8
Kiinēm ꞉Mēēnkoo kiito nyēbo tisab nyoo /kikēēnuchēē kitaabuunaa
Nto yu kēēnēm ꞉Mēēnkoo kiito nyēbo tisab nyoo /kikēēnuchēē kitaabuunaa, kusiis ꞉wōliin bo barak ām kisiincheetaab asiista akeenke. Yooto, akas /kiikoochinē aryeembuunek tisab malayikaanichaa kiiyyoonyēē taayeetaab Yēyiin. Kichō ꞉malayikeet ake nyēē kiboonto kibuumbeet ake nyēbo *ta-aabuut ānkōōyyoonyēē yoo bo *kāābkōrōs. /Kikiikoochi malayikaanaa tukuuk chēē chaang' choo boong'u nyēē anyiny sukusiltēē Yēyiin kuboonto keey soowuutēkaab biikaab Kiriistō ām kiitaab kōrōs bo ta-aabuut nyoo mii taayeetaab ng'echereetaab bāytooyiisyēēt.+ Kichiiltēē ꞉yyētiitaab tukuuchoo boong'u nyēē anyiny yēbo āwutaab malayikaanaa kuwēētii barak kuboonto keey soowuutēkaab biikaab Kiriistō. Kiinēm ꞉malayikaanaa kibuumbaanaa ankuram maata ām kāābkōrōs ankoosyaaree mayaa kōōrēēt. Yooto koowech ꞉iileet, kutul ꞉kōōrēēt, kooruum ānkōōring'riing'.
Aryeembuunek ang'wan chēbo taay
Nto mii yoo, kuyeyta keey ꞉malayikaanichaa tisabu sukukuut aryeembuunek.
Kikuut ꞉malayikeet nyēbo taayta aryeembuut nyeenyii. Yu kakuut kuchēy, kuroonkyi keey kōōrēēt ꞉kweyaanteet nyēē iliing'oot maata ākoo korotiik. Kilay ꞉kereeryaanteet akeenke ām sōmōk nyēbo kōōrēēt. Kilāyo ꞉nkicheek keetiik chēē tēē chooto ankulay ꞉saamiiyta āk kiy ake tukul.+
Kukuut ꞉malayikeet nyēbo āyēēng' aryeembuut nyeenyii. Yu kakuut, /kēēwiirchi araarayta kiito ake nyēē wuu lekemnyaa nyēē wōō nyēē kilāyē. Yooto, kuweechakay ꞉kereeryaanteet akeenke ām sōmōk nyēbo araarayaa kuyēk koroti.+ Kibēk ꞉ng'ooluutyēēt akeenke ām sōmōk nyēbo tyoong'iik ankuling'ta ꞉nkicheek mwēēnkōōsyēk chēē tēē chooto ām araaray.
10 Kukuut ꞉malayikeet nyēbo sōmōk aryeembuunyii. Yu kakuut, kōōsuuwunēē barak ꞉kookeelyeet nyēē wōō nyēē kilāyoonu kuu nōmōryoontēēt. Kiisuuchi kereeryaanteet akeenke ām sōmōk nyēbo āynōōsyēk āk mōōkōōtōōsyēk. 11 /Kēēkuurēē kookeelyaanaa ‘Ng'woonin’. Kunyi, king'waaniit ꞉komosta akeenke ām sōmōk nyēbo bēēko. Kibakach ꞉bēēchoo biiko chēē chaang' ām kōōrēēt.
12 Kukuut ꞉malayikeet nyēbo ang'wan aryeembuunyii. /Keeryaach komostaab akeenke ām sōmōk nyēbo asiista /ankeeryaach nkinee komosta nyēbo araaweet nyēē tēē nyooto. /Kikeeryaach komosta nyēē tēē nyooto nyēbo kookeelik kutubākiis ꞉tukul. Kimāmii ꞉komosta akeenke ām sōmōk nyēbo lēbkēēyyēēt ām bēsyēēt ānkimāmii ꞉komosta akeenke ām sōmōk nyēbo lēbkēēyyēēt kwēēmowuut.+
13 Nto bērē akaste, akas siirērēēt nyēē kitēērēērtooy ām kōōrēēt barak kuwoochootē kule, “Ng'woonin, lēyyē, ng'woonin, ng'woonin! Yoo kuutē ꞉malayikaanik alake sōmōku aryeembuunek, ku tyaa sōō, ꞉ng'wooninto nyēē mākuchōōnchi biiko tukul!”
+ 8:3 Chuy. 30:1, 7-8; Ng'oong'. 5:8 + 8:7 Chuy. 9:23-25 + 8:8 Ng'oong'. 16:3-4 + 8:12 Ng'oong'. 6:12-13