16
Pol Faan Iny Naan Tsue Paparaa Tsunia Tan Fuainy Vaatau Tsunia
Sai tovei, nyo sing maromi ma makok faarof e Fibi tan nainy te ruak minon ya naa. Ayei faason ten Krais faarei tsuiny kainy rarora, ana ayei na muiny binun a rof Tsunia fapoopoan nar vainy fafaaman ten Krais te kaakaa ror tana ngats fan iny Senkeriia. Nainy te ruak minon ya naa, nyo komainy maromi ma fafasung faarof ya faarei non a isen tsumi to te pisainy bus e Krais Jisas a Tsunaun tsura. Makok faarof yam te toobing non tsurin vainy fafaaman ten Krais ma makok faarof ir a mesapan tsuar. Nyo sing kainy maromi ma faakouts ya tan ta saf ta binun ei naa to te komainy fi non ya tu fifaakouts na tsumi, tana saa ayei tsivon te makok faarof bus ir vainy a kinai, fifiisen kan vaminyo.
Nyo faan iny men nainy rof tsonyo naa tsumi Prisila me Akuila, a tsoiny tsumanyi. Ri natiny fatap fatatabin fiisen vamironyo tana binun ten Jisas Krais. Eye, ari te saup fatabiny a toto navanyo, kainon ito te pon ma atsun fapin fi vanyo rin vainy vavaajets to. To tsonyo tsue faarof rou tsuri tan fafaakouts vanyo. Sana sikia ma nyo tsun tsivou to te tsue faarof rou, a sikia, a fo gum iny vainy fafaaman ten Krais te kaa ror fapoopoan nar vainy sikia ma taa Jiu tsue faarof kan naa ror to te fafaakouts fi vanyon muiny mataa to ari. Nyo faan iny men nainy rof tana gum iny vainy fafaaman to te vivangura faavot ror koman a numaa tsuri, ri te faatouf e Gov.
Nyo faan kan iny men nainy rof tana vaatau faman tsonyo e Epenitus. Ayei na vaamuan nana mes tana gum fan iny Esia, to te faamainy e Krais te saup fatabiny ya tan aveto tsunia, voun ya ana mesapan tsuri kan to te vovou iny kat to ayei.
Nyo faan kan iny men nainy rof unya ten Meri, te binun faparits fiisok ma fafaakouts mami.
Nyo faan kan iny men nainy rof ten Adironaikas me Junia. Ari na taa Jiu faarei tsuiny kainy varonyo, ari sof naa tan kotskots fiisen vaminyo. Ana vainy nat faarof rarori, ana ri famaari rarori faarei ror amaraav tana Tsunaun, ana rin vaamuan nar vainy fafaaman tabuiny faarei ronyo na mes a fafaaman ten Krais.
Nyo faan iny men nainy rof tsonyo ten Ampiriatas a vaatau tsonyo faman. Amam faavot te fasito iny rom a Tsunaun.
Nyo faan iny men nainy rof unya ten Ubanas. Ayei bibinun fiisen vamironyo tana binun ten Krais. Ana nyo faan kan iny men nainy rof tsonyo ten Stakis, a vaatau faman kan tsonyo.
10 Nyo faan iny men nainy rof tsonyo ten Aperes. Ayei inainy fanatnat bus iny a tou saraa kamits of e Krais, ana ayei faason faparits to Tsunia, tan kat to aya ara natiny towa tsunia na mes a fafaaman to te vovovou faman iny e Krais.
Nyo faan kan iny men nainy rof tsonyo tan fo vainy fafaaman to te kaakaa ror tana numaa ten Arisoburus.
11 Nyo faan iny men nainy rof ten Herodion, ayei na tsoiny Jiu faarei varonyo.
Nyo faan kan iny men nainy rof tsonyo tan vainy fafaaman tana Tsunaun to te kaakaa ror tana numaa ten Nasisas
12 Nyo faan iny men nainy rof tsonyo ten Taraifina me Taraifosa. Ari na ina fuan a muiny fafaaman to, ri kat a binun a rof ma faakouts ari na Tsunaun tsura tana binun Tsunia.
Nyo faan kan iny men nainy rof tsonyo ten Pesis a muiny vaatau faman tsonyo, ayei kan a muiny binun tana Tsunaun tsura tana binun Tsunia.
13 Nyo faan iny men nainy rof tsonyo ten Rufas. Ami natiny rom ya, ayei na isen a mes to te vovovou iny a Tsunaun ana binun tsunia na rof, rof fafisfis iny non a fokinai. Ana nyo faan kan iny men nainy rof tsonyo ten tsinan ya, ayei makok faarof tsun vanyo faarei varonyo na guei tsoiny tsunia fatoobing.
14 Nyo faan iny men nainy rof tsonyo ten Asingiritas, me Feregon ai Hemis me Patrobas, ai Hemas, ai to kan tsurin mes fuainy vainy fafaaman fakap to te vivangura faavot ror fiisen ramirori ri, ri te fafaatouf e Gov.
15 Nyo faan iny men nainy rof tsonyo ten Firorogas me natsun ya Julia. Nyo faan kan iny men nainy rof tsonyo ten Nerias me fafinen ya.
Nyo faan iny men nainy rof tsonyo ten Olimpas, ana nyo faan kan iny men nainy rof tsonyo tan vainy taabos, u fasito ten Krais to te vivangura fatatabin faavot ror fiisen ramirori.
16 Tan nainy te vaaguam faavot romi, nagat niman yam fifiisen men isiseiny mes tana sanaan to te faatok iny non kat iny fimamangiir fiisen men mangiir ten Krais.
An fo viir gum iny vainy fafaaman to, te kaakaa ror tana pan tovei te faan kan iny men nainy rof tsuri tsumi.
Fafakap Nan Tsue Faparits
17 Vamuinyasiny fafaaman tsonyo, a fafakap nana ka tovei te komainy tsue ronyo, mi natem, te kaa miror fuainy tsoiny fafaatsuts gamgam to te kibei vavis ror mes panainy vainy fafaaman, ri te takibaa osing a gum tsian nar vainy fafaaman, to te gim ror ma senviir men fakats tana mesmes, ri kat ir a vainy ma takopis osing arin fifaatsuts ten Krais te nom ari. Eye, nyo komainy maromi ma fataanis osing ir fuainy tsoiny fafaatsuts gamgam to ari, 18 tana saa a vainy to te fafaatsuts iny ror ka to, rin sikia ma vainy binun faman tana Tsunaun tsura e Krais. Sana ri bibinun of tsuiny ror a tsivor, pon iny ror ma nom tsuiny ta ka tsivor. Ana ri samodek babainy tsun ror ma famaman mamiri, tana sanaan to ayei, ri faatsuts iny ror gam tsuar tana vainy, ito te gim rori ma natiny fakats tana mesapan tsurin tsoiny fifaatsuts gamgam to, te pon fi rori nei ma ras fuainy osing rari na sanaan ten Krais. 19 To tsumi na fokinai faavot nongon bus mami te manaats famainy rom a sanaan ten Krais. Ai tovei nyo paparaa mirou kat tsumi. Sa kainon ito te manaats fi mi na fo sanaan ten Krais, nyo komainy maromi ma fakats faarof mi te natiny a ka na rof te kat romi. Sai nyo komainy maromi ma fataanis osing kat iring to ayei, to te faruak non a iring.
20 Gov kifon iny non a aaverof nai rurei veesau non a parits ten Satan sa faarei non Ayei pitaa fusfus iny non ya fain a mou mami. Nyo faakats of rou a koma ree'un tana Tsunaun tsura Jisas Krais ma kaa fiisen mamimi.
21 Timoti te bibinun fifiisen vamironyo tana binun ten Krais, faan kan iny men nainy rof tsunia tsumi, jesan kan ten Lusias me Jeison ai Sosipata, arin taa Jiu faarei tsuiny kainy varonyo, ri faan kan iny men nainy rof tsuri tsumi.
22 Anyo, Tetias, a tsoiny kikikir ten Pol, kirkir noun tovei, nyo faan kan iny men nainy rof tana Tsunaun tsonyo naa tsumi.
23 Gaias, ayei na mes to te fafasung faarof mamam koman a numaa tsunia, faan kan iny men nainy rof tsunia tsumi. A gum nar vainy fafaaman kan te vivangura faavot ror, ri te fafaatouf koman a numaa tsunia.
Erastas, ayei na mes to te tatagaa ot iny non a painy moni tana ngats fan iny Korin, faan kan iny men nainy rof tsunia tsumi.
Kuatas, ayei kan a isen a tsoiny fafaaman tsura faan kan iny men nainy rof tsunia naa tsumi.
24 Nyo faakats of rou a koma ree'un tana Tsunaun tsura Jisas Krais, ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei.
25 Ai tovei, ara ma vamarits Ya, tana saa Ayei te faparits a aave mami to tsumi reits mirom tan vovou iny fo sanaan ten Krais. A ka tovei te tsue of ronyo na vainy tan nainy te favaanan iny ronyon Vurungan Rof nane Krais. Nyo tsue of rarori na ka te kat bus e Krais sa faakouts rara. Gov gima pokei faruak vegiaun takop nane Krais to ayei tan fuainy aatai iny muan, a sikia. 26 Sai tovei Ayei pokei faruak ya tsonyo ana nyo faakouts rou a vainy ma arasan iny arin vegiau to ayei, tsonyo tsue of rarori na ka te kirkir iny fuainy kuigin koman Vegiau Ten Gov, sa pokei me na tou naa me ten Jisas Krais. Eye, Gov, Ayei na kaa fasuu, ana Ayei tsun to Ayei te jiats vanyo ma favaanan iny vaanan tovei, ma nai faamainy arin vainy sikia ma taa Jiun, Vurungan Rof nane Krais tovei, tana fo pan vavis, ri te manaats ya.
27 Gov, Ayei na isen tsun Tsivon a nat fiisok, sa toobing non tsura ma faan iny naan kat iny vamarits unya Tsunia, roman, ai tan mamatsiny nainy, tana saa Ayei kat of bus rara fo mamatsiny ka to, ten Jisas Krais. Man Ovei.