3
Luku o bigi a lobi de di a P'pa abi gi wi, tak' A kari wi pikin fu Gado. Èn na so a de. Dat' meki den sma fu grontapu no sabi unu, bika den no sabi En. * Lobiwan, nownow kba wi na pikin fu Gado, ma a no de fu si ete san wi o de bakaten. Ma wi sabi tak' te Kristus sa sori Ensrefi, wi sa de leki En, bika wi o si En leki fa A de. Dat' meki ibri sma di poti en fertrow na En tapu fu di a e ferwakti a sani disi, mus libi sondro fu du sondu, soleki fa Kristus no abi sondu.
A sma di e sondu, no e hori ensrefi na san a wèt fu Gado e taki, bika sondu na te yu no e hori yusrefi na san a wèt fu Gado e taki. Un sabi tak' Yesus ben kon na grontapu fu puru ala sondu, èn En no abi no wan sondu. * A sma di de wan nanga En, no e tan du sondu, ma a sma di e tan du sondu, noiti no si En èn a no sabi En.
Mi pikin, no meki no wan sma kori unu. A sma di e du san bun ini Gado ai, de leki fa Kristus de. Ma a sma di e tan du sondu, na fu didibri, bika sensi na a bigin didibri sondu. Ma a Manpikin fu Gado ben kon na grontapu fu wai den wroko fu didibri puru. Ibri sma di kon tron wan pikin fu Gado, no e tan du sondu, bika a krakti fu Gado di e gi libi, de ini en. A no man tan du sondu bika a de wan pikin fu Gado. 10 Na so yu kan sabi suma na den pikin fu Gado èn suma na den pikin fu didibri. A sma di no e du san bun ini Gado ai, ma owktu a sma di no lobi en brada, no de fu Gado.
A lobi e sori tak' wi na bribisma
11 Disi na a boskopu san un ben yere sensi na a bigin, tak' wi mus lobi makandra. * 12 Un no mus de leki Kain, di ben de fu didibri èn a kiri en brada. Fu sanede a kiri en brada dan? Na fu di a ben e du kruktu sani, ma en brada ben e du san bun ini Gado ai. *
13 Brada nanga sisa, un no mus ferwondru efu sma fu grontapu no man si un na ai. 14 Wi sabi tak' wi kmoto fu dede kon ini a libi, fu di wi lobi tra bribisma. A sma di no abi lobi, e tan dede. * 15 A sma di no man si wan tra bribisma na ai, na wan kiriman. Èn un sabi tak' no wan kiriman abi a libi fu têgo ini en. 16 A dede di Kristus dede gi wi, meki wi kon sabi san na lobi. Dat' meki wi srefi mus de klar'klari fu dede gi tra bribisma. 17 Efu wan sma si tak' wan tra bribisma e pina, ma a no abi sari-ati nanga en aladi a abi nofo fu libi, dan fa a lobi fu Gado e tan ini en?
18 Mi pikin, wi no mus taki nanga mofo wawan tak' wi lobi trawan, ma wi mus du sani tu di e sori dati trutru. 19 Na so wi o sabi tak' wi sabi a tru leri, èn wi o man tnapu sondro frede na Gado fesi, 20 awinsi wi konsensi e krutu wi. Bika Gado bigi moro wi konsensi, èn A sabi ala sani.
21 Lobiwan, efu wi konsensi no e krutu wi, dan wi o abi dek'ati te wi tnapu na Gado fesi. 22 Wi o kisi ala sani san wi e aksi fu En, fu di wi e hori wisrefi na den komanderi fu En, èn fu di wi e du san A lobi. 23 Disi na san Gado wani tak' wi mus fu du: Wi mus bribi ini a nen fu En Manpikin Yesus Kristus, èn wi mus lobi makandra leki fa A taigi wi tak' wi mus fu du. * 24 A sma di e hori ensrefi na den komanderi fu Gado, e tan wan nanga Gado èn Gado e tan wan nanga en. Èn wi sabi tak' A e tan wan nanga wi, bika A gi wi a Santa Yeye.
* 3:1 Yoh 1:12 * 3:5 Yoh 1:29 * 3:11 Yoh 13:34 * 3:12 Gen 4:8 * 3:14 Yoh 5:24 * 3:23 Yoh 13:34; 15:12,17