4
Nyo farong pis rou tsue tsonyo tana ka te tsue faman iny e Gov. Tanyiny vanyo yam ma faatok anyo min tsue fapapaar to: A mes a masun a faadis ana ayei na soon iny mat, ayei pisainy non ta isen ta tsoiny tatagaa ot ma tatagaa ya tana guei tsoiny tsunia ana mes a masun to te tsue na ka tsunia, “Te mat ronyo, nyi nai faan faavot iny rom fo painy moni tsonyo ana fo mamatsiny ka tsonyo tana guei tsoiny tsonyo, sana ayei ma nom veesau tsom vaare rari onot non a guei tsoiny tsonyo te karap iny mes fi minon ya.” Eye, a guei tsoiny te nai fasito iny non a fo mamatsiny ka faavot ten taman. Kainon to te fasito finy non yan mamatsiny ka faavot tan nainy te kakaii farokot non ya, ayei te faarei non a tsoiny binun babainy, sana ayei kat non a ka te tsue iny non a mes, a tsoiny tatagaa ot to ayei, ma kat ya onot non tan nainy te fagum of bus ya taman. Jesan kan te kat kan fi ra muan, to sana ra faareir guein kakaii, ra gim to ma nat iny a man. Ara faareir tsoiny binun babainy, an masarau tana monaagits to tutuei ratuara, sa ra manaats kat iring tsuri. San tan nainy te fagum fatoobing bus e Gov, ana Ayei faan iny mito na Guei Tsoiny Tsunia tan puputaa, ma agiir Ya tana moun, a kaa to fain Faun tana taa Jiu. Ayei naa me ma pats fatabin rara Ya tan nainy te tagaa ot raran Faun, ma faarei mi ran fuainy guei tsoiny tsungan Tsunia.
Tovei roman, ra faarei ror fuainy guei tsoiny tsungan ten Gov, ai Gov faan iny miton Aaven tana Guei Tsoiny Tsunia ma kaa en Ya aave rara iton Aaven Taabos to te onot non ma kat rara, ra tsue to ten Gov, “Tetee, Anyi na Tamanyo fatoobing.” Tan kat to aya, ami gima tsoiny binun babainy, sana min guei tsoiny ten Gov fatoobing. Amin guei tsoiny Tsunia, tan kat to aya Gov kat mami, ma nom fo mamatsiny ka te faan iny non Ya tan fuainy guei tsoiny Tsunia.
Pol Koma Patang Fiisok Ir A Taa Galesia
Ami to na sikia ma taa Jiu to te kaa rom tana gum fan iny Galesia, muan tan nainy tabuiny natiny romi Gov, mi faarei ton fuainy tsoiny binun babainy, bibinun of fuainy masarau ana fo kan gamgam sikia ma mamatan faarei e Gov. Sin tovei, mi natiny rom e Gov, Ayei na Gov tsumi, ge ma tsue nyo na ka, Gov nat non, amin fasito Tsunia, eye, kat fei ma takopis osing pis ami Ya ei, mi faarei miton tsoiny binun babainy tan katkat faakor tan masarau tana monaagits tovei ei? Arin tameruts, sikia ta man a rari, ana ri gim ror ma faakouts on mami. 10 Ai roman, mi pon rom ma kat fapaparei e Gov to te vovovou finy romin kat tana tei muan te kat kat a taa Jiu, iton kat te vovovou faarof iny rori na tei muan tan fo mar nainy tsian, ana fo iifaa gen a fo nainy tana sariof ge na ainysat ana fo ingainy. 11 Nyo fakats fiisok maromi. Mi kat varonyo an nainy te tsue of ronyo min Vurungan Rof nane Krais te kajiaa babainy enanon.
12 Vamuinyasiny tsonyo ten Krais, nyo sing faparits maromi ma fakei ravainy a fo faun tana taa Jiu faarei vanyo, nyo kaa faarei kan maromi na vainy sikia ma taa Jiu sikia ta fo Faun. Nyo vaamuan favaanan of mami, mi faarof vatuanyo tana fo mamatsiny kat. 13 Mi natem, nyo onot ma favaanan iny Vurungan Rof nane Krais naa tsumi te tanik iny naa mi nyo tsumi tan vaamuan nan nainy, tana saa, nyo faadis, tsonyo kaa fiisen mamimi na aya. 14 Sana mi gima baainy vanyo, kainon to te fafaadis fifiiring fi nyo, mi binun fakinai fiisok to, mi fafaakouts fiisok vatuanyo faarei te kaa fi mi romi ta isen ta morena ten Gov. Eye, mi fafasung faarof vanyo faarei tsuiny kan te fafasung faarof fi mi Krais Jisas. 15 Mi paparaa fiisok em tsonyo te tsue of mami ten Krais. Nyo faaman fiisok mami, tsumi te onot ma kat fo mamatsiny ka tsonyo tan nainy te kaa fiisen vaminyo mi naa aya, mi buiny fas ravainy a fo matam fatoobing mi te faan vanyo te rof fi non ya tsumi. Ana saa te ruak bus tan mamagat tsumi tovei roman na? 16 Sai tovei, u vegiau tsonyo te tsue of maromi na man nana ka te kat romin iring te kat ami, mi kat faarei vatuanyo na mes te koma iring maromi ge?
17 A vainy naa to ari, kaa miror koman tsian iny ras fakats tsumi, mi te vovou iny a fo Faun te kirkir iny e Moses, mi sof rari ana mi pets osing vatuanyo, san fakats tsurin gima rof. 18 U kat rof tovei, ta mes ma kaa men koman tsian ma nongoiny ami ya, ito te toobing fi non fakats tsunia ma faakouts mami ya, kat to aya te kat anyo tan mamatsiny nainy tan nainy te kaakaa fiisen anyo mi ai tan nainy te gima anyo ma kaakaa fiisen mamimi. 19 Ami to te faarei rom guei tsonyo fatoobing ito te mangiir ronyo, nyo saraa kamits koma vanyo faarei na moun a kakoun ma faagiir te saraa kamits fi non ya, onot non te faagiir ravaa fi non ya, ana nyo kan nai saraa kamits fi rou tovei, ito tan saraa kamits of mami nai kap non tan nainy te matsua miromi tana faason te manaats fatabiny pis romi na foka te faatsuts of bus rara Krais ana mi faarei fatoobing to Krais. 20 Nyo komainy naa fiisok mirou ma kaa fiisen minyo mi na aya roman, ana ra te favevegiau fatoobing, tana saa, anyo onanun rou, saf a ka te faakouts marom yam na?
Tsue Fapapaar Nane Hega Me Sera.
21 Tanyiny vanyo yam ma rangats anyo mi ito te komainy romin Faun ma tagaa ot mami ya, tsue of vaminyo yam, mi arasan kan iny rom a ka te tsue of maromin Faun ma kat ami? 22 Moses kirkir koman Vegiau Ten Gov, Abraham te kaa me na ina fuan a guei tsoiny. Sera natsun Abraham, a moun a sikia ma muiny binun babainy ayei na tsinan a isen tsurin guei tsoiny to ari. Ai Hega, ito na moun to te pats me Abraham, ayei na muiny binun babainy to te bibinun of non e Sera a tsinan a mesmes a guei tsoiny. 23 Guei tsoiny ten Abraham te agiir me tana muiny binun babainy ai tapogaar ising mito tana sanaan tan koman tsun tan puainy mes, tana saa, ayei vovovou tsun iny fakats ten Abraham ma pokei mi ya na man nan tsuen man ten Gov, sana guei tsoiny to te tapogaar ising me tana moun a sikia ma muiny binun babainy, te tapogaar ising me tana sanaan tan tsuen man, tana saa, ayei te vovou iny fakats ten Gov. 24-25 U siisio tovei te faatok iny non tsue fapapaar: A ina fuan a moun to, faatok iny non fuan tsue faunot. Hega, a muiny binun babainy faatok iny non tsue faunot te faan iny e Gov ten Moses tana tobeer iny Sainai tana gum fan iny Erebia. Ai to ten Hega, a muiny binun babainy, an fuainy guei tsunia faarei patsukainy raror vainy binun babainy. Ana ra tsue kainy ror a ka, Hega faatok iny non a ngats fan tsian iny Jerusalem, tana saa, a ngats fan tsian to aya, vainy faavot na aya kaa ror fain Faun te kirkir iny e Moses sana ri kan fuainy guei tsuri, Faun tatagaa ot rarori. 26 Sen e Sera, ito na moun a sikia ma muiny binun babainy faatok iny non tsue faunot foun te kat e Gov ten Abraham. Sera faatok iny non a ngats fan tsian a foun unya Jerusalem te kaa non Gormirmir ten Gov, ana vainy to te nai kaakaa ror na aya vou, tapuruur osing bus Faun. Sera faarei non a tsinarara, ito na vainy te faason tsun ror ten Krais, ana ra tapuruur osing ton Faun. 27 U Vegiau Ten Gov tsue tsuk iny a fuan a moun to ayei,
“Anyi ton a sekeiny moun a visiir sikia tu guei, anyi ma mamagat, ana nyi te kuu me na mamagat kainon to te gima saraa kamits fi rom anyi tana tou faagiir tsuam,
tana saa, a moun to na gima fafaagiir guei nai faagiir fafisfis pis iny nats non a mes a moun to te kaakaa fiisen minon e natsioiny!” (Aisaia 54.1)
28 Vanongon yam, vamuinyasiny tsonyo ten Krais, aran fuainy guei ten Gov, Ayei kat of bus raran tsuen man, faarei tsuiny non e Aisak. 29 Faarei tsuiny non muan, a guei tsoiny to te agiir sa vovou iny koman tan puainy mes babainy, te kat fatafisuainy a mes a guei tsoiny to te agiir me vovou iny men tsuen man ten Gov ten Abraham te kat kan fi non ya to roman, tsurin vainy iton Faun te tagaa ot rarori te kat fatafisuainy rora vainy te agiir fatabin pis me tan Aaven Taabos. 30 Tagaa yam, Vegiau Ten Gov tsue of rara na ka te tsue Gov ten Abraham,
“Gargar ravainy a muiny binun babainy fiisen me na guei tsoiny tsunia, tana saa, a guei tsoiny tana muiny binun babainy gima fasito iny ta ka ten taman, a sikia, a fo mamatsiny ka, a guei tsoiny tana moun a tapuruur ana sikia ma muiny binun babainy fasito iny non ya.” (Tatanik 21.10)
31 Sai tovei, fuainy vamuinyasiny tsonyo ten Krais, ara gima faarei raror fuainy guei tana moun to na muiny binun babainy, a sikia, aran fuainy guei tana moun to na tapuruur, ito te kat fatavaroiny rarora matan e Gov tana saa, ito te faason tsun fi rora ten Krais.