6
Agio Na Ka Te Reev Anyi
Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ito te gotsiny fi non ta isen tsumi tan kat, kat aveto, mi to te kaa rom fain Aaven Taabos ito te tututuei maromi ma faakouts a mes to ayei, ma tabin fatabin mi ya tana rof, sana mi ma kat ya tan koma tamee, ana mi ma tanamots a tsivom, kat non sana mi gotsiny kanem manaa tan kat, kat aveto to ayei. Tan nainy te kaa minon a isen a mes tsumin koma patang, ami ma tagtag ya am faakouts towa tana patang tsunia, tan kat to aya, ami manaats rom faun ten Krais. To te fakats fi non ta isen ta mes nei, ayei na karap fiisok ai te gima faakouts a mesmes, ayei fagaug iny non a tsivon, tana saa, u fakats to aya, faatok non ya, tsunia na mes babainy. Isisen tsumi ma tsiny faarof patsukainy kat tsunia ana ayei te fakats kat te kat kat non yan rof gen iring. To te rof fi non kat te kat kat non ya, ayei ma paparaa men kat rof tsunia, ana ayei te gima fakats pis a ka te kat kat a mesapan ana ya te tsue na ka, “Nyo kat a ka to, ana ayei kat to na ka tuwa,” fapapaar minon kat tsunia, tana saa, isiseiny mes patsukanen ma ong a patang tsuan tan kat tsunia.
Tan nainy te faatsuts maromi na mesmes a mes u vegiau ten Gov, ami ma kavuu of ya, tan ta tee ar ka nar foka tsumi to ten sei to te fafaatsuts maromi ee.
Ami pon fi rom nei ami kat fapeepiou rom e Gov? Sikia on! Mi ma fagaug vaare na tsivom, tsumi te gim rom ma famuiny kat te kat kat romi matan e Gov. Tanamots yam, a saa te reev romi tanun naa, ayei tsun a ka te agio romi tana ka to te reev romi tanun. To te reev romin kumaar, ami agio kainy rom kumaar, ai to te reev romi na tee ar ruruun, ami agio kainy rom a tee ar ruruun, ai to te reev romin kainy ainy iring gen rof, ami agio kainy rom a kainy ainy a iring ge na rof. Tan kat to aya, fo kat tsumi faarei non kat to te nai agio fi romin tanun. Ito ten sei na mes te kat non komainy kat aveto tan puainy mes ai ma kat ee, tafan nan kat to ayei, a mat a suu tsun kan. Sai to ten sei na mes te kat non a ka te koman fi non Aaven Taabos ai ma kat ee, a tafan ten Gov to ayei, a toto na suu. Jio, ara ma nag vaare ma kat aran fo kat rof tatsuan yam, tana saa, ito te gim rora ma faonot, ara nai nom ror tafan tsura na saavits fiisok poo minon ten Gov tan nainy vaatsuk. 10 To san tan saf nainy, te onot rora ma kat kat rof ma fafaakouts aran vainy faavot na, ara ma kat ya. Eye, tan kat tsun to ayei, ara kan ma anofe vaaren numaa iny vainy te faason ror ten Krais.
Fafakap Nana Fo Vegiau
11 Nyo kirkir rou fafakap nan vegiau tana nimau fatoobing tana saa, u vegiau tovein karap. Tagaa yam te kirkir fakubaar fi ronyo ri!
12 U tsoiny fifaatsuts gamgam tuwa, ri sog fatatabin maromi ma kat kat iny vaapee te kat rori tana isen tsun a ka, ri kat ror ya ma faarof rari ri na taa Jiu. Ri kat ror kat to, ma kat fatafisuainy vaare rari ri na taa Jiu to te favaanan finy rori Gov, te natiny koo tsuiny non a mes a tavaron matan Ya ito te faason fi non ya ten Krais te mat tana pagafuan ma saup fatabiny rari Ya tana mat a suu. 13 Sana ri to te kat bus vaapee tsuri, kainon to te gim fi rori ma manaats fo Faun faavot te kirkir e Moses, sana ri komainy kat ror vaapee tsumi ma tenoor ramiri na taa Jiu tsumi te vovovou iny a fo vegiau tsuri. 14 Sai tsonyo, nyo gim rou ma tsue tsuk iny a tsivou, a sikia ovei! Nyo komainy tsue tsuk iny rou a Tsunaun tsura Jisas Krais ito te rejiaf patsun na pagafuan, tana saa, tana pagafuan, kat faarei varonyo te mat of a foka tana monaagits tovei, ai tana pagafuan kan, faarei non a foka tana monaagits tovei, u mat fakap ovei mata vanyo, 15 tana saa, ito ten Krais, kainon to te vaapee fi rora ge te gim fi rora ma vaapee, a sikia ma karap an saavits, a sikia, u kat iny pangis tsun tana mes ma faarei mi ya na mes a foun tan kat tsunia, ayein karap an saavits fiisok. 16 Ito tsuri to te nom tap iny ror fakats to ana ri te vovou iny ya, nyo komainy rou e Gov ma tagtag rari ana Ayei te faan rari na aaverof, tsurin vainy ten Gov fatoobing a taa Isrel.
17 Tan fakap a fo mamatsiny vegiau, tanik non roman, nyo tsugainy rou ta isen ta mes ma tsue na ka, anyo na amaraav gamgam, tana saa, a fo iinir piin maaf to pua vanyo te kat fatafisuainy vanyo ri muan, faatok iny non a ka, anyo na tsoiny binun babainy ten Jisas Krais.
18 Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo faakats of rou a koma ree'un tana Tsunaun tsura Jisas Krais ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei.