GALESIA
Noun Kirkir Fi Naa Pol Tana Taa Galesia
Tsue Famumua
Tan vaamuan nana tou taataan ten Pol te pokei finy yan Vurungan Rof nane Krais, ayei naa fi enato tana fo fan iny Entiok, Ikoniam, Listra ai Debi koman a gum fan iny Galesia ana ayei favaanan iny ton Vurungan Rof nane Krais, tan vainy sikia ma taa Jiu ana vainy a kinai faaman to ten Jisas. Ara onot ror ma gogosias ya tan Binun Tan Amaraav, 13.14-23. Mesapan tsuri na taa Jiu naa vovou me ri tsue of raton vainy fafaaman to ari ma vovou iny Faun te kirkir iny e Moses ana ri te kat vaapee ma tavaron mi ri matan e Gov. Vou te nongoiny e Pol a ka to ana ayei kirkir to sa faan iny naan noun to ma tsue of rari yan vainy fafaaman, Gov te kat fatavaroiny non a mes te faason tsun non ya ten Jisas Krais.
1
Nyo Pol, nyo na amaraav, sikia ta vainy ma tsue of vanyo, ge ta mes ma pisan vanyo ma faarei minyo na amaraav, a sikia, e Jisas Krais ai Gov a Taman, to te fatsuiny fatabiny e Jisas tana mat te fikoo patsukan vanyo ma faarei minyo na amaraav. Rin vainy fafaaman ana nyo te kaa faavot rom tovei, faan iny naa rom nainy rof tsumam tsumi tan gum nar vainy fafaaman tana gum fan iny Galesia.
Nyo faakats rou ten Gov a Tamarara ana Tsunaun Jisas Krais ma faan mami na koma ree'un ana aaverof. Jisas Krais orovus of a fo aveto tsura, faarei te vovou iny fakats faamuan ten Gov a Tamarara, ma saup fatabin rara Ya tana parits tana ngi'arapaar tana monaagits tovei te kaa rora. Tan kat to aya, ara ma vamarits e Gov tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan. Man Ovei.
Kaa Tsun Minon Sen Vurungan Rof Nane Krais
Nyo saar, tsumi te takopis veesau osing tsun iny e Gov to te fikoo mami ma nom a toto na suu te faan iny e Krais tana koma ree'un Tsunia. Ana mi vovou iny rom mes fo vurungan rof kanen. Sana sikia pis tu mes tu vurungan rof kanen, a sikia ovei. A tee vainy tsun to te kat fanunuiny ror fakats tsumi te kopis vavis ya ana ri pon ror ma pangis geinygeiny a man nan Vurungan Rof nane Krais, ari to ari te gam maromi. Sai to te favaanan fi rorin mes vurungan rof kanen, ge anyo kan, ge ta isen ta morena iny Gormirmir ito te kat fuainy non tan Vurungan Rof nane Krais te tsue of im yam, Gov nai fakei famainy non ya unya Hel! Mam tsue iny a ka to muan, ai tovei roman, mam tsue pis rom: e sei na mes te favaanan iny non mes vurungan rof kanen ee, to te gim non ma senviir men Vurungan Rof nane Krais te nom ami, Gov nai fakei famainy non ya unya Hel!
10 Ami ma tagaa, nyo gim rou ma tanaf ma kat fapaparei mami tan vegiaun rof te kat ronyo, a sikia, nyo tanaf rou ma kat fapaparei e Gov. Ai to te komainy kat fapaparei patsukainy ronyo na vainy, nyo gim rou ma faarei na tsoiny binun ten Krais faman.
Siisio Nane Pol Te Ruak Faarei Mi Ya Na Amaraav
11 Vamuinyasiny, nyo komainy maromi ma nat iny Vurungan Rof nane Krais to te favaanan iny anyo sikia ma poo fi me tan fakats tan ta mes. 12 Nyo sikia ma nom ya tan ta mes, ge na sikia ta mes ma faatsuts vanyo ya. E Jisas Krais patsukanen to ayei, te pokei faruak mi ya tsonyo.
13 Mi patsukanem te nongoiny a foka te katkat anyo muan to tan nainy te sof anyon fafaatouf tana taa Jiu tabuiny fikoo varonyo Gov, ana mi nongoiny vatuanyo to te kat fatafisuainy finy anyon vainy fafaaman tan gum nar vainy fafaaman ten Gov fiisen me na sikia tu koma tagtag ana nyo pon to ma rurei vavis rari. 14 Nyo patsukan you kat fafisfis rari na taa Jiu tan aatai tsonyo, te vovou iny fafaatouf tana taa Jiu, ana nyo makuts faarof patsukainy ton kat tan fuainy tsuvumamam.
15 San tana koma ree'un ten Gov, ana Ya pisan vatuanyo tabuiny agiir ronyo, ana Ayei fikoo vatuanyo ma binun Tsunia. Ai tan nainy te komainy Ya 16 ma pokei faruak Ya na Guei Tsoiny Tsunia tsonyo, ma favaanan iny anyon Vurungan Rof nane Krais tana vainy sikia ma taa Jiu. Voun nainy te sab anyo Jisas, nyo gima naa fi kan naa to tan ta mes ma nom anyo ta nat tsunia nan Vurungan Rof nane Krais. 17 Nyo gima naa fi tana ngats fan tsian iny Jerusalem ma vegiau fiisen mi nyon amaraav, iton amaraav te mumumua vanyo. A sikia, nyo veesau tsun vanaa tana gum fan iny Erebia, vou nyo tabin mito tana ngats fan iny Damaskas. 18 Vou na fopis a ingainy te kap naa, nyo naa fi to Jerusalem ma inainy fanatnat faarof iny anyo Pita, nyo kaa fiisen mi towa tana fuan a wik. 19 Nyo gima tagei vaarik ta fo mes ta fo amaraav, san e Jemis tsun, a famuinyasiny tana Tsunaun. 20 Ka te kirkir naa ronyo tsumin man ovei. Nyo gima gam, Gov nat non.
21 Vou nyo naa vavis to tana fo gum fan iny Siria ai Silisia. 22 Tan nainy to aya, fo gum nar vainy fafaaman ten Krais tana gum fan iny Judia gima inainy fanatnat vanyo. 23 Ri nat tsuiny ror a fo vegiau te tsue tsuk raror a mesapan, “A mes to te kat fatafisuainy rara muan te favaanan iny non a faason ten Krais to te tanaf ya ma rurei ravaa!” 24 Tan kat to aya, ri vamarits to Gov tana ka te kat Ya tsonyo.