15
Kat Tsumi Ma Kat Fapaparei Ir Mes A Vainy
Aran vainy fafaaman to te kaa me na faason a parits ma faakouts rari to te gim ror ma kaa me na faason a parits, ma govets ami na fo patang tsuri, ana ra kan, ma paparaa tsun iny vaare me na tsivor. A sikia, ara ma kat fapaparei ir mes panainy vamuinyasiny fafaaman tsura to, ra te kat a ka te fafaakouts non ya, ma nai parits me na faason tsunia ten Krais, tana saa ara ma kat faarei e Krais. Ayei kan gima fakats iny kat ta ka Tsunia patsukanen. A sikia, Ayei komainy ma kat fapaparei e Gov. A ka te ruak ten Krais faarei non te kirkir en koman Vegiau Ten Gov muan, sa tsue na ka,
“Nainy te ar'ar fifiiring marom Anyi ri, O Gov, a vainy, fiisen men vegiau iny peits, Nyo nom roun vegiau iny peits to faarei te fasito iny Ronyo.” (Vadou 69.9)
A fo mamatsiny ka te kirkir en koman Vegiau Ten Gov muan, Ayei kat a ka to ma faatsuts rara Yan kat iny anaanos faamo, ai te faparits rara ma naano anaanos e Gov, ma kat Yan fo kan saavits to te tsue faman of bus rara Ya, tan nainy te naa minon.
Ai tovei, Nyo faakats rou ten Gov te fakifon iny non a tou anaanos faamo, Ayei te fakifon iny kat iny faparits rara, ma faan mami Yan kat iny ravei jesan me fapoopoan narari tana foka, vovou iny non kat ten Krais Jisas. Tan kat to aya, ami na fokinai faavot vegiau faavot rom, mi te tsue na ka, “Amam vamarits marom Anyi, Tsumanyi na isen tsun a Gov a Taman e Jisas Krais a Tsunaun tsumam.”
Sai tovei, nyo koman maromin vainy fafaaman ma faarof ir a mesapan tsumi faarei rom a isen tsun a gum, am vivaatau fiisen mito na mesmes, jesan, Krais nom bus mami sam kaa rom tana numaa iny guei ten Gov, ma vamarits ara na asangan Ya, tana saa, nyo tsue rou, Krais faarei me na tsoiny binun ten Gov tana taa Jiu, ma faatok iny Ya na ka te tsue faman iny Ya muan, u man. Muan Gov tsue faman of raton vaamuan nar fuainy tamar rara na taa Jiu, “Nyo nai kat rou a foka na fo rof tana fo tsubnaain tsumi.” Ai tovei, Krais kat bus a fo ka to sa kap en. Ana mes a ka, Krais Ayei na tsoiny binun ten Gov tana taa Jiu, ito Ayei kat ir a vainy sikia ma taa Jiu ri vamarits to Gov, tana saa, Gov faatok iny a koma tagtag Tsunia tsuri na vainy sikia ma taa Jiu, faarei non na ka te kat e Gov sa kirkir en koman Vegiau Tsunia muan fiisok. E Devit a aatouf te pokei me na nguen e Krais tana ka te komainy nai kat non Ya tan nainy vou, sa tsue na ka to,
“Tan nainy te kaa fiisen mi Nyo na vainy sikia ma taa Jiu, Anyo, Krais nai variri marom Anyi Gov, ana Nyo nai koomei rou kooma iny fafaatouf Manyi, ma fatsiitsii Manyi ri na vainy sikia ma taa Jiu.” (Vadou 18.41)
10 Ana mes a karan koman Vegiau Ten Gov te tsue kan iny e Moses, sa tsue na ka,
“Ami kan a vainy sikia ma taa Jiu nai mamagat mirom fiisen mirom vainy ten Gov, ito na taa Jiu.” (Faun 32.43)
11 Ana mes a karan koman Vegiau Ten Gov te tsue kan iny a ka to ayei,
“Amin vainy faavot, vainy sikia ma taa Jiu, te toobing rom tsumi ma variri a Tsunaun. Eye, te toobing non tana fo gum iny vainy tana fo pan vavis ma tsue Tsunia, ‘Mam fafaatouf rom a asanga Manyi.’ ” (Vadou 117.1)
12 Ana mes a karan koman Vegiau Ten Gov te pokei faamuan iny e Aisaia na kuigin ten Gov muan, tsue bus iny a ka to tana tou naa me ten Krais tana monaagits tovei,
“A isen nai ruak ising minon tana tsubnaain ten Jesi, a taman e Devit a aatouf, ai Gov te kat Ya ma tagaa ot iny Ya na vainy sikia ma taa Jiu.
Ai tan kat to aya, a vainy sikia ma taa Jiu nai naano anaanos ror Ya ma kat of rari Ya na foka na fo rof to te tsue iny Ya te kat non Ya tana taa Jiu.” (Aisaia 11.10)
13 Ai tovei nyo faakats rou ten Gov, te fakifon iny non a tou naano anaanos, ma kat of mami na vainy sikia ma taa Jiu ta ka, nyo te rangats Ya, ma via tsitapuu men kat iny mamagat naa tsumi, Ya te faan iny a aaverof tsumi, tana faason tsumi Tsunia. Tan kat to aya, mi onot rom ma parits me tan Aaven Taabos, ma naano anaanos fatatabin patsukanem ami fiisen me na paparaa tsian ten Gov, te kat non a foka na fo rof tsumi tan nainy vou.
14 Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo fakats faparits maromi tana ka to, nyo nat rou mi natiny kat fatatabiny rom kat rof tana vainy, tana saa Gov faakouts bus mami sam natiny rom fo faatsuts ten Krais, ai tan kat to ayei, mi onot rom ma faatsuts isiseiny mes tsumi tana tou kaakaa tsumi mi te kat fapaparei e Gov tana fo kat tsumi. 15 Sana nyo ongoor rou ma kirkir of mamin noun tovei, to tsonyo gim rou ma famuiny ta ka te tsue tsuk minon fo kat ten Gov, tana saa nyo komainy fatsuiny pis rou fakats tsumi tana foka tsun to ayei. Nyo ongoor to ma kirkir of mami tana saa tana koma ree'un ten Gov, Ayei pisan vatuanyo ma kat a binun Tsunia, 16 faarei, varonyo na tsoiny binun ten Krais Jisas ma faakouts anyo ri na vainy sikia ma taa Jiu. Mi natem, te faarei tsuiny kainy non a tsoiny kat kat faakor to te faan faavot iny non yan nainy tsuan tana binun ma faakouts ir ya na vainy ma fafaatouf ari Gov, to tsonyo faan iny a tsivou ma favaanan iny anyon Vurungan Rof ten Gov nane Krais tan vainy sikia ma taa Jiu. Sa faarei tsuiny kainy non a tsoiny katkat faakor te nom non marei sensen faarei non fo fifaan tana vainy ana ya te kat a faakor matan e Gov, jesan kan, nyo faakouts ir a vainy sikia ma taa Jiu ma faason ari ten Krais. Tana sanaan to ayei, ri faarei to na fifaan te fakei anyo matan e Gov, ai Gov paparaa fiisok mito na fifaan te kat fi non to, ai Gov fasito faman ratuari tana sanaan te jiats fi mi Yan Aaven Taabos sa kaa koma rari.
17 To sana nyo kaa miroun a ka te tenoor iny ronyo, tana saa anyo tap fiisen bus me krais to tsonyo binun rou ten Gov, ana binun tsonyo, ayei na kifon a paparaa tsonyo, 18 tana saa, kainon to ten Krais Ayei na isen to te kat a fo mamatsiny ka faavot tana binun ten Gov, nyo ongoor rou, to tsonyo komainy pokei faruak kainy rou a foka to te jiats fi vanyo Ya ma kat a binun Tsunia. Tan kat to ayei, a vainy sikia ma taa Jiu na kinai manaats to Gov, tan nainy te favaanan anyo tsuri, ai tan nainy kan to aya, Krais faan vanyo na parits a reits ma kat anyo na foka iny faatok reits. 19 Tovei, Gov faparits vanyo ma kat a foka to tana parits tan Aaven Taabos, te gim ror a vainy ma kat. Ai to te jiats fi vanaa nyo Ya, nyo taan vavis a fo pan tanik tana ngats fan tsian Jerusalem ai tana fo pan vavis, sa nyo nai onot kan vanaa tana gum fan iny Iririkum. Ai nyo fakap to tan favaanan iny Vurungan Rof nane Krais tana fo mamatsiny pan na aya.
20 Ai tovei kan a sanaan te kat ronyo na binun ten Krais, ito te gim fi non ta isen ta mes ma naa, a nai favaanan iny ton Vurungan Rof nane Krais, tana fo ngats fan vavis, nyo tanaf rou ma naa unya aya, tana saa te faarei tsuiny non a mes to te gim non ma fatsuiny a numaa tsuan patsu na poon nana numaa to te fatsuiny bus a mesmes to muan. To tsonyo tsugainy naa rou, nyo te fagovet pis naa tana binun ten Krais to te tanik faamuainy bus a mesmes a mes to ayei muan. 21 A sikia, nyo tanaf patsukan varou tan naa unya tana fo pan tabuiny natiny ror e Krais, faarei non a ka te kirkir iny e Aisaia na kuigin ten Gov muan koman Vegiau Tsunia. E Aisaia te tsue na ka,
“Kainon ito na sikia vaarik ta mes ma naa tsuri muan a tsue of ton a vainy to Tsunia, ri nongoiny ror Ya ana ri te natiny Ya, Ayei e sei.
Ai tovei kan tana vainy to te gima nongoiny vaanan nan Ya muan, ri nai arasan iny ror ya tovei roman.” (Aisaia 52.15)
22 Ayei na kifon a ka to te kat tap vanyo tsonyo gima nak mami tana ngats fan tsian iny Roum, tana saa nyo kaa me na binun a kinai fiisok tana fo mes a fo pan vavis.
23 Sai tovei roman, a sikia pis ta fo pan vavis nei ma gima nongoiny arin Vurungan Rof ten Gov nane Krais, ana nyo pon to ma nai nak mami, tana saa, anyo komainy fiisok ma naa me a nak matuami tan fo mamatsiny ingainy te naa en. 24 Nyo paparaa fiisok rou to te nak fi ronyo mi, vou nyo te kakoun ma naa fi tana gum fan iny Sipein. Tan nainy te naa fi naa ronyo tsumi tana ngats fan tsian iny Roum, nyo kaakaa tsom evarou fiisen mamiromi tan ta fo mes ta fo mar nainy. Ana mes a ka, nyo koman maromi ma faakouts vanyo tan ta painy moni tan nainy te naus osing varonyo mi, nyo te naa tana gum fan iny Sipein, kainon to te gim fi ronyo ma nai kaakaa ovei fiisen mamimi ana ra te kaa iny paparaa faavot ma fakap anyon koman tsonyo.
25 Sai tovei, nyo naa faamuan tsom rou tana ngats fan tsian iny Jerusalem ma govets naa nyo ta painy moni faarei non a fifaan ma faakouts anyo na vainy fafaaman ten Gov na aya. 26 tana saa mes a fo vainy fafaaman ten Krais te kaa ror tana ngats fan tsian iny Jerusalem, u aaruts fifiiring, to sana rin gum iny vainy fafaaman faavot to te kaa ror tana gum fan iny Masedonia ai unya kan tana gum fan iny Akaia, koma tagtag miton kat iny faan iny naan mes fo painy moni tsuar, ai tovei, fifaan painy moni tsuri kakoun en sa anaanos non ta mes ma govets naa ya unya aya. 27 Eye, u man, ari patsukaner komainy faakouts ror vainy fafaaman tana taa Jiu iton aaruts fifiiring, sai tovei ri kaa miror a tavan tan Vurungan Rof nane Krais te poo fi me tan vainy fafaaman tana taa Jiu. Nyo tsue rou a ka to tana saa a taa Jiun fafaaman faakouts bus ir vainy sikia ma taa Jiun fafaaman ito tan favaanan of rarin Vurungan Rof nane Krais. Sai tovei aya, na binun tsuri ma faakouts rari rin a taa Jiun fafaaman ito tan faan iny naa painy moni to ayei, te nonom rori tana taa Jiun fafaaman ma foiny ari ta fo kainy ainy, kainy faakouts rari. 28 Te tatafas fakap fi ronyo na painy moni to ayei tana ngats fan tsian iny Jerusalem ai te fakap ronyo na binun, nyo nak tsom maromi tana ngats fan tsian iny Roum, nyo te see naanaa fi naa tana gum fan iny Sipein. 29 Ana nyo nat faman rou te ruak ronyo naa tsumi, nyo komainy kat faparits fiisok maromi to te siisio of varonyo mi tana fo mamatsiny sanaan na fo saavits ten Krais te faakouts fi rara Ya faavot.
30 Sai tovei, fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo sing faparits maromi ma faakats of vanyo, tana asangan a Tsunaun tsura Jisas Krais, ai tan Aaven Taabos to te fatap faavots rarora tan mangiir vainy fafaaman faavot. Nyo komainy maromi ma tap faavot me ra te faduem ir a vainy to te koma suar iny ror Vurungan Rof nane Krais. 31 Faakats yam, am rangats to Gov, ma bei ot vanyo Ya tana vainy vavaajets te kaa ror tana gum fan iny Judia, tana ngats fan tsian iny Jerusalem, ito na vainy to te faan iny a tounor tan Vurungan Rof nane Krais, to sana ri pon ror ma kat fatafisuan vanyo. Rangats kainy Yam ma kat fapaparei Ya na vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan tsian iny Jerusalem, tana saa nyo govets mirou a painy moni faarei non a fifaan tsuri. 32 Tan kat to aya, nainy te ruak faarof ronyo, nyo te nak mami, fiisen me na mamagat tsian, ito te koman fi non e Gov ma ruak ya, nyo te kakoun ma nak faarof mami fiisen men a mamagat, ai tan kat to aya, ara faavot kat ror a mesmes tsura ma reits fatabin mi ya.
33 Nyo faakats rou ten Gov te kifon iny non na aaverof ma kaa fiisen mamimi faavot. Man Ovei.