2
Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ, miꞌ pim puiꞌ xi jiimɨt na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, cham tuꞌ na pim puiꞌ pɨx xim tɨɨtgat na pim jir jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham pu cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ na jax jix aaꞌ, sia ku pim guꞌ puiꞌ tɨi xi chu bua nam jax jaꞌk bhaan puiꞌ jam ɨlhiiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam na pim jir jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham. Guꞌ jaꞌpji na pim sɨlhkam tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ ji. Chaꞌpim bɨɨx aixim jix buam jum duukam kap tu buadaꞌ, ni ku pim cham jum iꞌiatgiꞌñdhat, sɨlhkam japim tu aꞌgadaꞌ. Ni ku pim cham tuꞌ ka jɨɨgak kaꞌ maaꞌn noꞌ tuꞌ biaꞌ, gam na pim cham naiꞌ ka tu aꞌgadaꞌ. Guꞌ jaꞌpji dai ji na pim joidham bax maachik kaꞌ na jax pɨk jaꞌk jix aaꞌ gu Dios na pim tuiꞌñgɨdaꞌ, na pim kɨꞌn joidham jix kokbaꞌn kaꞌ gu jam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan, jaꞌp na jax gu aꞌaalh guiꞌ nam kiaꞌpɨx maaxilhiaꞌ nam guꞌ joidham gammɨjɨ pɨx kax xiꞌiik kaꞌ. Puꞌñi ɨp aapiꞌm jiñ jaaduñ, muiꞌ pim xi gaaꞌñchuꞌndaꞌ na jax pɨk jaꞌk jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ na pim baꞌ cham mu jaꞌk ka bhɨichgɨdaꞌ na pim paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ gɨt, noꞌ pim dho ji moo baabuiꞌ puiꞌ bax chu maat na joidham jir jix bhaiꞌkam gu Dios piam ku guꞌ cham.
Guch Xoiꞌkam na jaꞌp ji buusan na jax maaꞌn gu jodai guiꞌ nax ioꞌm jix kɨɨꞌ
Muiꞌ pim xix biiñak kaꞌx ioꞌm buiñor guch Xoiꞌkam jiñ jaaduñ, na guꞌ guiꞌx ioꞌm jir gɇꞌp jum duukam buiñor gu Dios, puiꞌ kut baꞌ gɇꞌkam kɨꞌn bhaan tɨ tɨɨgɨk bha joot yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. Guiꞌ jaꞌp ji buusan jia na jax maaꞌn gu jodai guiꞌ nax ioꞌm jir jix kɨɨꞌ na mɨt tuꞌ pɨx ɨlhdhak jaꞌp xi dhuuk gu jaꞌtkam cham kɨɨgalhdhak. Baꞌ aapiꞌm noꞌ pim moo bɨɨx jam jujur kɨꞌn tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, gu Dios pu chuꞌm jup jam duñiaꞌ na jax gu joodai gux kɨkɨɨꞌ joidham, miꞌ dhɨr baꞌ kɨꞌn kɨɨsaꞌ gux abhaar gu chiopgaꞌn. Piam na pu chuꞌm jup jam duñiaꞌ na jax guiꞌ nam miꞌr gɇꞌgɇrkam kaꞌ jax chuꞌm chiop, nam miꞌ oipot tu makgɨrxiꞌñdhaꞌ gu Dios gam nam tu kubhioñxiꞌñdhaꞌ na gammɨjɨ guiꞌ na joidham jix kɨɨgalhdhidhaꞌ. Aapiꞌm puꞌñip ji bubuakiaꞌñ jaaduñ noꞌ pim moo pɨx bhaan ji baapmigim na pim miꞌ puiꞌ jiimɨt jix biiñak buiñor guch Xoiꞌkam nar gɇꞌp jum duukam buiñor gu Dios, puiꞌ na jax bam kaiꞌch miꞌ paiꞌ uꞌuan taꞌm na paiꞌ tu uaꞌñix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios nap jum kaiꞌch:
Maaꞌn jañ mu jootsaꞌ guiꞌ nañ aꞌmkam ja palhbuidhaꞌ gu Sion oiꞌñkam nar gɇꞌp jum duukam aañ jiñ bui.
Guiꞌ jaꞌp ji buusan na jax maaꞌn gu gɇꞌ jodai nax ioꞌm jum aaꞌ nam miꞌ daasaꞌ gu bhibhiiꞌñbakchadam nam paiꞌ bhaan jum oꞌtoꞌnkaꞌ gu jaiꞌ joodai.
Baꞌ gu jaroiꞌ noꞌt soiꞌm ɨlhdhak tɨ jɨɨꞌñ buiñor,
gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌ ba tu jimiaꞌ gio nañ ba palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ gammɨjɨ.
Aapiꞌm dho puiꞌp bax maat nar gɇꞌp jum duukam guiꞌ jɨꞌ na jaꞌp ji buusan na jax gu jodai gux kɨɨꞌ joidham, na pim guꞌ ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor bɨɨx jam jujur kɨꞌn. Guꞌ baꞌ guiꞌ nam jɨꞌk cham kɨɨgalhdhat cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor, dhiꞌ bhaan pɨx puiꞌ ba tum kuugalhdhaꞌ nat jax tum uaꞌnak bɨjɨk nap jum kaiꞌch:
Gu jodai na mɨt maiꞌ tɨi xi buak gu bhibhiiꞌñbakchadam,
xib miꞌ daa na paiꞌx ioꞌm jum aaꞌ nam bhaan jum oꞌtoꞌn gu jaiꞌ joodai.
Gio jumai kap jaꞌpnip jum kaiꞌch ɨp:
Dhiꞌ jɨꞌ dhi jodai bhaan jutbui iaꞌlhiaꞌ am gu jaꞌtkam.
Maaxik dho puiꞌ ba ji buusan nam ba iaꞌlhix jutbuk bhaan dhi jodai guiꞌ nam jɨꞌk cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ, na guꞌ dai na ba ja tulhiiñchudaꞌ gatuuk nam cham tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam na tɨi tum aꞌga gu ñioꞌkiꞌñ. Dhiꞌ baꞌ puꞌñi jaꞌk ja biꞌchulhiꞌñ.
Aapiꞌm nat guꞌ xi jam joiꞌndak jam aꞌm tɨ tɨɨ gu Dios na pim baꞌ puꞌñi tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ na baꞌ jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ, gio na pim baꞌ puiꞌ bar tuutuꞌm kaꞌ na jax guiꞌ nam mu jaꞌp tu juandaꞌ chiop bhaankamuꞌn gu Dios, gam na pim sap baꞌ joidham jix chu uañ kɨr bap tuiꞌkaꞌ gammɨjɨ na jax guiꞌ, na pim guꞌ miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ. Pu chuꞌm kɨꞌn jam aꞌm tɨ tɨɨ ɨp gu Dios jiñ jaduuñ na pim joidham tuꞌ kaꞌm nɨidhat naiꞌ xi jimiaꞌ bɨɨx kap na pim tu aꞌgapuꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, na pim ja aaꞌñdhidhaꞌ gu jaꞌtkam nat guiꞌ xi jam joiꞌndak jam boosolh mu dɨr jix chu tukgam tɨr na pim paiꞌp tuꞌt, na pim baꞌ miꞌ dhɨr puꞌñi joidham jix chu maax kɨr bap tuiꞌkaꞌ. 10 Na guꞌ janoꞌ na pimɨt chakui tɨ jɨɨgiꞌñdhak buiñor guch Xoiꞌkam, cham tuꞌ jam aꞌm tɨ nɨidhat gu Dios, ni ku cham paiꞌ xi jam joiꞌgɨꞌndat. Guꞌ matgam xib na pim ba kaichuꞌ, gɇꞌkam kɨꞌn ji na jam aꞌm tɨ nɨidhidhat xi jam joiꞌgɨꞌn, na pim guꞌ buiñor bap tuiꞌdhiꞌ miꞌ puiꞌ jiimɨt na jax jix aaꞌ.
Nach jax jaꞌk bhaankamuꞌn tu juandaꞌ gu Dios
11 Jaꞌpniñ baꞌ moo tɨip kaiꞌchɨt jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, na pim gammɨjɨx bhaiꞌ pɨx jum taat kaꞌ, na pim guꞌ cham xiim ba jimiaꞌ maakam jaꞌk na paiꞌ joidham jix chu abhaar. Na guꞌ xib jaꞌp ji buusan na pim yaꞌ pɨx jaꞌp bhɨichuꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, jaꞌp na jax paiꞌ noꞌñ cham jir miꞌ kam. Puiꞌ ji buusan na pim cham tuꞌr yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, baꞌm aaꞌ na pim siamrix bhaiꞌ xi chu jimdat na jax jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ na pim baꞌ jimiaꞌ jix dhaam. Chaꞌpim puiꞌ jaꞌk jup tu jimdaꞌ nam jax tu jim gu yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn nam cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. Xi ñakooꞌndaꞌ pim sia ku pim tɨi puiꞌp jix chu duñiik. 12 Jix bhaiꞌ pim xi chu jimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios miꞌ ja bui guiꞌ nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Na baꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk jum aayaꞌ na ja aagiꞌñdhaꞌ gu Dios bɨɨx gu jaꞌtkam nam tuꞌ jax buimɨi nam duduakat, ba machiaꞌ am na pimɨt aapiꞌm sɨlhkam tuꞌ kaꞌm tɨɨgɨk guch Xoiꞌkam, nam guꞌ xi jam nɨiꞌñdhaꞌ na pɨx jix bhaiꞌ jam tɨɨdai jam aichdhaꞌ na paiꞌp tuꞌiiꞌ. Baꞌ dai nam ba gɇꞌkamtudaꞌ gu Dios, sia kum guꞌ xib ka xi jam bhaamkiꞌñ nam jam nɨiꞌñ na pim maakam pɨx tu jim na jax cham ja koꞌraar.
13 Jam guguuxiꞌñ iñ ɨp jiñ jaaduñ na pim tuꞌ kaꞌm xi ja nɨidhat gu gɇꞌgɇrkam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, puiꞌ na jax gux ioꞌm gɇꞌkam Rooma kam. Puꞌñi jaꞌk jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guꞌ gu Dios na pim tuꞌ kaꞌm ja nɨiꞌñdhaꞌ gu gɇꞌgɇrkam. 14 Sia guiꞌ pim tuꞌ kaꞌm ja nɨidhat nat jix kakaiꞌ kɨꞌn mu jaꞌp ja darai jam bui na gɇꞌgɇr jir kikcham na baꞌ bhaankamuꞌn ja sɨlhkaꞌndaꞌ gu jaꞌtkam, gio nam ja tulhiiñchuꞌndaꞌ gu jɨꞌk nam buam pɨx tu buadaꞌ na jax cham jir am. Dai baꞌ guiꞌ nam tuꞌ kaꞌm tɨ nɨidhat jix bhaiꞌ tu jimdaꞌx kɨkɨɨꞌ jaꞌtkam ja biaꞌkaꞌ am. 15 Na guꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ puiꞌ jaꞌk jix aaꞌ na pim tuꞌ kaꞌm tɨ nɨidhat jix bhaiꞌ xi chu jimdaꞌ na jax jaꞌk jir am, nam baꞌ cham tuꞌ bhaan jax jam aꞌgadaꞌ guiꞌ nam cham tuꞌ kaꞌm tɨ nɨiꞌñ. ¿Jax jam gi biaꞌ nam ba ji chɨꞌyaꞌ jam bɨɨbhiꞌ dhɨr noꞌ pim guꞌx bhaiꞌ xi chu jim?
16 Ku pim ji guꞌ cham pɨk moo jaꞌp xiꞌ pɨk jup ka xim uaꞌtulhiꞌñdhaꞌ ji jiñ jaaduñ na pim puiꞌ jim aagɨt na gammɨjɨ tu jam uañiꞌñkaꞌ guch Xoiꞌkam nat ba tu jam namkix bhaan gu kuruus, guꞌ jaꞌpji na pim jix bhaiꞌ ba tu jimdaꞌ ji yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk, dai na pim jix bhaiꞌm taatɨt bhaankamuꞌn ba tu juanaꞌ gu Dios. 17 Soiꞌm ɨlhdhat japim tuꞌ kaꞌm xi ñɨidhat gu Dios, sia gux ioꞌm gɇꞌkam Rooma kam nañ jax ba jam tɨtda bɨɨpɨꞌ, sia guiꞌ nam jir jaꞌppɨx jaꞌtkam nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, gam sia guiꞌ nam bar jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham japim jix ja joiꞌndat ja palhbuidhat kɨꞌn gu tuꞌ na ja aꞌm jum aagaidhaꞌ.
Gu Peegro nap kaiꞌchdhaꞌ nach jaꞌxbuiꞌ puiꞌp xich chulhiiñdhaꞌ nat jax jum tulhii guch Xoiꞌkam
18 Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim naiꞌ jaꞌp jir tujuandam, jam guguuxiꞌñ iñ ɨp na pim tuꞌ kaꞌm xi ja nɨidhat guiꞌ na pim ja bui tu juan. Miꞌ pim puiꞌ xi dhuñiidhat jax ña jam tɨɨdaidhaꞌ, sia ku cham pɨk jir kɨɨꞌ maaꞌnkam gu jaroiꞌ na pim buiñor tu juandaꞌ noꞌ cham jir jix bhaiꞌkam. Cham tuꞌ na guꞌ moo dai noꞌr jix bhaiꞌkam na pim baꞌx bhaiꞌ tu juañxiꞌñdhaꞌ, jaꞌpji sia ji noꞌr jax chuꞌm. 19 Cham jax bua sia kum jam tulhiiñchuꞌn, na guꞌr joidham aach jich bui nach ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam noꞌm puꞌñich chulhiiñchuꞌn jaꞌp pɨx sia kuch cham tuꞌ jax bua gu tuꞌ nar jix buam jum duukam, dai nach jix bhaiꞌch chaatɨt muiꞌ xix biiñak kaꞌ pɨx buiñor gu Dios. Guiꞌ dɨɨlh jich guguuxiꞌñdhaꞌ na baꞌ cham pɨk moo jax xi chu tatdaꞌ kaꞌ, na guꞌch aꞌm tɨ nɨidhat jup tuiꞌkaꞌ, gio na guꞌx mat kaꞌ nam jaꞌp pɨx jich chulhiiñchuꞌndaꞌ. 20 Guꞌ ji noꞌ chich guꞌ dɨɨlh tuꞌ jax dhuu nar jix buam jum duukam, ¿jax jach dhuix bhaiꞌch chaatɨt tu nakooꞌndaꞌ noꞌ mɨt puꞌñi bach chulhiiñchuda, noꞌ chich guꞌ dɨɨlh cham am ji buak ja bui? Puiꞌ pɨx chuꞌm jich aꞌm bam aaꞌndaꞌ guꞌ, nach guꞌ bach uaꞌtulhdhaꞌ. Guꞌ ji noꞌch guꞌ tɨi moo cham tuꞌ jax bua gu tuꞌ nar jix buam jum duukam, noꞌ mɨt bhaiꞌ jich chulhiiñchuda, dhiꞌ jɨꞌ ji nax abhaaruix buiñor gu Dios, jix bhaiꞌm taat kaꞌ ɨp noꞌch aach cham jax jich aagɨt xi ñakooꞌ noꞌm puꞌñi bach chulhiiñchuꞌn. 21 Puꞌñi jaꞌk aaꞌ nach tuiꞌñgɨdaꞌñ jaaduñ, miꞌch puiꞌp xi chu daaꞌñchuꞌndaꞌ nat jax jum duu guch Xoiꞌkam janoꞌ nat jum tulhii jich aꞌmkam, nat guꞌ xich joiꞌndak ba tuch uañ guch uaꞌtulhdharaꞌ. Dai baꞌ nach puꞌñi miꞌ pɨx puiꞌp ji bhɨɨyaꞌ nat jax tu jii guiꞌ, 22 nat cham paiꞌ dhuuk tuꞌ bhaan jum uaꞌtulhdhak, ni nat cham paiꞌ dhuuk iatdaꞌ tu aꞌgak, sɨlhkam tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam. 23 Jaiñ na guꞌ janoꞌ na mɨt mi jaꞌp daasak giilhim tɨtdaimɨk na jax aaꞌ, gam nam giilhim aiꞌchuxdhimɨk, cham paiꞌ jax kaiꞌch, ni kut iam mu dɨr bha jaꞌk giilhim bhaiꞌp ja tɨɨꞌn na jax aaꞌ, miꞌ pɨx ji na pu tuꞌiiꞌ. Gio na mɨt paiꞌ dhuuk bhaiꞌ ji chulhiiñchuda, na mɨt bhaiꞌ ji gɨbiimɨ, cham paiꞌ jax xim bua na gɨt xim palhbuidhaꞌ, ni ku paiꞌ xim oꞌtoꞌn, daipuꞌ na soiꞌ xim ɨlhiiꞌñ buiñor gu Dios bhammɨ jaꞌk jix dhaam na paiꞌp tuꞌiiꞌ, na jaroiꞌx bhaiꞌx maat noꞌ kuiñcha biaꞌ kaꞌ baꞌ cham. 24 Guch Xoiꞌkam dho baꞌ tɨ bhɨɨk bɨɨx guch uaꞌtulhdharaꞌ janoꞌ na mɨt paiꞌ dhuuk puꞌñi xi chulhiiñchudaimɨk gu jaꞌtkam ba sissapa kuruus taꞌm, nach sap baꞌ miꞌ dhɨr cham tuꞌ ka uꞌuaꞌtulhdhix kaꞌ, nat guꞌ bɨɨx bhammɨ jaꞌk ji bii tukgaran guch Xoiꞌkam guch uaꞌtulhdharaꞌ. Xib baꞌ dai nach pɨx bhaan ji baapmigiaꞌ nach miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ nach tuiꞌñgɨdaꞌ. Guch Xoiꞌkam puiꞌ kaiꞌñkam pɨx jum tulhii jia jich aꞌmkam nach baꞌ aach ba duduadhiaꞌ nach jix kakoꞌk kat kɨꞌn guch uaꞌtulhdharaꞌ, na baꞌ miꞌ dhɨr jich aꞌm ba tɨ nɨidhidhaꞌ. 25 Nach guꞌ aach jaꞌpni pɨx tuꞌt na jax gu kakaasnir noꞌ cham jaroiꞌ jaiꞌch na ja bipiaꞌdaꞌ, nam gammɨjɨ pɨx chaꞌtak jiimdaꞌ, jaiꞌ jaꞌp jaꞌk gio jaiꞌ jaꞌp jaꞌk. Guꞌ matgɨm xib bax maat ich ji na jaroiꞌr jix kɨɨꞌ bipiaꞌdam, guch Xoiꞌkam dho nach jaroiꞌ buiñor tɨ jɨɨꞌñdhat bax biiñak. Guiꞌ ji na baꞌch aꞌm tɨ nɨidhidhat jich nuukdaim nach baꞌ gammɨjɨx jɨjɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ, nach guꞌ cham tuꞌ maiꞌ ka suulhgix.