Barweetaab Taayta nyēē kisirchi ꞉Bāwulō
Tēēsālōōnikēēk
Taayta
Siriintēēt, kēnyiit nyēē /kikēēsirē āk wōlēē /kikēēsirēē: Kisirē ꞉Bāwulō barwaani kumiitē Kōōriintō ām kēnyiitaab 51 KK. Rubē ꞉barwaani nyoo bo Kalatyeek ānku akeenke ām bārōōnōōkyii chēbo taay ām Kiirootyeet nyēē Lēēl. Kitoow ꞉Bāwulō kaniseet ām ruutooynyii nyēbo āyēēng' ām Tēēsālōōnikē nyi ki kiriinkēēt nyēē wōō miisin ām Maketoonnya. Nteenee king'eetee kiriinkoonoo areet akeenke kubo wōōrōōryēēt nyēē kiing'etng'eetaat ꞉Yuutayeek (kasee Yēyuutēk 17:5-10). Yu kang'eetee Tēēsālōōnikē, kuwo ākoy Bereeya ankutas taay ākoy Aaten. Nto yityo, kōōyookto toorētiintēēnyii Tēmētēēwō kuwo Tēēsālōōnikē wokōōtitiir kaniseet ankutas taay kooneet, nteenee kiruutoochi ꞉Bāwulō Kōōriintō (kur. 3:1-3). Kiwokuyit ꞉nkinee Tēmētēēwō lētuunoo Kōōriintō ānkuchokurārchi Bāwulō wōlēē kiwuu ꞉ruutooynyii bo Tēēsālōōnikē kurubta keey āk kaniseet nyēē kiiyyoong'oot ām wōlēē mii ꞉Yēyiin ānkoo ki wōō ꞉wusiisyēēt āk kwiilateet. Kumiitē ꞉Bāwulō Kōōriintō, kusirchi kaniseet ām Tēēsālōōnikē barweet kōōkimkiimē ānkuwālchinē kāāyiimuutēk chēē kiboonto kurubta keey āk kāāyēēwunēētaab Yēēsu.
Kiyēē miitē āriit: Kimāchē ꞉Bāwulō kōōtitiir kāāyēnēētaab Tēēsālōōnikēēk ām kāānēētuutēk chēē nāmē keey āk soboontaab Kiriistō āk kāroomnyēēt nyēē boonto. Mwooyē ꞉Bāwulō kule kukasee ꞉biiko wōlēē wuu ꞉soboonnyii ām wōlēē iyēnchintooy Kiriistō. Nto yityo, kuwālchi tēēbuutēkwaa. Imuuchē kikiikumēēyo ꞉biiko kereeryaanto ām wusiisyēēt nyoo kitook, kunyoo kitēēbēē keey ꞉choo kitākusobchootiin yoo imuuchē ꞉nkicheek choo kiikubēk kutas choo māchokunyōōr ꞉Yēēsu yoo iyēēwu chokuyibē biikyii. Ikiimchinē ꞉Bāwulō bichoo kule yoo kime ꞉chii kukiikōōyēnchi Kiriistō, kutāsē wōloo mii choo chokuyibē ꞉Yēēsu ānkumākuyēk mbo chēbo taay kōōwut soboontaab kibchuulyo (kur. 4:16).
Kiyēē āmu: Sooysooyē ꞉barwaani ānkōōkomkoomu biikaab Kiriistō choo /kikiikēēwus. Kimwoochi kule boonto keey ꞉Yēyiin icheek ānkumākunyōōr biirtooyiisyēēt yoo iyēēwu ꞉Kiriistō chokuyibē choo cheechii. Kunyoo, māchāktōōs ꞉icheek kubāybāyiitu ānkuyēk nyikoon kumuyta nyāliluutēk ānkuminy kōōywēyē Kiriistō.
1
Kyoorōōrchi keey ꞉Bāwulō biikaab Tēēsālōōnikē ānkumākyi bērur
Anii ku Bāwulō ānkāāboontē keey Siila ākoo Tēmētēēwō. Āsirwook akweek kaniseet ām Tēēsālōōnikē choo ōbooyē Baaba Yēyiin āk Mokoryoontēēt Yēēsu Kiriistō. Lēyyē, kōōbēruurook ꞉Yēyiin ānkōōnyōōru kaalyeet.+
Kisoochi ꞉Bāwulō kaniseetaab Tēēsālōōnikē ānkōōkiim
Kēēbirchinē Yēyiin kōōnkōy ākookoy kubo akweek tukul yoo kēēsoowook. Kiisōōtook ām yiisyēēt nyoo ōyēyē ōkoosēē keey inee ānkōōboontē chamateet. Kēēbirchinē Baaba Yēyiin kōōnkōy subak, kuuyu kyōōkiimchi keey ōkēnēē keey ꞉Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō. Mbo ng'eetaabiya, kiinkētē kule kiikukweyaak ꞉Yēyiin nyoo chāmook, kuuyu yoo kikyoomwook lōkōōywēk chēē kāroomēch mēēbērē ki ng'al buch, nteenee kibo kāāmuukēy kuboonto keey Tāmirmiryēētaab Yēyiin soochamte ꞉akweek manta. Ōnkētē ꞉akweek mbo wōlēē kikiibuurtooy ꞉acheek yoo kikēēboontē keey ꞉tukul.+ Kyoocham ōyēchi Yēyiin yiisyēēt kuu acheek. Kyootaach lōkōōywēchoo ām ng'erekweekaab Tāmirmiryēētaab Yēyiin ānkoo kiyeyaak /kēēwusook.+ Ām yooto nanyuun ōyēku kāānēētēywoo ām wōlēē mii ꞉biiko tukul chēbo yēēmēētaab Maketoonnya ākoo Akaaya choo iyēnchinē Kāārārookiintēēt. Mēēbērē kiyit ꞉lōkōōywēkwook choo bo Mokoryoontēēt yēēmēētaab Maketoonnya ākoo Akaaya baateey, nteenee kikas ꞉kōōrēēt tukul kule ōkoosēē keey Yēyiin. Kunyoo, māmii ꞉kiy nyēē tākumāchāktōōs keemwaay.+ Ng'āloolēē ꞉bichooto tukul wōlēē kyoochamte ng'aleekyoo āk wōlēē kyootayte āynātōōs ankoorub Yēyiin nyoo bo manta.+ 10 Nto yooto ōkānyoonu lakwanyii kōōyēēwunēē kibkōōnkōy. Nyooto ku Yēēsu nyoo kiing'ēētēē ꞉Yēyiin meet. Inee ꞉nyēē makuyeeteech /simākiing'woonchēēch.
+ 1:1 Yēyuut. 15:22; 17:1; 1Kōōr. 4:17; 2Kōōr. 1:19; 2Tēēs. 1:1; 1Bēt. 5:12 + 1:5 Yēyuut. 19:11; Room. 1:16; 1Kōōr. 2:4; 4:20; 1Tēēs. 2:13 + 1:6 1Kōōr. 4:16; Yēyuut. 13:52 + 1:8 Room. 1:8 + 1:9 Yoowa. 17:3; Yēyuut. 14:15