11
Koma Ree'un Ten Gov Tana Taa Isrel
To sa nyo rangat fi rou nei, “E Gov tsugei kan ir a taa Jiu?” A sikia ovei! Fakats fatabin, anyo na tsoiny Jiu fatoobing, a tsubnaain ten Abraham ana nyo na isen a mes te faporos ising me tana vun ten Benjamen. Gov gima tsue tana taa Isrel, “Nyo fakap you tsumi.” Muan ovei Ayei nat faamuan bus ir a taa Isrel faarei ror vainy Tsunia, ana Ayei gim to ma pangis fakats Tsuan tsuri. Fakats fatabiny a ka te kirkir en koman Vegiau Ten Gov tan siisio nane Ilaija. Tan nainy te peits ya ana ya tsue fifiiring rato na taa Jiu matan e Gov, ana ayei tsue to na ka,
“Tsunaun, ari atsun famat ir fuainy kuigin Tsumanyi to te jiats mi Nyi tsuri, ana ri rurei ravainy to na fatsung iny faakor ror a vainy marei sensen tsuri Tsumanyi. Ana nyo tsun a isen to te kaa rou tsonyo faatouf rou a asanga Manyi. Ai tovei, ri pon ror ma atsun famat kan vanyo.” (Vaamuan Nan Aatouf 19.10-14)
San vegiau naa ton gima man, tana saa Gov biny fatabiny ya, ana Ayei tsue to tsunia,
“A sikia, anyi na sikia ma isen tsun to te kaakaa rom. Nyo daup fiisen vamirom anyin fits a tapan mes to te kaa farokot ror fiisen Vaminyo, ito te faason Ronyo tsuri, ana ri gima fafaatouf ror ri te tsunguruu tana gov gamgam tovei e Baal.” (Vaamuan Nan Aatouf 19.18)
Te faarei tsuiny kainy non muan, ai tovei roman kan, te kaa tsun minon na tee ar karaup tsumam a taa Jiu to te faarei ror vainy fafaaman to te pisainy bus e Gov tana koma ree'un Tsunia. Eye, Gov pisainy bus ir a mesapan tsura na taa Jiu ma fasito rara Ya, tana saa, kifon pisan to tana koma ree'un tsun Tsunia. Tsunia gima pisan rara, tana saa ara vovou tsun iny a fo Faun tana taa Jiu gen kat rof tsura, a sikia ta kifon ya, ito tsun kan tana koma ree'un tsun Tsunia, tsura. Sai tovein man nana taa Isrel: Kainon to tsuri na taa Isrel te komainy e Gov ma fakats rari faarei ror vainy tavaron matan Ya, ari gima nom tsue faarof ten Gov tan kat tsuri. Sai te kaa tsun me na tee ar karaup nana taa Isrel to te faason ten Gov faarei te kat fi Abraham, Gov tagei ya faarei na mes a tavaron matan Ya. Ai to tsuri na taa Isrel fakap, Gov kat fapeepiou rari, ri gim to ma famainy e Gov te jiats me Jisas faarei Ya na Tsunaun tsuri. Ka to te tamainy non a ka te tsue Gov sa kirkir en koman Vegiau Tsunia,
“Gov kat fapeepiou ir a taa Isrel ma nat vaare ri, ri te gima tsiny faarof vegiau te tsue of rarori, ri faarei tsuiny ror a mes a kio a gima tatagaa ge na teina kuupio a gima nonongon faarof ta ka to te tsue of non ya sa faarei non ya te goros non.
Eye, ri patsukaner to te kat faarei tsuiny non tovei roman.” (Faun 29.4)
Devit tsue kainy a ka to,
“A taa Isrel fakats fi ror nei, rin vainy tavaron mata Manyi, Gov, tana saa, Anyi faan rarin fo faun.
Eye, te faarei tsuiny non a marei sensen to te ot fakarian tsun naa tana vavaatsu to te pon finy ya na kainy ainy tsunia te kaa non na aya, ka iny kat fapaparei ya. Jesan kan nyo komainy marom Anyi ma faatok veesau ir a taa Isrel, tsurin gima tavaron mata Manyi.
Ana nyo komainy fiisok marom Anyi ma kat rari er natiny to na ka ari gima manaats a fo Faun Tsumanyi, kainon ito te pon fi rori nei ari manaats a fo faun. Ana nyo komainy marom Anyi ma fasaraa rari faarei non a tafan tsuri.
10 Kat fapeepiou ir ma nat vaare iny arin vegiau faman Tsumanyi, kat ir, ma inainy fanatnat iny ari na fo patang tsuar kinai tan mamatsiny nainy.” (Vadou 69.22,23)
11 Ana nyo rangat pis rou, “Nainy te tsukakab ari na taa Jiu tana fats a marats to ayei, e Krais, fiisia ri tsidup fifiiring kan, ser gima tsun fatabin pis?” A sikia ovei, Gov onot non ma fatsuiny fatabin ir a taa Isrel roman, er tavaron mito matan Ya, san, tan nainy te tsugei a taa Isrel a sanaan ten Gov iny kat fatavaroiny a mes, Gov jiats ra naan fuainy tsoiny favaanan tana vainy sikia ma taa Jiu, te faason ten Krais ana Ya saup fatabiny ratuari, Gov kat, kat to aya ma fitsufainy ari na taa Jiu er takopis fatabin mito ten Krais. 12 Ai to kan, Gov faan bus iny a masun ten Krais tana mes panainy vainy kaner tana monaagits to, tana saa, a taa Isrel te baainy ma vovou iny a sanaan ten Gov iny faason ten Krais. Ai tovei Gov faan iny a pan iny fatsiitsii tana vainy sikia ma taa Jiu, tana saa a taa Isrel te fakajiei a pan iny fatsiitsii tsuri. Sai tovei, ara onot ror ma nat faarof iny a ka to, Gov nai faan iny non a fo masun a kinai ana saavits tana fokinai tan mes vainy kaner tana monaagits to, tan nainy te fatsuiny fatabiny pis non Ya na taa Isrel tana pan iny fatsiitsii.
13 Ami to te kaakaa rom tana ngats fan tsian iny Roum, mesapan tsumin sikia ma taa Jiu ai tan ar nainy to, Nyo tsue rou tsumi: Ito te nat fi romi nei, Anyo na isen tovei to te jiats me Gov faarei non a amaraav ma pokei anyon vaanan nane Krais tsumi na vainy sikia ma taa Jiu, to tsonyo tenoor miroun a ka te jiats of Vaminyo Gov ma pokei anyo ya tsumi. 14 Nyo komainy kat rou a vainy tsonyo fatoobing ma kaa men koman tsian ten Gov ma kat Ya na fo mamatsiny kat rof tsuri ito te kat fi Ya tana vainy sikia ma taa Jiu. Tana sanaan to aya, Nyo komainy fatsuiny rou a komar a vainy tsonyo ma takopis ari, er rangats to Gov ma saup fatabin rari Ya, 15 tana saa tan nainy te nom osing non e Gov a taa Isrel a pan iny fatsiitsii tsuri, Ayei faroruak fiisen kan ramiror rin mes panainy vainy kaner tana monaagits to. Ai tan nainy te koma rof fatabin iny non e Gov a taa Isrel, ri fatap faarof fatabin pis fiisen miror Ya, te faarei non vainy mat to te tsun fatabin fi rori tan mat tsuar.
16 Fakats yam tsue fapapaar tovei: Tan nainy te faan finy naa non a mes vaamuan nar koinykoiny ten Gov faarei non ya na fifaan tsuan, u koinykoiny faavot to ayei te faarei kainy non foka faavot ten Gov. Jesan kan te kat fi non e Gov, tana saa, Gov koma rof iny vaamuan nar fuainy tsubnaain tana taa Isrel sa fasito rari, to sa rof non Tsunia ma fakats ir fuainy tsubnaain faavot tsuri ma fasito rari Ya.
An mes tsue fapapaar kan to, ito te reev fi non a mes u nau, an guan te fasua fagagon naa, ya te gian, ana ayei te faan iny nau to ayei ten Gov faarei non ya na fifaan tsuan, fokinai naan fakap, an fo fua to te tsun ising me tan guan to ayei Gov fasito faavot kan rarori. 17 Sai to te reev non a mes u nau tanun tsunia ana ayei te tagaa ot faarof iny ya, te toobing non tsunia ma tek ravainy mes fo naainy nau to ayei, ana mes to ayei kan te toobing non tsunia ma tek ravainy naainy nau aagaar te gian non tatangin tanun tsunia iton nau sikia ta mes ma reev, ana ayei te gis pempem nan naainy nau tamuan ya te fapauts naa ya tan vaamuan nan nau tsunia to ayei to te reev faamuainy ya. Ana naan to ayei te gian patsukan nana tan vaamuan nan nau to ayei, ya te fua ising patsukan me tan sen tsun nau to ayei. Tsumin vainy sikia ma taa Jiu mi faarei rom naainy nau te gian non tatagin tanun. Gov kat fatavaroiny maromi na vainy sikia ma taa Jiu kan, Ya te fatap faarof faavots mami fifiisen me na taa Isrel ito na vainy to te kat Yan tsuen faunot foun fiisen ramiri, ana mi te nom masun ana parits. 18 Fakats yam a ka tovei, u man te faarei tsuiny non fo naan to te gim ror ma fajiu nan guan a nai gian to, a sikia, guainy nau te fajiu naa non fo naan ma gian ari, faarei maromin vainy sikia ma taa Jiu, ami sikia ma fafaakouts ir fuainy tsubnaain tana taa Isrel, sana taa Isrel fafaakouts mamin vainy sikia ma taa Jiu. To sa mi ma fafapaas pinypiny vaare na tsivom tana taa Isrel.
19 Sana nyi tsue rom a ka, “Te faarei tsuiny non taman tanun te tek ravainy fi non yan fo naan ma fapauts naa ya tan mes naainy nau ma gian ya, te kat tsun fi non to, Gov tsue tana mesapan tsuri na taa Isrel, ‘Nyo sikia pis ta ka te kat Ronyo tsumi.’ Gov tsue na ka to, tana saa, Ayei komainy daup faavots maromam tana pan tana taa Jiu.” 20 Eye, ka te tsue nyin man, sana mi ma fakats, a fo naan, faarei non a taa Jiu tek ravaa tana saa ri gima faamainy e Krais, ana mi tap bus mato, tana saa mi faason ten Krais. Fakats fakinai vaare yam a tsivom, sana mi ma oraav, kat non san senviir ka nai ruak nats tsumi, 21 tana saa, ito te gim fi Gov ma famanat ir a taa Isrel ma kaa tap fiisen mi ri Ya, kainon ito te tap fiisen bus mi ri Ya muan sa faarei na vaamuan nana naan to te gian tan nau te reev faamuan, te sikia non ma rof tsumi ma fakats e Gov nai famanat maromi ma kaa tap fiisen kan mimi Ya ito te faonot romi tana faason ten Krais. 22 Tamomots yam, Gov koma rof fiisok raror a vainy, Ya te kat faarof tsun rari, sana Ayei koma seeve kan raror a vainy, Ya te fasaraa rari. Tan nainy te baainy iny a taa Isrel a sanaan ten Gov tan kat fatavaroiny rari, Ayei koma seeve ratuari, ana Ya fasaraa ratuari. Sana Ayei koma rof maromi na vainy sikia ma taa Jiu, ito te faason tsun fi naa romi Tsunia ana mi vovou iny ton kat Tsunia, kat non sa tek ravaa mami. 23 Ai to kan tsuri na taa Isrel, to te naus osing rorin kat iny vavaajets tsuri, ri faason to ten Krais, Gov nai faan fatabin rarori na pan iny fatsiitsii tsuri ana Ya tsue pis to na ka tsuri, “Amin vainy Tsonyo,” tana saa Gov Ayei na siireits onot non ma fatap fatabin rari Tsunia, 24 tana saa, ito te komainy fi non e Gov ma fatap mami Ya tan nainy te kaa faveevian osing romi Ya faarei romin naainy nau, u oliv vouts ana Ayei te fagiainy mami Tsunia, Ayei faarei non u nau rof, (to te gim ror ma kat fatatabiny a mesapan,) sen Gov, Ayei komainy fiisok non ma fatap fatabin ir a taa Isrel fiisen mi Ya, Ayei faarei non nau to, te gian fatabin non tan nau tsuri fatoobing.
Koma Tagtag Ten Gov a Ka Tana Fokinai
25 Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo komainy fiisok maromi ma natiny a man nana ka to, to te takop muan tana taa Isrel; sikia ta mes ma natiny ya muan, sin tovei, Gov pokei faruak of bus rara ya. Nyo komainy maromi ma natiny a ka to ma fapaas vaare mi na puam, mi tanik iny tenoor vavis to. Mesapan tsuri na taa Jiu fanaginy nongon, sai te nai kajiaa babainy enanon te tsup fi non as'as nara vainy sikia ma taa Jiu te takopis fi naa ror ten Krais. 26 Ai tana sanaan to te naa of non a taa Isrel, Gov nai saup fatabiny kainy non a taa Isrel faavot tan fo aveto tsuri. Ka to te tamainy non a ka te kirkir en koman Vegiau Ten Gov muan. E Aisaia na kuigin tsue bus iny a ka to,
“A Tsoiny Fiisaup te ruak ising minon Gormirmir, ana Ayei te kat tap ir fuainy tsubnaain ten Jekop tan kat, kat aveto ana ri te vovou iny a sanaan ten Gov.”
27 Gov tsue to na ka, “U tsue faunot foun to ayei te nai kat Ronyo fiisen ramiri, ana Nyo nai anofe ravainy rou a fo aveto te kat bus ari.” (Aisaia 59.20,21)
28 Sai tovei, nainy te tagei e Gov a taa Isrel te faan iny a tounor tan Vurungan Rof nane Krais, Gov kat faarei rarori te koma iring Tsunia ana Ya te kuar a mes a sanaan, Ya te faan iny naan Vurungan Rof nane Krais tsumi na vainy sikia ma taa Jiu. Sai tan vegiau tsuk a mesapan nan ya, Gov pisan ir a taa Jiu ma kaa faarei arin vainy Tsunia, ana Ayei mangiir fatatabin fiisok rarori tana saa Ayei tsue faman of bus e Abraham me Aisak ai Jekop, Tsunia te kat non a fo mamatsiny kan rof tana fokinai ai tan fuainy tsubnaain tsuri. 29 An tsuen man to aya kaa patsukanen nanon, tana saa, nainy te fagum e Gov fakats Tsunia, Ayei gim non ma pangis fatabiny fakats Tsunia tana tou pisan ir vainy Tsunia, ge na fifaan te faan iny Ya tsuri, ka iny faakouts rari tana binun Tsunia, 30 tana saa amin vainy sikia ma taa Jiu, muan, tsumi baainy ma manaats e Gov, sai tovei roman, Gov kaa men tagtag tsian tsumi na vainy sikia ma taa Jiu tana saa, ri na taa Jiu gima manaats Ya. 31 Jesan kan tovei, tsuri na taa Isrel to, te baainy ma manaats e Gov, to sen Gov famanat rari tan kat, kat to ayei, ai tan kat to aya Tsunia te tagtag mami na vainy sikia ma taa Jiu, Gov nai kaa pis minon a koma tagtag tsuri na taa Isrel vou, 32 tana saa, Gov nom fo Faun Tsunia sa faatok bus ir ya na taa Jiu ana ri kan a vainy sikia ma taa Jiu, tsuri te gima manaats e Gov ana ri faavot ma nom a fasaraa tsuar, a sikia, Ayei kat a ka to ma faatok rari ri faavot tan koma tagtag Tsunia tana taa Jiu an vainy sikia ma taa Jiu kan.
Vamarits Ma Naa Fi Ten Gov
33 Fakats ten Gov te karap fafisfis iny non fo mamatsiny ka to te fakats rora, ana sikia ta fafakap nan fakats rof Tsunia, ana Ayei fakats to na ka na rof tsura, Ayei natiny to na sanaan a rof ma kat Yan fo mamatsiny ka faavot. Te sikia non ma onot tsura faarei raror puainy mes ma tsikoo na kifon a ka tsura patsukaner ana ra te tsue tsuk ir a mesapan tana fo mamatsiny ka te fakats bus Ya ma kat. Ai to kan te sikia non ma onot on kan tsura faarei ror puainy mes te gim fi rora ma natiny kifon kat Tsunia te kat kat non Ya. 34 Te faarei non a ka te tsue iny Vegiau Ten Gov tovei tana foka to,
“Sikia ta isen ta mes te natiny non a ka te fakats bus a Tsunaun. Ana sikia ta isen ta mes te tsue of bus Ya ta ka te toobing on fi non ya ei ma kat Ya. (Aisaia 40.13)
35 Ana sikia ta isen ta mes te faan faamuan bus iny ta ka Tsunia, ai to tan kat to aya, a Tsunaun te kaa minon a tavan tana mes to ayei.” (Job 41.11)
36 Ara onot ror ma natiny a kifon a foka tovei, tana saa, Ayei tsun tsivon fapogaar bus a fo mamatsiny ka to, ana Ayei kat faparits non a fo mamatsiny ka ma kaa patsukan fi kaner rari to te koman fi non Ya. Ana Ayei kat non a fo mamatsiny ka ri te mamatan patsukan fi kaner to, ito te koman fi non Ya. To sana vamarits ma naa fi naa Tsunia tan mamatsiny nainy! Man Ovei.