3
Faun Ge Na Faason
Amin vainy piou iny Galesia! Fakats tsumin gim ma toobing. E sei te amus fakats tsumi to tsumi nongoiny rom gam ei? Amam me Banabas tsue fa'arasan of bus mami tana foka tana mat ten Jisas Krais sam natem sa senviir tsuiny non to ma kaa mi, am tagaa iny matan to tana tou gageits Tsunia tana pagafuan. Tsue of vanyo yam a isen tsun a ka: Ami te nom kainy Aaven Taabos ten Gov muan to te kat amin koman tana Faun, ge te nongoiny tsun ami, mi faason to tan Vurungan Rof nane Krais? Faonot yam tan piou. Mi te tanik a toto tsuam faarein vainy fafaaman tana parits tan Aaven Taabos, kat fei mi pon ma matsua me tana parits tsun tsumi? Fiisia, a fo mamatsiny patang tsumi ana tou saraa kamits tsumi ten Krais to te fa'ong mami na mesapan muan te mamatan faarei non a ka babainy, to sam pon rom ma biak ravainy Vurungan rof nane Krais? A sikia, nyo gim ma fakats fi nei. Ami ma nat faarof iny a ka to, Gov gim ma faan mamin Aaven Taabos Tsunia ana Ayei kat to na foka iny faatok reits fapoopoan namami tana saa, ami te manaats foka te tsue iny fo Faun te kirkir iny e Moses mi ma kat. A sikia, Gov faan mamin Aaven Taabos Tsunia, tana saa, mi te nongoiny Vurungan Rof ana mi faason to ten Krais.
Te kat faarei tsuiny non jesan to te tsue tsuk fin Vegiau Ten Gov muan ten Abraham,
“Ayei te faamainy e Gov, ai to tsun kan tana faason tsunia, sen Gov nom ya faarei na mes a tavaron.” (Tatanik 15.6)
To sana mi ma nat fi nei, a vainy tsun to te kaa miror a faason, arin tsubnaain ten Abraham fatoobing. U Vegiau Ten Gov te tsue na ka muan, Gov daup faavots raror a vainy sikia ma taa Jiu, ri te tavaron me matan Ya, tana faason tsun ten Krais. An Vegiau Ten Gov tsue to na ka, u Vurungan Rof nane Krais te favaanan en unya ten Abraham tan nainy te tsue of ya Gov,
“Nyo nai kat faarof rou na vainy faavot tana monaagits tovei, ito tsumanyi tsun.” (Tatanik 12.3)
Ai Gov kat faarof to Abraham tana saa, ayei te faason Tsunia. Jesan kan tana fokinai to te kaa me na faason, faarei ror e Abraham, nai nom ror fo kan rof tan tsuen man te kat e Gov ten Abraham.
10 Sai tsuri na vainy to te fakats fi ror tovei, arin vainy tavaron matan e Gov ito tan manaats Faun te kirkir iny e Moses, nai nom ror a fasaraa na suu ten Gov. Ara natiny ror a ka to tana saa, Vegiau Ten Gov te tsue na ka,
“Sei na mes te gim non ma manaats a fo mamatsiny ka faavot te kirkir en koman Buk tana Faun te kirkir iny e Moses ee, Gov nai fainy non ya na fasaraa na suu.” (Faun 27.26)
11 Ai tovei, te arasan non, a sikia ta mes ta tavaron matan e Gov ito te manaats fi non yan Faun te kirkir iny e Moses tana saa, Vegiau Ten Gov te tsue na ka,
“A mes to te kat fatavaroiny non e Gov ito tan nainy te faason non ya Tsunia, nai nom non a toto na suu.” (Habakuk 2.4)
12 Sana Faun te gim ma tsue of mami ma faason, a sikia, Faun te tsue na ka ami ma manaats ya, tana saa, Vegiau Ten Gov te tsue na ka,
“A mes te manaats non mamatsiny ka faavot te tsue iny non Faun te kirkir iny e Moses ee, nai nom non a toto na suu, tana saa, ayei te manaats a fo mamatsiny Faun fakap.” (Naus Osing 18.5)
13 San e Krais te pats fatabiny rara tana fasaraa to te gim fi ra ma manaats Faun to sana Ayei nom na pan tsura, ito tan fasaraa na suu tan Faun, tana saa, Vegiau Ten Gov te tsue na ka,
“E sei na mes te gageits non tana pagafuan ee, te kaa non fain a fasaraa ten Gov.” (Faun 21.23)
14 Krais kat kat to aya, ma nom kainy amin vainy sikia ma taa Jiun tsuen man te kat e Gov ten Abraham, tana binun ten Krais Jisas, to sana ra onot ror ma nom Aaven Taabos te tsue faman iny e Gov, ito tana faason tsun ten Krais.
Faun Te Gim Non Ma Rubas Ravainy Tsuen Man Tsunia
15 Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo komainy tsue fapapaar iny rou na ka to te natiny kat rora tana toto roman: Tan nainy te fagum fakats rora ina fuan a mes tsue faunot tsuri, ri te kirkir sen tsun tsuen man foun, ana sikia pis ta isen fapoopoan narari te onot non ma rurei ravainy tsuen man foun to ayei ge ma fakei fapaas pis na tu fakats tsuan patsun tsuen man foun to ayei. 16 Jesan kan Gov kat tsuen man Tsuan ten Abraham ai tan tsubnaain tsunia. Vegiau Ten Gov te gima tsue na ka, “te naa of naa non fuainy tsubnaain tsumanyi” ge vainy a kinai. Ayei te tsue na ka, “te naa of naa non a isen a tsubnaain tsun tsumanyi,” a isen tsun a mes, ito, Ayei e Krais. 17 A ka te tsue iny ronyo tovei, Gov fagum fakats tan tsue faunot Tsuan ana Ayei vovou faarof iny ton tsuen man Tsunia. Ai voun fats natus an fopis safunuu na ingainy te kap naa an Faun naa mito sa gim ma rurei ravainy tsue faunot to aya ana ya gim to ma rubas ravainy tsuen man ten Gov to aya. 18 Ai to te faan bus iny e Gov, e Abraham a ka te tsue faman of ya Ya, tana saa Abraham te manaats Faun, te gima vovou iny a sanaan to tan nom tsuen man tana faason, sikia ma kat fi nei, sai to tana koma ree'un tsun ten Gov sa faan babainy ya Abraham, vovou tsun iny tsuen man te kat of Ya Abraham.
19 A saf a kifon a ka sen Gov faan raran Faun te kirkir iny e Moses na? Faun te kaa, ma faatok rara ya na iring tsura. A Faun kaa busen onot te ruak fi men tsubnaain ten Abraham, ito te vovovou finy e Gov tsuen man te kat Ya tsunia. Faun te poo fi me ten Gov, u morena te mei mi ya, ri faan iny towa ten Moses ana ya faan iny towa tana vainy. To sen Moses tsutsun faarei me na mes fapoopoan nane Gov ana vavainy. 20 Sana mes te tsutsun non fapoopoan te gim non ma tsutsun of sen panaainy vainy tsun, a sikia, e Gov tsun Tsivon a isen, ana Ayei tsun Tsivon te faan iny tsuen man tovei ten Krais te nai ruak nats non.
Kifon A Faun
21 Fiisia, saf fakats tsumi na, u Faun te veer non tsuen man ten Gov? A sikia ovei, tana saa, ito te fainy non e Gov a mes Faun ma kaa mi ya na toto na suu, a mes to aya onot non ma kaa iny fatavaron me matan e Gov tan vovou iny Faun. 22 Sana sikia ma man, tana saa Vegiau Ten Gov te tsue na ka, vainy faavot tana monaagits to, te kaa ror fain a parits tan aveto, ana sanaan tsun iny nom tsuen man ten Gov ito tana faason tsun ten Jisas Krais, ito tsuri to te faason ten Jisas Krais te nom rora toto na suu.
23 Tabuiny naa minon nainy tana faason, kat iny manaats a fo faun kotskots tap ratuara faarei raran vainy kokokots, onot tan nainy te tapokaa men nainy tana faason ten Krais Jisas. 24 To san Faun tagaa ot rara onot te naa me Krais, tan kat to aya, ara onot ror ma kaa fatavaron me matan e Gov te faason rora ten Krais. 25 Sai tovei roman, u nainy faason ten Krais kaa os to, an Faun gim pis non ma tagaa ot rara.
26 Ito tsun kan tana faason tsumi ten Krais Jisas, to tsumi faavot faarei mirom guei tsoiny ten Gov. 27 Tou fapeenan tsumi faatok maromi na ka, ami tap bus emanaa ten Krais sam faarei mirom mi atou men kat Tsunia. 28 To sana sikia tu kat fuainy fapoopoan a mamam a taa Jiu ge ami na vainy sikia ma taa Jiu, ge fapoopoan nar vainy binun babainy an vainy babainy, ge sikia ma kat fuainy tan tsoiny min moun, ara faavot, isen tsun, to te kaa ror koman e Krais Jisas. 29 Sin tovei roman, ami fasito iny rom e Krais, mi faarei miton fuainy tsubnaain ten Abraham fatoobing, ana mi nai nom rom a ka te tsue faman bus iny e Gov vovou iny non tsuen man Tsunia ten Abraham an tsubnaain tsunia.