5
Ara Ma Kaa Iny Tapuruur Faman Me
Ara tapuruur osing bus a fo Faun te kirkir e Moses. Krais puruur bus rara, sai tovei, ara ma kaa iny tapuruur fatatabin ana ra te famanat vaare iny a fo Faun ma kotskots rara ya ana ra te kaa pis er fair ari.
Nongon yam tana ka te tsue ronyo, nyo, Pol tsue of maromi, ito te famanat finy romi ta isen ma kat yan kat iny vaapee tsumi, mi te pon fi nei ami te tavaron em matan e Gov, jio, u kat te kat bus e Krais tsumin, ka babainy tsun. Nyo tsue of pis maromi, e sei te vovou iny non Faun tan kat nan vaapee ee, ma vovou faman ovei bus iny fo mes a fo Faun faavot kan te kirkir iny e Moses. Ami to te pon fi rom nei ami te tavaron em matan e Gov ito te manaats finy romin fo Faun te kirkir iny e Moses, ami patsukanem yam tapets osing bus e Krais, ana mi kaa osing bus a koma ree'un ten Gov. Ai to tsumam faavot, u Aaven Taabos fafaakouts maromam, ana mam naano anaanos rom nainy te kat fatavaroiny faman ovei maromam e Gov ito tan kat iny faason tsun tsumam ten Krais, Ara onot ror ma anaanos me na paparaa tan nainy tana saa ara kaa ror koman e Krais Jisas, kainon to te vaapee fi ra ge gima vaapee fi ra, u kat to ayein, gima ka te tagei non e Gov, a sikia. A ka na karap tovei, to te faason tsun rora ten Krais ana ra te binun Tsunia ito tan kat iny mangiir a mesapan, an sikia ma tovei tan manaats a fo viir mar Faun.
Ami na taa Galesia te kat a binun a rof ito te fafaason fi mi ten Krais, san e sei te tsue tap mami sam faonot tan vovou iny a man ee? U fakats iring to te vovovou iny romi gima poo fi me ten Gov, e Gov tsun a isen to te fikoo mami ma naa fi me tana man. Fakats yam, kat faarei tsuiny non te tsue fi ror a vainy, “A ar kakaii tsun nan yis te onot non ma kat fatsub koinykoiny faavot.” 10 Nyo faason tsun rou tana Tsunaun te onot non ma nom fatabin mamimi ma faamainy ami na man to te tsue of im yam, ana mi te gima nom tap pis iny tu mes tu fakats. Gov nai fasaraa non a mes to ayei te kat fanunuiny maromi.
11 Sai tsonyo, fuainy vamuinyasiny fafaaman, mesapan tsue na ka anyo favaanan iny rou a ka, a mes ma kat vaapee tsuan ma tavaron mi ya matan e Gov, sai to te man fi non ya to, kat fei sana taa Jiu kat fatafisuainy fatatabiny vanyo ei? Ai to te tsue ronyo na ka, e Gov kat fatavaroiny non na mes te kat vaapee tsuan, a taa Jiu tabuiny komainy favaanan tsonyo. Sana ri peits ror tana saa, nyo favaanan iny a ka, “A mes te faason ten Krais to te mat fi Ya tana pagafuan Ayei kat fatavaroiny ya matan e Gov”, to sana ri kat fatafisuainy vanyo. 12 To tsun a vainy to te kat fanunuiny maromi ana ri te komainy mami ma vovou iny faun tan kat iny vaapee, te rof fiisok non tsuri patsukaner ma potaa fakap ravaa na puar!
13 Ai to tsumin fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, Gov fikoo bus mami sam tapuruur osing Faun, sana mi ma pon fi vaare nei, ami tafuts em to sam pon rom ma vovou fo komainy kat aveto tan puainy mes te koman fi non ya. A sikia, ami ma mangiir isisen tsuri faatok iny non a ka, ami onot rom ma fafaakouts isisen tsuri. 14 To te kat fi romi nei, ami nai vovou faarof iny rom fo mamatsiny Faun ten Gov, tana saa, Faun faavot te faan iny e Moses tsura tsutsun non komar isen nar Faun to: “Ami ma mangiir fifakokoro tsuam faarei te mangiir romin na tsivom.” 15 Sai to te kat fijior romin isiseiny mes ana mi te kat fareesik rari, mi te pon ma retsrets rari faarei ror kas te fataatsun fi rori, taatag yam kat rom sam nai rurei vavis ir isiseiny vainy fafaaman.
Aaven Taabos An Kat Tan Puainy Mes
16 Ai tovei, nyo tsue rou tsumi, ami ma kaa am manaats to na ka te tsue of maromin Aaven Taabos ma kat ami, to te kat fi romi nei, ami gim rom ma manaats komainy kat aveto tan puainy mes. 17 U koman tan puainy mes te fidaatsun minon koman tan Aaven Taabos ma kat of ara ya, an koman tan Aaven Taabos fidaatsun minon koman tan puainy mes ma kat of ara ya. A ina fuan to arin koma iring ana ri fidaatsun ror koma rara, to san tan nainy te pon rora ma kat kat tavaron, kat iny fidaatsun to kaa non. 18 To te famanat iny romin Aaven Taabos ma mumua mami Ya, ami gim rom ma kaa fain Faun, to te tsue of maromi ya, mi ma kat.
19 U kat nan komainy kat aveto tan puainy mes arasan non, ana ri to: u kat iny tsikoor, an fakats iring, an kat te farejiaf raror a mesapan te tagei rori, 20 an kat iny fafaatouf kaisa, an kat iny kat kat paapau, an vainy tsutsugei mes, ri te fatsitsien vavis, an kat iny fitsufainy, seeve, an kat iny fafatsing ge fafapaas puan, an kat iny fapeepeits me na mesapan, ri te takibaa vavis; 21 an kat iny sesevee me na ka tana mesapan, an kat iny fifitokon mes, an kat iny jiu famafuu, an kat iny mamagat men guainy jijiu, an mes a fo kat fikanen. Nyo tsue of bus mami muan ai tovei nyo tsue of pis maromi, vainy kat kat ror kat iring to, te gim ror ma fasito on iny a Waan e Gov.
22 San tan nainy te tutuei raroran Aaven Taabos tana tou kaakaa tsura, Ayei nai faruak non a fo kat to ayei tsura: kat iny mangiir, an mamagat, ana aaverof, an kat iny anaanos faamo me na koma rof, an kat iny faatok iny koma tamee, an kat, kat rof tana mesmes, an kat ma faason ari na mesapan tsumanyi, 23 an kat iny fauf puan, an kat iny tagaa ot faarof iny a tsivon tan kat tsunia. Ana sikia pis ta faun te kat tap iny non a fo kat to ayei. 24 Ana ri to te fasito iny ror e Krais gim ror ma nongoiny fo komainy kat aveto tan puainy mes tsuar. Sa faarei non ari fagageits bus a fo komainy kat aveto tan puainy mes tsuar to ayei me na fo mamatsiny koman faavot tsuar sa ras faavots rari sa faarei rari te gageits fiisen me Jisas tana pagafuan ri mat fiisen mi Towa. 25 U Aaven Taabos faan rara na toto na foun, ai tovei, ara ma famanat iny Ya ma tagaa ot rara Ya, ra te kaa ana ra te vovou iny a ka te tsue of rarora Ya ma kat ara. 26 Ai tovei, ara ma sarakouts vaare na tsivor, ge ma sak vaare na mesapan tan ta fo vegiau ma sevee ri, ana ra te fitsufainy vaare mina mesapan.