3
Eye, mesapan tsumi tabuiny biny fatabiny vanyo mi te tsue na ka tsonyo, “Saf a rof nana vainy te faarei ror a taa Jiu na?” gen, “Saf a rof nan kat nana vaapee na?” Nyo biny fi maromi nei, taa Jiu te nom a rof nar tan fo mamatsiny sanaan. Tan vaamuan nan ya, a isen a ka na karap te kat e Gov tsuri to, Ayei faan rarin fo mamatsiny vegiau Tsunia, to ma favaanan iny naa ri ya tana mesapan. Ana saa te ruak na? Mesapan tsuri na taa Jiu te gima faaman ana ri gim to ma manaats fo mamatsiny vegiau ten Gov te faan iny Ya tsuri. E Gov gim non ma vovou iny tsuen man Tsunia tana saa, ari te gima kat ta ka te komainy non e Gov tsuri ge? Sikia ovei! Ami ma nat fi nei, ara onot ror ma natiny e Gov te natiny kat fatatabiny non a foka to te tsue iny non Ya, kainon to te gamgam fi rora vainy faavot patsun puputaa to, te senviir minon a ka te kirkir iny Ya tan Vegiau Tsunia. An vegiau tsue to na ka to,
“A vainy faavot nai nat fi ror nei, Anyi na Gov to na tavaron vovou patsukan iny rom a ka te tsue iny rom Anyi. Ai sei na mes te pon non ma sak manyi tu vegiau ee, Anyi natiny faatok patsukainy rom ya na toobing ana tavaron namanyi.” (Vadou 51.4)
Sai tovei, u man, tan nainy te kat fatatabiny ror a taa Jiun kat gima toobing, a vainy a kinai kan tagei ror kaa iny tavaron nane Gov te karap fatsian kan non, an saf fakats tsura na taa Jiu na? Ara pon iny ror e Gov gim non ma kat kat tavaron tan nainy te fasaraa rarora Ya na taa Jiu? Ayei na sanaan, to te fakats fi rora mesapan ana ri te pokei kan iny ya. A sikia ovei, ara ma tsue fi vaare nei, te iring fi non e Gov tan nainy te fasaraa rarora Ya. To te man fi non ya, Ayei gim non ma fasaraa oiny nats ta isen ta mes, tana saa, a fo aveto tana fokinai tana monaagits tovei, faatok iny non e Gov, Ayei na tavaron. Jesan kan, mesapan te tsue kainy ror a ka, “Ito tan gagagam tsonyo, faatok iny non a man nane Gov a ka na karap, ai te fainy Ya na vamarits, kat fei ma fasaraa vanyo Gov ei, ana Ayei te pisan vanyo ma mat faarei anyo na mes a aveto ei?” A sikia, ara na taa Jiu ma tsue fi vaare nei. Te senviir tsun kan non, “Jio ara ma kat fo mamatsiny aveto, ma fatsiitsii ra Gov.” Mesapan tsuri na taa Jiu te tsue na ka, anyo faatsuts ir a vainy to ayei, tan nainy te tsue of anyo rin vainy fafaaman ten Krais ma vovou vaare iny ari na fo Faun tana taa Jiu, ana ri na taa Jiu tsue vasuar vatuanyo, sana ri faavot nai nom rora fo fasaraa te tafainy rarori Gov.
Vainy Faavot U Katkat Aveto
Fiisia, ara na taa Jiu te rof fafisfis iny rora mesapan? A sikia ovei, tana saa, ara faavot te faatok bus iny a tsivor kainon ito tsura na taa Jiu fiisen me na vainy sikia ma taa Jiu, ara faavot te kaa ror fain a parits tan aveto, 10 te tamainy non a ka te kirkir en tan Vegiau Ten Gov to te tsue na ka,
“A sikia ta isen ta mes ta tavaron matan e Gov, a sikia ovei.
11 Ana sikia ta isen ta mes ma natiny fakats toobing ten Gov, ana sikia ta isen ta mes te sainy non Ya.
12 Ana ri na fokinai takopis osing to Gov, ri iring vavajia rato. Ana sikia ta mes ma kat, kat rof, a sikia ovei. (Vadou 14.1-3)
13 U vegiau tsurin nun ovei, kuav faarei non kats. Ana ri vegiau iny gam pon iny ror ma ras fuainy ir a vainy. (Vadou 5.9)
Ri te faareir koraa te kaa minon amatsuan ngiisin, ai tana fo vegiau tsuri, ri rurei ravainy ror a paparaa an asangan rof tana mesapan. (Vadou 140.3)
14 Ai tan mamatsiny nainy vainy sikia ta Gov to ari te koma peits iny rora mesapan, ana ri te tsue vasuar rari, pon iny ror a ka na iring vavajia te ruak nats non tsuri. (Vadou 10.7)
15 Ana ri kakoun ror tan fakamits a mesmes, ri te atsun famat ir a mesapan.
16 Tana fo mamatsiny pan te naa rori, ri te naus osing me na fo iring ana fo patang vou rari.
17 Ana ri te gima kat on ir a vainy, ma kaa famaun mi ri na aaverof fiisen me na mesapan. (Aisaia 59.7,8)
18 Ana ri sikia ma oraav e Gov.” (Vadou 36.1)
19 Ana ra ma natiny a ka to ayei, u man fiisok, te tsue tsuk iny non e Gov a fo faun Tsunia to, Gov vegiau non tsura, ara na taa Jiu to te faan rara Yan Faun Tsunia. Ai tan kat to aya, sikia ta isen te onot non ma tsue fatabin pis of Ya ana ayei te tsue na ka, “Nyo gim rou ma natiny kat rof tsonyo, ma kat anyo.” Ai to kan, te toobing non ten Gov ma kat vaatsuk tsura na fokinai, ara na taa Jiu to te faan rara Yan Faun Tsunia, jesan kan to te kat fi non Yan vaatsuk tana vainy sikia ma taa Jiu to te gim fi Ya ma tsue faruak iny Yan Faun Tsunia, 20 tana saa, a sikia ta isen ta mes te tsue non a ka, ayei na tavaron matan e Gov ito tan kat iny vovou iny Faun Tsunia. Sana ayei te kat fi non to, faun te kat raror vainy faavot ri te nat faarof iny a tsivor faarei ror vainy katkat aveto, tana saa ara te nom fifaatsuts te poo fi me tan faun ten Gov to sa faan rara ya sa faatok rara tan kat tavaron, an kat iring te kat ara, ana ra faavot te natiny kat to tsuran vainy katkat aveto.
Krais Nom A Pan Tsura Tana Fasaraa
21 Sai tovei roman, u nainy te naa ename, Gov tsue of non a vainy tana sanaan Tsunia ma kaa fatavaron me matan Ya, sikia ma tan manaats faun. San tana sanaan to te kat fatavaroiny fi non e Gov a vainy matan Ya. Muan sen Moses an fuainy kuigin tsue of rara na ka to. 22 Ai tovei, tan nainy te faason non a isen a mes ten Jisas Krais to te pats faavots a fo aveto tsura, Gov kat fatavaroiny non a mes to ayei matan Ya. Ayei te kat fi kanen to tana vainy faavot to te faason ten Jisas Krais tana saa, a sikia ma kat fuainy Tsunia, kainon to tsuri na taa Jiu ge na vainy sikia ma taa Jiu, ge tsuri to te nom Faun ten Gov ge na sikia, 23 tana saa a vainy faavot kaa miror aveto, ana ri biu erato ma vamarits ari Gov. 24 San e Gov kat fatavaroiny patsukainy rarori matan Ya, ai to tsun kan tana koma ree'un tsian Tsunia te faan babainy iny Ya tsuri, tana saa, Krais Jisas pats faavots a fo aveto tsura Ya puruur ratuara tana fo aveto. 25 Gov faan ravaa iny naa Jisas Krais ma mat Ya matar a fokinai faavot. Tana mat to ayei, Krais kat to na sanaan ten Gov ma nom ravainy Yan aveto tana vainy ana Ayei te fakap a peits Tsunia tsuri. Ayei kat kat to tan nainy te faason ari tana mat ten Jisas Krais an rafatsiny Tsunia tatsiiu mito tan puputaa ma pats faavots Yan fo aveto tsuri. Gov kan te faatok ir a fokinai, Ayei na tavaron, tana saa kainon to Tsunia te tagei aveto muan tana vainy faavot to, Ayei gima fasaraa veesau rari, 26 sana sikia, Ayei anaanos faamo patsukainy nainy te naa minon e Krais ana Ayei te mat of aveto tana vainy faavot, fiisen ramirin aveto tana vainy to te mater tabuiny mat non e Krais. Tan kat to aya, Gov faatok rara, Tsunia na tavaron ito tan nainy te kat fatavaroiny faavots fi Ya na vainy matan Ya tan nainy te faason rori ten Jisas.
27 Tana man nana foka to, a saf a sanaan ma tenoor iny a mes na? A sikia ta ka ma tenoor iny ya. Kat fei ma gima tenoor en ya ei? Te onot kan non tsunia ma tenoor, ito te manaats fi non yan Faun ai to kan te tavaron fi non ya matan e Gov? A sikia on, ayei sikia non ma onot, sai to tsun kan te faason fi non Ya. 28 Nyo tsue iny rou a ka to, tana saa, ara natiny ror ya tovei roman, u kat man ovei tovei, a mes te tavaron non matan e Gov tana saa, ayei te faason ten Jisas Krais, sikia ma tovei tan vovou Faun te faan iny e Gov ten Moses. 29 Ge, ami na taa Jiu pon rom ma tenoor iny kat to: Gov, Ayei na Gov tsun tana taa Jiu. Kat fei ma tsue fi mi nei aya ei? Mi ma natem, a sikia ma man. Eye, Ayei na Gov tana vainy sikia ma taa Jiu kan, 30 tana saa, mi nat busem, te kaa tsun minon a isen a Gov. Ana Ayei kat fatavaroiny raran vainy faavot matan Ya, tana isen a sanaan tsun. Ayei kat non kat to tana taa Jiu tan nainy te faason rori ten Gov, to te fafaatouf ari muan, ana Ya jiats mito Krais ma saup fatabin rari Ya tana fo aveto tsuri. Ana Ayei te nai kat senviir kat to ayei tana vainy sikia ma taa Jiu to te gima inainy fanatnat iny e Gov muan sai tovei roman, ri faason ten Gov to te faan iny me Krais ma saup fatabin rari Ya tana fo aveto tsuri. 31 To sana ka to, tsutsun of non a saa, ara gim ror ma manaats Faun ten Gov roman? A sikia, ara ma tsue fi vaare nei! Eye, ito tan nainy te faason tsun rora ten Krais ara onot ror ma manaats Faun ten Gov.