3
Gu Santiago nap kaiꞌchdhaꞌ na cham jir am nach giilhim pɨx tu ñiokdaꞌ
Moo pim alh jix bhaiꞌñ jaaduñ, chaꞌpim bɨɨx pɨx jix aaꞌndaꞌ na pim bɨɨpɨꞌ dɨr guꞌkat ja aagiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, na guꞌ dhiꞌ cham tuꞌr jaaxmadaꞌ. Jum aaꞌ guꞌ nañ bɨɨpɨꞌ jix bhaiꞌx mat kaꞌ gio baꞌ nañ miꞌ puiꞌ xi jimdaꞌ na jax pɨk jaꞌk moox aaꞌ gu Dios nañ baꞌ bar pu chuꞌm kaꞌ, nañ baꞌ guꞌ cham maakam pɨx ja aagiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham. Na guꞌ noꞌñ miꞌ paiꞌ maakam pɨx ja aagiꞌñ, noꞌ guꞌ cham tuꞌ puiꞌ kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, dhiꞌ ñich dho bhaan gɇꞌkam kɨꞌn bañ uaꞌtulh buiñor, baꞌ dai na bañ chulhiiñchudaꞌ. Na guꞌ tuꞌ nañ pɨx bhaan bañ uaꞌtulhdhaꞌ sia tuꞌ palhɨɨp jup jum duukam mi jaꞌp noꞌñ cham bhaiꞌ maat, sia noꞌ ñich miꞌ paiꞌ maakam pɨx tɨi na cham puiꞌ tum ñiok, dhiꞌ kɨꞌn jañich dho pu bañ uaꞌtulh buiñor gu Dios. Na guꞌ dhiꞌ bɨɨpɨꞌm aaꞌ nañ jix bhaiꞌ tu ñiokdaꞌ nañ baꞌ ɨlhiiꞌñdhaꞌ nañ aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios, nañ cham tuꞌ giilhim ka tu ñiokdaꞌ na jax cham jir am na cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Dhiꞌ pɨx noꞌñ puꞌñi jaꞌk ba duiñchuꞌ, cham jɨꞌxdhat puiꞌ ka tu duñiaꞌ dhiñ chuukuꞌ na dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ nar jix buam jum duukam, na guꞌ jaꞌp ji buusniaꞌ nañ miꞌ bhɨichdhatgɨdaꞌ na paiꞌ jax jir am. Jaꞌpni na jax baꞌ jia gu kabai piam gu tuꞌ maachuꞌ, nañ guꞌ bhaiꞌ xi baaxdhai chiñiꞌram gu piriiñ noꞌ ñich paiꞌ ba jii nañ baꞌ kɨꞌn sɨlh bhɨichdhatgɨdaꞌ paiꞌ nañ jaꞌk jimdaꞌ, gam nañ kɨꞌn kɨksaidhaꞌ gammɨjɨ bɨɨx boi noꞌñ bax chɨmñim. Na guꞌ noꞌ cham tu piriiñchuꞌ, gammɨjɨ pup jimdaꞌ paiꞌ na jaꞌk ɨlhiiꞌñdhaꞌ dɨɨlh. Gio jaꞌpni ɨp na jax gu gɇꞌgɇr kaknub na mu jaꞌp bhaan tum oirɨ gɇꞌ suudaiꞌ dhaam. Jaiñ jir ɨꞌlhich gu uꞌuux nam kɨꞌn palhɨɨp jax xi chu bhiijidhaꞌ guiꞌ nam bha daraichgɨdaꞌ, sɨlh ja bhɨichdhatgɨdaꞌ am paiꞌ nam jaꞌk ɨlhiiꞌñdhaꞌ sia ku guꞌ jax jir gɇꞌgɇr gu kaknub, gio sia jax jix ioꞌm jix jɨbɨɨr. Puꞌñi pɨx jup ji buusan dhiñ ñɨɨn na yɨjɨ kɨɨk jiñ chiñ am, jir ɨlhiꞌch jup jum duukam tɨi na palhɨɨp jaꞌp joiñdhaꞌ nañ baꞌ tu aꞌgadaꞌ. Guꞌ ji na guꞌ dhiꞌ baꞌ pɨk jix ioꞌm xi chu xi bua na paiꞌ dhuuk muiꞌ ji ñokiaꞌ, jaꞌp na jax gu tai noꞌt palhɨɨp mi jaꞌp paiꞌ gɨi nax chɨ mɨidhaꞌ, pu giilhim jɨꞌx na gɇꞌ tɨ mɨɨyaꞌ paiꞌ na juugɨt jix chɨ mɨidhaꞌ kaꞌ. Dhiñ ñɨɨn na yɨjɨ kɨɨk jiñ chiñ am, puꞌñip ji buusan na jax gu tai, na guꞌ na paiꞌ dhuuk bhaiꞌ ji joñiaꞌ, jix bhaaiꞌ na giilhim tɨꞌyaꞌ na jax cham puiꞌ tum ñiok na sia gu Dios cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Aañ baꞌ bhaiꞌñ aꞌm ji jimiaꞌ gu uaꞌtulhdharaꞌ na paiꞌ dhuuk puꞌñi giilhim tɨꞌyaꞌ dhiñ ñɨɨn bɨnkam guñ chiñ noꞌñ cham sooꞌmchulhiꞌñ, na guꞌ nañ jax ba kaiꞌch, na kaiꞌñkam dhiñ ñɨɨn puiꞌ ji buusan na jax gu tai. Baꞌ na paiꞌ dhuuk giilhim tɨꞌyaꞌ, jaꞌp ji buusniaꞌ na bhaiꞌ pu ji mɨɨyaꞌ bɨɨx dhiñ chuukuꞌ, na guꞌñ aꞌm ba jimiaꞌ gu uaꞌtulhdharaꞌ. Ku guꞌ dhiꞌ mummu kat jup jum kaiꞌch ji na paiꞌ cham tutkɨ gu tai nañ pu ba mɨɨjidhat jup tuiꞌkaꞌ nañ paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jiñ chulhiiñdhaꞌ, dhiñ ñɨɨn na tuꞌm daꞌp duñiaꞌ noꞌñ cham sooꞌmchulhiꞌñ. Ku baꞌ guꞌ chi na guꞌx xijai nañ baꞌ sooꞌmchulhdhaꞌ noꞌ jax jix chɨꞌiim, cham puiꞌ na jax gu jaroiꞌ noꞌx ja sasoiꞌntam gu jɨꞌngiarum sasoiꞌ, puiꞌ na jax gu uꞌjiꞌ, piam gu kookoꞌ, piam gu maapiꞌñ, piam sia jax chuꞌm, daipuꞌ na ja daꞌngɨi ja mamaansutdai ja mamtuxdhaꞌ jax ña ɨlhiiꞌñdhaꞌ, puiꞌ jaꞌk machiaꞌ am. Guꞌ matgam dhiñ ñɨɨn gio dhiñ chiñ chi guꞌ moox xijai ji nañ aaꞌñdhaꞌ gio nañ sooꞌmchulhdhaꞌ na jax jup ɨlhiiꞌñdhaꞌ, jaꞌpji na pu tɨꞌyaꞌ na jax jup jix chɨꞌiim kaꞌ, na guꞌ dhiꞌ cham tuꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam bak. Dhiꞌ jaꞌp ji buusan ji na bhaan dɨr jum gɨgɨꞌlhiꞌñ dai gu tuꞌ nax ioꞌm jix maimdaꞌ. Jaiñ guꞌ dhiñ ñɨɨn gio dhiñ chiñ jañ kɨꞌn pɨx jup gɇꞌkamtuꞌndaꞌ tɨi gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ nax dhaam jup tuꞌiiꞌ, guꞌ ji nañ guꞌ dhiꞌ kɨꞌn pɨx giilhim jup ja tɨɨdaꞌ gu jaiꞌ jaꞌtkam nañ jix maat nat Dios jup ja duu, na saak jir pu chuꞌm am ɨp na dɨɨlh, na jax aaꞌ kuñ pu ja tɨtdaimɨi nañ jax ɨlhiiꞌñ na cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. 10 ¿Jax baꞌ jaꞌk jup tuꞌiiꞌ dhiꞌñ jaaduñ nach baꞌ guꞌ dhich chiichiñ kɨꞌn pɨx jup gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gu Dios gio baꞌ moo nach giilhim jup ja tɨtdadaꞌ gu jaꞌtkam na jax aaꞌ? Panaas guꞌ moo dhiꞌ cham tuꞌ am gɨꞌnsɨ ji gu puiꞌ jiñ jaaduñ. 11 Na guꞌ dhiꞌ jaꞌpni jia na jax baꞌ paiꞌ noꞌ dɨɨbon gu suudaiꞌ, ¿paa pim duuk nɨiꞌñ na jɨꞌx jix iꞌoob miꞌ dhɨr jup ba buan, jɨꞌx baꞌ moox xibuꞌ? ¿Jia na guꞌ cham? 12 Gio jaꞌpni ɨp na jax gu iigɨx, na guꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ turaasno iibhaiꞌñchaꞌ, nix chuꞌ gu uubas ku cham jɨꞌxdhaꞌ iigɨx iibhaiꞌñchaꞌ, na guꞌ cham tuꞌr pu chuꞌm kaꞌ gu toonaꞌn. Puꞌñi ɨp baꞌ dhiꞌñ jaaduñ, aañ cham paiꞌ dhuuk tɨ nɨiꞌñ ji paiꞌ na dɨɨbon gu suudaiꞌ na jɨꞌx jix xibuꞌ miꞌ dhɨr jup ba buandaꞌ, jɨꞌx baꞌ moox iꞌoob ɨp.
Nañ jax jaꞌk tu jimdaꞌ noꞌñ sɨlhkam jix bhaiꞌ bax maat na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios
13 Noꞌ jaroiꞌ maadɨt jix bhaiꞌ bax maat na jax pɨk jaꞌk moox aaꞌ gu Dios na tuiꞌñgɨdaꞌ, jum aaꞌ nar jix bhaiꞌkam kaꞌ gio nax bhaiꞌ xi chu jimdaꞌ ja bui gu jaiꞌ, na baꞌ dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na sɨlhkam jix bhaiꞌ bax maat gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Baꞌx ioꞌm pɨx bhaiꞌ ji maachidhaꞌ noꞌ puiꞌ jaꞌk duiñchuꞌ. 14 Guꞌ ji noꞌ guꞌ dai gɇꞌkam jum taatɨt naiꞌx ja bhaamkiꞌñ gu jaiꞌ na puiꞌ jim aagɨt nax ioꞌm jix chu maat sia tuꞌ na pɨx, gam sia na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios, cham tuꞌr diꞌ kaꞌ gu matdaꞌ guiꞌ na Dios tu maak. 15 Na guꞌ guiꞌ cham tuꞌ pu chuꞌm tu maak jia gu matdaꞌ na baꞌ gu jaroiꞌ kɨꞌn gɇꞌkam jim taatɨt naiꞌx ja bhaamkiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam na palhɨɨp bar jix aixkam. Guꞌ dhiꞌ yaꞌ kam pɨx ji dhi oiꞌñgaꞌn na bhaan jup tuiꞌñgɨdaꞌ gu matdaꞌ gu jaroiꞌ na puꞌñi jaꞌk pɨx jir tuꞌm kaꞌ na jax jaꞌk jurtuꞌnkaꞌ pɨx gu jaꞌook, puiꞌ ku baꞌ gɇꞌkam jim taatɨt naiꞌ pɨx jix chu bhaamkiꞌñdhaꞌ. 16 Paiꞌ noꞌm muiꞌ jaiꞌch gu pu chuꞌm gu jaꞌtkam, gammɨjɨ pɨx jum daaꞌngichgɨdaꞌ am tuꞌ na pɨx bhaan nam xim jɨjɨɨgak kat kɨꞌn gu tuꞌ nam biaꞌkaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn. Jum kooꞌndaꞌ am jaiꞌ, jaiꞌ baꞌ nam jum kokdadat jum koꞌktolhiꞌñdhaꞌ, gammɨjɨ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. 17 Matgam guꞌ guiꞌ nam moo tuꞌ sɨlhkam bax maat na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios nam tuiꞌñgɨdaꞌ, nat ba ja tajaañ gu matdagaꞌn, miꞌ puiꞌ ji nam xi jiimdaꞌ na jax jaꞌk jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Cham paiꞌ tuꞌ bhaan jum uaꞌtulhiꞌñdhaꞌ am, ni kum cham paiꞌ dhuuk tuꞌ kɨꞌn ja bhaamkiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam, dai ji nam jir jix bhabhaiꞌkam kat jix bhaiꞌ ja tɨtdadaꞌ, gio baꞌ nam jix ja joiꞌmdat ja palhbuiꞌñdhaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan. Dhiꞌ jɨꞌ ji na baꞌ puiꞌ bam kaiꞌch nam sɨlhkam jix maatɨt miꞌ puiꞌ ba bhɨichuꞌ na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios noꞌm puꞌñir jix bhabhaiꞌkam sia jaroiꞌ na pɨx buiñor. 18 Baꞌ gu jɨꞌk nam puꞌñi jix maatɨt gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios jix bhaiꞌ pɨx ja tɨtdaꞌ gu jaꞌtkam, nam cham paiꞌ dhuuk tuꞌ kɨꞌn ja kokda, dhiꞌ jaꞌp ji buusniaꞌ nam jix kɨɨꞌp jum duukam ja aꞌm tɨ ɨs gu jaꞌtkam. Puiꞌ na jax nam jax jaꞌk dui cham tuꞌ bhaan jax ji kaiꞌchɨt tu oiꞌñkaꞌ, ni kum cham paiꞌ dhuuk tuꞌ kɨꞌn jum kokdadaꞌ, dai ji nam jix jɨjɨkgɨm jix bhaiꞌm taatɨt miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios.