7
Ra Tapuruur Osing Aveto Ana Ra Tap Fi To Ten Krais
Nyo Komainy faatsuts maromin mes fifaatsuts tovei: Ara gima kaa bus ror fain Faun, sana ra kaa ror fain a koma ree'un ten Gov. Eye mi natiny rom a ka to, fuainy vainy fafaaman tsonyo, nyo komainy kirkir naa rou tsumin vainy, tana saa, ami natiny rom a Faun to te tsue tsuk iny non ya, a Faun te tatagaa ot tsun iny non a mes ito tan nainy te toto farokot non ya patsun puputaa tovei. Tan fapapaar naa ya, nyo faatok maromi na ka te tamainy non a toto tsura tan mamatsiny nainy. Faun tsue na ka, a moun ma suu faman iny koman tsian tsuan ten natsioiny, ito te toto farokot non ya patsun puputaa tovei. Sai to te mat bus non e natsioiny ya, faun tan fifanging tovei gim non ma kotskots tap iny ya ten natsioiny. Tan tsue fapapaar to aya, ra onot ror ma natiny yan, u man, ito te toto farokot non e natsioiny ya patsun puputaa tovei, ana moun tsunia te naa fi tana mes a tsoiny, fokinai tsue ror a ka tana moun tovei, “Ayei gima suu faman iny fakats tsian tsunia ten natsioiny, a moun to, na moun a tsitsikoor.” Sai tan nainy te mat bus e natsioiny ya, a faun to te kotskots faavots rarori sikia ta man nan a tagaa ot iny towa, ai tan kat to aya, ayei gima kaa tan kat iny tsikoor ito te nai fanging fiisen minon ya na mesmes a tsoiny. Jesan kan, tsumin fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, faarei tsuiny rarora ito te mat fi ra an Faun te faan iny e Gov ten Moses to te kotskots faavots rarora sikia ta man nan, a tagaa ot ratuara, tana saa tan nainy te fagageits ari na puan e Krais tan pagafuan, faarei tsuiny non to te mat fiisen mira Ya na aya. Ai te puruur rara ma tap fiisen mira na mesmes, ten Krais, Ayei na isen tsun a mes Gov fatoto fatabiny Ya voun a mat Tsunia, ai tan kat to aya, ara onot ror ma kat fo mamatsiny kat rof, faarei tsuiny ror vainy binun ten Gov, tana saa, muan tan nainy te kaakaa rara vovou iny komainy kat aveto tan puainy mes ana ra pon to ma kat fapaparei a tsivor, ito te tsue fi na fo faun tsura. “Mi ma kat vaare na ka to,” ge “Kat yam a ka naa to,” sa faparits men koman tsura tan kat kat iring fiisen me na puar. Tan kat to ayei, u aveto tsura na fokinai kat non e Gov, Ya te jiats ra naa ra unya Hel. Sai tsura faavot tovei, Gov puruur bus rara ma manaats a fo Faun ana fo kat nan faakor, ito te mat fi ra tan fo faun te kotskots rara muan, ai tan kat to aya, ara gima kat a binun ten Gov tana sanaan a tamuan, ito te vovovou finy aran Faun te kirkir iny e Moses, a sikia, ra kat a binun ten Gov, tana sanaan a foun a tavaron fiisen men fifaakouts tan Aaven Taabos.
Faun An Aveto
Eye, a mes nai tsue fatabin non tsonyo ana ya te tsue na ka, “Faun te guats non a koma rara ma kat aran kat iring, an Faun to ayein saa, a iring?” A sikia! Ami ma tsue fi vaare nei! Eye, fo Faun ten Gov te faatok raroran kat iny aveto tana sanaan tovei: nyo buiny gima natiny a ka to, tan kat, kat iny mataguas iny a ka tana mes te kat anyon aveto to te gim non e Gov ma tsue iny Ya tan Faun Tsunia ana Ayei te tsue na ka, “Mataguas vaare iny yam a ka tana mes.” Gov tsue faparits a ka to, an fakats iring tan mataguas iny a ka tana mes guats ton fakats tsonyo sa kat fifiiring vanyo, ai tana sanaan to aya, u fakats iring parits minon ana ya te guats fakats tsonyo ma komainy fatsiainy anyon fo mamatsiny ka. To sa man non: ito ma kaa vaare me na faun te tsue non a ka, kat vaare na ka to, u fakats iny kat kat aveto te gim non ma guats a koma rara an fakats kan te gima parits on kan me. To te pin iny ronyo Gov ma fa'agaagoiny vanyo Ya ma kat a ka, nyo pon fi rou nei nyo tavaron rou matan e Gov, san nainy te nat fi ronyo nei Gov tsue faparits iny a ka to, “Mataguas vaare,” an kat iny aveto to sof vatuanyo, ana nyo tanik iny nog vavis to na foka tana mes a vainy, sa nyo ngats faun ten Gov, 10 ai tan kat to aya nyo nat vato, nyo takibaa osing bus e Gov. Ai tana iring tsonyo, nyo nat vato tan Faun ten Gov, Gov komainy a Faun Tsunia ma pokei faruak vanyo ma kaa minyo na toto na suu fiisen mi Ya, sana faun te ngats anyo, kat vanyo nyo takibaa osing Towa, sa nyo nai sab rou a mat a suu, 11 tana saa, aveto fagaug vanyo sa nom Faun ten Gov sa fakei vanyo tana iring. Nyo pon iny ma manaats Faun ten Gov ma toto nyo, san fakats tsian nan aveto tana ka te fa'agaagoiny vanyo Gov, kat vanyo sa nyo ngats Faun Tsunia. An aveto to aya, ras fuainy osing vatuanyo na sanaan ten Gov, an aveto tsonyo pets osing vatuanyo Gov, an aveto nom ton Faun ten Gov sa atsun famat vanyo.
12 U Faun ten Gov sikia ma iring sa faarei tsuiny kainy non a aaven e Gov, u taabos. Ana fo mamatsiny ka te tsue faparits iny e Gov tsura ma kat, u taabos, tavaron non tsura ma kat, ana rof na rara tan mamatsiny nainy. 13 Eye, a saa te tsue rom anyi naa, Pol, “Tana ka na rof, te atsun kan maromi?” A sikia, ana sikia ovei! Nyo gim rou ma tsue on fi nei! U aveto tsun tsonyo kat varonyo nyo te ngats Faun ten Gov, nyo tapets osing Towa. An aveto nom to na Faun a rof ten Gov sa fakei vanyo tana iring, ai tana sanaan to ayei nyo tagei ton kat te kat anyo ma faonots yan koman tsian tsonyon, iring fiisok. Ai Gov fakats to na sanaan to, ma natiny anyon koman tsonyo iny kat aveton iring vavajia ovei.
14 Ara nat faarof iny ror a ka to: U Aaven Taabos tsun kan ten Gov to Ayei te faan raran Faun. An Faun ten Gov to ayei te tsue of rarora na ka na rof ana ka na iring matan Ya. Sa nyo na mes kaa miroun koman tsian, ana nyo tsugei rou ma faonot on tan koman tsian to ari, tana sanaan te tsue iny non Faun ten Gov tsonyo, tana saa anyo faarei na tsoiny binun babainy tan aveto. 15 Nyo komainy tsue of maromi na kifon a ka naa to aya: nyo gim rou ma nat faarof iny kat te kat kat ronyo, tana saa, u kat rof te komainy kat vaurep ronyo, nyo gim rou ma kat ya, sana sikia, u kat iring tsugei varonyo ma kat ya, to te natiny kat ronyo. 16 An tan nainy te kat ronyon kat iring te gim ronyo ma komainy kat sa faatok varonyo, nyo faarof rou faun te tsue of rarora ma kat, kat toobing. 17 Ana tou kaakaa tsonyo tovei, nyo sikia ma ayei to te kat rou a fo kat iring to ayei. A sikia, u aveto te kaa non koma vanyo, iton koman iny kat aveto via non koma vanyo te kat vanyo sa nyo kat a fo kat iring tovei, 18 tana saa, nyo natiny a ka tovein u man, nyo patsukan you gim rou ma kat ta isen ta ka ta rof, ito tana parits tsonyo tana puainy mes, tana saa nyo kaa miroun koman tsian iny kat, kat rof, sana nyo gima kat oiny ya, 19 tana saa, kainon ito tan nainy te pon ronyo ma kat, kat rof, nyo gim rou ma kat kainy ya. Ge, kainon ito tan kat iring te bainy ronyo ma kat, nyo natiny kat fatatabiny rou ya. 20 Sai tovei to te kat ronyon kat iring te tsugainy kat ronyo, sikia ma nyo to ayei te kat ya, a sikia, u aveto to koma vanyo te amus vanyo sa nyo kat ya.
21 Nyo tagei faarei rou ya na faun koma vanyo, ana ayei tovei ruak fatatabin non tan isiseiny nainy nyo komainy kat rou kat tavaron, kainon to te komainy kat fi ronyon kat tavaron, nyo kat fatatabin roun kat iring. 22 Nyo komainy fiisok rou ma vovou iny Faun ten Gov fiisen minon a koma vanyo faavot. 23 Sai te kaa pis minon mes a faun te binun non koma vanyo, ito te fijaatsun non tan fakats tsonyo. Ana faun to ayei, a faun tan aveto to te faduen vanyo ana ayei kotskots vatuanyo, nyo faarei to na tsoiny binun babainy tsunia, ito te kaa non koma vanyo. 24-25 To tsumi tagei bus a ka to tsonyo: koman fakats tsonyo, nyo komainy fiisok rou ma manaats Faun ten Gov, sai tan komainy kat aveto tan puainy mes tsonyo kat vanyo nyo faarei to na tsoiny binun babainy tan faun tan aveto.
Nyo na mes a iring vavajia ovei to! E sei te saup fatabiny non puainy mes tsonyo to aya, to te mei varonyo tana mat a suu ee? Tsue faarof naa ra ten Gov! To ten Jisas Krais tsun Ayei na Tsunaun tsura, Ayei na mes te saup fatabin bus rara.