3
Nam jax jaꞌk tuꞌt tu oiꞌñkaꞌ guiꞌ nam jir jum bɨpnagɨm
Gio aapiꞌm uꞌuub jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim tɨ bɨpnaꞌ, jam guguuxiꞌñ iñ ɨp na pim siamri tuꞌ kaꞌm xi ja nɨidhat gu jam bɨpnaꞌ na pim maap tu oiꞌdhaꞌ, na baꞌ guꞌ noꞌm jax dhuukat jaiꞌ dhɨt cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, saalhiom bhaiꞌ ji chɨ jɨɨꞌñdhaꞌ am, dai nam xi jam nɨiꞌñdhaꞌ pɨx noꞌ pim aapiꞌm joidham jir jix bhabhaiꞌkam ja bui. Cham pɨk jum aaꞌndaꞌ baꞌ na pim gammɨjɨ tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, daipuꞌ nam xi jam nɨiꞌñdhaꞌ pɨx na pim aapiꞌm joidham jix bhaiꞌ tu jim na jax jaꞌk jix abhaaruix, gam noꞌ pim joidham tuꞌ kaꞌm tɨ nɨiꞌñ. Miꞌ dhɨr baꞌ puiꞌ jim aagaꞌ am na bak guꞌr joidham ji noꞌñ ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Gio baꞌ na pim paiꞌ dhuuk jum iamtuꞌndaꞌ, chaꞌpim pɨk moo jaꞌp jix aꞌbhar tɨm tɨtɨiꞌñdhaꞌ gu jajannulh na jax chuꞌm jix dhaꞌram namɨɨk, am buixim japim pɨx jix bhaiꞌm buadaꞌ. Sia na pim jum gaxbudaꞌ, jaꞌxchudhix kam pɨx, cham tuꞌx ioꞌm jix bhaiꞌ, ni ku pim cham pɨk tu baapasdaꞌ guiꞌ nax ioꞌm jix dhaꞌram namɨɨk nar jix uam totbikdam. Guꞌ jaꞌpji gu jam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan ji na bɨɨpɨꞌm aaꞌ na pim jix bhaiꞌm duukaꞌ. Jaꞌp ji buusniaꞌ na pim gammɨjɨx aꞌbhar tɨm tɨꞌiiꞌñkaꞌ gux dhaꞌram namkɨm na pu cham jax jum bua, na pim guꞌ gammɨjɨ soiꞌ pɨx jum ɨlhdhat miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ. Baꞌ miꞌ dhɨr dai na jam aꞌm ba tajaañixchuꞌndaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ na jam guguuxiꞌñdhaꞌ na pim baꞌ gammɨjɨ cham tuꞌ bhaan jax jim aagɨt jix jɨjɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌ. Dhiꞌ jɨꞌ ji nax ioꞌm jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. Guiꞌ nam bɨjɨk yaꞌ oipimɨk gu uꞌuub nam puꞌñi buiñor tɨ jɨɨꞌñdhat guch Gɨꞌkoraꞌ, puꞌñi jaꞌk tu jimdat am ji nañ jax ba jam tɨtda, nam guꞌx ioꞌm miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios. Cham paiꞌ tuꞌx ioꞌm jix bhaiꞌm duukaꞌ am, am buixim pɨx, gio nam joidham tuꞌ kaꞌm ja nɨiꞌñdhaꞌ gu ja bɨpnaꞌ, cham tuꞌ nam pu tu duñiidhaꞌ nam dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ. Puiꞌ na jax guiꞌ na Saara tɨɨgich, jaiñ na joidham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ gu bɨngaꞌn Abraam nam maap tu oiꞌñkaꞌ, gɇꞌkam tugiꞌñ xi iimɨt, na guꞌ gampaiꞌ pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ buiñor, cham paiꞌ tuꞌ na dɨɨlh gɇꞌkam jum taat kaꞌ. Aapiꞌm baꞌ puꞌñi ɨp uꞌuub jiñ jaaduñ, tuꞌ kaꞌm japim xi ja nɨidhat jix bhaiꞌ xi chu jimdaꞌ ja bui gu jam bɨpnaꞌ. Miꞌ pim puiꞌ xi chu daaꞌñchuꞌndaꞌ nat jax chu jii bɨjɨk gu Saara na baꞌ jaꞌp ji buusniaꞌ na pim jir maamraꞌn, na pim guꞌ puiꞌ jaꞌk jup xi chu jimdaꞌ nat jax tu jii. Baꞌ noꞌ pim puꞌñi jaꞌk duiñchuꞌ nañ jax jam tɨtda, cham paiꞌ dhuuk tuꞌ bhaan jix chotdon kaꞌ pim ja bui gu jam bɨpnaꞌ, na pim guꞌ tuꞌ kaꞌm ja nɨiꞌñdhaꞌ. ¿Tuꞌm gi bhaan bhaakuꞌ jam bui?
Guꞌ baꞌ aapiꞌm na pim jir chichioꞌñ, jam guguuxiꞌñ iñ ɨp na pim siamrix bhaiꞌp xi ja tɨtdat guiꞌ nam jir uꞌuub nam jir jam bɨpnaꞌ. Chaꞌpim ja bhaamkiꞌñdhaꞌ, xi ja palhbuidhat japim tuꞌ nam jax buadaꞌ mi jaꞌp. Na guꞌ gu ubii cham tuꞌ jaꞌxbuiꞌ puiꞌx ooꞌ na jax guiꞌ nar chioꞌñ, puiꞌ ku baꞌm aaꞌ na pim jix ja joiꞌndat ja palhbuiꞌñdhaꞌ na baꞌ guꞌ puiꞌx bhaiꞌ tu tatdaꞌ kaꞌ. Gio na guꞌ gu Dios jaꞌxbuiꞌ puiꞌp jix ja joiꞌgɨꞌn guiꞌ nam jir uꞌuub na jax aapiꞌm, puiꞌp ja baidhikaꞌ gatuuk jix dhaam jaꞌk nat paiꞌ jam iimchuda aapiꞌm na jam aichdhaꞌ, nam guꞌ puiꞌp ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Na baꞌ noꞌ pim puꞌñix bhaiꞌ kaiꞌchɨt maaꞌn ñiꞌook jup duuk na pim jir jum bɨpnagɨm, jam kɇɇkɇꞌ gu Dios tuꞌ na pim muiꞌ ba taandaꞌ soiꞌm ɨlhdhat.
Nam jax jaꞌk tu jimdaꞌ guiꞌ nam ja tulhiiñchuꞌndaꞌ siam cham tuꞌ jax bua gu tuꞌ nar jix buam jum duukam
Baꞌ bɨɨx na pim jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, jam guguuxiꞌñ iñ na pim joidham jix bhaiꞌ kaiꞌchɨt tu oiꞌñkaꞌ. Joidham japim maaꞌn ñiꞌook xip duukat bɨɨx dhɨt xim ja joiꞌgɨꞌndaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn, panaas ku pim moo jir maaꞌn na pim jax pɨx ɨlhiiꞌñdhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn, cham tuꞌ jaiꞌ maakam. Gam na pim joidham jir jix bhabhaiꞌkam kaꞌ ja bui gu jaiꞌ, gio na pim gampaiꞌ pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ. Tu uañiꞌñkaꞌ pim gu jaroiꞌ noꞌt tuꞌ jax ma jam duiñ, cham tuꞌ na pim yaꞌ dɨr mu jaꞌk puiꞌp doodaꞌ. Sia noꞌt jaroiꞌ giilhim jam tɨɨꞌn na jax cham jir am, tu uañiꞌñkaꞌ pim sia, cham tuꞌ na pim moo puiꞌ giilhim muiꞌp tɨɨdaꞌ yaꞌ dɨr mu jaꞌk na jax cham jir am. Xi chu daañxiꞌñdhaꞌ pim pɨx buiñor gu Dios nax bhaiꞌ tu jimdaꞌ sia ku buam pɨx jam bua, na baꞌ jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ ɨp aapiꞌm gu Dios, na pim guꞌr jix bhabhaiꞌkam kaꞌ. 10 Puiꞌ na jax bam kaiꞌch miꞌ paiꞌ uꞌuan taꞌm na tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios nap jum kaiꞌch:
Gu jaroiꞌ noꞌx aaꞌ na gammɨjɨx jɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ gio na joidham jix bhaiꞌ ba tu tatdaꞌ kaꞌ,
jum aaꞌ nax bhaiꞌ ba tu ñiokdaꞌ na jax jir am,
cham tuꞌ na giilhim pɨx kaiꞌchdhaꞌ na jax cham puiꞌ tum ñiok,
gio na cham tuꞌ iatdaꞌ ka tu aꞌgadaꞌ,
jaꞌpji sɨlhkam na tu aꞌgadaꞌ na jax jir puiꞌ.
11 Gio baꞌ na cham tuꞌ bɨɨx aixim jix buam ka tu buadaꞌ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios,
guꞌ jaꞌpji dai ji na pɨx bhaan ji bamgidhaꞌ nax bhaiꞌm duukam bap tu buadaꞌ na jax jix aaꞌ,
na baꞌ puꞌñi duuji gammɨjɨ cham tuꞌ bhaan jax jim aagɨt jix jɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ,
gammɨjɨ na puꞌñi jaꞌk duiñchuꞌndaꞌ,
cham tuꞌ paiꞌ pɨx.
12 Na guꞌ gu jaroiꞌ noꞌ moo puꞌñi tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ xi jim na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ,
gɇꞌkam kɨꞌn bhaan tɨ nɨidhidhat ba nuukdaidhaꞌ na baꞌ cham tuꞌ duñiaꞌ,
gio na maaꞌn jimdam kaayaꞌ na paiꞌ dhuuk soiꞌm ɨlhdhat mu taandaꞌ gu tuꞌ,
makiaꞌ ɨp.
Noꞌ guꞌ pu cham miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ,
noꞌ guꞌ dai na buam pɨx tu bua na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ,
pu cham tuꞌ dho bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ,
dai na ba biꞌchulhiꞌñkaꞌ na tulhiiñchudaꞌ gatuuk.
13 Baꞌ aapiꞌm cham pu chuꞌt jiñ jaaduñ, miꞌ pim puiꞌ xi jiimɨt na jax jix aaꞌ gu Dios. ¿Jaroo gi jax jup jam doodaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn noꞌ pim aapiꞌm tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ xi bhɨichuꞌ na jax jix abhaaruix? Na guꞌ jam aꞌm tɨ nɨidhidhat jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ. 14 Piam noꞌ mɨt guꞌ moo sia bhaiꞌ ji jam tulhiiñchuda gu jaꞌtkam sia ku pim jix bhaiꞌ tu jim na jax jir am, jix bhaiꞌ pim pɨx jum taat kaꞌ. Chaꞌpim jax jum aaꞌndaꞌ, ni ku pim cham paiꞌ totdon kaꞌ siam jax ba xi jam doodak nam xi jam bhaamkidhat. 15 Muiꞌ pim pɨx xix biiñak kaꞌ soiꞌm ɨlhdhat buiñor guch Xoiꞌkam, tuꞌ kaꞌm japim xi nɨidhat, na guꞌx ioꞌm jir gɇꞌkam gam na jam aꞌm tɨ nɨidhim. Guꞌ baꞌ noꞌ jax dhuukat jaroiꞌ maadɨt bhaiꞌ ba jam tɨkkaꞌ na pim jax kaiꞌñkam baꞌ puiꞌ tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam maakam ba tu jim, na tuꞌ baꞌ mim nɨnɨiꞌñ nañ puiꞌ jaꞌk tu jimdaꞌ, aapiꞌm sɨlhkam xi ja aagiꞌñdhaꞌ cham jax ji chɨꞌji na jax kaiꞌñkam. Xi ja aagiꞌñdhaꞌ pim na pim jix jimiik jix dhaam jaꞌk nat paiꞌ jam iimchuda guch Xoiꞌkam na jam aichdhaꞌ, puiꞌ ku pim baꞌ tɨ jɨɨꞌñdhat miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ. 16 Ku guꞌx bhaiꞌ pɨx ji na pim xi ja aagiꞌñdhaꞌ soiꞌm ɨlhdhat gio tuꞌ kaꞌm ja nɨidhat, cham tuꞌ na pim gɇꞌgɇrkam jim taatɨt, ni ku pim jix bhaakut. Pu ka gɨt nam guꞌx xiꞌɨꞌraꞌ guiꞌ nam xi jam bhaamkidhat bɨɨx aixim jam aiꞌchuxiꞌñ, nam xi jam nɨiꞌñdhaꞌ na pim aapiꞌm joidham jir jix bhabhaiꞌkam gio na pim tuꞌ kaꞌm nɨidhat jix bhaiꞌ tu jim na pim jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. 17 Baꞌ chaꞌpim jax jum aaꞌndaꞌñ jaaduñ sia ku mɨt guꞌ moo bhaiꞌp ji jam tulhiiñchuda sia ku pim cham tuꞌ jax bua gu tuꞌ nar jix buam jum duukam, noꞌ moo puiꞌ jaꞌk jup jix aaꞌndaꞌ gɨt gu Dios na pim jum tulhiiñaꞌ. Jix bhaiꞌ pim pɨx jum taat kaꞌ buiñor. Baꞌ noꞌ pimɨt guꞌ dɨɨlh cham am bua miꞌ paiꞌ, puiꞌ dho pɨx chuꞌm jam aꞌm ba jimmɨdaꞌ nam jam tulhiiñchudaꞌ.
18 Guꞌ matgɨm cham jax bua ji siam jam tulhiiñchuꞌn noꞌ pim guꞌ tɨi cham tuꞌ jax bua. Puiꞌ kam dho noꞌch ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Jaiñ sia dɨɨlh guch Xoiꞌkam puꞌñi pɨk jum tulhii janoꞌ nat paiꞌ dhuuk tuch ñamkix guch uaꞌtulhdharaꞌ pu daipuꞌ maaꞌnnim pɨx, na baꞌ miꞌ dhɨr pu gammɨjɨ ba tuch uañdhix kaꞌ. Guiꞌ tɨi cham tuꞌ paiꞌx buam tomaatɨt dho, ni nax uaꞌtulhdhix kat, cham tuꞌ kuiñcha biaꞌkat nam puiꞌ doodaꞌ gɨt. Guꞌ jaꞌpji na guꞌ aachiꞌ nach jix uꞌuaꞌtulhdhix, nat xich joiꞌndat baꞌ puiꞌm duu jich aꞌmkam, na sap baꞌ miꞌ dhɨr bax bhaaiꞌn kaꞌ nach bhammɨ aayaꞌx dhaam na paiꞌp tuꞌiiꞌ gu Dios. Baꞌ sia ku mɨt tɨi mua, gu iiꞌmdagaꞌn guꞌ puiꞌ ji na jax ba dua, 19 mummu jaꞌk pu oirɨ gu iiꞌmdagaꞌn na jɨꞌx ka muukix gu tukgaꞌn nam paiꞌ kuupich jum tulhiiñ gu ja iꞌiiꞌmdaꞌ gu jaꞌtkam nam ba koꞌiix. Mu jaꞌp xi chu ja aꞌgidhimɨk gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios. 20 Jir diꞌ pɨx am gu ja iꞌiiꞌmdaꞌ guiꞌ na mɨt janoꞌ cham jɨꞌxkat tɨ jɨɨꞌñ buiñor gu Dios na tɨi pup tu ja aꞌgidhimɨk gu Noee janoꞌ nap duñiidhaꞌ gu gɇꞌ kanuub. Tɨi pup xi ja nɨɨraimɨk ɨp gu Dios nam gɨt soiꞌm ɨlhdhai miꞌ puiꞌ ba jimiaꞌ na jax jix aaꞌ ampɨk na tɨɨmoꞌ gu Noee nap duñiim gu gɇꞌ kanuub, na baꞌ bax bhaaiꞌn kaꞌ nam bhaan jum oꞌñchoꞌ gɨt na paiꞌ dhuuk jix ioꞌm duudui bhaiꞌ ji chɨsdiaꞌ gu suudaiꞌ. Guꞌ ji na guꞌ cham, tuꞌ pɨx ɨlh jamɨt. Xijum baik jamɨt baꞌ pɨx bha tɨɨtɨs bhaan guiꞌ gu kanuub nat paiꞌ dhuuk bhaiꞌ ji chɨs gu suudaiꞌ na mɨt jɨꞌk tɨ jɨɨꞌñdhak miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ gu Dios, gu jaiꞌ pu bɨɨx koi mɨt. 21 Baꞌ gu xib nach yaꞌ dɨr muiꞌ xich gaꞌnga, jaꞌp ji buus nat jum bakua gu Noee guiꞌ gu suudaiꞌ kɨꞌn nat tɨs janoꞌ, na guꞌ soiꞌm ɨlhiiꞌñ buiñor gu Dios, puiꞌ kut baꞌ cham muu bhaiꞌmuk. Aach baꞌ puꞌñip ba ji bubua xib, nach guꞌ cham tuꞌ maiꞌ ka suulhgix, na chich guꞌch bopkonak suudaiꞌ kɨꞌn puiꞌ ba tɨɨꞌn guch Xoiꞌkam nach gammɨjɨ ba kaichgɨdaꞌ. Nañ jiñ bakuanaꞌ suudaiꞌ kɨꞌn, cham tuꞌr puiꞌ na jax nañ batbiaꞌ noꞌñ bax ikooraꞌ, guꞌ jaꞌpji na bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ ji nañ miꞌ dhɨr jaꞌp jaꞌk soiꞌ bañ ɨlhiiꞌñdhaꞌ buiñor gu Dios, gam nañ miꞌ puiꞌ ba jimdaꞌ na jax jaꞌk jix aaꞌ nañ tuiꞌñgɨdaꞌ, gio baꞌ nañ puiꞌ xi chɨɨdaꞌ guch Xoiꞌkam na gammɨjɨ ba tuñ uañiꞌñkaꞌ guñ uaꞌtulhdharaꞌ, nat guꞌ xiñ joiꞌndak jix bhaiꞌ ba duu nat jiñ aꞌmkam muukɨk giop bam mu dɨr koiꞌñgaꞌn tɨr, 22 guiꞌ na jaroiꞌ yaꞌ xi oilhimɨk giop tɨs bhɨjɨmmɨni jaꞌk jix dhaam, na xib bhammɨ sonpan ba daa gu Dios kɨɨꞌn dɨr jaꞌk. Baꞌ bɨɨx pɨx tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ am guiꞌ nam bhammɨr noonbiꞌñ gu Dios, sia guiꞌ nam bhammɨ gɇꞌgɇrkam kɨꞌn dalhxix.