8
Toto Na Foun Kaa Fiisen Minon aaven Taabos Koma Rara
Jisas Krais a Tsunaun tsura, Ayei na mes te saup fatabiny bus rara, tan kat to aya tan nainy vaatsuk, Ayei gim non ma tsue na ka tana vainy to, to te kaa fi rori koman e Krais Jisas, “Ari te iring er ri ngats ton Faun ten Gov ana ri nom ror a fasaraa na suu.” U man, tana saa, ito tan nainy te tap fiisen mirora Krais Jisas, Aaven Taabos tsun a isen to te puruur rarora ma manaats vaare ran fo fakats iny kat aveto ito te jiats fi ra naa rora tana mat a suu unya Hel, ana Ayei kat rara ma kaa koman a toto na foun ana kat fuainy to ayei. A Faun gim non ma kat fatavaroiny rara, kainon to te tanaf rora ma manaats Faun ten Gov an ra te gima kat tu kat aveto, ara kat kat patsukan fi kan raror tovei tana saa u fakats tsian iny kat aveto koma rara parits fiisok non. San e Gov tsun to Ayei onot non ma kat fatavaroiny rara, ito sen Gov jiats me na Guei Tsoiny Tsunia fatoobing tana monaagits to, ana Ayei faarei miton a mes fiisen men puan Tsuan faarei non puainy mes tsura tan aveto, sana sikia tu fakats iny kat aveto ma tagaa ot iny a koman Ya. Gov jiats mi Ya ma mat Ya, ma pats ravainy Yan aveto tsura, tana saa, Gov tsue na ka, “Puainy mes te kat aveto ma nom ya na fasaraa nana mat a suu.” Krais pats ravainy aveto tsura tana kifon a ka to ayei: ma nai tapuruur ara tan kat fo kat tavaron te tsue of raran Faun Tsunia tsura ma kat, tan nainy te gim rora ma vovou iny komainy kat aveto tan puainy mes tan nainy te vovou iny roran fo koman tan Aaven Taabos ten Gov.
U man, tana saa, tan nainy te kaa farokot ror a vainy ma fakap arin koman tsuri tan komainy kat aveto tan puainy mes tsun, komainy kat aveto tan puainy mes tagaa ot iny non fakats tsuri. San tan nainy te vovou ror a vainy foka te tsue of rarorin Aaven Taabos, u koman tan Aaven Taabos tagaa ot iny non fakats tsuri. U man, tana saa, ito te vovovou fatatabiny ror vainy u fakats to te tagaa ot iny non komainy kat aveto tan puainy mes, ari naa fi eraror tana mat a suu unya Hel, sai to te vovovou fatatabiny fi ror a vainy fakats to te tagaa ot iny non koman tan Aaven Taabos, ri nai kaa miror a toto na suu, ai Gov te kat rari ri te kaa me na aaverof koma rari. Ana ka te tsue tsuk bus iny anyo ito tan mat a suu, u man, tana saa, tan nainy te tagaa ot iny komainy kat aveto tan puainy mes, u fakats tana vainy iny kat, kat iring, ri faarei ror u koma iring ten Gov, tana saa, ri gim ror ma manaats Faun ten Gov. Eye, ri gim ror ma onot ma manaats kainy ya, kainon to te koman fi rori. Ai to kan, tan nainy te kaakaa babainy tsun rori, ri paparaa tsun miror puainy mes tsuri, er gim to ma kat fapaparei kainy e Gov.
Sai to tsumi, ami gima kaa fainy tatagaa ot tan komainy kat aveto tana puainy mes, sana mi kaa rom fainy tatagaa ot tan a fo koman tan Aaven Taabos, ito te man fi non ya te kaa fi non Yan Aaven Taabos ten Gov koma mami. Sai to te gim non a mes ma kaa men Aaven Taabos ten Krais koman ya, a mes to ayei gima fasito iny e Krais. 10 Ai tan nainy te kaa non e Krais koma mami tana sanaan tan Aaven Tsunia, kainon to te nai kaa iny mat patsukan fi non puainy mes tsumi, tana saa, tana fo aveto, san Aaven Taabos kat a aave mami ma kaa mimi na toto na foun to ayei, tana saa, Gov kat fatavaroiny bus mami matan Ya. 11 Eye, u man, Gov fatoto fatabiny e Jisas tana mat, an Aaven Taabos Tsunia kaa non koma mami, jesan kan u man, Gov to te fatoto fatabiny bus e Krais tana mat Tsuan, Ayei kan nai fatoto fatabiny non puainy mes tsumi tana mat, ito tan Aaven Taabos Tsunia to te kaa fi non Ya koma mami.
12 Ai tovei roman ara onot ror ma nat fi nei, fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ara kaa miror a binun ma fakap aran koman tan puainy mes tsura tana sanaan to te ras fi raroran Aaven Taabos ana ra te gima famanat iny komainy kat aveto tan puainy mes ma ras yan fakats tsura ma kat aran, kat iring, 13 tana saa, ito te kaa kaa babainy tsun romi mi te vovou tsun iny komainy kat aveto tan puainy mes tsumi, ami nai nom rom a mat a suu unya Hel. Sai to te pitaa fusfus fi non a parits tan Aaven Taabos u komainy kat aveto tan puainy mes tsura, ami nai kaa fatatabin fiisen mirom e Gov tan mamatsiny nainy te naa minon vou.
14 U man, tana saa, tan nainy te vegiau of non Aaven Taabos ten Gov a vainy, tan koman Tsunia, ana vainy te kat ya, ito te koman fi non Ya, mi nat fi rom nei, arin guei ten Gov. 15 Muan tsumi oraav e Gov, mi pon fi to nei, Ayei fasaraa maromi. Sin tovei, Gov faan iny men Aaven Taabos Tsunia nei tsumi ma kaa Ya aave mami. Gov gima faan iny men Aaven Taabos Tsunia ma fa'oraav fatatabiny mami Ya. A sikia, u Aaven Taabos Tsunia te kat mami, mi faarei miton guei tsungan Tsunia fatoobing, to sana ra gim ror ma oraav ma tsue fi nei, “Tetee, Tamanyo!” 16 Eye, Aaven Taabos ten Gov tsue of kainy non a aave rara na ka tovei, “Amin guei ten Gov.” 17 Ito te faarei finy roran guei Tsunia, ara nai nom rora fo masun te fasito iny ror guei Tsunia, ai to kan, te faarei finy roran guei tsoiny ten Gov fiisen me Krais, ara nai nom ror gumgum iny fatsiitsii faarei to te fainy finy Ya Krais, gumgum iny fatsiitsii Tsuan, ito te saraa kamits tan nainy te manaats finy roran koman ten Gov faarei to te saraa kamits fi Krais tan nainy te manaats finy Yan koman ten Gov, vou ra nai nom ror kat iny fatsiitsii fiisen mi Ya.
Siinaiv Tan Nainy Te Naa Minon Vou
18 Nyo nat faman ovei tsun iny rou a ka tovei, kainon to te sab fi rora na fo kamits tan nainy tovei roman, nyo gim rou ma fakats rari faarei ror a ka na karap fiisok, ito tan nainy te fakats ronyon gumgum iny fatsiitsii ana masun a kakanaf nai faan rarora Gov ana ra te faarei men guei Tsunia tan nainy te naa minon vou. 19 A kifon a ka to te tsuk non kan karap tovei: fo mamatsiny ka te fapogaar e Gov unya jias ai tan puputaa to te anaanos ror nainy te faan iny non e Gov gumgum iny fatsiitsii tan guei Tsunia, 20 tana saa, tan nainy te fanaginy tsue Adam e Gov, fo mamatsiny ka to te fapogaar Ya, nai kuav ravaa ror, sikia ma tan koman tsun tsuri patsukaner, san tan koman tsun ten Gov to ayei sa tapogaar Ya. Sai te kaa patsukan minon fakats iny naano anaanos, 21 tana saa, Ayei komainy non a fo mamatsiny ka to te fapogaar Ya ma gima kuav ravaa nats, sana ri tapuruur eraror tan kotskots nana kuav. Fuainy guei ten Gov nai tapuruur ror, ri te gima mat, er kuav ravaa to, ai Gov faan rarori na masun kakanaf an gumgum iny fatsiitsii fiisen me Krais. Eye, Gov faan kan iny non a fo mamatsiny ka to te fapogaar Ya fifiisen kan men masun kakanaf.
22 Ara nat eraror, a ka to te ruak nats non, faarei tsuiny kainy non a moun a kuraa te saraa kamits fi non ya, ana ayei te dau vavis en a kakoun ma faagiir a guei a meran, jesan kan a korosuu ana monaagits faavot saraa kamits ror ri te dau faavot men tangis, komainy ror ma tapuruur osing a mat ana kuav tanik minon tan tatanik nai onot minon roman. 23 Ana mes a ka to, kaa minon a fokinai to te dau miror a kamits, nyo tsue faman rou tsuran vainy fafaaman. Ara te kaa bus men Aaven Taabos koma rara faarei non a vaamuan nana foka te faan iny e Gov tsura, ara dau ising kan miror koma rara, to te naano anaanos fi rora tan nainy te tsue pokaa iny non e Gov matar a fokinai, tsuran guei Tsunia. Gov kat non kat to aya tan nainy te faan rarora Yan puan foun to. 24 Tsura onot ror ma anaanos fiisen me na faason tan nainy fatoobing to aya, tana saa, muan sen Gov saup fatabin rara tana fo aveto, ana Ayei kat fatavaroiny ratuara matan Ya, tanik me tan tatanik sa nai onot me roman, ra suu iny ton fakats tsuar ten Gov te faan raroran puan foun ana Ayei te fakei rara tan gumgum iny fatsiitsii faarei raroran guei Tsunia. Sai to te tagei fi rora na foka te anaanos mirora, ara gim ror ma anaanos pis ya, ito te komainy fi non ta mes ta ka ana ayei te sab ya, eye ayei gim non ma anaanos pis ya, ge? 25 Sai tovei, ara tsutsun fareits miror a faason tsura kainon to te gima tagei finy ara na foka to, ra te naano anaanos faamo tana ka te kat non e Gov tsura tan nainy te naa minon.
26 Jesan kan, ara kaa miror a mes a mes to te fafaakouts rarora ma tsutsun fareits tana faason. Aaven Taabos to Ayei te faakouts rarora tan nainy te sab roran koma patang, ana ra te gima natiny a ka na rof tsura ma faakats of ara ya ana ra te rangats e Gov, san u Aaven Taabos te rangats faparits non e Gov ma faakouts rara, ana Ayei gim non ma vegiau to te fafaakats of rarora Ya faarei te vevegiau fi rora, san faakats Tsunia te faarei tsun non to te mitsitsi mirora na kamits. 27 Ai tovei kan, Gov tagaa non koma rara ana Ayei nat faman ovei iny non fakats tan Aaven Taabos to te rangats fi non Ya Gov tan koman tsura. Gov natiny non Aaven Taabos te rangat faparits non Ya ma faakouts Yan vainy Tsunia tan koman tsun Tsunia.
28 Ai tovei, ara natiny ror a ka to, Gov kat non a fo mamatsiny ka to te nai ruak nats non tsuri, na vainy to te mangiir ror Ya, ka iny fafaakouts fatabin rari. Gov nat faamuan bus iny a ka te nai kat non Ya, ana Ayei fikoo faamuainy ton vainy Tsunia fatoobing vovou iny non fakats Tsunia. 29 An fakats ten Gov tovei: Ayei nat faamuan bus iny ere sei te faarei miror guei Tsunia ee. Ana vainy to ari, Gov nat faamuan bus rari, Ya pisan faamuainy bus ratuari, ma mamatan patsu faarei mi ri na Guei Tsoiny Tsunia tan kat tavaron tsuri. Ai tana sanaan to aya, Ayei kat faarei non a vaamuan nana vamuinyasiny tsura na karap ana ra faarei miror vamuinyasiny Tsunian kakaii koman a numaa iny guei ten Gov. 30 Ana vainy to te pisainy faamuainy bus e Gov, Ayei fikoo rari ma vovou iny ari na Guei Tsunia. Ana vainy to ari, Ayei kat fatavaroiny bus rari matan Ya, ana vainy to ari, tavaron bus ramito matan Ya, Ayei nai fakaa rari tan gumgum iny fatsiitsii fiisen me Krais tan nainy te naa minon vou.
Mangiir Ten Gov Kaa Non Koman E Krais Jisas
31 Eye, tan fakats fo mamatsiny ka tovei to te tsue of im yam, te rof non tsura ma fakats a man nana foka to: te gim non ma onot tsuri na vainy to te veer rarora ma faduem rara ri, tana saa, Gov kaa non tan panaan tsura. 32 E Tamarara gima tsue tap iny a Guei Tsoiny Tsunia ma saraa kamits Ya, sana, Ayei famanat iny naa Ya tan fuainy tsunaun ma atsuiny famat ari Ya tana saa, Ayei ma fakap faarof a tafan nan aveto tsura. Tan kat to ayei ara nat fi ror nei Ayei nai faakouts babainy rarora tan fo mamatsiny sanaan. 33 Ai to kan aran vainy to ari, Gov pisainy bus rara ma faarei mi ran guei Tsunia. Ana sikia ta isen ta mes te onot non ma sak e Gov tu vegiau, a faamainy ratuara, tsura te kaa ror koman aveto, tana saa Gov anofe ravainy bus fo aveto tsura ana Ayei kat fatavaroiny ratuara matan Ya. 34 Ana sikia ta mes te onot non ma tsue of e Gov, a faamainy towa Tsunia te onot non ma faan rara na fasaraa na suu tan fo aveto tsura tana saa Krais Jisas mat of bus a fo aveto tsura faarei Ya na pats tana fo aveto tsura. Eye, nyo komainy tsue pis rou a ka tovei: Gov fatoto fatabiny e Jisas tana mat Tsunia. Ai tana tou kaa iny Tsunaun Tsunia, Ayei gum non tana pan iny fatsiitsii na tsigtsig tan panainy matou ten Gov, unya Gormirmir. Ana Ayei fafaakats of rarora ana Ayei rangats non e Gov ma faakouts rara Ya. 35 Ana sikia kan ta isen ta mes ge ta isen ta ka te onot non ma pets mangiir ten Krais tsura. Man, Ayei mangiir patsukan rarora, kainon to te fapatang rarora na vainy, ge ito te saraa kamits fi rora tan puainy mes tsura, ge ito te kat fatafisuainy fi rarora na vainy, tsuran vainy fafaaman, ge ito te gim fi rora ma sab ta fo mar kainy ainy iny ainy, ge to te gim fi rora ma kaa me tu raarav ma pau ara na puar, ge to te kaa fi rora tana pan te sab rora na iring, ge to te atsun famat fi rarora na vainy. 36 Foka to te ruak, senviir minon a foka to te kirkir en koman Vegiau Ten Gov. E Devit ayei na aatouf tsue na ka ten Gov:
“A vainy to te tsugei marom Anyi, te pon ror ma atsun fatatabin mamam, tana saa, amam vainy Tsumanyi fatoobing. A vainy te kat faarei maromam siip gen marei sensen to te mei ra naa rori tana pan iny tseetsior.” (Vadou 44.22)
37 A sikia, sikia ta isen ta ka te onot non ma pets mangiir ten Krais tsura, Tsunia te mangiir fiisok rarora, kainon ito te naa miror a fo mamatsiny ka tovei pana rara, ara onot kan ror ma tsutsun fareits. Fiisia, tan mangiir ten Krais tsura, onot kan non ma mat tsun naa faarei non a pats nana fo aveto tsura? Eye, u man, Ayei mangiir rarora, Ayei onot non ma faan raran fo mamatsiny fifaakouts ma fabiu ran fo tanaf. 38 Fakats tsonyo gima pagafuan iny non a foka to, tana saa, nyo nat iny rou a ka tovein, man ovei, a sikia ta ka te pets non mangiir ten Krais tsura. Eye sikia tu kat fuainy narari, kainon to te mat fi rora, ge te sab fi roran viir patang tan puputaa tovei; ge ari kan fuainy morena, ge ri kan fuainy masarau, gen a fo parits reits; kainon to te ruak fi ror a fo ka, ge ruak er roman ge ruak miror vou; 39 ge kainon to te naa fa veevian fi naa rora jias, ge te naa fagagon fi naa rora fain puputaa tovei, a sikia ta isen ta ka te fapogaar e Gov onot non ma pets oiny mangiir ten Gov tsura, ito ten Krais Jisas, a Tsunaun tsura.