2
Pol An Mes Panainy Amaraav
Voun safunuu ana fats a ingainy te kap naa, nyo tabin fatabin pis naa to tana ngats fan tsian iny Jerusalem fiisen me Banabas, ana nyo mei kainy naa to Taitus. Nyo naa tana saa, Gov patsukanen te tsue of vanyo ma naa fi naa nyo unya aya. Nyo vegiau fiisen tsun ramen fuainy tsoiny mumua, ana nyo tsue fa'arasainy of ratuarin Vurungan Rof nane Krais to te favaanan iny ronyo tana vainy sikia ma taa Jiu. Nyo tsugainy rou a binun tsonyo muan ge tan mar nainy te naa minon ma nai kajiaa babainy en ya. Tana gum tan fuainy tsoiny mumua to ari, ri faarof vanyo faarei vanyo na amaraav ana vaatau tsonyo, Taitus, a tsoiny Grik a sikia ma vaapee, sana ri gima ma tsue of ya ma kat, kat nana vaapee. Sana mesapan tsuri na vainy te gagagam faareir vamuinyasiny fafaaman ri sof rato na gum, ana ri pon to ma pee Taitus. A vainy to ari sof me faareir vainy tatagaa kabuts ma nat faarof iny ara na tou tapuruur tsura ten Krais Jisas ito te tapuruur osing fi roran Faun tana taa Jiu ana ri te kat faarei raran vainy binun babainy ito te vovovou finy rora ya. Sana mam gima famanat rari ma kat, kat iny vaapee ten Taitus to tsumam gima nongoiny rari. Mam komainy rom vegiau man nan Vurungan Rof nane Krais ma pangis vaare naa tsumin vainy sikia ma taa Jiu.
To tsurin vainy to te pon iny romi ma faareir tsoiny mumuan karap (nyo tsue rou na ka to tana saa, sikia ma kat fuainy tsonyo tsuri, Gov gim non ma tos ta mes te kaa minon asangan), ito tsurin fuainy tsoiny mumuan karap, ana ri gim to ma farong naan vegiau tsonyo. A sikia, ari tagei e Gov te faan vanyo na binun iny favaanan iny Vurungan Rof nane Krais tan mes a vainy sikia ma taa Jiu faarei te fainy finy Ya Pita na binun iny favaanan iny Vurungan Rof nane Krais tana taa Jiu. Parits ten Gov kat e Pita ma kat ya na binun faarei na amaraav tana taa Jiu, an senviir parits tsun ten Gov to ayei, kat vanyo ma binun faarei anyo na amaraav tan mes vainy a sikia ma taa Jiu. Min vainy Galesia, mi nat ir, ere Jemis me Pita ai Jon faareir tsoiny mumuan karap tan vainy fafaaman, ana ri inainy fanatnat vatuanyo, Gov faan vanyo na koma ree'un ma kat anyo na binun to, ri nagats matuamam me Banabas. Ri faarof matuamam faarei ror vamuinyasiny tsuri fatoobing. Mam tsue faunot to sa mam me Banabas binun fapoopoan nar vainy sikia ma taa Jiu ana ri te bibinun fapoopoan nara taa Jiu. 10 Ka te rangats tsuiny ari mam to, mam ma faakouts ir vainy aaruts te kaa ror fapoopoan nar gum nar vainy fafaaman tsuri, ana nyo paparaa tsun rou tana kaa to koman a binun te kat ronyo.
Pol Te Peits Iny E Pita
11 Nainy te naa me Pita tana ngats fan iny Entiok, nyo peits towa matar a fokinai, tana saa, ayei te kat kat iring. 12 Tabuiny ruak miror a tee vainy ten Jemis poo fi me tana ngats fan tsian iny Jerusalem, Pita ainyainy fiisen ramen vainy fafaaman sikia ma taa Jiu. San tan nainy te ruak mi ri, Pita kaa fajesa osing ratuarin vainy fafaaman sikia ma taa Jiu ana ya gim to ma ainy fiisen ramituari, tana saa, ayei te oraav ir a taa Jiu te poo fi me Jerusalem te tsue tsuk iny ror ya, iton vainy te vovovou iny ror kat nan vaapee ser sogsog ir a vainy fafaaman sikia ma taa Jiu ma vaapee ri. 13 Ana mesapan tsuri na taa Jiun fafaaman vovovou iny ton gam tsunia; an gam tsuri moro ras kainy ton fakats ten Banabas. 14 Nainy te tagei anyo ri te gima vovovou iny a sanaan a rof to te tamainy non a man nan Vurungan Rof nane Krais, nyo tsue to ten Pita matar a fokinai faavot, “Nyi na tsoiny Juda, an kat tsumanyi faarei non a mes a sikia ma taa Jiu sa nyi gima vovovou pis iny rom Faun tana taa Jiu. Jio, kat fei ma parits iny anyin vainy fafaaman ton sikia ma taa Jiu, to te tsue fi nyi, ri ma vovou iny kat tana taa Jiu ei?”
Mes Te Faason Non Ten Jisas, Ayei Na Mes A Tavaron
15 Eye u man, ara na taa Jiu, ana ra vaporos ising mito tana taa Jiu. Ra gima vaporos ising me tan vainy sikia ma taa Jiu, iton vainy te koo romam vainy pisiin. 16 Sana ra nater, Gov gim non ma fakats ir vainy te vovovou iny ror Faun te kirkir iny e Moses, to te koo fi non ya na mes a tavaron. A sikia, mes tsun te faason non ten Krais Jisas, Gov koo non ya na mes a tavaron. Ana ra kan to te faason ten Krais Jisas, tana saa, ara nat iny ror a sanaan te koo fi rarora Gov, a mes a tavaron, sikia ma tan vovovou iny Faun, tana saa, a sikia ta isen ta mes te vovovou faman iny non Faun ma koo ya Gov, a mes a tavaron, a sikia.
17 Nainy te komainy vovou rora na taa Jiu na sanaan tan faason ten Krais ma faarei aran vainy tavaron matan e Gov, ara naus osing ror Faun tana taa Jiu, sai to te gim fi rora ma vovou iny Faun, mesapan tsuri na taa Jiu koo raroran vainy katkat aveto ana ra faarei ror vainy sikia ma taa Jiu an pisiin, tana saa ara gima vovou iny Faun. Fiisia, ara onot kan ror ma tsue na ka, Krais patsukanen to te kat fa'aveto vanyo? A sikia, ara ma tsue fi vaare nei. 18 Ai to te fakap ronyon kat iny kaa fain Faun, ai vou nyo te kaa fatabin pis fain ya, ma tavaron minyo matan e Gov, nyo faarei rou a mes a kat kat aveto. 19 To tan vovou iny Faun, nyo faarei to na mes a mat, to san Faun te kirkir iny e Moses gima tagaa ot vanyo, ito tan vovovou iny ya, sai tovei nyo toto tsun rou ten Gov. 20 Nyo fakats fi rou nei, fo kat tsonyon tamuan te gageits fiisen bus me Krais tana pagafuan ana nyo mat to, san puan tsonyon toto farokot, sana isen to na toto farokot, a sikia ma nyo, Ayei e Krais ito te tototo non koma vanyo. Ai tovei te toto farokot ronyo, pua vanyo patsun puputaa to, nyo faason tsun rou tana Guei Tsoiny ten Gov ito te famanat iny a Tsivon sa mat of vanyo, tana saa, Ayei mangiir fiisok vanyo. 21 Nyo tsugainy biak ravainy rou a koma ree'un ten Gov faarei ronyo na ka babainy, tana saa ito te pon fi non ta mes ma tavaron me matan e Gov to te vovovou finy non yan Faun te kirkir iny e Moses, te faarei non ayei te kat a mat ten Krais sa ka babainy tsun en!