4
Gu Santiago nap kaiꞌchdhaꞌ na cham jir am nach bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ gu tuꞌ yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn
¿Paa pim dɨr ɨlhiiꞌñ nam gɨgɨꞌlhiꞌñ gu bhaamdaꞌ na pim baꞌ ba jim ñiñiokboixdhaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan gam na pim ba jim koodaꞌ? Dho bhaiꞌ dhɨr jam jujur am bhaan na pim bɨɨx aixim jix chu duñiik kaꞌ na tuꞌ cham jum aagaidhaꞌ, gam na pim bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ gu tuꞌ yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn. Tɨix aaꞌndaꞌ pim na pim jaiꞌp biaꞌkaꞌ gu tuꞌ na pim nɨiꞌñxiꞌñkaꞌ na biaꞌ gu jumai. Jɨꞌx japim tɨi bax chu kokdak kaꞌ, piam ku pim bax muꞌaam kaꞌ gu jaroiꞌ na pim baꞌ puꞌñi duuji ba biaꞌkaꞌ gɨt gu tuꞌ na pim jix aaꞌndaꞌ na pim biaꞌkaꞌ. Guꞌ ji na guꞌ cham, na guꞌ ni jɨꞌx ku pim soiꞌm ɨlhdhat jup xi chaandaꞌ gu Dios na jam makiaꞌ, dai na pim puꞌñix bhaamut ja tɨꞌñchokaꞌ gu jaiꞌ, gam na pim jix ja jɨɨgak kaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan. Gio ji na guꞌ sia ku pim tɨi taan gu Dios na jam makiaꞌ gu tuꞌ na pim jix aaꞌndaꞌ na pim biaꞌkaꞌ, cham tuꞌp jam maakdaꞌ, na guꞌx bhaiꞌx maat kaꞌ na pim bhaan pɨx gɇꞌgɇrkam jum taat kaꞌ gio na pim kɨꞌn bɨɨx aixim jix chu duñiik kaꞌ na jax jaꞌk cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ, cham tuꞌ na pim kɨꞌn jix bhaiꞌm duukam jup tu buadaꞌ. Jaꞌp japim pɨx ba ji buan jiñ jaaduñ na jax gu jax chuꞌm ubii noꞌ tɨi bɨɨmaꞌn tɨɨmuiꞌx maaꞌn gu chioꞌñ, noꞌ guꞌ jumai bɨɨmaꞌn boppo. Dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam cham tuꞌ ja kɨɨgalhiꞌñ gu Dios, na pim guꞌx maat na gu jaroiꞌ noꞌ puꞌñi pɨx jaꞌk tu jim, noꞌ dai bɨɨx aixim tu bua na jax cham jir am, cham tuꞌ bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios, jir kɨꞌdargaꞌn kaꞌ pɨx, na guꞌ cham miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax jix aaꞌ. Na guꞌp jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ nax ioꞌm xich joiꞌndat xich dhaꞌ aach, nat guꞌ tɨich aꞌm ba tajaa gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ nach baꞌ kaichgɨt miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ gɨt na jax jix aaꞌ, cham tuꞌ nach maakam tu buidhaꞌ. Jumai kap jup jum kaiꞌch ɨp gu ñioꞌkiꞌñ na sap jix kɨɨgalhdhat jix joiꞌgɨꞌndaꞌ gu Dios gu jaroiꞌ na gampaiꞌ pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ, guꞌ baꞌ guiꞌ na gɇꞌkam jum taat kaꞌ, gampaiꞌ pɨx biaꞌkaꞌ, ni ku cham kɨɨgalhiꞌñdhaꞌ. Baꞌ aañ jam guguuxiꞌñ jiñ jaaduñ na pim muiꞌ xix biiñak kaꞌ buiñor gu Dios bɨɨx jam jujur kɨꞌn. Chaꞌpim mu jaꞌk kɇɇkɇꞌ gu jaꞌook. Xi ñiokdhai pim bhaankamuꞌn guch Xoiꞌkam, ka na guꞌ pu jimiññolhiaꞌ, baꞌ cham tuꞌ maakam ka jam jurtuꞌnkaꞌ. Soiꞌ pim bam ɨlhdhaꞌ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ na baꞌ xi jam joiꞌndai gio jam aꞌm jup ba tɨ nɨidhidhaꞌ. Jaꞌp ji buusniaꞌ na pim jix bhaiꞌ bam iꞌkoimdhaꞌ gio na pim ba uanaꞌ gu jam jujur, na guꞌ ba tu jam uañdhaꞌ gu Dios noꞌ pimɨt soiꞌm ɨlhdhak puiꞌ ba tɨɨꞌn na pim cham puiꞌ ka tuiꞌkaꞌ, sia ku pim guꞌ puiꞌ tɨi kam aagɨt na pim bɨɨx gok kap jup tuiꞌkaꞌ gɨt, puiꞌ na jax na pim kaichgɨdaꞌ gu Dios gio baꞌ na pim puꞌñi bɨɨx aixim tu buadaꞌ gɨt na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Na guꞌ cham kɨɨgalhiꞌñ gu Dios gu puiꞌ jaꞌk, guꞌ ji na pim soiꞌ pɨx bam ɨlhiiꞌñdhaꞌ yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk. Chaꞌpim jix bhaiꞌm taatɨt ka jɨɨmdaꞌ, ni na pim gɇꞌgɇrkam jum taat kaꞌ, jaꞌpji na pim soiꞌm ɨlhdhat ba suandaꞌ ji puiꞌ xim aagɨt na pim gɇꞌkam kɨꞌn cham am buatuꞌ gu puiꞌ na pim jax jaꞌk tu jim. 10 Gio na pim gampaiꞌ pɨx bam ɨlhiiꞌñdhaꞌ buiñor gu Dios, cham tuꞌ na pim bhaan ka tɨtɨɨꞌñchokaꞌ gu tuꞌ yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, na baꞌ miꞌ dhɨr puꞌñi xi jam joiꞌndai gio jam aꞌm jup ba tɨ nɨidhidhaꞌ, gam na ba jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan.
Gu Santiago nap kaiꞌchdhaꞌ na cham jir am nach pu tɨɨdaꞌ guch jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan na cham tuꞌ miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ
11 Gio jaꞌpniñ baꞌ moo tɨip kaiꞌchɨt jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, na pim gɨt cham tuꞌ bhaan jax ji kaiꞌchɨt tu oiꞌñkaꞌ. Chaꞌpim jum aꞌaꞌgat, gio na cham jir am na pim jax tɨɨdaꞌ gu jax chuꞌm jich jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan na cham tuꞌ miꞌ puiꞌ jim na jax tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Nap guꞌ cham tuꞌ dhiꞌ pu chuꞌm kɨꞌn daaxix kaꞌñ jaduuñ nap miꞌ dhɨr ja aagiꞌñdhaꞌ gu jaiꞌ noꞌm miꞌ puiꞌ jiim kaꞌ baꞌ cham, jaꞌpji nap miꞌ puiꞌ xi jimdaꞌ aap dɨɨlh cham tuꞌp jum buixdhat nam jax jaꞌk jup tuiꞌñgɨdaꞌ gu jaiꞌ. Na guꞌ noꞌp puꞌñi jaꞌk duiñchuꞌ, puiꞌr jum duukam kaꞌ nap gɇꞌkam jum taat, cham tuꞌ nap miꞌ puiꞌ jim na jax jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. 12 Na guꞌ dai gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ jix maat na jaroiꞌ miꞌ puiꞌ jimchuꞌ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gio na jaroiꞌ cham tuꞌ miꞌ puiꞌ jim. Guiꞌ baꞌ dɨɨlh ja aaꞌñdhai na mɨt paiꞌ cham am bua ja tulhiiñchudaꞌ gatuuk gu jɨꞌk nam cham miꞌ puiꞌ jimiaꞌ. Guꞌ baꞌ gu jɨꞌk nam miꞌ puiꞌ jimiaꞌ, dai na ba ja baidhikaꞌx dhaam na paiꞌp tuꞌiiꞌ. Jaꞌpni jaꞌk dhiꞌñ jaaduñ, baꞌ cham bhaaiꞌ nach aach moo jax jup ja tɨtdadaꞌ guch jaaduñ nam cham miꞌ puiꞌ jiim, nach guꞌ cham pu chuꞌm kɨꞌn dalhxix kaꞌ. Jaꞌpji aach dɨɨlh nach miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ nax ioꞌm jum aaꞌ.
Gu Santiago nap kaiꞌchdhaꞌ na cham bhaaiꞌ nach dɨɨlh gɇꞌgɇrkam jich chaatɨt pux chu duñiik kaꞌ nach dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ
13 Jix bhaiꞌ pim xiñ kaayaꞌ aapiꞌm na pim joidham tɨ ɨlhdhat jup kaiꞌchdhaꞌ: “Maik jach tu juanpuꞌ mummu jaꞌp na jax jix bhaiꞌ tum namkiꞌñ. Maaꞌn oidhaꞌch mu juruuñdhaꞌ, joidham jach muiꞌ xi maiꞌchɨi gu tuumiñ bhaiꞌp ba jimiaꞌ, tuꞌ gi. Jaꞌxñich moo gamaiꞌ ji jimiaꞌ piam kabuimuk, xi chu bhiiñorai ich gu tuꞌ nach tu gaꞌraidhaꞌ nach baꞌx ioꞌm muiꞌ maiꞌchiaꞌ gu tuumiñ.” 14 Jaiñ guꞌ ni ku pim jix mat kaꞌ na tuꞌ jax jam duñiidhaꞌ gu miꞌ jotmodaꞌ, sia ku pim aapiꞌm joidham tɨi tɨ ɨlhiiꞌñ na pim tu duñiaꞌ. Pu cham mat kaꞌ pim noꞌ pim moo puiꞌp ka duduakaꞌ buimgidhak kaꞌ baꞌ guꞌ cham, guiꞌ dho ji nach guꞌ cham tuꞌ gammɨjɨ joodaip jich dhuukat yaꞌ paiꞌ darkaꞌ. Jax dhui nach guꞌ aach jaꞌpni pɨx ji buan na jax gu jikoom na mu jaꞌp sɇꞌkaꞌ kabuimuk jaꞌk. Alhio pɨx miꞌ puiꞌ tuiꞌkaꞌ, na paiꞌ dhuuk bhaiꞌ ji chu juukaꞌ pɨx cham paiꞌ matgilhiaꞌ. 15 Guꞌ dhiꞌ bɨɨpɨꞌm aaꞌ ji nach jix biiñak kaꞌ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ guiꞌ na jaroiꞌch chaiñbuiꞌñ gu iiꞌmdaꞌ nach kɨꞌn dudua. Jaꞌpjani nach kaiꞌchdhaꞌ noꞌch jax jup ɨlhiiꞌñ: “Mooñ jaꞌpni tu duñiaꞌ kabuimuk gio jaꞌpni, noꞌ moo puiꞌ jaꞌk jup jix aaꞌndaꞌ gɨt dho ji guch Gɨꞌkoraꞌ na jaroiꞌch palhbuiꞌñ bɨɨx aixim bhaan.” 16 Guꞌ ji na guꞌ aapiꞌm dɨɨlh pɨx gɇꞌgɇrkam jim taatɨt bɨɨx aixim jum aaꞌndaꞌ na pim tu duñiaꞌ, ni jɨꞌx ku pim iam jix biiñak kat buiñor gu Dios. Dhiꞌ puꞌñi chuutuꞌm gu jaꞌtkam, cham tuꞌ ja kɨɨgalhiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ, na guꞌ cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ noꞌm dɨɨlh gɇꞌgɇrkam jum taat. 17 Puꞌñi jaꞌk jañ dho baꞌ pɨx jam tɨtdañ jaaduñ, jam guguuxiꞌñ iñ na pim siamri miꞌ puiꞌ xi jiimɨt na jax jaꞌk jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ. Na guꞌ moop jir uaꞌtulhdharaꞌ ji bo noꞌch aach jaꞌp xi dhuukat na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios maakam tu buim, noꞌch guꞌ tɨix maat na jax jaꞌk jix aaꞌ.