4
Nañ bhaankamuꞌn tu juandaꞌ gu Dios jax ña jaꞌk jiñ aꞌm tɨ tɨgiaꞌ
Ba puiꞌ na pim jax bax maat jiñ jaaduñ, nat guch Xoiꞌkam jix ioꞌm jum tulhii bo janoꞌ na yaꞌ xi oilhimɨk tuukuꞌ bhaan, jaiñ na cham paiꞌ jax jum aaꞌ. Aapiꞌm puꞌñi ɨp jiñ jaaduñ, chaꞌpim jax jum aaꞌndaꞌ sia pimɨt bhaiꞌ jim tulhii tuꞌ na pɨx bhaan, jix bhaiꞌ pim pɨx jum taat kaꞌ. Na guꞌ noꞌ pim puꞌñim tulhiiñ, gammɨjɨ soiꞌ pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ pim, cham paiꞌ tuꞌ bhaan ka xim uaꞌtulhdhaꞌkaꞌ pim, dai ji na pim gammɨjɨ pɨx bhaan ji baapmigidhaꞌ na pim miꞌ puiꞌ tu kuugalhdhidhaꞌ na jax pɨx jaꞌk jix aaꞌ gu Dios na pim tuiꞌñgɨdaꞌ. Cham tuꞌx buam jum duukam kap jix chu duñiik kaꞌ pim nar yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, ni na pim dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ, na pim guꞌ kaiꞌñkam soiꞌ pɨx bam ɨlhiiꞌñdhaꞌ buiñor noꞌ pim xim tulhiiñ. Sia ku pimɨt guꞌ gɇꞌm uaꞌtulhdhak buiñor gu Dios na pim chakui tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam, na pim bɨɨx aixim tu buaꞌt na pim dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ nar yaꞌ kam pɨx dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, puiꞌ na jax na pim jix maik kaꞌ gɇꞌgɇr xi chu kuaꞌdat mi jaꞌp paiꞌ maap jim jumpadat, gam na pim bɨxchuꞌ bhaan jum tutkagiꞌñkaꞌ na pim jup tu duñiaꞌ nar jix buam jum duukam, gio na pim tu daandaꞌ ja bui gu didios jum tɨɨtgɨdam nam jir jup duñiixim pɨx, na tuꞌ ni jɨꞌx ku cham kɨɨgalhiꞌñ gu Dios guiꞌ nax dhaam jup tuꞌiiꞌ. Baꞌ gu xib na pim cham puiꞌ jaꞌk ka tu jim na pim jax tu jimdat, xi jam bhaamkidhat bɨɨx aixim jam aiꞌchuxiꞌñ am guiꞌ nam cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, na pim cham ka ja bɨpnat nam jix buam tu bua na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, na pim guꞌ aapiꞌm maakam ba tu jim. Ku baꞌ guꞌ aapiꞌm cham jax jum aaꞌndaꞌ ji jiñ jaaduñ siam xi jam bhaamkiꞌñ na pim cham ka ja bɨpnat, na guꞌ dhiꞌ kam aajim na paiꞌ dhuuk ja aagiꞌñdhaꞌ gu Dios na mɨt cham tuꞌ bhaiꞌ tu jii gu puiꞌ nam jax jaꞌk tu jim xib, janoꞌ nam paiꞌ dhuuk bɨɨx maap jum jumpadaꞌ gu jaꞌtkam, sia guiꞌ nam ba koꞌiix gio guiꞌ nam ka duduakaꞌ, na ja aagiꞌñdhaꞌ gu Dios na mɨt jax tu jii bɨɨx jɨꞌmaꞌn, noꞌ mɨt tuꞌ kaꞌm tɨɨgɨk piam ku guꞌ cham. Na guꞌ gu ja iꞌiiꞌmdaꞌ gu jaꞌtkam guiꞌ nam pu bɨɨpɨꞌ dɨr ba koꞌiix nat chakui muukɨk guch Xoiꞌkam, mu jimɨɨk bɨɨx puiꞌ ba tu ja aꞌgi dɨɨlh nat jax kaiꞌñkam jum tulhii ja aꞌmkam, na sap baꞌ jɨꞌk nam tɨ jɨɨꞌñdhai soiꞌm ɨlhdhaꞌ buiñor dai janoꞌ, jimiaꞌ am jix dhaam buiñor gu Dios nam paiꞌ gammɨjɨx jɨjɨkgɨm baꞌp tuiꞌkaꞌ, sia ku mɨt guꞌ cham tuꞌ kaꞌm tɨɨgɨk gu Dios nam ka duduakat gu ja tutkuꞌ bhaan.
Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ, miꞌ pim puiꞌ xi jiimɨt na jax jix aaꞌ gu Dios, gammɨjɨ pim soiꞌm ɨlhdhat tu daandaꞌ buiñor, na guꞌ dhiꞌ yaꞌ bar miaꞌn na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ. Gampaiꞌ pim pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn, joidham japim xim jajoiꞌgɨꞌndat bɨɨx jɨꞌmaꞌn jix bhaiꞌ kaiꞌchɨt. Xi chum uañdhat japim noꞌ pimɨt tuꞌ bhaan mam uaꞌtulh dai aapiꞌm jam bui, na guꞌ puꞌñi jaꞌk jum bua noꞌñ tuꞌ sɨlhkam jix chu joiꞌgɨꞌn, nañ tu uañiꞌñkaꞌ gu jaroiꞌ siat jax jiñ dhooda. Gio na pim joidham pɨx jix bhaiꞌ tɨɨdai aichdhaꞌ gu jaroiꞌ cham jax ji chɨꞌji noꞌ jam paxiaraim mu jaꞌp na pim jax oiꞌdhaꞌ. Xi ja tɨbiaptudidhat japim jix ja joiꞌndat, gio na pim xi chu ja onbaiꞌñdhat noꞌ pim pup biaꞌ gu koiꞌ. 10 Na guꞌ aapiꞌm xi jam joiꞌndat jam aꞌm ba tɨ nɨidhim gu Dios, puiꞌ ku pim baꞌ aapiꞌm puiꞌp jix ja joiꞌndat xi chu ja maakidhat gu jaiꞌ gu tuꞌ na jam maakidhaꞌ xi jam joiꞌndat guch Gɨꞌkoraꞌ. Puiꞌ pim xi chu duñiidhaꞌ jax ña pim jaꞌk jix joojoiꞌñdhaꞌ na pim bhaankamuꞌn tu juanaꞌ gu Dios, nat guꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn ba jam maa na pim jax tu duñiaꞌ bhaankamuꞌn. 11 Puiꞌ na jax noꞌ gu jaroiꞌ maadɨt jix joojoiꞌñ na bhaankamuꞌn tu aꞌgaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios, dho dhiꞌr diꞌ kaꞌ, dai ji na ba oidhidhaꞌ na ba tu aꞌgichgɨdaꞌ. Na guꞌ gu Dios dɨɨlh aaꞌñdhidhaꞌ na jax jaꞌk tɨꞌiidhaꞌ, na guꞌ bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ. Piam ku guꞌ jaroiꞌ maadɨt jix joojoiꞌñ pɨx na bhaankamuꞌn ja palhbuiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam gu tuꞌ na ja aꞌm jum aagaidhaꞌ, puiꞌp jir am dho, na guꞌ dɨɨlh gu Dios guguuxdhatgɨdaꞌ na baꞌ cham oodat pɨx bhaan ji bamgidhaꞌ nax bhaiꞌ ja buadaꞌ. Dhiꞌ pim baꞌ puꞌñi jaꞌk tu buaꞌt bhaan gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gu Dios na pim jix bhaiꞌm taat kaꞌ nat jix bhaiꞌ duu guch Xoiꞌkam nat tu jam uañ gu jam uaꞌtulhdharaꞌ. Gammɨjɨ pim baꞌ moo tu daañchuꞌndaꞌ buiñor, na guꞌ guiꞌ gammɨjɨr gɇꞌkam. Jaꞌpni baꞌ pɨx tuiꞌkaꞌ.
Gu Peegro nap kaiꞌchdhaꞌ nach cham jax jich aaꞌndaꞌ sia kuch jich chulhiiñ aach nach ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam
12 Gio baꞌ puiꞌ nañ jax ba jam tɨtdañ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, na pim alh moo xi chu nakooꞌndaꞌ sia ku pimɨt jax jix ioꞌm bhaiꞌ jim tulhii na pim ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Chaꞌpim jix buam ɨlhiiꞌñdhaꞌ, 13 nat guꞌ dɨɨlh guch Xoiꞌkam puꞌñi pɨk jup jum tulhiiñak. Puiꞌ ku pim baꞌ aapiꞌm gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌ pɨx jum taat kaꞌ na pim puiꞌp jum tulhiiñ nat jax jum tulhii guiꞌ jich aꞌmkam janoꞌ na yaꞌ xi oilhimɨk gu tuukuꞌ bhaan, na baꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌ jix ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn, joidham jix bhaiꞌm ɨlhdhaꞌ pim buiñor, na guꞌ pɨx jix bhaiꞌ jam tɨɨdaꞌ na pimɨt puiꞌp tu jii na jax guiꞌ. 14 Sia noꞌ jaroiꞌ giilhim jam aiꞌchuxiꞌñ piam ku giilhim jam tɨtda na jax aaꞌ na pim maakam ba tu jim na pim ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, gɇꞌkam kɨꞌn japim jix bhaiꞌ pɨx jum taat kaꞌ sia, na guꞌ aapiꞌm gɇꞌkam kɨꞌn jam aꞌm tɨ nɨidhim gu Dios puiꞌ ji chuꞌt, na guꞌ jam aꞌm ba tajaañix gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn. 15 Cham tuꞌr jix xiꞌɨraam jia noꞌm jam tulhiiñchuꞌn na pim ba tɨ jɨɨgiꞌñ pɨx buiñor guch Xoiꞌkam. Jɨɨꞌ ji noꞌ pimɨt tuꞌ jax dhuu nar jix buam jum duukam, puiꞌ na jax noꞌ pimɨt maaꞌn mua gu maaꞌnkam, piam ku pimɨt tuꞌ tɨ ɨɨx, piam ku pimɨt tuꞌ jax ja duiñ gu jaiꞌ. Dhiꞌ ji na baꞌr jix xiꞌɨraam noꞌm puꞌñi chuꞌm kɨꞌn mu paiꞌ bañ chulhiiñchuꞌn. 16 Guꞌ cham ji noꞌ guꞌ na pim tɨ jɨɨgiꞌñ pɨx buiñor guch Xoiꞌkam nam ba jam tulhiiñchuꞌn, cham dho jax bua. Xi gɇꞌkamtuꞌndaꞌ pim pɨx gu Dios jix bhaiꞌm taatɨt nam puiꞌ jam bua, chaꞌpim xiꞌɨrdaꞌ.
17 Na guꞌ xib yaꞌ aach jich bui nach jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, bar bhaan na paiꞌ dhuuk matgilhiaꞌ nach jɨꞌk moo jimiaꞌ jix dhaam jaꞌk buiñor gu Dios. Puiꞌ ku baꞌm aaꞌ nach jich chulhiiñaꞌ xib nach yaꞌ ka dudua dhi tutkuꞌ bhaan, na baꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ noꞌch sɨlhkam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ, piam kuch guꞌ pɨx jap kaiꞌch. Dho jaiñ nach guꞌ aach puiꞌp xich chulhiiñaꞌ palhɨɨp sia kuch ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam nach baꞌ pɨk ba jimiaꞌ nach paiꞌ jaꞌk cham kach chulhiiñaꞌ. ¿Guiꞌ gi baꞌ nam pu cham kɨɨgalhdhat pu cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor sia kum tɨi tu ja aꞌgiꞌñ gu ñioꞌkiꞌñ, jax japim ɨlhiiꞌñ na ji chu buusniaꞌ ja bui? Dho dai na xi ja aagiꞌñdhaꞌ dho na mɨt pu cham miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ, miꞌ dhɨr dai na ba ja tulhiiñchudaꞌ. 18 Jaiñ noꞌ guꞌ aach nach tɨi tɨ jɨɨꞌñdhat miꞌ puiꞌ jiim na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam, jich chulhiiñaimɨk ich na chich baꞌ pɨk ba jiix dhaam na paiꞌp tuꞌiiꞌ gu Dios. ¿Guiꞌ gi baꞌ nam pu ni jɨꞌx kum Dios tɨꞌñchokat bɨɨx aixim tu bua na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ, nam gammɨjɨ pɨx jum uaꞌtulhiꞌñ, jax japim ɨlhiiꞌñ na ja doodaꞌ gu Dios janoꞌ na paiꞌ dhuuk ba tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn? Dho dai dho na ba ja tulhiiñchudaꞌ pɨx, cham tuꞌ na puiꞌ pɨx ja nɨiꞌñdhaꞌ. 19 Puiꞌ kuñ baꞌp jam tɨtdañ jaaduñ na pim aapiꞌm cham tuꞌ jax jum aaꞌndaꞌ sia ku pimɨt bhaiꞌ jim tulhii bɨɨx aixim bhaan, noꞌ guꞌ moo puiꞌ jaꞌk jup jix aaꞌndaꞌ gɨt dho ji gu Dios, na guꞌ alhio pɨx na pim jum tulhiiñaꞌ. Aapiꞌm guꞌ miꞌ puiꞌ xi jiimɨt na jax jix aaꞌ jix bhaiꞌm duukam xip tu buadaꞌ ji jiñ jaaduñ, Dios japim pɨx tɨꞌñchokaꞌ gammɨjɨ nat jaroiꞌp jam duu bɨɨx jɨꞌmaꞌn. Guiꞌ dɨɨlh jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ, na guꞌ gammɨjɨ jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ, cham jɨꞌxdhaꞌ paiꞌ dɨɨlh jam iabuꞌ.