7
Mākuriibākiis ꞉biiko choo yēchinē Yēyiin yiisyēēt
Yu kāākuyityo ꞉yoo, akas malayikaanik ang'wan chēē kiiyyoong'sēē komoswookik ang'wan chēbo kōōrēēt. Kiiyyoong'tooy ꞉malayikaanichaa yoomat ake tukul nyēē wusunēē komoswookichoo ang'wan. Kiyeyakay kuu nyooto simāwus ꞉yoomeet kōōrēēt nto araarayta nto keet ake tukul.+ Kyaakas subak malayikeet ake kuchōōnēē koong'asiis kuboontoonu ng'oocheet nyoo bo Yēyiin. Kikuurchi barak ꞉malayikaanaa malayikaanik choo ki ang'wan choo kikiikuchāmchi ꞉Yēyiin kule kōōturbuub kōōrēēt ākoo araarayta. Kimwoochi kule, “Masimo-araante kōōrēēt, araarayta ākoo keetiik. Okany ākoy kut /keeng'ooch tokoochikaab biiko choo yēchinē Yēyiintēēnyoo yiisyēēt.”+ Yooto nanyuun, akas /kēēmwoowoo laatitaab biiko chēē /kikeeng'ooch. Biikaab Isrāyēēl tukul chēē /kikeeng'ooch ku 144,000.+ Biiko chēē /kikeeng'ooch kukwaanee kōōtaab Yuuta ku 12,000, /keeng'ooch 12,000 chēbo kōōtaab Rubēēn /ankeeng'ooch 12,000 chēbo kōōtaab Kaat. /Kikeeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Asyeer, /keeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Naftaali /ankeeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Mānāāsē. /Kikeeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Simiyōōn, /keeng'ooch 12,000 chēbo kōōtaab Laawi /ankeeng'ooch 12,000 chēbo kōōtaab Isakaar. /Kikeeng'ooch biiko 12,000 chēbo kōōtaab Sābulōōn, /keeng'ooch 12,000 chēbo kōōtaab Yōōsēēf /ankeeng'ooch 12,000 chēbo kōōtaab Beenchamiin.+
Bōrōryōōsyēk chēē chaang' chēē irāroochootiin
Yu kāākuyityo ꞉yoo, akas biiko chēē kimātinyē rarwa chēbo bōrōr ake tukul, kōōr ake tukul āk chēbo yēēm ake tukul. Kikiiyyoonyēē ꞉bichooto ng'echeraanaa bo bāytooyiisyēēt āk taayeetaab Mēēnkoo. Kikiilaach ꞉bichoo sirook chēē leelach chēē kōōyēch ankikinam sokēēkaab sōōsik.+ 10 Kikuurchinē ꞉bichoo barak kumwooyē kule, “Kiiraraacheech ꞉Yēyiintēēnyoo nyoo kēēbuurēē ng'echereetaab bāytooyiisyēēt āk Mēēnkoo.”
11 Kiiyyoong'iis ꞉malayikaanik tukul kumuut ng'echeraanaa āk yoo mii ꞉booyichoo āk tukuuchoo ang'wan choo sobchootiin. Kikubuy kuut ꞉malayikaanichaa ām taayeetaab ng'echeraanaa kukutunkyinē Yēyiin, 12 kumwooyē kule, “Kuwuuyiit nyooto. Kusilākoy ꞉Yēyiintēēnyoo nyoo tōrōōr nyoo boonto kiirnātēēt. /Kēēbirchinē kōōnkōy /ānkēēkoonyitē nyoo bo kāāmuukēy āk nkuruuk kēnyiis āk kēnyiis. Kuwuuyiit nyooto!”
13 Kuteebeenaa ꞉akeenke ām booyichoo kule, “Ng'oo ꞉bichu keelaach siroochoo leelach ānku kōōyēch ānkukwoonēē ānō?” 14 Āwālchi kule, “Inkētē ꞉inyiing' ōō, boontēēt.” Kumwooy ꞉boontoonoo kule, “Bichoo ku chēē kiikoomuukta wusiisyoonoo wōō ānkōōkōōwuunēē sirookwaa korotiikaab Mēēnkoo kutililiitu.+ 15 Kunyi, kwēēyyoonyēē ꞉bichooto yoo bāytooyiisyēē ꞉Yēyiin ānkuyēchinē Yēyiin yiisyēēt bēēt āk kwēēmooy ām yoo ibuurēē. Mākuming'to keey ꞉bichooto Yēyiin ām yooto.+ 16 Mākoy kwaam bichooto subak ꞉kēmēy, melelta, kubeel ꞉asiis nto kuwus icheek ꞉yoomat nyēē layaat, 17 kuuyu mākwookooy icheek ꞉Mēēnkoo kēēyyoonyēē ng'echeraanaa komos. Mākōōrēētoot bichooto kuba wōlēē mii ꞉riiriiyōōsyēkaab bēēkaab soboon ānkumāsyi ꞉Yēyiin icheek lōōkyoo ake tukul.”++
+ 7:1 Cherem. 49:36; Tān. 7:2 + 7:3 Ēsēk. 9:4, 6; Ng'oong'. 9:4; 22:4 + 7:4 Ng'oong'. 14:1, 3 + 7:8 Ng'oong'. 21:12-13 + 7:9 Laawi. 23:40; Yoowa. 12:13; Ng'oong'. 6:11 + 7:14 Tyēēn. 51:7; Mat. 24:21-22; Ng'oong'. 22:14 + 7:15 Ng'oong'. 4:2; 21:3 + 7:17 Isa. 49:10 + 7:17 Tyēēn. 126:5-6; Isa. 25:8; Yoowa. 10:11; Ng'oong'. 21:6, 4