋmɨusua Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaari 12.2ɨn iti thavɨn gan. + 25:14 Ap 24.27 + 25:19 Ap 18.15; 23.29 + 25:20 Ap 25.9 + 25:23 Mt 10.18; Mk 13.9 + 25:24 Ap 25.2-3; 25.7; 22.22