3
Guꞌ baꞌ na pimɨt guꞌ aapiꞌm koꞌɨɨk giop ba dudua bɨɨmaꞌn guch Xoiꞌkam, jum aaꞌ na pim gaaꞌñchuꞌndaꞌ na pim jax jaꞌk daix dhaam jaꞌk tu maiꞌchiaꞌ, na guꞌ guch Xoiꞌkam jix dhaam daa, kɨɨꞌn dɨr jaꞌk daa na paiꞌ gu Dios. Dai gux dhaam kam japim bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ, cham tuꞌ gu tuꞌ na yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn jix jaiꞌch. Na pimɨt guꞌ aapiꞌm jaꞌp ji bubua na pimɨt koi buiñor gux buam jum duukam, baꞌ xib jaꞌp ji buusan na pim buiñor ba ulhñix gu Dios bɨɨmaꞌn guch Xoiꞌkam. Guch Xoiꞌkam pɨx jir jam iiꞌmdaꞌ aapiꞌm, na guꞌ na paiꞌ dhuuk maaxik jam buim maaxdhaꞌ, aapiꞌm puiꞌ buiñor jup jum maaxdhaꞌ, baꞌ dai na pim buiñor jaꞌk ji aayaꞌ, gammɨjɨ pim baꞌ pu buiñor bap tuiꞌkaꞌ na paiꞌ dhɨr jix ioꞌm jir gɇꞌkam.
Gu Paablo na bhaan ba tu aꞌgaꞌ nach jax jir tuꞌm kat bɨɨpɨꞌ dɨr gio xib nach buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam
Baꞌ kapbhaiꞌ nat jaꞌp ji buus na pim ba koꞌiix buiñor gux buam jum duukam, chaꞌpim ka kɨɨsaidhaꞌ na pim jix buam jum duukam jup tu buadaꞌ. Chaꞌpim naiꞌ pɨx ja bɨɨm ka boppodaꞌ gu uꞌuub noꞌm cham jir jam bɨpnaꞌ. Chaꞌpim puiꞌ jaꞌk jix buam tu jimdaꞌ. Xi ñakooꞌndaꞌ pim sia ku jax jix buam tu tatdaꞌ na pim jix buam jix chu duñiik. Chaꞌpim jix aaꞌndaꞌ sia na pim gɨt jaꞌp pɨx muiꞌ xi biaꞌkaꞌ gu tuumiñ, na guꞌ dhiꞌ puiꞌ pɨx jup ji buusan na jax noꞌch ja bui tu daan guiꞌ nam didios jir jum tɨɨtgɨdam jup duiñxim. Na guꞌ dhiꞌ pu chuꞌm kɨꞌn baꞌ ja tulhiiñchudaꞌ gu Dios gu jaꞌtkam guiꞌ nam cham jɨꞌx kɨɨgalhdhaꞌ. Na guꞌ guiꞌ nam cham kɨɨgalhiꞌñdhaꞌ gu Dios, dai puꞌñi jaꞌk nam tu buadaꞌ, cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ am. Aapiꞌm puꞌñi jaꞌk jup tu jimdat guꞌ bɨɨpɨꞌ dɨr na pim chakui tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam. Baꞌ xib chaꞌpim kam bhabhaakuiꞌñdhaꞌ. Chaꞌpim ka gaꞌngadaꞌ na pim jax jaꞌk jix buam ja doodaꞌ gu jaiꞌ jaꞌtkam, chaꞌpim giilhim ka ja tɨtdadaꞌ. Chaꞌpim jix buam jum duukam kap tu buadaꞌ na baꞌ cham giop bhaamuꞌ gu Dios jam bui. Chaꞌpim tuꞌ kap jum buixiꞌñdhaꞌ bɨɨx dhiꞌ puiꞌ. Chaꞌpim kam iꞌiatgiꞌñdhaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan. Ba doꞌñcho pimɨt guꞌ aapiꞌm na pim jax ka tu jimdat bɨɨpɨꞌ dɨr, cham tuꞌ pim puiꞌ jaꞌk ka tu jim. Kam uaꞌtulhiꞌñdhaꞌ pim guꞌ bɨɨpɨꞌ dɨr, 10 xib maakam japim ba tu jim, miꞌ puiꞌ ba jiim japim na jax jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. Saalh japim pɨx miꞌ puiꞌ ji jimiim na jax jaꞌk tu jim gu Dios nat jaroiꞌp tu duu bɨɨx na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch, na pim guꞌ saalh pɨx jix bhaiꞌ maachim na jax jaꞌk tu jim gu Dios. 11 Cham tuꞌ baꞌm aaꞌ kiaꞌ sia ku jaroiꞌr Israel kam maaꞌnkam piam ku guꞌ cham. Piam sia ku matgilhdhix nar Israel kam maaꞌnkam piam ku guꞌ cham. Piam sia kur miꞌ paiꞌ kam gu jaroiꞌ nam paiꞌ oiꞌdhaꞌ gux chutumñigam, piam ku guꞌ maakam jaꞌk kam nam paiꞌ oiꞌdhaꞌ guiꞌ nam cham tu tumñiꞌ. Piam ku guꞌr tujuandam puiꞌ cham namkidhat, piam ku guꞌ namkidhix kam jir tujuandam. Jax dhui na guꞌ bɨɨx pɨx ja aꞌm ba tɨ nɨidhidhaꞌ guch Xoiꞌkam, dai noꞌm soiꞌm ɨlhdhat buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ. Baꞌ dai guch Xoiꞌkam jix bhaaiꞌ na ja palhbuidhaꞌ bɨɨx gu jaꞌtkam sia nar jaroiꞌ kaꞌ gɨt.
12 Jix ioꞌm xi jam joiꞌgɨꞌn aapiꞌm gu Dios, baꞌ miꞌ jam tuttu ja bui guiꞌ nam jir jaꞌtkam tugiꞌñ na pim baꞌ aapiꞌm puiꞌp bar jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ. Dai baꞌ na pim miꞌ puiꞌ ba jiimdaꞌ na jax jaꞌk jum aaꞌ na pim miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na pim bar jaꞌtkam tugiꞌñ. Xix jajoiꞌmdat japim gu jaiꞌ, jir jix bhabhaiꞌkam kaꞌ pim. Soiꞌ pim jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ, chaꞌpim naiꞌ tu kokdadaꞌ. 13 Xi ñakooꞌndaꞌ pim noꞌt jaroiꞌ maadɨt tuꞌ cham am bua jam bui, cham tuꞌ na pim tukgɨi puiꞌp doodaꞌ. Tu uañiꞌñkaꞌ pim pɨx, jaꞌp na jax guch Xoiꞌkam nat tu jam uañ na pim buiñor jix uꞌuaꞌtulhdhix kat. 14 Dhiꞌ pɨk jix ioꞌm jum aaꞌ na pim jix ioꞌm xim jajoiꞌgɨꞌndaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn, na guꞌ noꞌ pim xim jajoiꞌgɨꞌn, bɨɨx maaꞌn ñiꞌook jup duiñchuꞌndaꞌ pim. 15 Pu kaiꞌñkam jam aꞌm tɨ tɨɨ guꞌ gu Dios na pim maaꞌn tuukuꞌ pɨx buiñor bap tuiꞌñgɨdaꞌ bhaan gu tukgaꞌn guch Xoiꞌkam. Jix bhaiꞌ pim jum taatɨt tu oiꞌñkaꞌ, na guꞌ dhiꞌ guch Xoiꞌkam puiꞌ jaꞌk jix aaꞌ, puiꞌ jaꞌk jam jujurtuꞌnkaꞌ na pim jix bhaiꞌm taat kaꞌ. Jix bhaiꞌm taat kaꞌ pim ɨp baꞌ buiñor guch Xoiꞌkam nax bhaiꞌ jam bua.
16 Chaꞌpim mɨk buppadaꞌ na pimɨt tuꞌ ba maat nat jam aaꞌñ guch Xoiꞌkam, na guꞌ dhiꞌ joidham jir jix kɨɨꞌp jum duukam. Gio na pim paiꞌ dhuuk tum aꞌaagiꞌñdhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, piam na pim paiꞌ dhuuk jum sɨsɨlhkaꞌndaꞌ sia tuꞌ na pɨx bhaan, bɨɨpɨꞌ pim xim gaꞌngimɨi na pim jax jaꞌk tɨꞌyaꞌ na pim baꞌx bhaiꞌ ja aagiꞌñdhaꞌ. Xi laalaꞌñxidhat japim gu Dios, bhaan japim dɨr xi boosgat Saalmos taꞌm, piam sia jax ña pɨx chuꞌm, dai nax dhaam kam bhaan tu aꞌgadaꞌ. Dhiꞌ pim baꞌ bhaan taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios gio na pim bhaan gɇꞌkamtuꞌndaꞌ bɨɨx na jɨꞌx jam jujur kɨꞌn. 17 Gio bɨɨx na pim jɨꞌk jax kaiꞌchdhaꞌ, piam na pim jɨꞌk tuꞌ jax buadaꞌ, puiꞌ pim jaꞌk buadaꞌ na jax jaꞌk bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na pim aapiꞌm sɨlhkam kaichuꞌ guch Xoiꞌkam nar Gɇꞌkam. Xi taxchaabgidhat japim ɨp baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ nat jix bhaiꞌ ba duu jam aꞌmkam guch Xoiꞌkam.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo nam jax jaꞌk tu jimdaꞌ nam buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam
18 Aapiꞌm uꞌuub na pim tɨ bɨpnaꞌ, tuꞌ kaꞌm japim xi ja nɨidhat gu jam bɨpnaꞌ. Jum aaꞌ na pim puꞌñi jaꞌk duiñchuꞌndaꞌ na pim buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. 19 Gio aapiꞌm chichioꞌñ na pim jup tɨ bɨpnaꞌ, xix jajoiꞌmdat japim ɨp gu jam bɨpnaꞌ, chaꞌpim giilhim ja tɨtdat. 20 Baꞌ aapiꞌm na pim tɨ gɨgɨꞌkoraꞌ, tuꞌ kaꞌm japim xi ja nɨidhat gu jam tataat gio gu jam nanaan, sia na pim jir aꞌaalh, piam ku pim jir biipibop, piam ku pim jir gɇꞌgɇr jaꞌtkam, na guꞌ puiꞌ jaꞌk jix aaꞌ guch Xoiꞌkam. 21 Baꞌ aapiꞌm na pim jir ja gɨꞌkoraꞌ, chaꞌpim ja bhakkutuꞌndaꞌ gu jam maamar nam baꞌ cham tuꞌ bhaan jum oꞌjolhiꞌñdhaꞌ. 22 Gio aapiꞌm na pim puiꞌ pɨx jir tujuandam cham ji jam namkidhat, puiꞌ pim tuꞌ kaꞌm jup ja nɨidhat guiꞌ na pim tu ja juañxiꞌñ. Gammɨjɨ pim miꞌ puiꞌ ja duiñxidhidhaꞌ gu tuꞌ, cham tuꞌ dai nam paiꞌ dhuuk xi jam nɨiꞌñdhaꞌ noꞌ pim miꞌ puiꞌ tu duñiim. 23 Bɨɨx na pim jɨꞌk tuꞌ jax buadaꞌ, chaꞌpim jum oꞌjolhdhat pu buadaꞌ, guꞌ jaꞌpji bɨɨx jam jujur kɨꞌn, panaas ku pim guch Xoiꞌkam pɨx pu buixiꞌñdhaꞌ gu tuꞌ, cham tuꞌ gu jaꞌtkam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn. 24 Bax maat japim guꞌ na gu Dios jam makiaꞌ guiꞌ nat tuꞌ bɨjɨk pu ja iimchux na ja makiaꞌ guiꞌ nam puꞌñir jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ. Bhaankam tu juan japim guꞌ guch Xoiꞌkam dhiꞌ na pɨk jir jaroiꞌ gaꞌn bɨɨx na jɨꞌk jix chu jaiꞌch. 25 Na guꞌ guiꞌ nam jix buam tu duñiaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, cham tuꞌ pu chuꞌm tu maiꞌchiaꞌ am, jaꞌxbuiꞌ kaꞌm jum tulhiiñaꞌ am nam jɨꞌk tuꞌx buam tu duñiaꞌ, na guꞌ gu Dios cham tuꞌ jaiꞌ jaꞌp pɨx jix ja kɨɨgalhdhai ja aichdhaꞌ buiñor, guꞌ jaꞌpji guiꞌ nam miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jax jix aaꞌ.