3
Kēēlto nyēbo soboonto nyēē tiliil
Kunyi, kuuyu kyōōwut soboonto nyēē lēēl kuu yoo king'ēētē ꞉Kiriistō, ōchēēng'ē kiyēē miitē Kaab Yēyiin wōloo miitē ꞉inee kukēēbuurunēē āwutaab taay nyēbo Yēyiin.+ Māchāktōōs ōsōōtē tukuukaab Kaab Yēyiin ‑āmōōwoonkyi kāāsōōtēywēēkwook tukuuk choo rubtooy keey āk soboontaab kōōrooni.+ Kiikubēk ꞉soboonwēkwook choo kibo kēny ānkumii ꞉soboonwēkwook choo leelach wōlēē mii ꞉Kiriistō kubo kiyēē kiikuyey ꞉Yēyiin. Yoo kēēyēēw ꞉Kiriistō ām lēbkēēyyēētaab Yēyiin makeekerkeyiitu inee.+
Kunyi, māchāktōōs ōtub kiy ake tukul nyoo rubtooy keey āk soboontaab kōōrooni kuu: Martaayeet, soboonto nyēē mā tiliil, muchas nyēbo bōōrwoon, āk kāāsōōtēy chēē miyootēch. Otayee keey mooroong'nyaantiit, kuuyu tōōrchinē chii kutiiyēē mēt tukuuk chēē boonto yoo kātēēkoosēē keey Yēyiin.+ Mākōōng'woonchi ꞉Yēyiin biiko choo yēyē ng'aleechaa.+
Kyookerkeeye ꞉nkakweek nyooto yoo kitōōrubē ng'aleekaab soboontaab kōōrooni.+ Nto raat, osatee keey tukuuchoo. ‑Mōōnyēērchinē keey āmōō-āwēsyinē keey. ‑Mōōkāwōōtēnchinē keey, āmōōng'āloolēē keey nyēē miyaat, āmōōwiirunootē ng'al chēbo rōkōs.+ ‑Mōōbērbēērē keey, kuuyu kyōōmētē kāāburng'woong' nyoo kibo taay āk ātēbuutēkyii 10 ankoonam soboonto nyēē lēēl. Miitē ꞉Yēyiin kōōlēēliitē kāāsōōtēywēēkwook okerkeyiitu inee.+ 11 Yoo nyēē mā Yuutāyiin nto Yuutāyiin, nyēē imuraatanaat nto nyēē meemuraatanaat, soboyiin, boontāyiin, motwooriin nto nyēē bāwu keey. Nteenee Kiriistō ꞉nyēē kiy ake tukul ānkuminyē āriitaab chii ake tukul nyēē mēēkutiny kule ng'oo ꞉ng'oo.+
12 Kunyoo, kuuyu chāmook ꞉Yēyiin ankookukweyaak ōyēku cheechii chēē ōtiliilēch, māchāktōōs ōriirēē alak, ōlēēliityinē keey moon, ōyibē keey ng'wēny, ōtālāyiitu, ānkōōlukuyē ng'al. 13 Ōmuytoochinē keey ānkōōnyōōchinē keey kaat ām ng'ālyoo ake tukul nyēē kōōkuyēchi chiito ꞉ake ake. Ōnyōōchinē keey kaat, kuu yoo kinyōōwook kaat nkakweek ꞉Mokoryoontēēt.+ 14 Nto ng'ālyoontēēt nyēbo koomānuut miisin ku chamateet. Inoomtōōs ꞉chamataani biiko kuyēk akeenke kuchurta.+
15 Okany kubāw ꞉kaalyeetaab Kiriistō kāāsōōtēywēēkwook, kuuyu /kikēēkuurook ōyēku kiito akeenke ām kaalyaanaa ōbirchinē Yēyiin kōōnkōy ākookoy.++ 16 Kooluumaak ꞉ng'ālyoontēētaab Yēyiin. Ōnēētiisyē, ānkōōyisu keey ām kiirnātēēt tukul. Ōsiltooy Yēyiin ōbirchinē kōōnkōy ām tyēēnwookik chēē makerkeey ākoo tyēēnwookik chēē iboorwook ꞉Tāmirmiryēēt. 17 Nto yoo ōmwooyē ng'ālyoo nto yoo ōyēyē kiy, māchāktōōs ōmwooyē ānkōōyēyē ām kaayneetaab Mokoryoontēēt Yēēsu ānkōōbirchinē Baaba Yēyiin kōōnkōy kubununēē inee.+
Wōlēē māchāksē kōōbuurtooy ꞉biikaab Kiriistō
(Ēfēēsēēk 5:22—6:9)
18 Māchāktōōs kōōywēyē ꞉koorko ake tukul saanteenyii. Kēēlto ꞉nyooto nyēē mākwook ꞉Mokoryoontēēt.+ 19 Nto akweek murēnik, mākwook kuchāmē ꞉chii koorkēēnyii nyēē māwusē.+ 20 Māchāktōōs akweek lēēkōōk ōywēyē sikiikwook ām keel ake tukul. Yoo ōyēyē kuu nyooto, ōng'ērēēchē Mokoryoontēēt.+ 21 Māmāchāksē akweek sikiik ōwusē lōkōkwook. Yoo kōōwus, kōōbānoonē keey ꞉lōkōchoo.+
22 Nto akweek motwoorik, māchāktōōs ōkāsyinē mokorēēnikwook ām kōōrooni ām keel ake tukul. ‑Mōōyēyē kuu nyooto baateey yoo kāsook soong'ereech icheek, nteenee ōyēyē ām mooyēēt akeenke, kuu yoo ōkoonyitē Mokoryoontēēt. 23 Yoo ōyēyē kiito ake, ōyēyē ām mooyēēt akeenke, kuuyu nyēē ōmiitē ōyēchinē yiisyoonoo ku Mokoryoontēēt mēēbērē biiko. 24 Māchāktōōs ōnkēt kule mākutuwēnook ꞉Mokoryoontēēt Kiriistō nyiitēnyi ōmiitē ōyēchinē yiisyooni. 25 Chii ake tukul nyoo yēyē kiy nyēē miyaat, +/mākēēyēchi nyēē wuu nyooto. Māchāmē ꞉Yēyiin chiito ake kusiir ake.++
+ 3:1 Yēyuut. 2:33; Kolos. 2:12 + 3:2 Mat. 6:33 + 3:4 Filib. 3:21; Kolos. 1:27; 1Yoowa. 3:2 + 3:5 Room. 6:6, 11; 8:13; Kala. 5:24 + 3:6 Ēfēēs. 5:6 + 3:7 1Kōōr. 6:11; Ēfēēs. 2:3, 11-12; 4:22; 5:8; Tiitō 3:3 + 3:8 Kala. 5:19-21 + 3:10 Ēfēēs. 4:22-24 + 3:11 Kala. 3:27-28; Kolos. 2:11 + 3:13 Ēfēēs. 4:32 + 3:14 Ēfēēs. 5:2 + 3:15 Ēfēēs. 4:2-4 + 3:15 1Kōōr. 7:15; Ēfēēs. 1:23; 4:3; Filib. 4:7, 9 + 3:17 Ēfēēs. 5:19-20; Ibu. 13:15 + 3:18 Ēfēēs. 5:22-24 + 3:19 Ēfēēs. 5:25-33 + 3:20 Ēfēēs. 6:1-3 + 3:21 Ēfēēs. 6:4 + 3:25 Ēfēēs. 6:5-8 + 3:25 Room. 2:11