12
Fifaan Kaa Minon A Toto Ma Naa Fi Ten Gov
To sana min fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo sing maromi ma fakats a fo mamatsiny ka to te kat bus e Gov sa saup fatabin mami tana fo aveto, tana saa Gov kaa me na koma tagtag tsian tsumi tan fo mamatsiny sanaan, to tsonyo sing faparits maromi, to te toto farokot fi romi patsun puputaa tovei mi ma faan faavot iny naa na tsivom faarei non a fifaan tsumi Tsunia tan mamatsiny nainy, ai Gov te paparaa fiisok me na fo fifaan to ayei tsumi, to te kaa non a sanaan a toobing tsumi ma fafaatouf famainy ami Ya. Ana mi ma vovou vaaren kat tan vainy pisiin to te gim ror ma kaa fain e Gov. Am kaa faarei vaare ratuari, mi ma famanat iny e Gov ma pangis mami Ya, tan fakats tsumin foun an fakats gengen tana sanaan ten Gov to te komainy maromi Ya ma kaa mi. Tan kat to aya, mi onot rom ma sab a ka te fakats bus e Gov te kat romi. Fakats yam, a ka te komainy maromi Ya ma kat, a saavits ovei. Ana Ayei natiny paparaa fiisok non to te kat romi na ka te tsue of maromi Ya. Ana ka te tsue of maromi Ya ma kat, u tavaron fiisok.
Tovei tana tou kaakaa tsumi tana toto na foun ana kat fuainy ma faakouts ami na mesapan, Gov kaa men a koma ree'un tsonyo, sa faan vanyo na binun Tsunia ma kat anyo ya, ayei na kifon a ka to tsonyo vegiau of maromi na gum ma kat ami ya tana fo sanaan tsumi. Vaamuan nana ka to te bibinun of rom anyi ten Gov to, anyi ma fakats fi vaare nei, nyi te fapaas a tsivom faarei marom anyi te karap fafisfis finy rom anyi na mesapan. A sikia, nyi ma fakats a tsivom faarei rom a mes te kaa minon fakats arasan, fakats fi non ya nei, Gov faan marom anyi na faason an fo viir nat ma kat anyi na binun Tsunia. To te nat fi romi nei, puainy mes tsura kaa minon fo mamatsiny pan, ana fo isiseiny binun te kat me na ka iny faakouts puainy mes to ayei tan fo viir sanaan. Jesan kan te kat fi non nei, kainon to te kinai fiisok fi roran vainy fafaaman, sai tana tou fatap tsun tsura fiisen me Krais, ara faarei tsuiny miror a isen tan aaven. Ara tap faavot buser ma fafaakouts ara na mesapan faarei tsuiny non fo viir pan tan puainy mes te fafaakouts fi non yan mes panar nan. Tan kat to aya, mi onot rom ma natiny a ka to, a sikia ta isen ta mes te onot non ma kat fafisfis ta mesmes, ya te fafapaas pinypiny a tsivon. Sai tovei, Gov faan bus ir isiseiny mes a fo viir nat ma kat ya na binun fiisen minon a fifaan te faan iny e Gov tsura poo me tana koma ree'un Tsunia. A mes to te nom fifaan tan favaanan iny vegiau ten Gov, ayei ma favaanan iny ya tana vainy, vovou iny non a faaman to te faan finy ya Gov ma favaanan iny. A mes to te nom fifaan tan fafaakouts a mesapan nar vainy fafaaman, a mes to ayei ma faakouts faarof rari tana sanaan a rof. A mes to te nom fifaan tan nat faarof iny vegiau ten Gov ana ya te faatsuts ir a mesapan, a mes to ayei ma faatsuts fatoobing ir mes panar vainy fafaaman tana vegiau ten Gov. A mes to te nom fifaan tan faparits ir mesapan nar vainy fafaaman, ayei ma kat faarof kat to aya. A mes to te nom fifaan tan fikavuu of a fo mamatsiny ka an painy moni tsuan tan vainy aaruts, ayei ma faan fatatabin iny ya fiisen me na koma tamee. A mes to te non fifaan tan mumua ir mes panar vainy fafaaman, ayei ma mumumua faarof, ya te suu faman iny a binun tsunia. E sei na mes te faatok iny non a koma tagtag tsunia tana mesmes to te kaa miror koma patang ee, ayei ma kat a ka to, fiisen men a paparaa. Tan fo sanaan to ayei, nyo komainy maromi ma kat a fo binun tsumi ten Gov.
Nainy te faatok romi na vainy to te mangiir fi romi ri, mi ma faatok faman iny a man nan kat tsumi. Tan kat to aya, mi ma tsugei famainy a fo mamatsiny kan iring. Ana mi ma fakats faparits a fo mamatsiny ka na fo rof matan e Gov. 10 Ami ma fakats ir a mesapan fiisen, men koma rof, faarei raror fuainy famuinyasiny tsumi fatoobing, ito te fimamangiir fi rori ri tana saa ami naa busem manaa koman a numaa iny guei ten Gov. Ana mi ma faatok faman iny kat iny famaarin isisen tsumi. 11 Mi ma famanat vaare iny a tsivom tana karous to te binun fi romi tana Tsunaun, sana mi ma rot am kat ton kat rof. Mi ma kakoun am kaa miton koman tsian iny kat fapaparei e Gov tan fo mamatsiny sanaan tan mamatsiny nainy. 12 Tan nainy te naano anaanos romi na ka te fakats non a Tsunaun ma kat ami, mi ma anaanos men a paparaa tsian, tsumi te nat faman iny rom a ka te anaanos romi te ruak non. Nainy te sab romi na patang, mi ma anaanos faamo am govets to na patang to ayei. Ami ma faakats fatatabiny of a foka to ten Gov, ana mi te faamainy Ya, Tsunia te nai kat non ya te rangats fi romi Ya. 13 Nainy te sikia ror a vainy fafaaman ta kainy ainy ge tu raarav, mi ma kavuu of rari na foka te kakat iny rori, ka iny faakouts rari. Ai tan nainy te vavis minon a mesmes a tsoiny fafaaman tana pan tsumi ana ayei na sikia ta kainy ainy ge ta pan ma goros ya tan voiny, kuar yam tsunia am tsue to na ka, “Amam fafasung marom anyi, taame kaa fiisen mamimam!”
14 Tan nainy te koma iring maromi na vainy, rangats yam e Gov ma faakouts rari Ya tan kat tsuri. Nyo tsue pis rou a ka, rangats yam e Gov ma pokei faruak Ya na ka na rof tsuri. Tanaf vaare yam am fatanai ratuari to te rangats fi romi Gov ma kat fifiiring rari Ya. 15 Tan nainy te ruak non a ka te mamagat miror a mesapan, te toobing kan non tsumi ma faatok iny a paparaa tsumi fiisen rami ri. Ai tan nainy te ruak non reesik an tangis tana mesapan, te toobing kan non tsumi ma faatok iny reesik tsumi tsuri, am tangis kan to. 16 Nainy te fakats romi na ka na rof tana mesapan, mi ma fakats fi nei, te rof non tsumi ma kaa mi ya, sa faarei tsuiny non te rof fi non ya tsumanyi, am fakats vaare to ma nom gumgum karap te kokoman kaa fi romi. A sikia. Sai te kat fi non nei, te kaa minon ta fo mar binun iny kat, mi ma binun fifiisen rami ri am kat towa. Fakats vaare yam a tsivom faarei rom vainy siireits fiisok.
17 Nainy te kat fifiiring maromi na mesapan, fatanai vaare ir yam tana iring. Ami ma fakats faamuainy a ka to, ami nai kaa faman ovei marom tana rof ana man, ai tan kat to aya, sikia ta mes te onot non ma sak mami tan tu vegiau ri te vegiau tsuk mami tan ta mes ta vainy, “Tagaa yam tsunia. Kat te kat non yan sikia ma toobing.” 18 Ami ma kat fasewaar vaare am aar fifiiring vaare to ta mes, sana mi ma kaa iny tomani am kaa mito na aaverof fiisen me na fokinai. 19 Fuainy vainy fafaaman tsonyo, nainy te kat fifiiring maromi ri, kat vaare yam senviir kat te kat ari tsumi. A sikia, kat fi yam to, tanyiny yam a Tsunaun ma fakats Ya na fasaraa Tsunia. Nyo tsue of maromi ma fatanai vaare mi ya tana saa Gov kat bus a ka to sa kirkir en koman Vegiau Ten Gov tan nainy muan, Moses tsue iny a nguen e Gov ya tsue to na ka,
“A Tsunaun te tsue na ka,
‘To te kat non a mes kat iring, Anyo na isen tsun to te fatanai rou ya. Kat nana tafan tan kat iring, ayein kat tsonyo.’ ” (Faun 32.35)
20 Fatanai vaare yam ta mes, a sikia, te kat fi non tovei, faarei non te kirkir en koman Vegiau Ten Gov te tsue na ka to,
“Tan nainy te ves non a mes te koma iring marom anyi, faan iny ta kainy ainy tsunia ma ainy ya.
Tan nainy te iinyu non ya, fajiu yam ta ka te iinyu iny non ya, tana saa, ito tan kat rof tsuam tsunia, ayei nai rejiaf iny non a ka te kat ya tsumanyi.” (Vegiaun Nat 5.21,22)
21 To te kat fifiiring fi maromi ta mes, ai to te fatanai fi romi na mes te kat fifiiring maromi, u kat iring to ayei tsumi te faduem maromi; Sai to te kat fifiiring fi maromi ta mes, mi baainy to ma fatanai ya, mi kat, kat rof tsunia mi faakouts towa, to sa mi faduem kat iring to ayei; an kat rof to ayei, te fabiu fafisfis kat iring tana mes to te kat fifiiring maromi.