6
Kiinēm ꞉Mēēnkoo tukuuk choo /kikikēēnuchēē kitaabuut
Nto mii yoo, akas Mēēnkoo kōōnēmu kiito nyēbo taayta ām choo /kikikēēnuchēē kitaabuunaa. Kyaakas kumwooyē ꞉kiyoo akeenke ām tukuuchoo kisobchootiin ang'wan kutulē kuu iileet kule, “Chōō!” Kyaakaste, nto bērē ālē, akas faraasiit nyēē siirwoo! Kiboonto ꞉chiito nyēē kimiitē faraasiinaa kiyaang'ta āk kuutwēēt ām mētinyii ānkiwo booryoot nyēē kiibēliis.
Nto tēē yoo, kōōnēm ꞉Mēēnkoo kiito nyēbo āyēēng' nyoo /kikikēēnuchēē kitaabuunaa. Yooto akas kumwooy ꞉kiyoo soboot nyoo kibo āyēēng' kule, “Chōō!” Kuchō ꞉faraasiit ake nyēē ki arraa. /Kikiikoochi chiito nyēē kimii faraasiinaa kibchoonchuryēēt nyēē wōō miisin āk kāāmuukēywēēk kuyey biiko kubaraat keey kōōboot tāloosyēēt ām kōōrēēt.
Nto tēē yoo, kōōnēm ꞉Mēēnkoo kiito nyēbo sōmōk nyoo /kikikēēnuchēē kitaabuunaa. Yooto akas kumwooy ꞉kiyoo soboot nyoo bo sōmōk kule, “Chōō!” Akaste nto bērē ālē, kumii taayeenyuu ꞉faraasiit nyēē tuuy! Kiboonto ꞉chiito nyoo kimii faraasiinaa kiito ām āwunyii nyēē /kii-āyēēkiisyēē. Nto mii yoo, akas kuutiit nyēē kichōōnēē wōloo mii ꞉tukuuchoo ang'wanu, kumwooyē kule, “Mākwoolē ꞉beesaanik chēbo yiisyēētaab bēsyēēt akeenke nkoonuuk mukutuutyēēt akeenke, ankwaal subak *syāyiriik mukutuutēk sōmōk. Nteenee, ‑moonyeeree *tifaayiik āk mwaayta!”
Nto tēē yoo, kōōnēm ꞉Mēēnkoo kiito nyēbo ang'wan nyoo /kikikēēnuchēē kitaabuunaa. Yooto akas kuutiitaab kiyoo soboot nyoo bo ang'wan kumwooy kule, “Chōō!” Kyaakaste nto bērē ālē, kumii taayeenyuu ꞉faraasiit nyēē āruus! /Kikēēkuurē ꞉chiito nyēē kimii faraasiini kule Meet ānkimii ꞉Kāābkwoombiich lētuunyii. /Kikiikoochi bichoo kāāmuukēywēēk kubāw komosta akeenke ām komoswookik ang'wan choo bo kōōrēēt tukul kumukuul, sukung'eet koowaang'tee biiko booryēēt, kēmēwuut, tānkuusyēēt āk tyoong'iikaab wuuyēēt.++
Nto tēē yoo, kōōnēm ꞉Mēēnkoo kiito nyēbo muut nyoo /kikikēēnuchēē kitaabuunaa. Yooto akas ꞉tāmirmirookaab biiko ām *kāābkōrōs keel choo /kikēēbākāchē kuuyu kiinēmchi keey ng'ālyoontēētaab Yēyiin.+ 10 Kikuurchinē barak kule, “Wōōy, Mokoryoontēēnyoo nyoo itiliil ānkiibooyē man, ara 'ibuurē ākoy āyu siitiilchi biikaab kōōrooni ng'al iyooku soboonwēkyoo?” 11 /Kikiikoochinoot bichoo sirook chēē leelach ānku kōōyēch. /Kikēēmwoochi tākōōmuuny kisich ākoy kuyityiin ꞉laatitaab mbo ng'eetaabkaamet chēē kimāchē /sikeebakach choo yēyē yiisyēēt kuu nyoo kiyēyē ꞉icheek.+
12 Kyāārōōtootē kōōnēmu ꞉Mēēnkoo kiito nyēbo lo nyoo /kikikēēnuchēē kitaabuunaa. Kitook ꞉kibring'ring'nyēēt nyēē kōrōōm miisin. Kitubākoy ꞉asiista. Kusalakay ꞉araaweet kuu koroti, 13 ānkōōsuuw ꞉kookeelik kuu mōkōyōōn chēē kararach yoo kāwus ꞉yoomeet.+ 14 /Kikiinēmto wōliin bo barak kubot kuu muuyto nyēē /kakiiriiny /ānkiiboot nkicheek lekemoosyek tukul āk kōōrōōsyēk tukul choo kiimuut ꞉bēēkaab araarayta.+
15 Nto yityo kuwuny keey ꞉bāytooyik, biiko choo tookunootiin, kāāntōōyikaab lukēētaab booryēēt, mokorēēnik, biiko choo bo kāāmuukēy, motwoorik tukul āk mbo biiko alak tukul. Kiwunyēē keey ꞉bichoo kēbēnoonik āk rwoontōōk ām wōloo bo lekem.+ 16 Kikuurchinē ꞉bichoo barak kumwoochinē lekemoosyek āk rwoontōōk kule, “Ōluulchēēch simakaseech ꞉chiichoo bāytooyiisyē āmēēng'woonchēēch ꞉Mēēnkoo,+ 17 kuuyu kāākuyityiin ꞉bēsyēēt nyēē ing'woonchinēē ꞉icheek biiko ng'aleek. Ara, ng'oo ꞉nyēē imuuchē kuchilil?”+
+ 6:8 Seka. 1:8; 6:1-7; Ng'oong'. 19:11, 14 + 6:8 Cherem. 24:10 + 6:9 Ng'oong'. 1:2, 9; 12:11, 17; 19:10; 20:4 + 6:11 Ng'oong'. 3:4-5, 18; 4:4; 7:9, 13; 15:6; 19:8, 14 + 6:13 Mat. 24:29; Ng'oong'. 8:12 + 6:14 Isa. 34:4; Ibu. 1:12 + 6:15 Isa. 2:10, 19, 21 + 6:16 Osee. 10:8; Luuka 23:30 + 6:17 Chōōw. 2:11; Nāwu. 1:6; Sefa. 1:14-18; Mal. 3:2