5
Ara Kaa Miror A Aaverof Fiisen Me Gov
Sai tovei ra kaa miror a aaverof fiisen me Gov tan kat tana Tsunaun tsura Jisas Krais tana saa Gov kat fatavaron rara matan Ya tana faason tsura. Ai tan faason tsura, Jisas Krais kat ratuara ma inainy fanatnat iny koma ree'un ten Gov, ai tovei ra kaa ror koman a koma ree'un Tsunia, Ana ra te mamagat, ra te naano anaanos a foka te nai faan rarora Gov, ito te nai kavuu of rarora Yan siinaiv Tsunia. Ana ra te mamagat kan tana fo koma patang tsura, tana saa, ara nat ror, a fo koma patang to aya te kat rarora ma tsutsun faparits tan nainy te saraa kamits rora; ai tana tou tsutsun faparits tsura tan nainy te saraa kamits rora te faruak non kat tavaron; an kat tavaron to aya te faruak non kat iny naano anaanos a foka te nai faan rarora Gov. Ai to kan, ara gim ror ma nai faorovus ir, tsura te naano anaanos ror e Gov ma faan rara na fo mamatsiny ka te tsue faman iny Ya tsura, tana saa, Gov faatok bus rara, Tsunia te mangiir fiisok rarora. Ayei faan bus raran Aaven Taabos Tsunia ma kaa en Ya koma rara, an Aaven Taabos to ayei kat ratuara ma natiny e Gov te mangiir fiisok rarora.
Ara natiny ror e Gov te mangiir fiisok rarora, tana saa, tan nainy te gim fi ra ma faakouts fatabiny rara tan nainy te fagum bus e Gov, Krais mat, ma faakouts rara Ya, tsura te kaa tan aveto. Tovei nyo pon fi rou nei te opaar non tana isen ta mes te komainy nom non a pan, a mat of to na mes a rof to, sai toroman isen a mes te ongoor ma nom a pan tana mat tana mes a rof fiisok to ayei. Sana ka te faatok faman rarora tan mangiir ten Gov tovei: tan nainy te kat farokots aran aveto, Krais nom a pan sa mat of rara. Ai tan fakats to aya, ara onot ror ma natiny a ka tovei: Gov kat fatavaroiny rara matan Ya, tana saa, rafatsiny ten Krais tatsiiu ma pats ovei Yan aveto tsura, to sa ra onot ror ma nat fatsian faarof pis iny ya, Tsunia te nai saup fatabiny rarora tana koma peits ten Gov ana fasaraa Tsunia, 10 tana saa, tan nainy to aya, ara koma iring fiisen mito Gov muan, ito tan nainy te aveto ra Gov tsugei a fo aveto tsura, sana Ayei kat rara ra faroruak mi Towa, tana mat tana Guei Tsoiny Tsunia, ana ra nat fi ror nei ara faroruak fiisen bus me Gov faarei ror vaatau Tsunia roman, to sa ra nat fatsian faarof pis fi ror nei, a Guei Tsoiny ten Gov nai saup fatabin ramirora onot non tan fafakap ana Ayei te fatoto rara fiisen mi Ya tana pan te tagaa ot iny non e Gov tan mamatsiny nainy tana saa, Ayei tototo kanen nanon tovei roman ma faakouts rara Ya. 11 To sa ra mamagat ror, ten Krais te saup fatabiny fi rara Ya, ana mes a ka kan, ra mamagat ror ten Gov, Ayei faan iny me Jisas Krais a Tsunaun tsura, ana Ayei na isen tsun a mes to te kat rara sa ra faroruak fiisen mito Gov.
Adam Me Krais
12 Tsunaun tsura Jisas Krais faan rara na toto na suu, jesan kan, e Adam, a vaamuan nar tsuvurara, faan rara na mat a suu. Te kat fi non nei: u aveto tanik muan tana monaagits to tana saa e Adam ayei na isen a mes to te kat a iring sa fanaginy nongoiny e Gov. Tan kat to aya, Gov faan iny a mat sa ruak tana monaagits to, ana fokinai faavot vovou iny ror a mat to ayei, vovou tsun iny ror a nuatsin a isen a mes to ayei, tana saa, a fokinai faavot, fanaginy nongoiny e Gov. 13 Ara natiny rora fo mamatsiny ka to te ruak, tana saa, e Adam fanaginy tsue ten Gov. Kainon to te aveto fi na vainy matan Ya tabuiny faan iny non Yan Faun Tsunia ten Moses, Gov gim to ma fasaraa ir a vainy, onot te faan fi rari Yan Faun to te fa'agaagoiny fi rari Yan mes mar ka. 14 San kat tana mat tanik tsun me tan nainy ten Adam sa nai onot me tan nainy ten Moses, vainy faavot ma mat. Kainon to te gima kat aveto fi na vainy te gima senviir men aveto te kat e Adam, to te fanaginy tsue fi ya ten Gov sana mat to ayei ruak patsukanen naa naa tana vainy to ari. Kat to te ruak tana saa, e Adam kat, kat to aya, sa ra nom kaner ra naa ror tan kat tsunia, jesan kan, to te kat fi non e Krais, Ayei naa minon ma nom Ya na pan tsura, a faakouts ratuara.
15 Sana vaamuan nan tsuvurara e Adam, ai Jisas Krais a Tsunaun tsura gim ma senviir tan fo mes a fo sanaan. Kat fuainy narari tovei: a isen a mes e Adam kat aveto tsunia, to sana fokinai vainy faavot takopis osing e Gov. Sai to tana isen a mes e Jisas Krais, Ayei kat, kat Tsunia, sen Gov faatok rara na koma ree'un Tsunia ma faakouts ir Ya na vainy faavot ma takopis fatabin naa ri Tsunia. U man, vainy faavot mat ror tana saa, Adam, ayei a isen a mes to te fanaginy nongoiny e Gov, ana ra ma nat faarof fi nei tana sanaan te faatok iny e Gov a koma ree'un Tsunia tana vainy faavot, ai na ka na karap, ana mes a ka na karap fiisok pis to, tana ka te kat e Gov, ito te faan finy mi Ya na isen a mes, to e Krais, ma faakouts ir Ya na vainy faavot. 16 Ana mes a ka na kat fuainy tovei: tan nainy te kat a isen a mes to ayei, e Adam, u aveto, ayei faruak ton kat nana mat a suu tan fuainy tsubnaain tsunia. San tan nainy te kat a isen a mes to ayei, e Jisas Krais, u kat tavaron, ana Ayei faruak to na fifaan a tavaron ten Gov, tana saa, Gov tagei aveto tana isen a mes to ayei ana Ya tsue to ten Adam, “Nyi an fuainy tsubnaain tsumanyi kaa em tana iring tsian ana tafan nan kat iny aveto tsumanyi tovei, a mat a suu tsun kan.” San e Gov tagei kainy aveto tana vainy a kinai ana Ayei kaa mito na koma ree'un tsuri, ana Ayei tsue to na ka, “Ami na sikia ta iring,” 17 tana saa, ara onot ror ma natiny a man to ayei: a vainy faavot ma mat ana mat to ayei, tagaa ot iny non a fo mamatsiny ka, tana saa, e Adam, ayei na isen a mes to te fanaginy tsue ten Gov. Ana ra onot ror ma nat fatsian faarof pis iny a man to ayei: tan nainy te faarof iny ror a vainy a koma ree'un a karap te komainy faan rarori Gov ka iny faakouts rari, ai tan nainy te faarof finy rori ya na fifaan a tavaron to ayei matan Ya, ri nai nom ror a toto na suu, ri te fabiun aveto tan toto tsuri, tana saa, ito tsun kan tana isen a mes to ayei, e Jisas Krais.
18 Tana foka to te see tsue iny ronyo, ami ma natiny yan, u man: jesan kan te pokei finy Ya Gov tana vainy, tsuri na vainy te kaa miror a iring ari ma nom a mat a suu kan tana saa, a isen tsun a mes to ayei e Adam te kat a iring tan sen tsun nainy, ai jesan kan to ten Gov pokei kan iny a ka to tana vainy, tsuri na sikia ta iring tana saa, a isen a mes to ayei e Krais te kat, kat tavaron ma kat fatavaroiny Ya na mes matan e Gov tan sen tsun nainy kan. Tan kat to aya, a vainy onot ror ma pisan ana ri te nai nom a toto na suu. 19 Nyo tsue pis rou tana vainy te pisainy a toto na suu fiisen me Gov tana saa tovei, faarei na isen a mes to ayei, e Adam to te fanaginy tsue fi ya ten Gov ai tan kat tsun to ayei, vainy faavot ruak iny pisiin to, jesan kan to tana isen a mes e Krais, Ayei nongoiny e Gov, ai tan kat to aya, a vainy a kinai nai tavaron miror matan Ya.
20 Ai tovei te kaa minon a ka ma fakats ami: Kat fei sen Gov faan iny a fo Faun te kirkir iny e Moses ei? Gov faan iny fo Faun Tsunia tsuri ma natiny a vainy ana ri te inainy kat rof an kan iring, tan kat to aya, a vainy kaa maut er tan aveto tana fo mamatsiny sanaan. Sai tovei, ami onot rom ma fakats kainy a ka to, tan nainy te kat rora vainy a fo aveto ai tan kat mamatsiny viir aveto, koma ree'un ten Gov te kaa mauts fatsian ena nna ma faakouts patsukainy rariri ya na vainy to ari. 21 Ayei kat, kat to aya, tana saa muan tan nainy te tagaa ot finy aveto na vainy, sa faruak kainy a mat, sai tovei, koma ree'un ten Gov nom me na pan, sa kat fatavaroiny rara matan e Gov, ra nom to na toto na suu, ito tsun kan ten Jisas Krais a Tsunaun tsura.