10
Vamuinyasiny fafaaman tsonyo tana ngats fan tsian iny Roum, Nyo kaa miroun fakats tsian tana ka to, nyo komainy rou e Gov ma saup fatabin ir vainy tsonyo ito na taa Jiu tana fo aveto tsuri ana ri te tap fiisen me Krais. Tovei nyo faakats naa rou Tsunia nyo te rangats Ya ma kat Ya na ka to, tana saa, nyo nat rarori tanik me te kaa kaa fi nyo, ri pon ror ma kat fapaparei e Gov tana fo kat tsuri, sana ri gim ror ma nat faarof iny koman ten Gov tsuri, ana ka te kat rori ten Gov gim non ma faakouts rari. Ri fataanis osing a sanaan ten Gov iny kat fatavaroiny a mes, tana saa ri komainy faatok ror e Gov ana fokinai, tsuri te tavaron buser matan Ya, to sana ri gim ror ma kaa fain e Gov te kat fatavaroiny rarori. To sana ri gima natiny a man nana ka to, Krais naa me sa nom a pan tana fo faun an kat nana faakor te faan iny e Gov ten Moses tana sanaan iny fafaatouf. Sai tovei, Krais naa me ma tavaron me na mes to ayei matan e Gov tan faason tsun naa tana ka te kat bus e Krais tsunia, ito Krais faarei non a pats tana fo aveto tsunia.
Moses vegiau iny a ka to, ito te ruak fatavaron fi non a mes to te manaats finy non yan Faun ten Gov tovei,
“Nainy te kat non a mes a foka te tsue of non yan Faun ten Gov, ayei nai kaa fasuu fiisen minon Ya.” (Taa Livai 8.5)
San e Moses tsue iny a sanaan nan kat tavaron tovei, tana faason tsun ten Krais,
“Ami na sikia ta binun Gormirmir ma naa of naa mi Krais am mei mi Towa nei petoo ma faakouts mami Ya.” (Faun 30.12)
Krais of osing bus me na Gormirmir, ai Moses tsue pis to na ka,
“Ami na sikia ta binun ma naa of naa mi na pan tan vainy mat ma kat fatoto fatabiny ami Krais.” (Faun 30.13)
A sikia, tana saa, Krais tsun fatabin en tana mat, ana ka te tsue iny e Moses tovei,
“U vegiau ten Gov to pana manyi ana fokinai tsumi onot rom ma natiny a ka te tsue iny e Gov. Ami onot rom ma tsue tsuk iny a ka te tsue iny e Gov, ana mi fakei bus a ka to koma mami an fakats tsumi te tsue iny Ya.” (Faun 30.14)
An vegiau ten Gov to ayei, te rof non tsumi ma faason Tsunia, Tsunia te onot non ma kat fatavaroiny mami te faason romi Tsunia, an vegiau to ayei te favaanan iny romam tsumi na taa Roum. Ka te favaanan ronyo tsumi tovei: Tan nainy te tsue pokaa rom anyi matar a fokinai fiisen men sen tsun fakats tana man nana ka to, “Jisas Ayei na Tsunaun faman tsonyo,” ai to te faamainy fatsian rom anyi na ka to, “Gov fatoto fatabiny e Jisas vou na mat Tsunia,” Gov nai saup fatabin marom anyi tan aveto tsumanyi ana Ya te kat fatavaroiny manyi, 10 tana saa, a mes ma faamainy famainy e Gov te fatoto fatabiny e Jisas tana mat, ai Gov te kat fatavaroiny a mes to ayei matan Ya; an ayei ma tsue pokaa tana mesapan, Jisas a Tsunaun tsunia, ana Ayei saup fatabiny towa tana fo aveto. 11 Fei te nat finy rora na man nana ka to ayei ei? Vegiau Ten Gov te tsue fi nei,
“Nainy te faaman non e sei na mes ten Jisas ee, ayei gim non ma nai rejiaf on nats.” (Aisaia 28.16)
12 Tovei, Vegiau Ten Gov te tsue na ka, “E sei na mes ee,” ara onot ror ma natiny a ka tovein man: Gov kat fatavaroiny non a taa Jiu ana vainy sikia ma taa Jiu kan tan senviir sanaan tsun to aya, tana saa, a Tsunaun Jisas Ayei na isen tsun a Tsunaun to te tagaa ot iny non a vainy faavot, ai tan nainy te sing non e sei na mes ee ana ayei te rangats a Tsunaun Jisas tan tu fifaakouts, Ayei faakouts fatsian non a mes to ayei tan mamatsiny nainy kainon to tsunia sei. 13 Ara natiny ror Ya, Vegiau Ten Gov te tsue kan iny senviir ka to ayei,
“Nainy te sing non a mes tana Tsunaun ana ya te rangats Ya, ‘Tsunaun, saup fatabin vame tan saraa kamits tsonyo me na fo aveto tsonyo,’ Tsunaun kat non ya.” (Joel 2.32)
14 Kainon ito tana ka te see tsue iny ronyon man, te gim non ma onot vaarik tsuri ma fikoo ri te rangats a Tsunaun ma saup fatabin rari Ya onot non te faamainy rori Krais. Sai tsuri te gim ror ma onot vaarik ma faaman ten Krais, onot ror ma nongoiny Vurungan Rof nane Krais. Sai tsuri te gim ror ma onot vaarik ma nongoiny Vurungan Rof nane Krais, onot non tan ta mes ma nak rari, ma favaanan of rarin Vurungan Rof nane Krais, 15 Sai tsurin fuainy tsoiny favaanan te gim ror ma onot ma naa, a nak ratuari, ma favaanan of ratuarin Vurungan Rof nane Krais onot non ten Gov ma jiats ra naa ri. San u man, Gov jiats faman bus ra naan fuainy tsoiny favaanan ma tsue of rari ri na taa Jiu ma ruak fatavaron mi ri matan Ya. Ka to te ruak, vovou iny vegiau ten Aisaia na kuigin ten Gov muan sa tsue pokei iny ya te nai ruak fi enanats non ya, ana ayei tsue to na ka,
“A tou naa me tana vainy to te mei miror Vurungan Rof nane Krais, saavits fiisok tsun.” (Aisaia 52.7)
16 Sana sikia ma taa Jiu faavot to ari te faarof iny ror Vurungan Rof nane Krais, tana saa e Aisaia tsue iny a ka to tan Vegiau Ten Gov,
“Tsunaun, amam tsue pokaa of bus ir a vainy tan vaanan Tsumanyi, sana sikia ma ri faavot to te famainy ror vegiau Tsumanyin man.” (Aisaia 53.1)
17 Tan kat to aya, ara onot ror ma natiny a ka to: Vaamuan tsom non, a vainy ma nongoiny a ka te tsue ror fuainy tsoiny favaanan ten Gov nane Krais, ai tan kat to aya, ri ma faason tsun ten Krais. Ana ra natiny ror a ka te jiats of me Gov, fuainy tsoiny favaanan Tsunia ma favaanan of rara rin vaanan ten Krais.
18 Sai to te tsue fi non ta mes nei, “Fiisia, nyo pon kan iny rou a taa Jiu te gim ror ma kaa me ta sanaan ma nongoiny arin Vurungan Rof nane Krais?” A sikia, a ka tovein gima man, tana saa, ari nongon faman ovei buser, faarei non Vegiau Ten Gov te tsue na ka,
“Gov jiats men fuainy tsoiny favaanan Tsuan tana vainy faavot tana monaagits faavot tovei, ma favaanan kan of ari na vainy te kaakaa ror tana fo pan veevian.” (Vadou 19.14)
19 Sai to te tsue fi non ta mes nei, “Toroman a taa Jiu gim ror ma natiny a ka te tsue iny non vaanan ten Gov, ito tan ruak fatavaron me?” A sikia, a ka tovein gima man, tana saa, ari nat faarof iny ror a ka te tsue tsuk minon vegiau ten Gov tana foka to. E Moses ayei na vaamuan nana mes to te tsue na ka, a taa Jiu nat bus iny vaanan ten Gov tana saa koman Vegiau Ten Gov, ayei tsue na ka,
“Anyo patsukan te kat rou a taa Isrel mi te fitsufainy rami ri ma nom ta ka to te kat Ronyo tana vainy tan mes panainy gum fan kaner to te fakats fi raromi ri nei arin vainy babainy.
Eye, Nyo kat maromi mi na taa Isrel mi te koma peits iny a foka te kat Ronyo ma faakouts Anyo ri na vainy sikia ma taa Jiu, kainon ito tsumi na taa Jiu te fakats fi rom nei arin vainy sikia ma taa Jiun piou.” (Faun 32.21)
20 Tan farong nan a ka te tsue Moses, E Aisaia na kuigin ten Gov muan ongoor sa tsue pokaa iny a nguen e Gov tana ka to tana vainy sikia ma taa Jiu,
“Kainon ito tsuri na vainy sikia ma taa Jiu te gim ror ma tanaf a sainy Vatuanyo, ri naa miror er nat Vatuanyo.
Kainon ito kan tsuri na vainy sikia ma taa Jiu te gim fi rori ma rangat fei te mamatan fi Ronyo ei, Anyo faruak patsukainy rou a Tsivou mata rari.” (Aisaia 65.1)
21 San tan nainy te tsue tsuk iny e Aisaia na taa Isrel, ayei tsue to na ka, ayei te tsue pokei patsukan iny non a nguen e Gov,
“Kainon ito te rangat fatatabin fi Varonyo ri tan sen nainy urung ana Nyo te tsue na ka tana vainy Tsonyo, ‘Nyo koman maromi ma tavaron me,’ sana ri koma suaar fatatabin iny a ka te tsue of Anyo ri.” (Aisaia 65.2)