2
Tɨꞌñchokaꞌ pim jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nañ aañ jix ioꞌm jiñ dhɨkooꞌñdhatuꞌ jam aꞌmkam aapiꞌm na pim jɨꞌk Laodiisea oiꞌdhaꞌ, bɨɨx sia guiꞌ nam cham jiñ maat, nam pu cham paiꞌ dhuuk jiñ ñɨiꞌñ maaxik. Jiñ dhɨkooꞌñdhatuꞌ iñ ja aꞌmkam nam baꞌm guguuxdhai ja jujur am bhaan gammɨjɨ xim jajoiꞌgɨꞌndaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn. Jiñ dhɨkooꞌñdhatuꞌ iñ ɨp nam baꞌx bhaiꞌ machiaꞌ nat jax jaꞌk tɨi gu Dios bɨjɨk na tuꞌ jax dhuñiaꞌ. Gu Dios jir dhiꞌ pɨx guch Xoiꞌkam. Baꞌ guch Xoiꞌkam pɨx bhaan jix jaiꞌch gu matdaꞌ, dhiꞌ buiñor bhaan jup tu tuꞌiiꞌ sia pɨk nar jax kaꞌ gɨt. Aañ jam aagiꞌñ na pim baꞌ cham jaroiꞌ jɨɨgiꞌñdhaꞌ sia chi moo tɨi joidham jix bhaiꞌ xi bua na xi chu aꞌga. Na guꞌ dhiꞌ na miꞌ pɨx jam iatgiꞌñdhaꞌ, jix mamatdagɨm xi kaiꞌchdhaꞌ am guꞌ guiꞌ nam iatdaꞌ. Gammɨjɨ jam tɨꞌñcho iñ guꞌ aañ sia kuñ guꞌ cham jam buip tuꞌiiꞌ gu maaxik, baꞌ aañ jix bhaiꞌñ chaat nañ jix maat na pim aapiꞌm miꞌ puiꞌ jiim na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam, na pim guꞌ sap tuꞌ sɨlhkam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ.
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo nax kɨɨꞌ iiꞌmdaꞌ ba uaꞌkaꞌ gu jaroiꞌ noꞌt buiñor ba tɨ jɨɨꞌñ guch Xoiꞌkam
Baꞌ gammɨjɨ pim miꞌ puiꞌ xi jiimɨt na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam, na pimɨt guꞌ pu kaiꞌñkam buiñor tɨ jɨɨꞌñ. Jir jam gɇꞌkam tuk baꞌ xib. Miꞌ pim puiꞌ tu daaꞌñchuꞌndaꞌ nam jax jaꞌk jam aagiꞌñ nax aaꞌ guch Xoiꞌkam, maaꞌn na pim jax miꞌ puiꞌ tu duñiidhaꞌ na pim baꞌ pu dhiꞌ bhaan jix ioꞌm kaapakaꞌ. Gammɨjɨ pim taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios.
Chaꞌpim mi ja kɇkɇɇdaꞌ guiꞌ nam jix mamatdagɨm xi kaiꞌchdhaꞌ, nam guꞌ jam iatgiꞌñdhaꞌ pɨx. Jir puiꞌ kaꞌ dho panaas nam jax kaiꞌchdhaꞌ, guꞌ pɨx ji na guꞌ cham tuꞌr sɨlhkam kaꞌ. Na guꞌ dɨɨlh pɨx nam jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ nam pu kaiꞌchdhaꞌ na jax ja jurtuꞌnkaꞌ gux buam jum duukam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, cham tuꞌ nam miꞌ puiꞌ tu daaꞌñchuꞌndaꞌ na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam.
Guch Xoiꞌkam maaꞌn na jax pɨx jir diꞌ gu Dios. 10 Baꞌ guch Xoiꞌkam jir gɇꞌkam ja bui gux buam jum duuꞌnkam nam jix chu jaiꞌch iiꞌmdaꞌ bhaan, cham tuꞌr jupaabkamuꞌn am. Jix bhaiꞌ tu jam jim baꞌ aapiꞌm na pim jɨꞌk buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ. 11 Gu Israel kam jaꞌtkam jum matgilhiꞌñ am na baꞌ dhiꞌ bhaan bax maatɨꞌ kaꞌ nam dhiꞌr diꞌ gu jaꞌtkam tugiꞌñ gu Dios. Baꞌ aapiꞌm sia ku pimɨt cham puiꞌ jaꞌk duu, na pimɨt buiñor tɨ jɨɨꞌñ guch Xoiꞌkam, gu Dios puiꞌ jaꞌk ba jam duu na pim puiꞌp bar jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ jaꞌp na jax gu Israel kam jaꞌtkam. Mɨk baꞌ jam buiꞌñchulh na pim baꞌ cham uaꞌtulhdharaꞌ bhaan ka tɨtɨɨꞌñchokaꞌ, baꞌ dhiꞌ puꞌñi jaꞌk jaꞌp ji buus na pimɨt jum matgilh jaꞌp na jax gu Israel kam jaꞌtkam na pim baꞌ bar jaꞌtkam tugiꞌñ gu Dios. 12 Na pimɨt paiꞌ dhuuk jum bopko suudaiꞌ kɨꞌn, dhiꞌ jaꞌp jir jum duukam na pimɨt bɨɨmaꞌn jum yaas guch Xoiꞌkam janoꞌ na mɨt paiꞌ dhuuk yaas na mɨt xi muꞌaak. Baꞌ nat paiꞌ dhuuk duadɨk giop buus miꞌ dhɨr koiꞌñgaꞌn tɨr, aapiꞌm puiꞌ bɨɨmaꞌn duduadɨk jup baapam, na pimɨt guꞌ tɨ jɨɨꞌñ na dai gu Dios bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ. 13 Na guꞌ bɨɨpɨꞌ dɨr jaꞌp ji buusandat na pim koꞌiix kat, na pim dai uaꞌtulhdharaꞌ bhaan jum tukgiꞌñkaꞌ, cham tuꞌr jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ pim gu Dios. Baꞌ xib ba bubua pimɨt bɨɨmaꞌn guch Xoiꞌkam, gu Dios pɨx dɨɨlh bɨɨmaꞌn jam duduaꞌñ, ba uañchudhix xib gu jam uaꞌtulhdharaꞌ. 14 Bɨɨx na jɨꞌk jax tu aagix nat tu uaꞌnak gu Moisees, cham tuꞌch palhbuidhat nach jɨꞌk jax tɨi chu buadaꞌ, dai na mu jaꞌk jich bhɨichdhatuꞌndat nach paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ, guꞌ pɨx ji nat guꞌ guch Xoiꞌkam tu sooꞌm nat muu bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt. 15 Baꞌ bhaankam guch Xoiꞌkam, gu Dios ja xiꞌɨrbo bɨɨx guiꞌ na bɨxchuꞌx bhaaiꞌ nam pu tu duñiaꞌ, nam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan jix chu jaiꞌch. Cham tuꞌ kɨꞌn ji bii mɨt nam xi ja nɨiꞌñ gu jaiꞌ nam jup jix chu jaiꞌch, nat guꞌ xi ja uꞌuuk ja saagiꞌñ ja tuttuk bɨɨx pu tɨi nam cham tuꞌ ka bhaaiꞌ, guch Xoiꞌkam pɨx nat muu bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt.
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo nach dai gaagidhaꞌ nach jax jaꞌk tu maiꞌchiaꞌ gux dhaam kam
16 Cham jir am noꞌ jaroiꞌ cham jam kɨɨgalhiꞌñ na pim kuaꞌ gu tuꞌ, piam gu tuꞌ na pim ioꞌ, piam noꞌ pim cham tu piastat gu jax chuꞌm tanoolh na paiꞌ dhuuk jum aaꞌndaꞌ, puiꞌ na jax na kiaꞌpɨx bhaiꞌ dhɨr jaꞌp ba gɨxiaꞌ gu masaaꞌn, piam na paiꞌ dhuuk cham tum juandaꞌ. 17 Jax dhui na guꞌ dhiꞌ jaꞌp pɨx ji buusan nar ɨkgigaꞌn guch Xoiꞌkam, dhiꞌ bhaan pɨx jum uaꞌrgiꞌñ nam jax jaꞌk tu jimdaꞌ gu jaꞌtkam. Guꞌ baꞌ guch Xoiꞌkam pɨk bhaan jup tu tuꞌiiꞌ dhiꞌ bɨɨx. 18 Baꞌ chaꞌpim jaroiꞌ jɨɨgiꞌñdhaꞌ sia ku jaroiꞌ jax kaiꞌch na pim jum uaꞌtulhiꞌñ, sia chi moo soiꞌm ɨlhdhat tɨi tu daan panaas ja bui gu noonbiꞌñ gu Dios. Puiꞌ xi kaiꞌchdhaꞌ am moo nam jix dhuduuꞌnkam ja nɨiꞌñ jix dhaam kam, guꞌ ji nam guꞌ iatdaꞌ nam jax dhui pɨx bhaan gɇꞌgɇrkam jum taat kaꞌ, dai gux buam jum duukam nam bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ guꞌ na tuꞌ cham jir kɨɨꞌ. 19 Cham tuꞌ buiñor jup tuiꞌkaꞌ am guꞌ guch Xoiꞌkam dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam, guch Xoiꞌkam pɨx guꞌ nar gɇꞌkam ja bui dhiꞌ nam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ, dhiꞌ baꞌ ja guguuxdhaꞌ nam jix ioꞌm miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ. Guch Xoiꞌkam pɨx sia ja maak na tuꞌ ja aꞌm jum aaꞌndaꞌ guiꞌ nam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ, sia guch Xoiꞌkam pɨx dɨɨlh miꞌ ja tuttuꞌ guiꞌ nam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ na paiꞌ jax jix aaꞌ gu Dios nam tuutkaꞌ.
20 Baꞌ aapiꞌm buiñor bap tuiꞌdhiꞌ guch Xoiꞌkam xib, na pim guꞌ ba tɨ jɨɨgiꞌñ nat jich aꞌmkam muu, cham tuꞌ pim ja bui kap tuiꞌdhiꞌ guiꞌ nam iiꞌmdaꞌ bhaan yaꞌr gɇꞌgɇrkam dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. Gu baꞌ noꞌ pim guꞌ cham ja bui kap tuiꞌdhiꞌ dhiꞌ, ¿jax ku pim baꞌ pui puiꞌ jaꞌk tu jim jaꞌp na jax noꞌ pim panaas ja buip tuiꞌdhiꞌ? Pui pim ja jɨɨgiꞌñ guiꞌ nam jup jam tɨtdadaꞌ: 21 “Jaꞌp tuꞌm jir uaꞌtulhdharaꞌ noꞌ pim gan daꞌngɨ. Jaꞌp tuꞌm jir uaꞌtulhdharaꞌ noꞌ pim gan kuaꞌ. Jaꞌp tuꞌm jir uaꞌtulhdharaꞌ noꞌ pim gan dɨꞌnka.” 22 Dhiꞌ yaꞌ pɨx guꞌ nam dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam puiꞌ kaiꞌchdhaꞌ, na guꞌ dhiꞌ saalh puiꞌ jaꞌk tɨi pup xi chu jimdat am gu jaꞌtkam mɨkkat maakam jup ba tu duiñchuꞌndaꞌ, cham tuꞌ nam gammɨjɨ puiꞌ pu tu jimdaꞌ. 23 Tɨi dhor am ɨp puiꞌ nam jax kaiꞌchdhaꞌ, nam guꞌ tu ja aagiꞌñdhaꞌ nam jax jaꞌk soiꞌm ɨlhiiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam gio nam jax jaꞌk jix bhaiꞌ tu jimdaꞌ. Ja aagiꞌñdhaꞌ am nam tulhiiñchudaꞌ gu ja tutkuꞌ na baꞌx bhaiꞌ tu ja jimiaꞌ, guꞌ pɨx ji na guꞌ dhiꞌ puiꞌ jaꞌk cham jɨꞌxkat jich palhbuidhaꞌ nach jax jaꞌk dui nakgaꞌ nach bɨɨx aixim jix buam jix chu duñiik kaꞌch chutkuꞌ bhaan.