5
Nam jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ guiꞌ nam jir jix chutumñigam
Baꞌ aapiꞌm na pim jir jix chutumñigam, soiꞌ pim bam ɨlhdhaꞌ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ, na guꞌ bam aajim na paiꞌ dhuuk cham bhaiꞌ tu jam jimiaꞌ. Chaꞌpim mu jaꞌk bhaan ka jujurtɨkaꞌ gu tuꞌ na pim biaꞌ na pim kɨꞌn jir jix chutumñigam, na guꞌ dhiꞌ jaꞌp ji buusan na bax dhɨbaalh, na pu cham tuꞌ ka bhaiꞌ. Gio dhi jam jajannulh jix dhaꞌram namkɨm na pim tɨ tɨꞌ, puiꞌ cham tuꞌp ka bhaiꞌ, na guꞌ jaꞌp jup ji buusan na ampɨx bam bhɨɨ nax ioꞌm bax dhɨbaalh. Gux uam totbikdam gio gux chua totbikdam na pim biaꞌ nax ioꞌm jix dhaꞌram namɨɨk, jaꞌp ji buusan nax ioꞌm jix kuukum pɨx baꞌ gam na bax konbiꞌñ, na guꞌ pur cham tuꞌ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ, sia ku guꞌ panaas jix ioꞌm jix dhaꞌram namɨɨk na pim puiꞌ xim aaꞌ. Aapiꞌm chi guꞌ jaꞌp jum aaꞌ na pim puiꞌ pɨx jup jimiaꞌ jix dhaam jaꞌk sia ku pim jaꞌx ji chɨ kɨɨsaim na pim jumpadaim dhix dhaꞌram namkɨm xib na yaꞌ bar miaꞌn na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ. Jaꞌkbuiꞌ kat jaꞌp ji buusniaꞌ ji na dhiꞌ baꞌ mu jaꞌk xi jam iabuꞌ tai chɨr na paiꞌ cham tutkɨ, na guꞌ dhiꞌ bhaan jam tulhiiñchudaꞌ gu Dios na pim dai jumpadim gux dhaꞌram namkɨm, iam guꞌ miꞌ puiꞌp ba ji jii pimɨt na jax jix aaꞌ na pim baꞌ puꞌñi duuji jimiaꞌ gɨt buiñor. Daman gu jam tujuandam tuk japim puiꞌ pu cham ja namkidhaꞌ paiꞌjɨ, sia kum alh tɨix bhaiꞌ bua nam jam ɨxiiꞌñdhaꞌ gio nam tu ordaꞌ. Tuꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñdhaꞌ pim, ni jɨꞌx ku pim jix ja joiꞌgɨꞌndaꞌ. Ku baꞌ guꞌ na guꞌ gu Dios jix bhaiꞌ ja kɇɇ nam gɇꞌkam kɨꞌn tɨi soiꞌm ɨlhiiꞌñ buiñor na pim ja tulhiiñchuꞌn, guiꞌ baꞌ dɨɨlh jup bax maat na jax dhui ja palhbuidhaꞌ, sia ku pim guꞌ aapiꞌm cham tuꞌp jum buixdhat gɇꞌgɇrkam jum taatɨt bɨɨx aixim tu bua na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ, dai guꞌ na pim bɨɨx aixim tu bua na pim dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñ. Jaꞌp ji buusan na pim jum giiꞌñchudaim na baꞌ miꞌ dhɨr jaꞌp tu jam doodaꞌ na jax gu sasoiꞌ nam ja giiꞌñchudat ja koodat ja kuaꞌdaꞌ, na pimɨt guꞌ gɇꞌ bam uaꞌtulh na pimɨt bɨɨx ja tulhiiñchudak ba ja koi guiꞌ nam cham tuꞌ bhaan kuiñcha biaꞌkat.
Gu Santiago nap kaiꞌchdhaꞌ nach sap cham jax jich aagɨt tɨ nɨɨrkaꞌ na paiꞌ dhuuk bha jim guch Xoiꞌkam
Aapiꞌm moo cham tuꞌ bhaan jax jim aagɨt tɨ nɨɨrkaꞌñ jaduuñ janoꞌ na paiꞌ dhuuk bha jim guch Xoiꞌkam, Dios japim pɨx buiñor jix biiñak kaꞌ cham jim oꞌjolhdhat. Jaꞌpni na jax baꞌ gu jaroiꞌ noꞌt tɨ ɨi, na guꞌ soiꞌ pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ na baꞌ bha duukdaꞌ na kɨꞌn tu kaibhaidhaꞌ, miꞌ dhɨr baꞌ tɨ nɨɨrdaꞌ na paiꞌ kabkaꞌ na baꞌ pɨk ba tu oraaꞌ, cham tuꞌ gu miꞌ jotmodaꞌ nax aaꞌndaꞌ na gɨt ba tu oraaꞌ. Aapiꞌm puꞌñi ɨp jiñ jaaduñ, chaꞌpim jax jum aaꞌndaꞌ na cham ob paiꞌ aajim guch Xoiꞌkam na pim tɨi xi chɨ nɨɨra, Dios japim pɨx buiñor jix biiñak kaꞌ cham jax jim aagɨt nañ jax ba jam tɨtda. Pu ka na guꞌ jootom yaꞌ pɨx ba kɨɨkaꞌ cham jum ɨlhdham, dai ji nach cham oodat pɨx am tɨ nɨɨrdaꞌ. Aapiꞌm jix bhaiꞌ xi chu jimdaꞌ dai. Chaꞌpim bɨɨx aixim jum iꞌiattulhdhat jum ñiñiokboixiꞌñdhaꞌ, ni ku pim cham jum bhabhaakuiꞌñdhaꞌ, na baꞌ guꞌ cham puiꞌ jam tɨɨdai jam tulhiiñchudaꞌ guch Xoiꞌkam noꞌt yaꞌ ba ai. Na guꞌ noꞌ pim aapiꞌm puꞌñi jaꞌk pɨx tu jim, puiꞌ ji jam tɨɨdaꞌ na pim dhiꞌ bhaan kuiñcha biaꞌ, puiꞌ jam tɨɨdaꞌ na pimɨt dhiꞌ bhaan cham tuꞌ miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ, baꞌ dai na ba jam tulhiiñchudaꞌ. Alh moo cham jɨꞌx ka mɨɨkidhaꞌ ji guꞌ na yaꞌ pɨx ba aayaꞌ guch Xoiꞌkam, am bha miaꞌn bam kɨisap ji guꞌ na bhaiꞌ bar jimdam. 10 Aapiꞌm guꞌ miꞌ puiꞌ xi jiimdat ji na jax jix aaꞌ jix biiñak kaꞌ buiñor, chaꞌpim jax jim aagɨt sia ku jax giilhim cham bhaiꞌ tu jam jim xib bɨɨx aixim bhaan. Miꞌ pim puiꞌ xi chu daaꞌñchuꞌndaꞌ nat jax tu ja jii guiꞌ nam bɨjɨk ya jaꞌp bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk guch Gɨꞌkoraꞌ nam puꞌñi giilhim jum tulhiiñaimɨk bɨɨx aixim bhaan nam tɨi tu aꞌgadaꞌ gu ñioꞌkiꞌñ. 11 Aapiꞌm baꞌ puꞌñi ɨp, na guꞌ aach nach jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, gammɨjɨ jich aꞌm tɨ nɨidhidhat jich palhbuiꞌñchuꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ nach baꞌ gammɨjɨx bhaiꞌch chaatɨt jix jɨjɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌ guch iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan, sia kuch puꞌñi bɨɨx aixim bhaan jich chulhiiñ. ¿Jax japim gi bax maat nat tu jii bɨjɨk guiꞌ na Job tɨɨgich? Jaiñ nat giilhim jum tulhii bɨɨx aixim bhaan, ku guꞌ miꞌ nat xi ñakoo sia ku jax giilhim jix buam tu tatdaꞌ, joidham jix bhaiꞌ tu jii ji, gɇꞌp jum duukam jup tu duu gu Dios buiñor, jix joiꞌndat palhbui, na guꞌ bhaan tɨ nɨidhidhat jup tuiꞌkaꞌ. Aach baꞌ puꞌñi ɨp jiñ jaaduñ noꞌch xi ñakooꞌ siach puꞌñi giilhim jich chulhiiñ tuꞌ na pɨx bhaan, guiꞌ dhoch palhbuidhaꞌ, na guꞌ guiꞌ joidham jir jix bhaiꞌkam, dai pɨx ji noꞌch jix biiñak buiñor.
12 Gio jaꞌpniñ baꞌ moo tɨip kaiꞌchɨt jiñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim tuiꞌñgɨdaꞌ gɨt, na pim cham paiꞌ dhuuk jax kaiꞌchdhaꞌ dho na dhix dhaam bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ nar puiꞌ kaꞌ jax na pim kaiꞌchdhaꞌ, piam dhi oiꞌñgaꞌn, piam sia gu tuꞌ yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, na pim puiꞌ jim aagɨt na dhiꞌ baꞌ jam palhbuidhaꞌ piam ku jam tulhiiñchudaꞌ noꞌ jax dhuukat cham jir puiꞌ jax na pim kaiꞌchdhaꞌ. Jaꞌpji daipuꞌ na pim pu tɨꞌyaꞌ pɨx na cham noꞌ pim jix maat na cham jir puiꞌ. Piam noꞌ pim jix maat nar puiꞌ, dho daipuꞌ na pim pu tɨꞌyaꞌ pɨx na jɇɇꞌ. Daipuꞌ dhiꞌ nax aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ nach sɨlhkam tuch aꞌaꞌgiꞌñdhaꞌ na baꞌ cham dhiꞌ bhaan jich chulhiiñchudaꞌ gatuuk noꞌt ba tum kuugalh.
13 Guꞌ baꞌ noꞌ moo maadɨt aapiꞌm cham bhaiꞌ tu jim na tuꞌ na pɨx bhaan jum tulhiiñ, jum aaꞌ na soiꞌm ɨlhdhai pu tɨɨdaꞌ gu Dios na palhbuidhaꞌ na baꞌ miꞌ dhɨr cham kam tulhiiñdhaꞌ. Piam ku guꞌx bhaiꞌ tu jim, baꞌx jɨkgɨm jup tuꞌiiꞌ nax bhaiꞌ tu tatdaꞌ, dho guꞌ dai dho na laalaꞌñxiꞌñdhaꞌ gu alabaaꞌn buiñor gu Dios na taxchaabgiꞌñdhaꞌ. 14 Piam ku guꞌ jaroiꞌ maadɨt ɇɇ gu jax chuꞌm kokdaiꞌ na kɨꞌn jix kaꞌook, dai na ja umuaꞌñdhaꞌ dho guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham guiꞌ nam jɨꞌk bɨjɨk dɨr ba tɨ jɨɨgiꞌñ nam tu daañxidhaꞌ buiñor gu Dios na duaꞌñdhaꞌ xi juulhdhai am palhɨɨp gu asait. 15 Duaꞌñdhaꞌ dho guch Gɨꞌkoraꞌ noꞌ mɨt bɨɨx ja jujur kɨꞌn soiꞌm ɨlhdhak buiñor tu daañxi, tu uaꞌñdhaꞌ ɨp noꞌt tuꞌ bhaan jum uaꞌtulh buiñor. 16 Puꞌñi jaꞌk jum aaꞌ na pim duiñchuꞌndaꞌñ jaaduñ. Xi chu aꞌgat japim xi chum uañdhat maaꞌn ñiꞌook xip buaꞌt noꞌ pimɨt tuꞌ bhaan mam uaꞌtulh dai aapiꞌm jam bui, na baꞌ guꞌp jam kɇɇkɇꞌ gu Dios na pim paiꞌ dhuuk puꞌñi soiꞌ ba tɨtdadaꞌ na pim tum daañxiꞌñdhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn na jam duduaꞌñdhaꞌ noꞌt ba ji jam ai gu jax chuꞌm koꞌkdaiꞌ, sia gu jam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan. Na guꞌ gu jaroiꞌ noꞌ moo miꞌ puiꞌ xi dhuiñchuꞌ na jax jaꞌk moox aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, bɨxchuꞌx bhaiꞌm duukam jix bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ bhaankamuꞌn, na guꞌ kɇɇkɇꞌ na paiꞌ dhuuk muiꞌ ba taandaꞌ. 17 Jaꞌpni na jax gu Eliiyas guiꞌ na bɨjɨk ya jaꞌp bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk guch Gɨꞌkoraꞌ. Jaiñ na tɨi puiꞌ pɨx jup jir tuꞌm kat na jax aach, cham tuꞌ mu paiꞌr tuꞌp tuꞌm daꞌ kat. Tɨɨꞌ na kɇɇkɇꞌ gu Dios na paiꞌ dhuuk taandaꞌ gu tuꞌ, na guꞌx mat kaꞌ na miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax jix aaꞌ. Jaiñ janoꞌ nat soiꞌm ɨlhdhat pu tɨɨꞌn gu Dios na cham tu duukchudaꞌ baik oidhaꞌ daman taak miꞌ na jɨꞌx jir Israel. Puiꞌ dho ji chu buus, kai gu Dios nat jɨꞌk jax tɨɨꞌn. 18 Gio miꞌ dhɨr nat xi buus gu jaꞌkbuiꞌ baik oidhaꞌ daman taak, gio soiꞌm ɨlhdhak puiꞌp xi chɨɨꞌn gu Dios nax bhaaiꞌ na ba tu duukchudaꞌ. Puiꞌ giop ji chu buus, giop ba duuꞌn miꞌ na jɨꞌx jir Israel na mɨt baꞌ giop ba tɨ ɨꞌsa gu jaꞌtkam. Puꞌñi ɨp baꞌ aach noꞌch moox biiñak buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ.
19 Guꞌ baꞌ noꞌ moo jax dhuukat jaroiꞌ maadɨt cham tuꞌ kap jim buix buiñor gu Dios, noꞌ guꞌ maakam pɨx ba tuiꞌdhiꞌ na jax cham puiꞌ jaꞌk aaꞌ, baꞌ noꞌt guꞌ jaroiꞌ maadɨt jix joiꞌndak tɨɨgɨk guguux na gio miꞌ puiꞌp ba jimiaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, 20 dhiꞌ gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌ ba duñiaꞌ, na guꞌ guguuxdhaimɨi na jax jaꞌk dui giop bax biiñak kaꞌ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ, baꞌ bɨɨx pu tu uañdhaꞌ ɨp gio gu Dios na jɨꞌk uaꞌtulhdhargaꞌn. Miꞌ dhɨr baꞌ cham tuꞌ mu jaꞌk ka bhɨichgɨdaꞌ na paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ gɨt.