4
Baꞌ aapiꞌm na pim jɨꞌk ja biaꞌ gu tujuandam puiꞌ cham ji ja namkidhat, jix bhaiꞌ pim ja buaꞌt, jix bhaiꞌ pim ja tɨtdat, cham tuꞌ na pim buam pɨx ja buadaꞌ. Tɨꞌñchot japim na jumaip jix jaiꞌch gu ja gɇꞌkam tuk nax dhaam jup tuꞌiiꞌ, jam tɨkkaꞌ baꞌ na pimɨt jax jaꞌk tu jii ja bui. Jich Xoiꞌkam dhor diꞌ gu ja gɇꞌkam tuk.
Gammɨjɨ pim tu daandaꞌ buiñor gu Dios, taxchaabgiꞌñdhaꞌ pim sia tuꞌ na pɨx bhaan, chaꞌpim dai gam ɨrdat darkaꞌ. Jich aꞌmkam japim sia tu daandaꞌ, puiꞌ pim xi chɨtdadaꞌ gu Dios na cham tuꞌ tuꞌx buam jum duukam tu sosbhiꞌñdhaꞌ nach naiꞌ tu aꞌga gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, nach jix bhaiꞌ ja aagiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam nat jax pɨk kaiꞌñkam bha jii yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. Dhiꞌ kɨꞌn yaꞌ kuup iñ aañ nañ tu aꞌga pɨx dhiꞌ pu chuꞌm. Puiꞌ pim xi chɨtdadaꞌ gu Dios na guiꞌ pɨx jiñ palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ nañ baꞌx bhaiꞌ ja aaꞌñdhidhaꞌ gu jaꞌtkam gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na jax jir miꞌ puiꞌ.
Dɨɨlh japim xim gaꞌngadaꞌ ɨp na pim jax jaꞌk tu jimdaꞌ ja bui guiꞌ nam cham buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. Gammɨjɨ pim tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, cham tuꞌ na pim jax chuꞌm tanoolh gam ɨrdat darkaꞌ. Dai gux kɨɨꞌp jum duukam ɨp na pim tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ gammɨjɨ na tuꞌ joidham jum kaiꞌch. Gio bɨɨpɨꞌ dɨr japim pu bam gaꞌngadaꞌ na pim jax jaꞌk tɨɨdaꞌ maaꞌn gu tuꞌ na ba jam tɨkkadaꞌ, cham tuꞌ na pim jaꞌp pɨx muiꞌ ba nokiaꞌ cham bhaiꞌ ji kɇɇji na tuꞌ pɨk jix maachim kaꞌ.
Gu Paablo na ba ja tabuimgidhaꞌ
Gu Tiikiko nar jich jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan, joidham jir jix kɨɨꞌ tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam, gammɨjɨ puñ palhbuiꞌñchuꞌ nañ jɨꞌk tuꞌ jax bua. Dhiꞌñ aꞌmkam mummɨ tu jam aꞌgidhaꞌ. Mu jam joochxidhaꞌ iñ na baꞌx bhaiꞌ jam aagiꞌñdhaꞌ nach jax jich ɨlhiiꞌñ aach yaꞌ, gio na jam guguuxdhaꞌ na pim cham tuꞌ bhaan jum oꞌjolhdhat miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam. Bɨɨx muiꞌp jimdaꞌ bɨɨmaꞌn gu Oneesimo na puiꞌp jir jich jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan. Jix kɨɨgalhiꞌñ ich dhiꞌ dhich jaduuñ, na guꞌ miꞌ puiꞌ xi jim na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam jaꞌp na jax aapiꞌm. Bax maat japim nar jaroiꞌ dhaꞌ, na guꞌr miꞌ kam jam bui. Dhiꞌm baꞌ jam aagiꞌñdhaꞌ na jɨꞌk tuꞌ jax jum bua ya jaꞌp.
10 Mu jam ñioꞌkiꞌñ dhi uꞌuan taꞌm bhaan guñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan Aristaarko, nach maap yaꞌ kuup. Gio gu Maarkos puiꞌ muiꞌp jam ñioꞌkiꞌñ, nam iampɨx miaꞌn jir jum jajaaꞌnim gu Bernabee. Bax maat japim na pim joidham jix bhaiꞌ tɨɨdai aichdhaꞌ dhi Maarkos noꞌt jax dhuuk mummɨ jaꞌp ba ji buus jam bui. 11 Bɨɨx gu Jesuus muiꞌp jam ñioꞌkiꞌñ, nam Juusto kɨꞌn jup jix maat kaꞌ jaiꞌ dhɨt gu jaꞌtkam. Dai dhi baik gammɨjɨñ bɨɨm jup tuiꞌñgɨdaꞌ am nam jiñ palhbuidhidhaꞌ bɨɨx aixim nañ tu aꞌga na jax jaꞌk duix joiꞌmdat ja aꞌm ba tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios gu jaꞌtkam. Daipuꞌ dhiꞌñ palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ am sia kum guꞌ tɨi jaiꞌp jix jaiꞌch guiꞌ nam puiꞌ buiñor jup tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam nam puiꞌp jir Israel kam jaꞌtkam. Baꞌ dhiꞌñ ja aꞌm jiñ guguuxiꞌñ. 12 Sia gu Epaapras mu jam ñioꞌkiꞌñ, dhiꞌ na puiꞌp jir tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam. Dhiꞌ puiꞌp jix maat japim, na guꞌr mu kam jam bui. Gammɨjɨ soiꞌm ɨlhdhat tu daandaꞌ jam aꞌmkam aapiꞌm na baꞌ gu Dios jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ na pim miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ, na pim cham tuꞌ bhaan jum oꞌjolhdhat sia nar jax kaꞌ gɨt. 13 Nɨiꞌñ iñ aañ na tuꞌ sɨlhkam jix buam jum aaꞌ jam aꞌmkam guch jaduuñ Epaapras, sia ja aꞌmkam jix buam jum aaꞌ guch jaaduñ guiꞌ nam Iaraapolis oiꞌdhaꞌ gio guiꞌ nam Laodiisia oiꞌdhaꞌ. 14 Sia gu Deemas yaꞌ dɨr mu jam ñioꞌkiꞌñ, gio gu Luukas, dhiꞌ nax maatɨt tu ja julhiiꞌñ gux kakoꞌkkam. Joidham jix kɨɨgalhiꞌñ ich aach dhi Luukas.
15 Aapiꞌm baꞌñ aꞌmkam jup xi ja ñioꞌkdhaꞌ bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam nam Laodiisia maap jum jumpadat tu daan. Bɨɨx japim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Ninpas, gam bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk buiñor jum jumpadat maap tu daan buiñor gu Dios. 16 Baꞌ na pim paiꞌ dhuuk tɨɨmoꞌ na pim jiñkuidhaꞌ dhiꞌñi uꞌuan nañ mu tu jam uaꞌniꞌñ, ja doꞌñchiꞌñpuꞌ pim guiꞌ nam Laodiisia maap jum jumpadat tu daan buiñor gu Dios nam baꞌp jiñkuidhaꞌ. Aapiꞌm baꞌp xi jiñkuidhaꞌ gu uꞌuan guiꞌ nam bhaiꞌp jam joochxidhaꞌ, guiꞌ na ñich muiꞌp tu ja uaꞌñ bɨɨpɨꞌ dɨr. 17 Jaꞌp japim tɨɨdaꞌ gu Arkiipo nax bhaiꞌ miꞌ puiꞌ xi dhuñiidhaꞌ nat jax kaiꞌñkam bhaan tɨ tɨɨ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, jix bhaiꞌ na xi chu juañxidhidhaꞌ.
18 Baꞌ aañ Paablo, dɨɨlh jiñ ñob kɨꞌn jañ yaꞌ xi chu uaꞌnaꞌ, jaꞌp jañ yaꞌ xi chu jam uaꞌñdhaꞌ. Xiñ chɨꞌñchokat japim nañ yaꞌ kuup. Bɨɨx jiñ jur kɨꞌn jañ aañ puiꞌñ aaꞌ na gɨt gu Dios pɨx jam tajaañdhaꞌ guiꞌ na pim kɨꞌn jix ioꞌm xim jajoiꞌgɨꞌndaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn.