2
Mi pikin, mi e skrifi unu den sani disi fu un no sondu. Ma efu wan sma sondu, dan wi abi wan sma di e taki gi wi na a P'pa. Dati na Yesus Kristus, di bun ini Gado ai. Na fu di A dede meki Gado gi wi pardon fu wi sondu. Ma a no di fu wi wawan, ma di fu heri grontapu tu.
Waka ini a leti
Disi na fa wi kan sabi tak' wi sabi En: te wi e du den sani san A taigi wi tak' wi mus fu du. Efu wan sma e taki tak' a sabi Gado, ma a no e hori ensrefi na den komanderi fu Gado, dan na lei a e lei èn a tru leri no de ini en. Ma a sma di e hori ensrefi na san Gado taki, abi a trutru dipi lobi fu Gado ini en. Na so wi kan sabi tak' wi de wan nanga En: Ibri sma di e taki tak' a e tan wan nanga Gado, mus libi leki fa Yesus ben e libi.
Lobiwan, a no wan nyun sani mi e komanderi unu, ma mi e skrifi unu wan owru sani san un ben kisi sensi na a bigin. Dati na a boskopu san un ben yere kba. * Ma na a tra sei, a de wan nyun sani san mi e komanderi unu, bika a dungru e psa gwe èn a trutru faya de fu si kba. A kon tru ini a libi fu Yesus nanga a di fu unu.
A sma di e taki tak' a de ini a leti, ma a no man si en brada na ai, de ini a dungru te nanga now. 10 A sma di lobi en brada, e tan ini a leti èn noti no de ini en san o meki a fadon. 11 Ma a sma di no man si en brada na ai, de ini a dungru èn a e waka ini a dungru. A no sabi pe a e go, bika a dungru tak' a no man si.
12 Mi pikin, mi skrifi unu,
bika un kisi pardon fu un sondu
fu En nen ede.
13 P'pa, mi e skrifi unu,
bika un sabi a Wan
di ben de sensi na a bigin.
Yonguwan, mi e skrifi unu,
bika un wini a ogriwan.
14 Pikin, mi e skrifi unu,
bika un sabi Gado a P'pa.
P'pa, mi skrifi unu,
bika un sabi a Wan
di ben de sensi na a bigin.
Yonguwan, mi skrifi unu,
bika un tranga.
A wortu fu Gado e tan ini unu,
èn un wini a ogriwan.
15 Un no mus lobi grontapu nanga den sani fu grontapu. Efu wan sma lobi grontapu, dan a no lobi a P'pa. 16 Bika ala den sani fu grontapu, soleki a lostu fu a skin, bigi-ai nanga heimemre, no e kmoto fu a P'pa, ma fu grontapu. 17 Wan dei grontapu nanga den sani fu en di e hari sma, no o de moro. Ma a sma di e du san Gado wani, o libi fu têgo.
A bigi-feyanti fu Kristus
18 Mi pikin, un de na den kriboi dei. Un ben yere tak' a bigi-feyanti fu Kristus o kon. Nownow kba furu feyanti fu Kristus de. Na so wi sabi tak' wi de na den kriboi dei. 19 Den sma disi ben de na wi mindri, ma den no ben de wan nanga wi. Efu trutru den ben de wan nanga wi, dan den bo tan na wi. Ma a gwe di den gwe, e sori wi tak' no wan fu den ben de wan nanga wi.
20 Ma a Santa Wan poti a Santa Yeye na un tapu èn un sabi ala sani.* 21 Mi no skrifi unu fu di un no sabi a tru leri, ma fu di un sabi en, èn fu di un sabi tak' lei no de ini a tru leri. 22 A sma di e taki tak' Yesus no de a Mesias, na wan leiman. Na en na a bigi-feyanti fu Kristus di no e bribi ini a P'pa nanga a Manpikin. 23 A sma di no e bribi ini a Manpikin, no sabi a P'pa. Ma a sma di e taki tak' a e bribi ini a Manpikin, sabi a P'pa tu. 24 Ma unu fu un sei, mus hori unsrefi na san un yere na a bigin. Efu un tan du dati, dan un o tan wan nanga a Manpikin nanga a P'pa. 25 Èn san A pramisi wi na a libi fu têgo.
26 Mi skrifi unu den sani disi abra den sma di e kori unu. 27 Ma unu, a Santa Yeye di A ben poti na un tapu, e tan na un tapu. So a no de fanowdu tak' sma e gi un leri, bika a Santa Yeye e leri unu ala sani. Na tru sani A e leri unu, A no e lei. Un mus tan ini Kristus, soleki fa A leri unu.
Pikin fu Gado
28 Mi pikin, un mus tan wan nanga En. Dan wi no sa abi fu frede te A o sori Ensrefi, èn wi no o firi syen fu miti En te A o drai kon baka. 29 Un sabi tak' Kristus bun ini Gado ai. Dat' meki un kan sabi tu tak' ala sma di e du san bun ini Gado ai, na pikin fu Gado.
* 2:7 Yoh 13:34 * 2:20 Wantu manuscript skrifi taki: “un alamala sabi dati.”