4
Mbia ra huɨ huɨ Dios cheẽ sɨ
Espíritu Turã ndiqui ñee co: Mbae ua ja nonde ra mbia huɨ huɨ tuchɨ Dios sɨ. Aba mbɨɨrɨ̃ ɨrɨ̃sa rese ra mbia riqui tuchɨ. Ũquɨ̃ nda mbia mbaaquiatu ɨcuã ɨcuã aba checuayã ɨcuã na. Ae uturã saã saã nguia nae, ũquɨ̃ nduɨ ruɨ ra mbia riqui. Ae ñee ñooño nguia nae, ũquɨ̃ nduɨ ruɨ ra mbia riqui no. Ũquɨ̃ siqui beɨte mbae ɨcuã ndese ũquɨ̃. Nyebe eriqui nguiã mbae turã ɨcuayãte chee cote. Ũquɨ̃ nda mbia mbaaquiatu ɨcuã ɨcuã. Jeninisirã nda jendecoã. Jendurã abe ra jendecoã no, ɨ ra equia ñee mbia je. —Mbae ra jẽu chooñochɨ̃ jẽ, ɨ ra equia mbia mbaaquiatu ɨcuã ɨcuã. Dios mbae chao ja raque mbia chɨurã. —Sã sequiato mbae ja u, gracias ɨre seje, ɨ que Dios ra. Dios chɨao mbae turã ja. Mbae nandeisi teã teã eã ño nguia echɨao. Mbae nandeu turã ja chõ nguia. Gracias nande beɨ chõ nguia Dios je. Dios cheẽ nguire mbae turã ja riqui nandechɨurã ã. Nande “gracias” ɨ mose Dios je, mbae turã ja chõ eriqui nguiã nande je.
Jesús quiato rerecua turã
à secheẽ esenei senei mbeɨ quia Dios quiato je, Timoteo. Nde mbia mbaaquiatu turã turã mose. Dios rimba turã tuchɨ ra nde cote. Jesús cheẽ nduɨ ra ereɨco tuchɨ cote. Dios ra ereɨcua tuchɨ cote. Sã ereɨco beɨte erese co no. Mbia cheẽ ñooño je cheẽ ndese ra erechiisaquiachɨ̃ jẽ. Echɨmbirãcuã tuchɨ quiatu quia siqui Dios rese jẽ. Nanderete quirãcuã mose, eturãte raque. Nandeɨco mose Jesús rese, ũquɨ̃ nguiatu eturã tuchɨ nanderete quirãcuã sɨ re. Aachõ eã nandeɨco Jesús rese. Ibate abe quiatu nandeɨco erese. Acheẽ ñooño eã ño se re. Sã mbia “ae beɨte” ɨ ja secheẽ je. Dios cheẽ ño ñene. 10 Dios cheẽ nɨɨ ño ureɨco nguiã quɨcoɨ coɨ ã. Dios cheẽ nɨɨ ño ureɨco nguiã ñɨmbirãcuã mbae ja rese ã. Dios reco quiatu ureɨcuate nguiã ã. Ae que mano mbia ja je ra. Ae eɨcuate quia nae, ũquɨ̃ nda emingo beɨ.
11 Ã esenei senei mbeɨ quia mbia je. Mbia Dios cheẽ mumbayã sacuã. 12 Sã mbia ndecheẽ andu turã. Ameɨ eã ndaque nde. Mbae turã esaã saã nguia Jesús quiato résaa. Ũquɨ̃ siqui turã sacuã nde rã sɨ. Echeẽ turã mbeɨ quia mbia je. Eɨco turã mbeɨ quia mbae turã ndese. Echesecua tuchɨ quia mbia rese. Dios eɨcua tuchɨ quia. Mbae ɨcuã ndese ra eremae mae jirichɨ̃. 13 Mbia embaaquiatu quiatu beɨ quia seso mose chee nderea. Dios cheẽ esenei senei mbeɨ quia leer ɨ ee. 14 Jesús quiato rerecua o chono mose ndearõ, aque mose que Dios nembaaracua tuchɨ ra. —Ã esaã, ɨ que ndeje ra. Ũquɨ̃ sɨ ra eretesareɨchɨ̃. 15 Ũquɨ̃ ndese eɨco beɨ. Endua ndua beɨ quia erese. Ũquɨ̃ mose ra Dios ereɨcua ɨ ɨ tuchɨ. Mbia ra jirandu ja nderese. 16 Emae ño nguia nde ae ndechɨese. Echɨcuasẽ cuasẽ ño nguia mbae ɨcuã sɨ. Ae eresenei senei nguia mbia je Dios cheẽ nae, ũquɨ̃ emumbayã ño nguia nde abe. Ũquɨ̃ mose ra Dios nemingo turã tuchɨ. Ndecheẽ andusa abe ra emingo turã tuchɨ.