26
Pol Agripa mbɨŋgeeghi
Mauthughura Agripa kamagh Polɨm mbɨŋgeeghi, “Nɨɨ nombɨra nombɨn niaghɨ.”
Mauthughura Pol nona afharimuu ufhuegha nona akaa vɨŋgɨ kamaghɨusue, “Ativasi gumagh Agripa, khɨɨ Judarir akhoghɨn gumasi naŋga asira akaman khav ikaravaghousua bar vhusvhusi. Kha anaaŋn gun nɨɨ mbɨkɨmaŋŋga. Ee Judarii kamagha amuava, nori vɨŋgɨ norira norigha atharava amui bisir kharsi nɨɨ bara anda ikaaŋi. Kamagha amuisi khɨɨ nɨɨna azaaghi, ‘Nɨɨ inɨmɨrara apheraghɨv ikhɨva nana akava oraa.’
Judarii mee bar na ikaaŋi, nani ikhɨrano othɨv, khɨɨ irɨrɨvare ikava nonɨ uŋuuna andarasir phorughavɨre ikha gua khɨɨ gumughun zaa Jerusalemɨni iti. * + Mee fhomɨra na ikaaŋi, mee vhusvhusighɨv, nana othevir gun nɨɨm mbɨkemighemi. Khɨɨ ikhamarei ikava, Farisiiŋn akoghɨn gumaghan mavɨn mɨn otogha meno othevir gɨn zui. Gumasi avhɨrara Farisiiŋn othevir gɨn maŋŋamɨusuava amuava bar iŋguraŋguraisima kha andar gɨn zui. + Khɨɨ thighira osɨmndɨsia rɨkɨrir gumasir arɨmasi rɨfhaaŋnɨ uthusir bigham mbɨnɨɨŋ a kamagh gu. Got fhomɨra ena avhavir phorughava akama rɨŋgɨran mavɨ amuisima khɨɨ nɨghɨnɨghana aghavagharara akaman khavɨn ikava, aŋn gɨn zaaousua mbɨkemisi bisivɨusuavɨra gara itima mee anaaŋmɨusuavɨra osɨmndɨghan naaŋga anɨndi. En 12 pɨlan akhosir gumasi rako amisi, mee aroe rako rɨmaŋgarir Gotɨni izɨɨ ufhava nɨghɨnɨghana aghavagharara aŋn ikava bighan khavɨusuavɨra gari. O ativasir gumagh, ee bighan khavɨusua garima, bighan khavɨusuavɨra, Judarii aŋmɨusua akaman naŋga asi. Manmaghɨusua gee gumasir marsi kamagh nɨghɨnɨsi, Gotɨn arɨghira guesi tharsi ramuightima mee nomthegh rɨkhavighem thughatɨs phatɨ?
+ Khɨɨ fhomɨra nombɨ kamaghɨusue, ‘Khɨɨ bisira avhɨrara ramuightima anda Nasaretiiŋn gumagh, Iesusɨni izɨɨra afharavaghami.’ 10  + Khɨɨ bisir kharsi Jerusalemɨn andagha amui. Khɨɨ Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasiri ikii andar gamgaaŋ nigha, khɨɨ Gotɨn gumasi rako amisi mena avhɨrara nigha rɨvɨnan khɨrthɨghan mee arɨghi. Uthughun khavɨn gumasira aphani mem mbɨsoghtima mee aremighaousuava mem mbɨŋgeema, khɨɨ ivhɨra kamaghɨusue, mee arɨmɨghireghɨri. 11 Uthusira avhɨrara khɨɨ Gotɨn phorugha mbɨŋgeer rɨphenigha aruava andara avhen gua, menɨ usuigha mem mbɨsosi. Khɨɨ ambaragh mee ramutima mee akaar maghatɨsir Ikhɨvam mbɨkɨmɨva aŋni izɨɨra afharavaghami. Nan nav memɨusua phuvɨra nan sima khɨɨ isaghuni iti uŋuimbar gua mera afaravaghasoua mamemɨusua uri.”
Pol Kraisɨnɨ andarsira mbaaŋn niazi
(Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasi 9.3-19 koma Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasi 22.6-16)
12  + Pol mbɨŋgɨ guava kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Uthughun mavɨn, Gotɨna aphuraphurava aghae rako bisir aŋga anɨndi gumasiri ikiira, mee akamana aghavagharan naŋga anɨɨŋgava, mee na amandasima khɨɨ Damaskusɨnɨ uŋuuni ikhɨvan zui. 13 O ativasir gumagh, uthugh kamagh 12 okloghɨn zuima, khɨɨ utuavɨn gua, garima, aŋaran mav Gotɨn uŋuuni ikhegha zaa naŋgi isira, aŋaran khav bara aghavagharigha arona aŋara afhira. Nan phorughava arui tharsi aŋaran khav bar eŋgi isira. 14 Kamagha amuisima ee barɨ unuaghɨn aŋgi iree, khɨɨ orasima ithɨɨŋn mav Hibruiiŋna akaman kamagh nam mbɨŋgeeghi, ‘Sol, Sol, nɨɨ manmaghɨusuavɨra nara afharavaghavɨre iti? Nɨɨ nara afharavasi phatɨ, nɨɨ mbɨzaghɨn nombɨra nombɨa anɨndi.’ 15 Mauthughura kha aŋna azaaghi, ‘Ikhɨv, nɨɨ thɨɨŋra?’ Khɨɨ mbɨŋgeema Ikhɨv na ikara, ‘Khɨɨ Iesus, nɨɨ nara afaravasi. 16  + Nɨɨ rɨkavigh uthuu. Khɨɨ thighira noni iŋaarivɨusua niam mbɨsɨvaousuava nɨmba oto. Nɨɨ thighira ganisi bisi rako, khɨɨ gɨn nɨɨn khɨvamir bisi na andara akamɨ ukunaŋga. 17  + Khɨɨ nɨɨa amandaghtima igharisirɨ unuaghɨnan gumasi rakoma, Judarir akhoghɨn gumasi rako amisi mee iphas nɨɨ ramutima, khɨɨ nɨɨn ganɨva nɨɨna akuruvaghtima, mee nɨra afharavaeghem phatɨghami. 18  + Nɨɨ kamaghɨrara ramuighɨva nɨɨ mena arɨmasi osemseghtima, mee akɨrɨ ɨraghɨva gɨngɨnan itira othevir maghatɨsigha aseghɨva, aŋaran zaami. Mee Satanɨn gamgaaŋ athaeghɨva, Gotɨusua zaami. Mee kamaghɨ ramuightima khɨɨ meno othevir maghatɨsi gɨna amaaŋga, mee ivhɨra nɨghɨnɨghana aghavaghar nani iti gumasi rako amisir arɨghan aŋan niaŋga. Nan gumasi rako amisir kharsi, mee nɨghɨnɨghana aghavaghar nan itima, khɨɨ meŋga amuisima mee uzue. Nɨɨ iŋaaran khavɨ ramuamɨusua, khɨɨ memɨusua nɨɨa amandi.’ ”
Pol noni iŋaaran gun Agripa mbɨŋgeeghi
19 Arama Pol mbɨŋgɨ guava kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Ativasi gumagh Agripa, khɨɨ Gotɨnɨ uŋuuni ikhegha zesi bighan mavɨn ganigha aŋgɨ phɨrphɨrsi phatɨ, kha aŋna akaman gɨn zui. 20  + Khɨɨ ufhuaragha Damaskusɨnɨ uŋuuna akamɨ ukunigha, Jerusalemɨna akamɨ ukunigha, Judian distrighɨn itira aŋaani bara andara akamɨ ukurava, ivhɨra khɨɨ igharisirɨ unuaghɨnan gumasi rako amisivɨusua guava akamɨ ukurava, kamaghɨusue, ‘Gen non nɨghɨnɨsigh ɨraghɨva nomthegh Gotɨusua zɨɨ. Gee amuiro othevi, gumasi andar ganɨva ikeeŋgɨm mbɨkɨmaŋŋga gee non nɨghɨnɨsigh ɨragha gɨva.’ 21  + Khɨɨ bisir kharsira akamɨ ukurima, mee Gotɨ rɨphenam mbɨroghɨn nanɨ usuira. Uthughun khavɨn Judarii na mbɨsuesima khɨɨ arɨmamɨusuavɨrama amui. 22  + Got nana akurasima khɨɨ inderaghavɨre ikha zaa thighira, khɨɨ khaghɨ utughava akaman gumasir kɨni rako gumasir ikii bar mem mbɨŋgeeghi. Akaman khavɨra, Moses ri Gotɨna ambuuŋn gumasi fhomɨra aŋn gunɨ mbɨkemi. Khɨɨ nomthegha akaman igharisi thavɨ ukuri phatɨ. 23  + Mee kamaghɨusue, ‘Got nom ee niamɨusua mbɨsevisi gumagh, Krais aŋm mbɨzagh nighɨva aremighɨva, a ufhuaraghɨvɨra rɨkhavighemi gumagh maghɨ. A Gotɨn aŋaran Judarir akoghɨn gumasi rako igharisirɨ unuaghɨnan gumasir khɨvami.’ ”
Pol nɨghɨnɨghana aghavaghar Gotɨn ikhaousuava Agripa mbɨŋgeeghi
24 Pol akamɨ ukuravɨre itima, Festus akaman ikhɨvan kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, “Pol, nɨɨ oŋani! Nɨɨ surera avhɨrara amuisima nɨɨni ikaaŋmaran ikhɨv, nɨɨŋga amuisima nɨɨ oŋani!” 25 Pol kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Gumaghan ikhɨv Festus, khɨɨ oŋanisi phatɨ, khɨɨ guisimbaaŋram mbɨŋgeeghi, khɨɨ nɨghɨnɨgh ikava khɨɨ mbɨŋgeeghi. 26  + Ativasi gumagh Agripa bisir kharsi bar anda ikaaŋi, anda mondughava otuivisi phatɨ, khɨɨ ikaaŋi, a ti bisir kharsiv oraghava, andar garava arama anda ikheeŋgamati. Kamagh amuisima khɨɨ atiti phatɨgha, bar andar gun ativasi gumagh Agripa mbɨŋgeeghi. 27 Ativasi gumagh Agripa, nɨɨ nɨghɨnɨghana aghavaghar Gotɨna ambuuŋn gumasir iti, o phatɨ? Khɨɨ ikaaŋi, nɨɨ nɨghɨnɨghana aghavaghar iti.”
28 An aŋm mbɨkemisima Agripa kamagh Polɨn azara, “Manmagha amui, nɨɨ kha uthughun othɨvanŋra nam mbɨkɨmɨtima khɨɨ manmaghɨra Kraisɨn gɨn maŋɨ ti?” 29 Ana aŋm mbɨkemisima Pol ana ikara, “Uthughun othɨva thav o uthughunɨ uruara thav, khɨɨ kamagh Gotɨn phorughum mbɨkɨmaŋga, nɨɨ koma kheeŋa, gee thighira nana akamam mbaraghi, gee bar nan mɨno othuivhami. Bighanɨ uvhuavɨra, mee ukuaghaviir gee ikeghɨva gee nigh rɨvɨnan khɨrthɨghan gee rarɨghan, khɨɨ iphɨrphɨri.”
30 Mauthughura ativasi gumasi rako gavmanɨn gumasir aphan koma Bernaisin phorugha ikesi tharsi, mee bar rɨkavighava 31  + rɨphena thaegha gugha norira nori vɨŋgɨ kamaghɨusue, “Gumaghan khav othɨvhan maghatɨgha thavɨ ramuighɨva, ana aremighemi, o a rɨvɨnan kɨrthɨghan ikaami. Aŋno othɨvhan maghatɨgha thavɨ amuisi phatɨ.” 32  + Mauthughura Agripa kamagh Festusɨm mbɨŋgeeghi, “A nombɨra kamaghɨusue, Sisar nana osɨmndɨsiva oraghɨva anda rɨkɨrami. A ti kamaghɨ mbɨkemis phatɨghav khasima, ee thighira ana thesima ana akɨran guaghi.”
* 26:4 Pol, irɨrɨvarei iti uthughun khavɨn, a Silisian distrighɨn iti uŋuun mav Tarsus an aŋni iti. Nɨɨ akaman khav ikaaŋmɨusua Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasir Iŋaari 22.3ɨn iti thavɨn gan. + 26:5 Ap 22.3; 23.6; 24.15; 24.21; Fl 3.5 + 26:6 Lo 18.5; Sng 132.11; Ais 7.14; Dan 9.24; Ap 23.6; 28.20 + 26:9 1 Ti 1.13Ap 8.3; 22.4-5 + 26:10 Ap 9.14; 9.21; Ga 1.13 + 26:12 Ap 9.3; 22.6 + 26:16 Ap 22.15 + 26:17 Ap 22.21 + 26:18 Ais 35.5; 42.7; 42.16; Jo 8.12; Ap 20.32; 2 Ko 6.14; Ef 2.2; Kl 1.13 + 26:20 Mt 3.8; Ap 9.20; 9.28-29; 11.26; 13.14 + 26:21 Ap 21.30-31 + 26:22 Lu 24.27; 24.44; Jo 5.46; Ro 3.21 + 26:23 Ais 42.6; 49.6; Lu 24.26; 24.44-47; 1 Ko 15.20; Kl 1.18 + 26:26 Jo 18.20 + 26:31 Ap 23.9; 23.29; 25.25 + 26:32 Ap 25.11