14
Ara Ma Faaroiny Vaaren Mes Fuainy Vainy Fafaaman
A mes a ka tovei te komainy ronyo mi ma fakats: Te kaa miror a mes a fo vainy fafaaman te kaa ror fapoopoan namami, to te suu patsukan iny ror fakats tsuar te iring fi non ya tan ainy mes a fo mar kainy ainy kaner, ana ya te rof mata rari to te manaats fatatabin fi rori na fo faun an kat tan kat, kat faakor tan ta fo mar nainy tana taa Jiu. To tsumin vainy fafaaman to te gim rom ma vovou iny a fo kat tovei, ma nom fafaatsuts tsonyo, tan nainy te vovou iny non a mes a fafaaman, fakats tsuan tana mes a ka na rof te kat non ya, ge na ka na iring te tsugainy kat non ya, vivaatau fiisen mi yam. Nyo koman maromi ma faatok ya tsumi te koma rof iny rom ya faarei romi na mes tana koman a gum tsumi. Sana nyo tsugainy maromi ma fatsutsuar fiisen mi ya tana ka na rof, ana ka na iring tana mes a fafaaman to ma kat ya. Mesapan tsumin vainy fafaaman natiny ror a ka te rof non tsumi ma ainy a fo mamatsiny kainy ainy gengen. Sana mesapan tsumin vainy fafaaman pin kan raror to te rof fi non ya tsuri ma ainy a fo mamatsiny kainy ainy gengen, to tsumi gim rom ma ainy oiny tu venoo. Tan nainy te ainy pinpin non a mes a fafaaman a kainy ainy to, te sikia non ma toobing tsunia ma sigainy a mesmes a mes a fafaaman to te gim fi non ya ma famanat iny ya na puan tan ainy a fo kainy ainy gengen to. San tan nainy te sikia non a mes a fafaaman ma famanat iny a puan tan ainy kainy ainy gengen, te sikia non ma toobing tana mesmes a fafaaman to ayei ma faaroiny ya na mesmes to aya, ana ayei ma pon fi vaare nei a mesmes a mes a fafaaman to aya te kat, kat iring to, tana saa, e Gov tsun Tsivon to te pisainy bus ya ma kaa en ya tana numaa iny guei Tsunia. A Tsunaun Jisas Ayei na Tsoiny Tatagaa Ot tsura, ana sikia pis ta isen ta mes tsumi te toobing non ma fakats a ka te kat a mesmes a mes a fafaaman to ayei, to te kat yan iring, tana saa Tsunaun tsun Tsivon, sikia ma mi to ari, te kat rom fakats Tsuam tana ka to. Eye, Tsunaun tsura te tsue of patsukainy ya, tsunia te kat fapaparei non Ya, tana saa, a Tsunaun tsura Jisas a siireits te fafaakouts non ya tana tou kaakaa tsunia, te paparaa fi minon ya Gov.
Mes tsue fa'arasan to, te fa'arasainy non e sei te faan iny non fakats tana ka na toobing ana ka na iring te kat non a mes a fafaaman to aya ee, fo mes a fo vainy fafaaman te fakats patsukan fi ror nei, Gov koman rarori ma vovou patsukan ir a fo nainy karap tana taa Jiu. Sana mesapan tsurin vainy fafaaman te pon iny ror a ka, mamatsiny nainy faavot te senviir tsun ror, ya te karap fiisok matan e Gov. Nyo komainy roun isiseiny vainy fafaaman ma nat faarof iny a ka na toobing, ayei ma kat ya tan fakats tsunia fatoobing. Ta isen ta mes a fafaaman fakei non fakats tsuan tan nainy to te tsue non ya na ka tsunia patsukanen, “U nainy karap iny fafaatouf e Gov,” ayei tsue patsukanen tsivon tana saa ayei komainy fatsiitsii non a Tsunaun tsura, kat faarei tsuiny non to tana fo kainy ainy. Nainy te fakats non a mes a fafaaman to te rof fi non ya tsunia ma ainy pinpin en ya tana fo kainy ainy gengen, fifiisen men venoo, ayei ainy patsukanen nanaa non ma fatsiitsii ya na asangan a Tsunaun, tana saa ayei faakats of non ya ana ya te tsue faarof naa tana Tsunaun tana kainy ainy te ainy non ya. Jesan te kat iny senviir kan minon ya, nainy te vovou iny non a mes a fafaaman to aya ana ya te gima famanat iny a puan tan ainy tu venoo, ayei ainy non ya ma fatsiitsii ya na asangan a Tsunaun, ana ayei te tsue faarof naa ten Gov tan kainy ainy te ainy non ya. Isiseiny vainy fafaaman ma fatsiitsii na Tsunaun tsura, ito te toto farokot rora patsun puputaa tovei, ara ma paparaa tsun vaare me na puar, jesan kan, sikia ta isen tsura te tatagaa ot iny non a mat tsura, tan saf a sanaan ei na ge farainy te kajia osing roran puputaa tovei. Te toto farokot rora patsun puputaa to, ara ma fatsiitsii na asangan na Tsunaun, an nainy te fikoo non a Tsunaun ma kajia osing aran puputaa to, ara ma fatsiitsii kainy a asangan Ya. Sai tovei ara natiny ror a ka to, ito te toto farokot rora patsun puputaa to, ge te fikoo fi rarora na Tsunaun tan nainy mat tsura, a Tsunaun tsun Tsivon to ayei, te toobing non Tsunia ma fakats ara, ana ra ma fatsiitsii na asangan Ya, tana saa, e Krais, Ayei mat of rara faarei non a pats tana fo aveto tsura, ana Ya tsun fatabin to tana mat ai tan kat to aya, Ayei faarei mito na Tsunaun tana vainy faavot, ito tsuri te mat buser ge tsuri kan to te toto farokot ror patsun puputaa tovei.
10 Jio, te sikia non ma toobing tsumi ma faaroiny vamuinyasiny fafaaman tsuam. Te sikia non ma toobing tsumi ma sigan ir vamuinyasiny fafaaman tsuam, tana saa vou, tan nainy te kat non e Gov, u vaatsuk Tsuan tan tagan Tsunia, isisen tsura nai tsutsun non matan Ya, ana Ayei te fakats patsukainy a tafan tsura tana ka te kat ara. 11 Ara natiny ror a ka ton man tana saa, e Aisaia na kuigin ten Gov muan te pokei iny a nguen Ya ana ayei kirkir towa koman Vegiau Ten Gov ya kirkir to na ka to,
“Nyo na Tsunaun, Nyo tsue faparits rou a ka to ana Nyo nai kat pis rou ya ma ruak ya, ito na vainy faavot nai fatukun miror mata Vanyo, ana fo kinai faavot nai tsue pokaa ror ri te tsue na ka, ‘Anyi na Gov, te toobing non Tsumanyi ma faaroiny Vanyo.’ ” (Aisaia 45.23)
12 Te arasan non tsuran isiseiny mes nai pokei patsukainy non a tsivon ana ayei nai tsue of non e Gov tana fo kat te kat bus ya ana kifon a ka te kat of ya na.
13 Te toobing non tsura ma faonot bus tan faaroiny isiseiny mes, ito te tsue fi non ya tan vamuinyasiny fafaaman tsuan, “Anyi kat, kat iring to,” tana saa, vou ara faavot tsutsun patsukan ror matan e Gov. Faaron vaare yam, a sikia, mi ma kat fi nei: Te toobing non tsuran isiseiny mes ma fakats patsukaner, “Nyo sikia rou ma kat pis ta ka te kat fifiiring non a mes a fafaaman ma gotsiny en ya tana iring, ge, nyo sikia rou ma kat tap iny ya ma vovou iny fo sanaan ten Krais.”
14 Nyo nat faman rou, tsonyo te kat bus fakats tsonyo, tana saa anyo kaa bus you koman e Krais a Tsoiny Tatagaa Ot tsura, ito, a sikia ta iring tana kainy ainy to te faruak non a iring. Sai tan nainy te fakats non e sei na mes a ka to ee, “To te ainy ronyo na kainy ainy to, nyo aveto bus you matan e Gov, tana saa nyo tavtaav iny ya.” Ai tana mes tuwa ai te tavtaav kan iny non ya. 15 To te koma patang fi non a vamuinyasiny fafaaman tsuam, tsunia te tagei manyi te ainy kainy ainy to te fakats yan iring ma ainy, ai tan kat to aya, nyi faonot emato tan mangiir mes panainy vamuinyasiny fafaaman tsuam. Fakats yam, Krais mat of bus vamuinyasiny tsuam, to sana sikia ma rurei vavis a faaman tsunia, tana saa anyi komainy fiisok ma ainy fo mar kainy ainy to te iring iny non ya ma ainy. 16 Kainon to te toobing fi non ya tsumin vainy fafaaman matsua, te pon iny romin rof ma kat, sana sikia, te sikia non ma toobing tsumi ma kat maut patsukanem ma naa, sai tan kat to aya, mesapan tsuri tsue tsuk mami faarei maromi te kat kat iring. 17 Nyo tsue of maromi ma tavtaav iny a tsivom tana kainy ainy tan faakouts rari tana faason tsuri tana saa tan nainy te tagaa ot rarora Gov, vainy onot ror ma tagaa fanatnat iny e Gov to te tagaa ot rarora sikia ma tana ka te tavtaav iny rora ma ainy ge jiu, sana sikia, vainy onot ror ma tagei fanatnat iny e Gov to te tagaa ot rarora tana sanaan to te kat fatavaroiny fi rora na mesmes, ai tana sanaan to te kaa mirora na aaverof fiisen ramen a mesapan, an kat iny mamagat te nom rora tan Aaven Taabos, 18 tana saa tan nainy te bibinun non a mes fiisen me Jisas Krais tana fo sanaan rof to aya, Gov koma paparaa iny minon ya, ana vainy te famaari ya.
19 Sai tovei, ara ma vaputs ana ra te kaa me na aaverof fiisen me na mesapan, ara ma vaputs ra te faparits isiseiny mes tana faason tsura ten Krais. 20 Nyo tsugainy maromi ma rurei a faason te faan bus e Gov tan vamuinyasiny fafaaman tsumi, ito tan ainy pinpin fo kainy ainy. A sikia ta kainy ainy te fa'agaagoiny e Gov, a sikia, fo mamatsiny kainy ainy rof iny ainy. Kainon to te man fi non ya, to te ainy pinypiny fi non a mes a kainy ainy, ana ayei natiny towa te kat ir vamuinyasiny fafaaman tsuan ser kat kainy ya, tan nainy te fakats fi na mes a fafaaman nei, “To te ainy fi ronyo ya, nyo aveto rou matan e Gov.” Tan kat to aya, a mes to te ainy pinpin non, fagotsiny bus a vamuinyasiny fafaaman tsuan sa kat, kat iring. 21 Sai tovei, a ka na rof tsumi ma kat ami, te toobing non tsumanyi ma baainy ainy venoo ge ma baainy jiu parits ana mes a ka to te kat fifiiring non a vamuinyasiny fafaaman tsumanyi, ya te kaa tana iring to te kat ya, te toobing tsun non tsumanyi ma baainy kan iny kat to aya.
22 Ai tan kat tsun to aya, ito tan faakouts ir fuainy vainy fafaaman ma kaa fiisen mi ri na aaverof fiisen me na mesapan, ai sei tsumi to te fakats faparits rom anyi ma kat na ya ee, nyi ma fakats faparits patsukainy a ka to fapoopoan namanyi ai Gov. Fakats yam, a mes te paparaa non tan nainy te pon fi non ya te toobing fi non ya tsunia ma kat ta ka, ai voun ya te fakats ya te gima tsue of ya, tsunia te kaa en tana iring. 23 San tan nainy te vaa'ets iny non a mes, tsunia te kat non kat rof tan ainy a fo mar kainy ainy, sana ayei ainy pinpin patsukanen nanon, a mes to ayei te kaa en tana iring matan e Gov ai tsunia patsukanen tsivon, tana saa, ayei gima faaman tan kat, kat rof te ainy fi ya na kainy ainy. Ana ra kan onot ror ma arasan faarof iny a man nana ka to, fo mamatsiny ka to te vaa'ets iny non a mes te gim fi non ya ma faamainy ya, faarei non yan kat rof matan e Gov, ayein aveto.