9
Gov An Vainy Te Pisainy Ya
Nyo komainy tsue of pis maromi na mes a ka tovei, ka to te kat fareesik fiisok varonyo. Mi natem, ka te komainy tsue of maromi yam ton vegiau man ovei, tana saa, anyo na isen to te tap bus evanaa ten Krais. Nyo gim rou ma tsue of mamin gam. Ai to kan, koma vanyo te tsue of vanyo na ka ma tsue of mami na man, tana saa, Aaven Taabos tagaa ot iny non a koma vanyo. Man, nyo reesik fiisok rou, ana nyo kaa mirou fakats patang gima natiny kap tana saa, vainy tsonyo na kinai a taa Jiu to ari te fataanis osing bus e Krais. Eye, tabuiny onot en tsonyo ma kat ya sana sikia, nyo sikia ma onot, sana nyo kaa mirou koman tsian ten Gov ma fakei vanyo Ya unya Hel, nyo te tapets osing e Krais, ito te kat fi ronyo nei, nyo tabuiny saup fatabin ir vainy tsonyo fatoobing ma kaa osing ari na fasaraa ten Gov ana ri te tap naa ten Krais. Ri ma fakats a fo fifaakouts a fo rof to te nom ari ten Gov, Ayei pisan bus rari ana Ya tsue to tsuri, “Nyo fakaa rari faarei raror fuainy guei tsungan Tsonyo.” Ana mes a ka, Ayei faatok rari Tsunia te kaa fiisen ramirori, Ya faan ratuarin siinaiv Tsunia. Ana Ayei daup faavot kan ratuari to te kat Yan fuan tsue faunot tsuri. Ayei faan kan ratuarin Faun Tsunia. Ana Ayei faatok ratuari na sanaan na man tan fafaatouf Ya. Ayei faan kan ratuarin tsuen man kinai. Ana nuatsi rari tapogaar ising mito tan fuainy tsuvurarin karap faarei raror ere Abraham, Aisak ai Jekop. Ana fafakap narari, Krais tapogaar patsu mito faarei men puainy mes tan senviir mes to ari. Ai Krais tagaa ot iny to na fo mamatsiny ka ana Ayei kan e Gov. Ana vainy faavot ma vamarits a asangan Ya tan mamatsiny nainy. Man ovei.
Eye, nyo gima tsue, Gov gima vovou iny tsuen man Tsunia ten Abraham. Nyo tsue rou a ka to tana saa ami natem, Gov faan iny asangan foun ten Jekop, an asangan foun to aya, Isrel. Eye, nainy te tsue nyo Isrel, nyo gima tsue tsuk iny rou fuainy tsubnaain ten Jekop. A sikia, nyo tsue tsuk tsun iny rou a vainy to te koo non e Gov, a taa Isrel faman. Tan nainy te tsue kan ronyo na ka, tsubnaain ten Abraham, nyo gim ma tsue tsuk ir fuainy tsubnaain ten Abraham. A sikia, nyo tsue tsuk tsun iny rou a vainy, Gov koo rarorin fuainy guei faman ten Abraham. Gov tsue of e Abraham a ka to, “Fuainy tsubnaain ten Aisak tsun to ari, kaa ror tan as'as nar fuainy tsubnaain tsumanyi.” An kifon vegiau tovei, Gov gima as ir fuainy tsubnaain ten Abraham faarei ror guei Tsunia. A sikia, tana saa Ayei fakats patsukan ir a vainy to te kat Yan tsuen man Tsunia ma faan ra naa ri Ya ten Abraham to te as irari faarei raror guei faman Tsunia, tana saa, tan nainy te tsue faman of e Gov e Abraham tana ka te kat non Ya, Ya tsue to na ka to, “Tan nainy te ruak fatoobing non nainy tana ka to, Nyo tabin mirou, ai Sera te nai faagiir a guei tsoiny.” Ai tana sanaan to ayei, Abraham nat bus iny a ka to Gov gima pisan ir fuainy tsubnaain ten Ismel faarei raror fuainy guei Tsunia fatoobing.
10 Te kaa minon mes panaan to te pisainy non e Gov fuainy guei Tsunia. Fakats yam a guei tsoiny ten Abraham, koo ri Aisak ai natsun ya Ribeka, tan nainy te faagiir e Ribekan punaa to te kaakaa faavot ari me Aisak a tsuvurara, Gov faatok kan iny a ka to, a sikia ma tan faagiir guei tan sanaan te fafaagiir fi rori to te ruak iny man men tsuen man ten Gov ten Abraham. 11 Te ruak iny man fi en tovei, tabuiny agiir ror punaa to, ere Iso me Jekop, ai tabuiny kat ror a ina fuan a guei tsoiny kat rof gen kat iring, Gov vovou iny fakats Tsunia to te tsue faman of Ya Abraham an fuainy tsubnaain tsunia, Tsunia te pisainy non a isen a guei tsoiny ana sikia ma mesmes. 12 Ayei fikoo na isen a guei tsoiny ana sikia ma mesmes, a sikia ta ka te kat isisen tsuri, a sikia, Ayei pisainy tsuiny a isen a guei tsoiny ana sikia ma mesmes, vovou iny fakats Tsunia. Tabuiny faagiir non e Ribekan punaa, Gov tsue of towa na ka tovei, “A vaamuan nana guei a karap tsumanyi nai kaa enanon fain a fafuan nana guei a kakaii tsumanyi.” 13 Tan vegiau te tsue iny e Gov te tamainy non a ka te tsue iny a isen na kuigin muan to te favaanan of ya Gov, ana ya kirkir iny towa koman Vegiau Ten Gov, sa tsue na ka,
“Jekop, ayei na fafuan nana guei tsoiny a kakaii Nyo pisainy bus ya, sana Nyo tsugei rou e Iso faarei non a tsuvur vainy tana taa Jiu.” (Malakai 1.2,3)
14 Eye, mesapan tsue ror a ka, “Gov gima kat, kat rof tana ka te kat Ya, ge?” A sikia, ami ma rangat fi vaare nei. 15 Sikia ma man tana saa, tan nainy to aya, Gov tsue ten Moses,
“Ito te tagtag fi Ronyo na isen a mes ana sikia ma mesmes, ito te koman fi Ronyo. Ito te reesik fi Ronyo na isen a mes ana sikia ma mesmes, ito te koman fi Ronyo jesan.” (Naus Osing 33.19)
16 Ito tan nom tsuen man ten Gov a sikia ma kaa tsura. Ara gim ror ma nom ya to te pisainy fi ror ra ya ge te siiva of rara. Gov nai faatok iny non a tagtag Tsunia ten sei na mes to te pisainy Ya ee. 17 Tan fakats fatabiny a ka to te pisainy fi non e Gov a mes ma kat ya na binun Tsunia, fakats yam siisio, koman Vegiau Ten Gov te kirkir en, Gov jiats naa Moses unya ten Pero, a tsunaun tsian tana gum fan iny Ijip. Gov tsue na ka ten Moses, tsue of e Peron vegiau tovei,
“Nyo faan manyin gumgum tana aatouf, ai tan kat to aya, tana fasaraa Tsonyo tsumanyi tan nainy te tsugei anyi ma nongon Vanyo, Nyo nai faatok rou a fokinai tana parits Tsonyo, tan kat to aya, a vainy faavot tana monaagits tovei nai nat Varonyo.” (Naus Osing 9.16)
18 Ana mi ma natiny a ka tovei, ito te koman fi non e Gov ma kaa me na tagtag ten sei na mes to te pisainy Ya ee, Ayei kat non Ya. Ito te koman fi non e Gov ma kat Ya na mes ma gima nongoiny yan vegiau Tsunia, Ayei kat kainy non ya.
19 Eye, a isen tsumi te pon iny ma rangats vanyo na ka to, “U man, e Gov natiny vovou iny non kat to, Ayei kat raror a vainy ri te fanaginy nongon me, kat pas fei sen Gov tsue fuainy raror a vainy to te gim fi rori ma nongoiny Ya ei, tan nainy te fagum non e Gov fakats Tsuan tana ka te kat non a mes, te opaar non tana mes to ayei ma baainy ma kat a ka to ayei, teeva?” 20 Ai tovei nyo tsue pis rou a ka to tsumi, ami kaa mirom puainy mes, mi pon fi rom nei amin vainy karap to sam pon rom ma tsue fatabin naa ten Gov? To te kat non a mes a ka, faarei non a nas kepaa, ana nas kepaa to ayei te kaa men a nguen ya, ma vegiau fatabin naa ya tana mes to ayei te kat ya, ana ayei te rangats ya, “Kat fei tsumanyi kat fi vanyo nei aya ei?” 21 Fiisia, tan nainy te fakats non a mes ma kat ya na nas kepaa, u man, te toobing non tsunia ma nom ya ana ayei te kokopis ya fiisen men medok kat tsuk non koman tsunia. Ai te toobing kan non tsunia ma kakouiny senviir medok ka iny kat a fuan a nas kepaa. Ayei onot non ma kat a isen a nas kepaa na mamarof fiisok ka iny kat a binun a karap tana sen a painy medok. Ana ayei te kat pis a mes a nas kepaa tana mes a painy medok ana nas kepaa to ayei te mamatan faarei na nas kepaa babainy tsun ka iny kat a binun tsunia tan mamatsiny nainy.
22 Ai tovei, te toobing non ten Gov ge, ma kat Ya na ka to tana taa Isrel ana mes a vainy faarei non koman tsun Tsunia, Gov kat bus fakats Tsunia ma vovou iny Ya na fuan a ka to, Ayei faatok raror a fokinai Tsunia te peits fiisok non. Ana Ayei faatok kan raror na fokinai, Tsunia na parits ana siireits fiisok. Eye, Gov peits ir a taa Isrel, ana Ayei kakoun non tan rurei ravainy ya, sai te gim non ma toobing tsumi ma vegiau fakinai tsuk iny Ya, tana saa tan nainy roman Ayei kaa minon a koma tagtag ana Ayei anaanos faamo patsukan non tabuiny fasarei non Ya na taa Isrel.
23 Nyo komainy tsue of pis maromi na kifon a ka to, kat fei sen Gov gim ma faveveesau ir a taa Isrel ei, Ayei kat a ka to, ma faatok iny Ya na koma tagtag Tsunia tana mesapan, Ayei komainy faatok rarorin siinaiv Tsunia kaa minon a masun. Ayei fakats ma kakoun of ir a vainy to ari na pan nan siinaiv fiisen mi Ya. 24 Ito tsura tsun vainy fafaaman ten Krais, sa fikoo rara faarei ror fuainy guei Tsunia, sikia ma tana vainy tsun to ari na taa Jiu, sana ri kan na vainy sikia ma taa Jiu. 25 Ara nat buser Gov komainy ma fikoo kan rari na vainy sikia ma taa Jiu ma faarei mi rin fuainy guei Tsunia tana saa i muan, Hosea na kuigin a tsoiny favaanan Tsunia kirkir iny a ka to koman Vegiau Ten Gov sa tsue na ka, a vainy sikia ma taa Jiu,
“Vainy to ari gima faarein vainy Tsonyo muan, ana Nyo nai tsue pokaa iny rou a ka to tsuri, ‘Arin vainy Tsonyo.’ Ana Nyo gima faatok iny mangiir Tsonyo tsuri tan nainy muan, ana Nyo nai tsue pokaa iny rou a ka to tsuri, ‘A vainy to ari Nyo mangiir fiisok rarori.’ ” (Hosea 2.23)
26 Ai Hosea tsue kainy to na ka,
“Ka to ruak tana pan to aya to te tsue of rari Gov muan, ‘Arin sikia ma vainy Tsonyo,’ ai tana pan kan to aya, Gov nai tsue pokaa iny a ka to tsuri, ‘A vainy to ari, kat faarei raror fuainy guei ten Gov te kifon iny non a toto.’ ” (Hosea 1.10)
27 San e Aisaia na kuigin ten Gov muan kuu fabaasuan iny a ka to tsuri na taa Jiu,
“Kainon ito te ruak fi na ka to tsuri na taa Jiu ser kinai fiisok me, ri faarei miton moonyon teis, Gov patsukanen to te nai saup fatabin raror a tee kiok tsun tsuri,
28 tana saa, tan nainy te fasaraa non e Gov vainy pisiin to te kaa ror tan puputaa to, faarei to te tsue fi Ya, Ayei nai fakap faarof patsukainy non kat to ayei, sikia non ma vegits iny kat a ka to.” (Aisaia 10.22,23)
29 Ana mes a ka to, te tsue faamuan bus iny e Aisaia,
“Tsunaun, Ayei na siireits fiisok tan nainy te fasarei non Ya na mes. Ai to te gim fi Ya ma faarof a tee kiok tsun ma toto mi ri, ka to tabuiny rurei rara na taa Jiu, faarei to te ruak fi ya tana vainy to te fasaraa fi rari Gov ana Ya faakoor ravainy ratuari tana ngats fan iny Sodom. Jesan kan mam tabuiny akoor ravaa em faarei rarom vainy to te faakoor ravainy e Gov tana ngats fan iny Gomora.” (Aisaia 1.9)
30 To sana ra onot ror ma natiny a ka ton u man, tsurin vainy sikia ma taa Jiu: Kainon te gim fi rori ma sainy ta sanaan ma tavaron mi ri matan e Gov, ri sab a sanaan ri ruak iny tavaron mito. Tagaa yam, Gov kat fatavaroiny rari, tana saa ari faason tsun tana ka te kat bus e Krais tsuri. 31 Sana ri na taa Isrel, kainon to te vaputs fi rori ri te manaats a fo mamatsiny faun an kat nana faakor, te fakats fi rori tsuri te via miror kaa iny tavaron matan e Gov, ri gima sab vaarik ta fo sanaan ma manaats faavots arin Faun ten Gov. 32 Ana mesmes te rangat, “Kat fei ser gim ror ma sab ta sanaan ei?” Nyo tsue of maromi, ri gima sab ta sanaan tana saa ari gima faason ten Gov ma kat fatavaroiny rari ri matan Ya. A sikia, ri vaputs ma vovou iny a fo faun an kat nan faakor tsuar, fakats fi ror nei, ari tavaron buser matan Ya. Ari tsukakab er tana fats a marats to ayei, sa kat fatsutsukab ir a vainy ser gotsiny er, ito tan nainy te jiats me Gov e Krais ma mat Ya faarei na pats nan aveto tsuri, te kat fapeits ir a taa Jiu, ri gim to ma faason ten Krais faarei non a pats nana fo aveto tsuri, tan kat to aya, ri gim to ma tavaron me matan e Gov. 33 A ka to, te tamainy minon a ka te kirkir en koman Vegiau Ten Gov, e Aisaia tsue tsuk iny me Krais, ayei tsue to na ka to,
“Nongon yam! Nyo nai fagum rou a fats a karap ana saavits tana ngats fan tsian iny Jerusalem ma vabinun iny mimi ya faarei romi na vaasip nana numaa, sana sikia, mi tsukakab marom tsunia ana mi te tsidup em. E sei na mes te fatsuiny non a toto tsuan patsun a fats a karap ana saavits to aya ee, ayei gim non ma nai rejiaf on nats.” (Aisaia 8.14; 28.16)
Eye, a fats to ayei te tsutsun of non e Krais, ito te jiats me Gov sa faarei na Tsunaun tana taa Isrel. Nainy te faason non a mes ten Krais, ayei gim non ma nai rejiaf tana saa, Gov kat fatavaroiny non a mes to aya matan Ya.