13
Tou Kaa Fair Fuainy Tsunaun Tana Gamaman
Nyo tsue of maromi na sanaan ma kat ami matar tsunaun tana gamaman te kaa miror gumgum to te tagaa ot maromi. Nainy te kaa miror tsunaun gumgum iny fatsiitsii to, ari kaa miror a parits iny tsue of ir a vainy tan ta ka te kat rori, te toobing non tana vainy faavot ma kaa fair rari, tana saa to te kaa fi minon ta mes ta parits iny vegiau of ir a vainy tan ta ka te kat rori, e Gov tsun to ayei te faan iny non gumgum to tana mes tovei, ai Gov pisan bus rari ma faareir tatagaa ot. Ai tan kat to aya, ito tan nainy te veer non ta mes fuainy tsunaun te kaa miror gumgum to, ayei te veer non a ka te pisainy bus e Gov, ai tan kat to ayei, ayei nai nom non a fasaraa tsuan. Nainy te kat non a mes kat tavaron, ayei gim non ma oraav ir fuainy tsunaun to te tagaa ot rarori. Sai to te kat non a mes kat iring, te rof non tsunia ma oraav a ka te kat ror fuainy tsunaun tsunia. To te gim fi non ta isen tsumi ma baainy ma oraav rari, tsuri te fasaraa varomi tan kat iring, kat yam kat rof tsumi mata rari. Tan kat to aya, fuainy tsunaun te nai faarof iny ror kat rof an kat man tsumi tsuri. Nyo tsue rou a ka to tana saa Gov tsun a isen a mes to te fagum a gamaman, tana rof namami, ma faakouts mami ya ma kat amin kat tavaron. Sai tan nainy te kat fiiring non e sei tsumi ta ka ee, te rof non tsumi ma oraav a ka te kat non gamaman tsumi, tana saa a binun tan fuainy tsunaun to ayei te fasaraa maromi na vainy to te ngats rom fo faun, ana ri kaa miror gumgum ma faan iny fasaraa to ayei. Gov, Ayei na isen tsun to te pisan bus ir fuainy tsunaun to ari, ana ri tsutsun of ror e Gov ma faan iny fasaraa te nom non ya tsuri te kat arin kat iring. To ayei na kifon a ka tsumi ma kaa fain a gamaman. To te tsugei romi ma nom a fasaraa, mi ma kaa fain a gamaman, sana mi kan ma kaa fain a gamaman tana saa ami natiny ya, te toobing non tsumi ma kat ya. Ayei kan a kifon a ka, sa ra foiny takis fi naa ror tana gamaman, tana saa mi natem te toobing non tsumi ma kat fi em nei aya, tana saa ari tsutsun of ror e Gov ri te bibinun of ir a vainy tan mamatsiny nainy. Tan guam faavots ir vegiau tovei, te rof non tsumi ma foiny ovei naa tsuri tan ta ka te rangat iny rori tsumi. Nainy te tsue non a tsunaun ma foiny amin takis, jio foiny naa yam. Ai tan nainy te tsue non a tsunaun tsumi ma foiny a fo viir takis kaner, foiny naa yam. Ai to tan nainy te tagei romi na mes to te kaa minon gumgum, famaari yam, am fatsiitsii towa.
Vainy Fafaaman Ma Fimamangiir Isiseiny Mes
Tavainy vaare yam ta painy moni ge ta foka tan ta mes, tan saf ta fo nainy ei naa, te rof non tsumi ma biny fatabiny ya ma kaa on pis vaare ya. Sai tovei te kaa minon a isen a ka to te faarei non a tavan tsumi tan mamatsiny nainy, i tovei, ami ma mangiir a mesmes faarei te mangiir fi rarori Gov, tana saa nainy te faatok iny non a mes, tsunia te mangiir non na mesmes, jesan te senviir kan non to te manaats fi non yan fo faun faavot ten Gov. Fakats yam fo faun te faan iny e Gov ten Moses ana ya kirkir towa koman Vegiau Ten Gov muan, te faarei non fo faun tovei, “Tsikoor vaare yam;” ge na mes a ka, “Fitokon mes vaare yam.” Ge, “Kabuts vaare yam;” ge, “Mataguas vaare yam,” a fo faun fakap to ari, te daup faavot tsun naa ror tana isen a faun to ayei te faan iny e Gov ten Moses: “Mangiir fifakokoro tsumanyi faarei te mangiir rom anyi na tsivom.” 10 Nainy te faatok iny non a mes mangiir tsunia, ayei gim non ma kat ta iring tsunia. To sana ara onot ror ma natiny a ka to, nainy te mangiir non na mes a mesmes tsunia, jesan kan, ayei faarei non te manaats a fo faun faavot ten Gov.
11 Te toobing fiisok non tsumanyi ma mangiir a mesapan, tana saa tan nainy roman, aveto te via non. Jio tagun yam, am kakoun to, tana saa, nainy te faamainy faamuainy fi ra Krais tana tou tabin fatabin me Tsunia te sisiruu en, sai tovei roman tou tabin fatabin me Tsunia te sisiruu ovei tsun ename, Ayei nai saup fatabiny rarora tan kat iring tana monaagits tovei. 12 Te faarei tsuiny non a uurup te arasan os mito, ana nainy te fa'arasan me, jesan kan u nainy aveto to te kaa kaa ra nai kap enanon, ai Jisas Krais te tabin fatabin pis me patsun puputaa to, to sana ra ma faonot, tan fo kat tsuran iring, ito te faarei non kat iring tana uurup. Sa ra ma pangis kat tsura, ana ra ma vau kainy puaan tana arasan ma vapupuaan miran kat iring tana uurup. 13 Ami ma kat, kat to te faarei non a vainy to te kaa ror tana arasan, ana fokinai tagaa iny matan er, te toobing fiisok non tsura ma kaa fatavaron tana tou kaakaa tsura. I tovei: te sikia non ma toobing tsura ma jiun, jiun parits ana patsuu rara te piou ovei en, ge ma vavis tana fan, ra te kuu vavis ge oor vavis ana ra te kat fo kat te kat kat ror vainy jijiu. Te sikia kan non ma toobing tsura ma kat, kat iny tsikoor, ge ma kat, kat te farejiaf raror a mesapan te tagei rori. Ai te sikia kan non ma toobing tsura ma fapeepeits vavis fiisen me na mesmes, ge ma mataguas iny a foka te kaa miror a mesapan ge fitsufainy. 14 A sikia, mi ma vau e Jisas Krais a Tsunaun faarei non vau tsumi am vovou iny ton kat Tsunia. Fifiisen men kat to, mi ma faonot bus tan fakats, koman parits tan puainy mes to te kat fapaparei tsuiny non a koma mami tan kat te kat kat ami muan.