2
Nañ jax jaꞌk jix bhaiꞌ ja buadaꞌ gu jaꞌtkam sia jaroiꞌ na pɨx
Jaꞌpni jaꞌk jañ baꞌ moo tɨip kaiꞌchɨt jiñ jaaduñ na pim ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, na pim cham tuꞌ jɨꞌk pɨx jix ja joiꞌndat jix bhaiꞌ ja buadaꞌ gu jaꞌtkam, jaiꞌ baꞌ tuꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñdhaꞌ pim. 2-3 Puiꞌ na jax mu paiꞌ noꞌ pim jum jumpaꞌn na pim tu daandaꞌ buiñor gu Dios, noꞌt guꞌ maaꞌn miꞌ ba ai gu maaꞌnkam jix chumñigam na bɨxchuꞌ bapaiñum jix uꞌuam totbikdam xi chu baapsatuꞌ noonbiram, gio nax kɨkɨɨꞌ xi chɨ tɨiꞌchuꞌ jix dhaꞌram namkɨm, baꞌ aapiꞌm pɨx jix bhaiꞌ tɨtdak jax chɨtda: “Jam jɨɨp jiñ jaduuñ yaꞌni jaꞌk dhix kɨɨꞌ atooxkor taꞌm.” Guꞌ baꞌ noꞌt guꞌ jaꞌx dhɨr miꞌp ba ai jumai gu maaꞌnkam na alh gampaiꞌ pɨx chuꞌm nax xaasak tɨ tɨiꞌchuꞌ giox ɨꞌk suuskam, baꞌ aapiꞌm jax chɨtda pɨx: “Aap baasɨꞌn jap pɨx ka kɨɨkaꞌ soosnaꞌn, piam kup mi jaꞌp xi dhaibuꞌ dɨɨrap noꞌp jix ooꞌn nap kɨɨk.” Dhiꞌ jɨꞌ noꞌ pim puꞌñi jaꞌk pɨx tu bua puiꞌ bam kaiꞌch na pim jɨꞌk pɨx jix ja kɨɨgalhdhat jix bhaiꞌ ja bua gu jaꞌtkam, jaiꞌ baꞌ cham. Dhiꞌ cham tuꞌr am gu puiꞌ jaꞌk. Bɨɨx ji sia nar jaroiꞌ na pim jix bhaiꞌ ja buadaꞌ.
Dho guꞌ dhiꞌ ji baꞌ pɨk jix ioꞌm jix ja joiꞌndat ja aꞌm tɨ nɨiꞌñ gu Dios guiꞌ nam alh gampaiꞌ tuꞌiiꞌ nam cham tuꞌ biaꞌ, nam guꞌ gammɨjɨ pɨx soiꞌm ɨlhiiꞌñdhaꞌ buiñor. ¿Tuꞌm gi bhaan gɇꞌgɇrkam jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ? Dai nam jix ioꞌm jix biiñak kaꞌ pɨx buiñor gu Dios. Dhiꞌ ji baꞌ pɨk ja baidhikaꞌ jix dhaam jaꞌk nat paiꞌ jaꞌk ja iimchuda na saak ja aichdhaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jax jix aaꞌ. Guꞌ ji na guꞌ aapiꞌm dhiꞌ baꞌ pɨk tuꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñdhaꞌ, gampaiꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñ japim na pim ja nɨiꞌñ nam alh cham tuꞌ biaꞌ, dai gux chutumñigam na pim baꞌx ja kɨɨgalhdhat jix bhaiꞌ ja buadaꞌ. Guꞌ dhiꞌ jim baꞌ pɨk tu xi bua noꞌ mɨt bach oꞌbhaiꞌ, jich uiꞌkaꞌ am dho buiñor gu gɇꞌkam nam jich chulhiiñchudaꞌ noꞌ chich palhɨɨp am cham am bua miꞌ paiꞌ. Gio nam guꞌ dhiꞌ baꞌ pɨk cham kɨɨgalhiꞌñ gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios na tɨi tum aꞌga, tuꞌ pɨx ɨlhiiꞌñ am gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam guiꞌ nach jaroiꞌ buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ.
Guꞌ dhiꞌm aaꞌ ji na pim miꞌ puiꞌ xi chu daaꞌñchuꞌndaꞌ na jax jum kaiꞌch miꞌ paiꞌ uꞌuan taꞌm na tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios nap jum kaiꞌch: “Jix ja joiꞌndat jap jix bhaiꞌ ja buadaꞌ gu jaꞌtkam sia jaroiꞌ na pɨx, jaꞌp nap jax xim joiꞌndat jix bhaiꞌ buadaꞌ aap dɨɨlh.” Dhiꞌ jɨꞌ noꞌ pim puꞌñi jaꞌk duiñchuꞌ na pim baꞌ bhaan puiꞌ ba ɨlhiiꞌñdhaꞌ na pim miꞌ puiꞌ bhɨichuꞌ na jax jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Guꞌ ji noꞌ pim guꞌ puꞌñi jɨꞌk pɨx jix ja kɨɨgalhiꞌñdhat jix bhaiꞌ ja bua gu jaꞌtkam, jaiꞌ baꞌ tuꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñ japim, cham tuꞌ miꞌ puiꞌ duiñchuꞌndaꞌ pim na jax jaꞌk tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Baꞌ dhiꞌ bhaan bam uaꞌtulhdhaꞌ pim, na guꞌ dai na pim dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ pɨx na pim pu tu buadaꞌ, cham tuꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios. 10 Gu baꞌ noꞌ pim bɨɨx miꞌ puiꞌ tɨi ka duiñchuꞌ na jɨꞌk jax tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ, guꞌ ji noꞌ pimɨt guꞌ miꞌ paiꞌ maaꞌn kap am cham am xi bua, miꞌ pimɨt dho bam uaꞌtulh gɇꞌkam kɨꞌn, jaꞌp ji buusniaꞌ na pim moo pu bɨɨx cham am buaꞌ na jɨꞌk jax tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, sia ku pimɨt guꞌ maaꞌn kap pɨx tɨi cham am bua. 11 Puiꞌ na jax miꞌ paiꞌ maaꞌn kap nap jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios: “Chaꞌp bɨɨmaꞌn boppodaꞌ gu ubii noꞌp cham dhiꞌ bɨɨmaꞌn tɨɨmuiꞌx”, gio jumai kap nap jum kaiꞌch: “Chaꞌp ja kooꞌndaꞌ gu jaꞌtkam.” Baꞌ noꞌ guꞌ gu jaroiꞌ tɨi cham tuꞌ bɨɨmaꞌn boppo gu jumai ubii na cham tuꞌ bɨɨmaꞌn tɨɨmuiꞌx, guꞌ ji noꞌt guꞌ maaꞌn ma mua gu maaꞌnkam, dhiꞌ dho kɨꞌn gɇꞌkam kɨꞌn bam uaꞌtulh, jaꞌp ji buusniaꞌ na pu bɨɨx cham am buaꞌ na jɨꞌk jax tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. 12 Baꞌ aapiꞌm puꞌñi ɨp jiñ jaaduñ, miꞌ pim puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios. Chaꞌpim buam pɨx ka tu ñiokdaꞌ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ, guꞌ jaꞌpji na pim miꞌ puiꞌ xi bhɨichgɨdaꞌ ji, panaas ku moo bar bhaan kaꞌ na paiꞌ dhuuk jam aagiꞌñdhaꞌ gu Dios noꞌ pimɨt miꞌ puiꞌ jii na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ na bhaan jich aagiꞌñ nach jax jaꞌk duñiaꞌ nach baꞌ cham mu jaꞌk bhɨɨyaꞌ nach paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ, piam ku chich guꞌ cham miꞌ puiꞌ jii. 13 Na guꞌ noꞌ pimɨt aapiꞌm cham ja palhbuix ja joiꞌndak gu jaꞌtkam kɨꞌn gu tuꞌ na ja aꞌm jum aaꞌndaꞌ, gu Dios puiꞌ cham jup jam joiꞌndaꞌ aapiꞌm, guꞌ jaꞌpji na jam tulhiiñchudaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, dai na puiꞌ xi jam tɨɨdai na pimɨt cham bhaiꞌ ja duu jix ja joiꞌndak gu jaꞌtkam. Guꞌ baꞌ guiꞌ nam jɨꞌk jix bhaiꞌ ja buimɨi jix ja joiꞌndat gu jaꞌtkam sia jaroiꞌ na pɨx, dhiꞌ dho gi guꞌx bhaiꞌ tu ja jimiaꞌ ji, jix bhaiꞌ ja tɨɨdai ja aichdhaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ na paiꞌp tuꞌiiꞌ.
Gu Santiago nap kaiꞌchdhaꞌ nam aaꞌ nañ puiꞌ xi chu duñiidhaꞌ nañ jax jaꞌk jix biiñak kaꞌ
14 Gio baꞌ noꞌch aach jax kaiꞌch nach bɨɨx jich jujur kɨꞌn jix biiñak kat tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, guꞌ ji noꞌ guꞌ ni jɨꞌx kuch iam puiꞌ xi bua na jax jaꞌk bhaan jix maatɨꞌ nar puiꞌ, pu bar iatdaꞌ kaꞌ dho, pɨx jap kaiꞌchdhaꞌ ich pɨx baꞌ. Baꞌ dhiꞌ pu cham jɨꞌxdhat jich palhbuidhaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk jich aagiꞌñdhaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ na chich cham tuꞌ miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ, sia kuch guꞌ aach yaꞌx baabuiꞌm kaiꞌch xib nach puiꞌ kaiꞌch nach bɨɨx jich jujur kɨꞌn tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, noꞌch guꞌ cham miꞌ puiꞌ bua gu maaxik bhaan na jax jix aaꞌ. 15 Na guꞌ dhiꞌ jaꞌpni jaꞌk ji buusan jia na jax noꞌ maadɨt gu jax chuꞌm jich jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan cham ka biaꞌ gu koiꞌ na tuꞌ jugiaꞌ ni gu jajannulhiꞌñ na tɨ tɨꞌyaꞌ, noꞌ guꞌ puiꞌx dhaapak pɨx ba oirɨ. 16 Baꞌ noꞌ guꞌ maadɨt aapiꞌm mu jimɨɨk jax chɨtda: “Moo gɨt alh joidham jix bhaiꞌ tum jimdaꞌñ jaduuñ tuꞌ na pɨx bhaan, gɇꞌ biaꞌkaꞌ ap gu koiꞌ nap tu kuaꞌdaꞌ, gio gum jajannulh jap gɨt moop tu biaꞌkaꞌ nap tɨ tɨꞌkaꞌ nap baꞌ cham gɨbkaidhaꞌ.” Guꞌ ji noꞌ guꞌ ni jɨꞌx ku pich iam xi onbaiꞌ guiꞌ na tuꞌ aꞌmiram jum aaꞌ nap nɨiꞌñ, ¿tuꞌ gi kɨꞌn jup palhbuidhaꞌ sia kup aap miꞌ joidham tɨi xi chɨtda? 17 Puꞌñi jaꞌk pɨx jup ji busaak baꞌ sia kuñ aañ puiꞌ tɨi xi kaiꞌch nañ bɨɨx jiñ jur kɨꞌn jix biiñak kat tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Pur jaꞌp pɨx kaꞌ baꞌ nañ puiꞌ kaiꞌchdhaꞌ nañ sap pɨk baꞌ tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam noꞌñ guꞌ cham puiꞌ xi bua gu maaxik bhaan na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, puiꞌ ji buusandaꞌ baꞌ nañ pu cham paiꞌ tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam.
18 Jaiñ noꞌ jaroiꞌ jax jum tɨtda mu paiꞌ jim namkɨk: “Na baꞌ aap moo ni jɨꞌx kup iam jix bhaiꞌm duukam xip tu bua na jax jaꞌk jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, na saak aap baꞌ pɨk bɨɨx jum jur kɨꞌn jix biiñak kat tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Aañ iam jix bhaiꞌm duukam jup tu bua ji, sia kuñ cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Puiꞌ kaiꞌchdhaꞌ ap na saak jum aaꞌ nañ bɨɨx jiñ jur kɨꞌn jix biiñak kat tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam na baꞌñ baidhikaꞌ jix dhaam jaꞌk, guꞌ ji na guꞌ ni jɨꞌx kup iam jix bhaiꞌm duukam xip tu bua na jax jix aaꞌ gu Dios na bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ gɨt nap sɨlhkam bɨɨx jum jur kɨꞌn jix biiñak kat miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ. Aañiꞌ ji na baꞌ puiꞌ bam kaiꞌch nañ panaas tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ gu Dios. Tɨɨꞌ nañ guꞌx bhaiꞌm duukam xip tu bua na jax jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ.” 19 ¿Kaꞌ na pim bax maat aa nax ioꞌm jir gɇꞌkam gu Dios gam na daipuꞌ maaꞌn jix jaiꞌch na bɨxchuꞌx aichuꞌn ku pim baꞌ ɨlhiiꞌñ na pim dai puiꞌ pɨx jaꞌk bhaan jix biiñak kat bɨɨx jam jujur kɨꞌn? Chaam ji guꞌñ jaaduñ, na guꞌ dhiꞌ cham pɨk xijai jia nañ tɨ jɨɨgiꞌñdhat jix mat kaꞌ na jax jir tuꞌm kam gu Dios. Sia dho gu jajoꞌk jix maat am na jax jir tuꞌm kam gu Dios, jix maat am ɨp na ja tulhiiñchudaꞌ gatuuk, baꞌ tɨix chotdon am xib, nam guꞌx maat nam jum tulhiiñaꞌ. 20 Moo pim siamri jam jujur xi biaꞌkat xim gaꞌngadaꞌ na jax pɨk jaꞌk jix aaꞌ gu Dios na pim tuiꞌñgɨdaꞌ, jam moom am japim xi baapsai dhiꞌ nañ jɨꞌk jax jam tɨtda. Na guꞌ kaiꞌñkam puiꞌ pɨx cham tuꞌ kɨꞌn jup jam palhbuidhaꞌ sia pim aapiꞌm tɨi bɨɨx jam jujur kɨꞌn jix biiñak kat tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, noꞌ guꞌ ni jɨꞌx ku pim iam jix bhaiꞌm duukam xip tu bua ja bui gu jaꞌtkam na jax jaꞌk jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, pur jaꞌp pɨx kaꞌ baꞌ na pim puiꞌm tɨɨtɨꞌndaꞌ na pim jir jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham. 21 ¿Jax japim gi bax maat nat tu jii bɨjɨk guch boxii kat Abraam? Jaiñ nat tɨi pup makgɨrxi gu Dios gu maraaꞌn Isaak, sia ku daipuꞌ maaꞌn tu mar. Baꞌ joidham jix kɨɨgalh gu Dios, na guꞌx maat na dhiꞌ joidham tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ. 22 ¿Jia na guꞌ guiꞌ tuꞌ sɨlhkam bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn jix biiñak kat tɨ jɨɨgiꞌñdhat buiñor gu Dios? Tɨɨꞌ na guꞌ moo miꞌ puiꞌ xi chu buidhaꞌ na jɨꞌk jax tɨɨdaidhaꞌ, jix bhaiꞌm duukam xip tu buadaꞌ gu maaxik bhaan, cham tuꞌ na daipuꞌ bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn jix biiñak kat tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ pɨx buiñor gu Dios. Dhiꞌ jɨꞌ ji baꞌ bhaan ba matgir na tuꞌ sɨlhkam tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ jimdat na jax jaꞌk moox aaꞌ. 23 Pui dho miꞌ paiꞌ tu uaꞌñix uꞌuan taꞌm dhiꞌ nat jax tu duuk gux boxii kat Abraam, miꞌ na paiꞌ tu uaꞌñix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios nap jum kaiꞌch: “Gu Dios jix ioꞌm jix kɨɨgalhdhak gu Abraam, nat guꞌ bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn tɨjɨɨꞌñdhat miꞌ puiꞌ tu dunaak na jɨꞌk jax tɨɨdaidhaꞌ.” Puiꞌ jaꞌk jam baꞌ pup jix maat gu jaꞌtkam na sap gu Abraam gio gu Dios maap jix bhaiꞌm daaꞌ am, nam guꞌ maap maaꞌn ñiꞌook jup duuk.
24 Dho jaiñ nat jax jaꞌk tu jii guch boxii kat Abraam. Puꞌñi ɨp baꞌ aach xib, jum aaꞌ nach jix bhaiꞌm duukam xip tu buadaꞌ gu yaꞌ maaxik bhaan na jax jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ, gio baꞌ nach puꞌñi bɨɨx jich jujur kɨꞌn xi chɨ jɨɨꞌñdhat buiñor, na baꞌ gu Dios puiꞌ bach ɨlhiiꞌñdhaꞌ nach tuꞌ sɨlhkam miꞌ puiꞌ ba duiñchuꞌ na jax jix aaꞌ, baꞌx kɨkɨɨꞌ jaꞌtkam bach biaꞌkaꞌ. 25 Gio jaꞌpni ɨp nat jax tu jii bɨjɨk guiꞌ na Raab tɨɨgich nar ganaiꞌ pɨx kat. Tɨɨꞌ nat joidham jix kɨɨgalh ɨp puiꞌ gu Dios nat bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn tɨ jɨɨgiꞌñdhak buiñor jix bhaiꞌ ja duu nat ja palhbuidhak ja tɨbiaptuda gu gook jaꞌtkam nat mu ja joot gu Josue. Gio buimgidhak nat xiaꞌ na mɨt giop ba jii, nat jaꞌp jaꞌk gabɨɨlh ja joot nam bhɨɨyaꞌ, cham tuꞌ mi gɇꞌ boi chaꞌm nam sap baꞌ cham ja tɨgiaꞌ gu miꞌ oiꞌñkam. 26 Aach puꞌñi jaꞌk jich aꞌm jup jum aaꞌ nach xi chu buadaꞌ noꞌch baabuiꞌ sɨlhkam miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ gu Dios. Na guꞌ noꞌch cham pu bua, pur jaꞌp pɨx kaꞌ siach tɨi puiꞌch tɨɨtɨꞌ nach jir jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham. Jaꞌpni na jax baꞌ jia gu maaꞌnkam na guꞌ muukix kaꞌ noꞌ cham bhaan kap tuiꞌdhiꞌ gu iiꞌmdagaꞌn, dai noꞌ bhaan jup tuiꞌdhiꞌ na baꞌ duakaꞌ.