4
Faason Ten Abraham
Gov, Ayei na isen to te kat fatavaroiny non a vainy matan Ya, tana saa ri te faason Tsunia, sikia ma tan manaats a fo Faun tsun, to sana ra ma fakats e Abraham a tsuvurari na taa Jiu. Fei te kat fi ya ei? Ito tan nainy te tavaron fi ya matan e Gov, fei te poo fi me na ka iny tavaron tsunia to aya ei? Ara ma fakats a ka tana kifon a ka to, tana saa to te man fi non kat iny tavaron ten Abraham matan e Gov tan kat rof te kat ya, ayei nai kaa minon a kifon a tenoor to tana ka te kat ya. Sai te kat patsukan fi enanon to, Gov gima fakats vaarik ta ka ma tenoor me Abraham. Nyo tsue iny a ka to kaa minon a kifon ya, Vegiau Ten Gov te tsue na ka,
“Abraham te faason tsun ten Gov, ai tan kat tsunia to ayei, Gov tagei towa faarei non a mes a tavaron matan Ya.” (Tatanik 15.6)
Fakats yam, tan nainy te binun non a mes tan ta mes, ayei nom non a foiny tana binun te kat ya, a sikia ma faarei non a fifaan tsumi, a sikia, a mes to te faan iny a binun tana mes to ayei, kaa minon a tavan tsuan tsunia ma foiny naa ya. Sai to tana sanaan te kat fatavaroiny fi non e Gov a mes matan Ya, te gim non ma faarei na foiny tana binun to te kap naa, sai tana mes a sanaan to, tan nainy te faason tsun non a mes ten Gov te kat fatavaroiny fi non Yan vainy aveto matan Ya, Gov tsue non a ka tsunia, “A mes to ayei, te faason tsun me Tsonyo ana Nyo kat fatavaroiny towa, ai tan kat to aya, ayei tavaron mito mata Vanyo.” Jesan kan te tsue fi kan e Devit a aatouf muan ovei, sa tsue na ka, Gov kat fapaparei non a mes tan nainy te tagei non Ya na mes te tavaron minon matan Ya, sikia ma tan ta mes te manaats fi non yan fo Faun te kirkir iny e Moses. E Devit te tsue iny a ka to,
“Tan nainy te anofe ravainy non e Gov a iring tana mes, Ayei kat fapaparei fiisok rarori. Eye, Gov kat fapaparei fiisok rarori to tan nainy te nom ravainy non Yan aveto tsuri.
Tan nainy te rubas ravainy non e Gov aveto tana mes tan noun tsunia koman buk Tsunia, ayei na kifon a paparaa tsian fiisok te via minon a mes to ayei.” (Vadou 32.1,2)
Sai tovei a saa te fakats rora na? Fiisia, e Devit te vegiau tsuk ir a vainy tsun to te kat vaapee tsuri, ana ri na vainy tsun to ari, te via miror a paparaa tsian ge? A sikia, u paparaa tsian to ayei, a vainy ton gima vaapee via kan miror ya, tana saa, ara tsue bus a ka, Vegiau Ten Gov te tsue tsuk bus iny e Abraham,
“Tan nainy te faason e Abraham ten Gov, Gov koo towa na mes a tavaron matan Ya.” (Tatanik 15.6)
10 Farainy te pokei faruak e Gov kaa iny tavaron ten Abraham, tan nainy te kat ya na vaapee tsuan? Ge ito tan nainy tabuiny kat non ya na vaapee? Gov gima tsue fi nei, “Vaamuan tsom non nyi ma vaapee ana Nyo te pokei manyi faarei rom a mes a tavaron mata Vanyo.” A sikia, Gov koo Abraham a mes a tavaron matan Ya, tabuiny kat non ya na vaapee tsunia. 11 Ai voun ya, ayei kat to na vaapee tsunia faatok iny non, e Gov te koo ya na mes a tavaron matan Ya tana saa, ayei te faason ten Gov tabuiny kat non ya na vaapee tsunia. U fakats patsukan ten Gov to ayei, ma vovou kan iny a vainy sikia ma taa Jiu ma tagaa tsuk tsun naa ri ten Abraham to te faaman fi ya Tsunia ana ri kat fi kaner rato to, to sen Abraham faarei me na tamar vainy faavot to te faason, kainon to te gim fi ri ma vaapee na puar, ma koo rari Gov, vainy tavaron matan Ya. 12 Ai to kan, u fakats ten Gov patsukanen to, tana taa Jiu, kainon to te kat ari na vaapee puar, ri ma tagaa tsuk naa ten Abraham a tsuvurari to te faason fi ya ten Gov, ana ri kaa fi kaner rato to, faarei te kat fi ya, tan nainy te faason fi ya ten Gov ana tou kaakaa tsuri kaa fi erato to faarei e Abraham tabuiny kat non ya na vaapee tsunia puan.
Tsue Faman Ten Gov Te Poo Ising Tsun Minon Tana Faason
13 Ara ma fakats kainy mes a foka te kat e Abraham. Muan ovei, Gov tsue faman iny a ka to ten Abraham, “Nyo nai faan marom anyi an fuainy tsubnaain tsumanyi na fo mamatsiny ka to te fapogaar Ronyo ma tagaa ot iny ami.” Ayei gima tsue na ka, Nyo nai kat rou ya tsumanyi, to te manaats fi rom anyin Faun Tsonyo. A sikia, sana Ayei faan iny non a fo mamatsiny ka tan nainy te tavaron miror ri matan Ya, tana saa, ayei te faason Tsunia. 14 Tagaa yam, a ka to, te kat tsuk tsuiny non kat tana faason ten Gov, to te tsue fi Gov, tabuiny tsue fi Ya nei, “Nyo nai fainy rou a monaagits to ten sei na mes te manaats non fo Faun te faan iny e Gov ten Moses tana taa Jiu.” To te kat fi non ya to, u kat tan faason ten Gov, a ka babainy tsun an kat nan tsue faman kan, ka babainy tsun kan. 15 Ka to te ruak iny man non tan kat to ayei, ito te nom fi ror a vainy a ka te komainy rori ito tan manaats tsuiny fo Faun ten Gov, ri nai nom ror a koma peits Tsunia ana fasaraa te ngats fi rorin fo Faun to ayei. Ai to te komainy non a mes ma gima ngats yan Faun ten Gov, a isen tsun kan a sanaan to, ma gima kaa on me ta isen ta faun.
16 Gov roots fakats Tsuan tana ka to, tsuri tsun a vainy to te faason ror Tsunia, nai nom rora ka te tsue faman iny Ya ten Abraham ma nom ari ya faarei non a fifaan babainy tana koma ree'un Tsunia tsuri. Tan vovou iny kat to ayei, Gov fakats ir fuainy tsubnaain ten Abraham ma nom a ka te tsue faman iny Ya tsuri, nyo sikia ma tsue tsuk iny rou a taa Jiu tsun to te kaa miror Faun ten Gov, sana ri faavot a taa Jiu ana vainy sikia ma taa Jiu kan to te faason ten Gov faarei e Abraham. Fakats yam, Gov komainy rarora faavot ma tagaa naa ten Abraham ana ra te faason a Tsunia faarei tsuiny kainy e Abraham. Tana sanaan to ayei, Abraham faarei mito na tamarara faavot. 17 U vegiau to te senviir kan non te kirkir en koman Vegiau Ten Gov. An Vegiau Ten Gov to ayei te tsue na ka,
“Nyo pisan manyi ma faarei anyi na tamar a vainy faavot tana gum fan a kinai.” (Tatanik 17.5)
Ai tana sanaan to ayei, matan e Gov, ra na fokinai faavot to te faason ror ten Gov to te kat fi Abraham muan, ara faarei ror guei ten Abraham. Abraham faason ten Gov, Ayei na isen tsun to te fatoto fatabiny non a mes, ana mes a ka nane Gov to, tan nainy te tsue tsun non e Gov tana ka te nai ruak nats non, a ka to ayei, te nai ruak enanats non.
18 Abraham faason ten Gov, sen Gov kat ya sa faarei me na tamar vainy kinai fiisok, ana ya naano anaanos faarof patsukanen nato, kainon a sikia ta kifon a tou naano anaanos to, to te pon fi ror a vainy tan ta ka te ruak fi nats non ya. Ai tana faason tsunia ten Gov, ana vainy kinai fiisok fakats towa faarei non a tamarari. Ka to te ruak faarei to te tsue of ya Gov. Gov tsue of yan vegiau to, “Nyi nai faporos rom fuainy tsubnaain kinai fiisok faarei raror kootsits kinai fiisok korosuu.” 19 Ana ya faason faparits tsun nato ten Gov, kainon to te fakats finy ya na puan ana ya tsue to na ka, “Nyo tsokanei bus you ma faruak anyo tu guei.” Fakats fatabin, ayei sisiruiny sen natus ingainy osto tan nainy to aya, ana ya fakats kainy to na puan e natsun ya Sera, ana ya tsue kainy to na ka, “E Sera na tobo'an ana ayei na visiir kan, ma faruak ya tu guei.” 20 Ayei fakats a foka to, sana ayei gima pangis vaarik fakats tsuan sa sikia ma faonot tan faason ten Gov te fainy non ya tu guei to te tsue faman of ya Ya. Ana ayei tsutsun fareits enato tana faason tsuan, ai tan kat to aya, Abraham vamarits to na asangan e Gov matar mes vainy kinai, 21 ana ayei sikia to ma fapinpin iny a foka to, tan nainy te tsue faman non e Gov tan ta ka te ruak non. Ayei parits iny non a ka to ma ruak. 22 A ka to ayei te ruak fi name to, te tsue fi men Vegiau Ten Gov, “Gov tagei ya sa faarei na mes a tavaron matan Ya,” tana saa, ayei faason tsun ten Gov. 23 Sai tovei, “Gov tagei ya sa faarei na mes a tavaron matan Ya,” tana saa, ayei te faason Tsunia, ana ka to te kaa non koman Vegiau Ten Gov, gima fakats patsukainy Abraham tsun. 24 A sikia, ka to te kirkir en, ka iny faakouts kan rara, ai tan kat to ayei, Gov komainy rarora ma natiny a ka to, Ayei nai faakouts rarora tan vovou iny senviir kat to ayei, Ayei nai tagaa kan rarora ana ra te faarei kainy men vainy tavaron matan Ya tan nainy te faason fi rora Tsunia, Tsunia te fatoto fatabiny e Jisas a Tsunaun tsura tana mat Tsunia. 25 Gov famanat ir a vainy ma atsuiny famat ari Jisas, ma pats Ya na fo aveto tsura. Ai Gov fatoto fatabiny Towa ma kat fatavaroiny rara Ya matan Ya.